Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету
Скачати 208.42 Kb.
НазваМетодика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету
Дата конвертації26.06.2013
Розмір208.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВКАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Плани семінарських занять та самостійної роботи
для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету
Дніпропетровськ

2008Плани семінарських занять з дисципліни “Методика викладання та педагогічна майстерність” / Укладач: канд. педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна Л.Л. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 2008.- 18 с.

^ Рецензенти: Крамаренко С.Г. кандидат педагогічних наук (Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Гальцева Т.О. кандидат психологічних наук ніпропетровський гуманітарний університет ).
Обговорено затверджено на засіданні кафедри ,

протокол № 10 від 18. 06. 2008 р.
Обговорено та затверджено на засіданні

Науково-методичного комплексу, протокол № 1 від 28.08.2008

Обговорено затверджено на засіданні кафедри ,

протокол № 1 від 31. 08. 2011 р.

^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення слухачами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові самостійної роботи слухачів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки знань слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати курс, засвоїти предмет.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень дисципліни. У процесі обговорення питань, слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота слухачів, конспектування навчальної і наукової літератури з курсу. Така робота передбачає використання робочої програми, кожне питання якої має бути засвоєним.

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту лекцій, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис певного явища та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо нього.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:

 • чітке формулювання теоретичного положення;

 • обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і властивостей;

 • аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного життя;

 • доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 15 – 20 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до заліку на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які вивчалися самостійно. З питаннями, що виносяться на залік можна ознайомитись, звернувшись до переліку питань до підсумкового контролю.
^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять.

Модульний контроль - виконання самостійних робіт, тестових завдань.

Підсумковий контроль – залік.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) - слухач глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – слухач оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) - слухач може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань.
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) - слухач може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН1

Назва теми

Всього

годин

Аудиторні

Самост. робота

разом

лек.

с/з

п/з

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Методична робота у вищому навчальному закладі.

12

2

2

-

-

10

2.

Сучасні методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі.

10

2

2

-

-

8

3.

Методика підготовки і проведення навчальних занять.

12

2

2

-

-

10

4.

Методика підготовки і проведення навчальних занять.

12

2

2

-

-

10

5.

Методика проведення контрольних дій у вищій школі.

12

2

-

2

-

10

6.
^

Сутність педагогічної майстерності та її роль в навчальному процесі.


14

4

2

2

-

10ЗалікВСЬОГО:


72

14

10

4

-

58


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Васьков Ю.В, Педагогічні теорії і технології; досвід (Дидактичний аспект) – К., 2000.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 6. Дічківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К., 2004

 7. Законодавство України про освіту. – К., 2002.

 8. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 9. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 10. Лемківська Г.Д. Адаптація першокурсників в умовах ВЗО. – К.: Науково-методичний центр, 2001.

 11. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 12. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 13. Освітні технології: Навчально– метод. посібник./ За ред. О.М. Пехода – К., 2003.

 14. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб./ Упор.: Р.І. Хмелюк, І.М. Богданова, З.Н. Курлянд, О.М. Яцій. – О.: ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського, 1998.

 15. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 16. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000.

 17. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 18. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навч. посіб . – К.: ЦУЛ, 2006.

 19. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: Вища школа, 2005.^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бондар В. Дидактика: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2006.

 2. Бочелюк В.Й.. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

 3. Бутенко Л.Ю, Комунікативна майстерність викладача: Навч. посіб., К.: ЦУЛ, 2005.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка. Серія «Альма-матер». - К., 2007.

 5. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. – К.: КСУ, 2004.

 6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006.

 7. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: навч. пос., К.: ЦУЛ, 2007.

 8. Яворська І.А. Педагогіка для правників: Навч. посібник. -К., 2004.


ЗМІСТ

^ ТЕМА №5. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.
Семінар – 2 год.
Ключові поняття: функції контролю, види контролю, засоби контролю, контрольно-регулюючий компонент, діяльність викладача, діяльність студента.

План

 1. Сутність контрольно-регулюючого впливу викладача на якість і результат процесу навчання.

 2. Контроль в системі навчальної діяльності.

 3. Функції і види, дидактичні засоби контролю.

 4. Методичні та дидактичні вимоги до різних форм контролю.

 5. Методика застосування модульного контролю.^

Теми рефератів


 1. Дидактико-методичні основи самоконтролю.

 2. Контрольно-регулюючий компонент процесу навчання.

 3. Засоби здійснення контрольно-регулюючої діяльності викладачів в модульному навчанні.


Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 6. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 7. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 9. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 10. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 11. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навч. посіб . – К.: ЦУЛ, 2006.

 12. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: Вища школа, 2005.


^ ТЕМА 6. СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Семінар – 2 год.
Ключові поняття: педагогічна майстерність, передовий досвід, педагогічні здібності , педагогічна техніка, педагогічна творчість.

План


 1. Склад і структура педагогічної майстерності.

 2. Рівні педагогічної майстерності.

 3. Педагогічна творчість.

 4. Передовий педагогічний досвід та інновації.^

Теми рефератів

 1. Культура педагогічної праці викладача вищого навчального закладу.

 2. Самовиховання – шлях формування професійної майстерності.

 3. Розвиток комунікативних здібностей викладача вищого навчального закладу.

 4. Видатний майстер педагогічної праці А.С. Макаренко.

 5. Видатний майстер педагогічної праці В.О. Сухомлинський.

 6. Майстерність А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського в рішенні педагогічних завдань.Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Васьков Ю.В, Педагогічні теорії і технології; досвід (Дидактичний аспект) – К., 2000.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 7. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 8. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 9. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 10. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 11. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000.

 12. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.


ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТЕМА №1. МЕТОДИЧНА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
^

Теми рефератів


 1. Характеристика методичних документів, моделюючих педагогічну систему вищої школи.

 2. Функції підручника в навчальному процесі.

 3. Навчальний матеріал як дидактична категорія.

 4. Дидактичні засоби і система навчання.

 5. Розробка дидактичних матеріалів для самостійної роботи студентів на аудиторних та позааудиторних заняттях.
^

Питання для самостійного вивчення

 1. Типологія та характеристика технічних засобів навчання.


Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 6. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 7. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 9. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.


ТЕМА 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

^

Теми рефератів

 1. Система методів проблемного навчання.

 2. Методи модульного навчання.

 3. Методи дистанційного навчання.

 4. Дидактичні функції методів навчання в вищому навчальному закладі у відповідності до їх класифікації.
^

Питання для самостійного вивчення1. Активні методи навчання.

Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 6. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 7. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 9. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 10. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 11. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: Вища школа, 2005.

ТЕМА 3-4 МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

^

Теми рефератів


 1. Управління учбовою діяльністю студентів на лекціях.

 2. Управління учбовою діяльністю студентів на семінарських заняттях.

 3. Психолого-дидактичний аналіз змісту і форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на аудиторних заняттях.

 4. Методика реалізації міжпредметних зв’язків в процесі виконання курсової роботи..

 5. Управління самостійної роботою студентів в процесі проведення практичних занять.

 6. Вимоги до конструювання індивідуальних форм учбової роботи студентів.

 7. Типологія самостійної роботи студентів в сучасній дидактиці.
^

Питання для самостійного вивчення


 1. Методика підготовки і проведення проблемної лекції.

 2. Порівняльний аналіз форм організації навчального процесу в системах вищої освіти розвинутих країн.

 3. Самоорганізація навчальної діяльності студентів під час практики.

 4. Домашнє завдання як тип самостійної роботи студентів.


Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 6. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 7. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 9. Основи педагогіки вищої школи: Навч. посіб./ Упор.: Р.І. Хмелюк, І.М. Богданова, З.Н. Курлянд, О.М. Яцій. – О.: ПДПУ ім.. К.Д.Ушинського, 1998.

 10. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 11. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 12. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: Вища школа, 2005.


ТЕМА №5. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ДІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

^

Теми рефератів


 1. Дидактико-методичні основи самоконтролю.

 2. Контрольно-регулюючий компонент процесу навчання.

 3. Засоби здійснення контрольно-регулюючої діяльності викладачів в модульному навчанні.^

Питання для самостійного вивчення


 1. Рейтингова система контролю.

 2. Контрольно-регулююча діяльність викладача в процесі дистанційного навчання.

 3. Засоби здійснення контрольно-регулюючої діяльності викладача в проблемному навчанні.


Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 3. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 6. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 7. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 8. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 9. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 10. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

 11. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання : Навч. посіб . – К.: ЦУЛ, 2006.

 12. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: Вища школа, 2005.


ТЕМА 6. СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

^

Теми рефератів

 1. Культура педагогічної праці викладача вищого навчального закладу.

 2. Самовиховання – шлях формування професійної майстерності.

 3. Розвиток комунікативних здібностей викладача вищого навчального закладу.

 4. Видатний майстер педагогічної праці А.С. Макаренко.

 5. Видатний майстер педагогічної праці В.О. Сухомлинський.

 6. Майстерність А.С. Макаренка і В.О. Сухомлинського в рішенні педагогічних завдань.


Література:

 1. Білоус В.Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі. – К., 2001.

 2. Васьков Ю.В, Педагогічні теорії і технології; досвід (Дидактичний аспект) – К., 2000.

 3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.

 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2005.

 7. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: ЦУЛ, 2005.

 8. Лозова В.І. Лекції з педагогіки вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2006.

 9. Нагаєв В.Г. Методика викладання у вищій школі. – Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2007.

 10. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007.

 11. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000.

 12. Педагогіка вищої школи: Наавч. Посіб./ З.Н. Курлянд, Палеха Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.

^ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:


 1. Визначити предмет та завдання дидактики та методики викладання.

 2. Обґрунтуйте бінарний характер процесу навчання.

 3. Визначити основні компоненти процесу навчання.

 4. Охарактеризуйте цільовий компонент процесу навчання.

 5. Охарактеризуйте мотиваційно-стимулюючий компонент процесу навчання.

 6. Охарактеризуйте операційно-діяльнісний компонент процесу навчання.

 7. Охарактеризуйте змістовний компонент процесу навчання.

 8. Охарактеризуйте контрольно-регулюючий компонент процесу навчання.

 9. Охарактеризуйте оціночно-результативний компонент процесу навчання.

 10. Визначити та характеризуйте структуру діяльності викладача в процесі навчання.

 11. Визначити та характеризуйте структуру учбової діяльності студентів.

 12. Визначити особливості методики викладання на основі інформаційної моделі навчання.

 13. Визначити особливості методики викладання на основі і розвиваючої моделі навчання.

 14. Охарактеризуйте систему «викладання-учення» в традиційних і сучасних технологіях навчання.

 15. Визначити дидактичні принципи та їх вимоги до організації навчального процесу.

 16. Розкрийте методику реалізації принципів науковості, доступності, системності в навчальному процесі.

 17. Охарактеризуйте методичні основи реалізації принципу міжпредметних зв’язків в процесі навчання.

 18. Охарактеризуйте методичні основи реалізації принципу професійної спрямованості в процесі навчання.

 19. Охарактеризуйте методичні основи реалізації принципу мотивації навчальної діяльності студентів.

 20. Обґрунтуйте методичні основи управління активною пізнавальною діяльністю студентів на основі реалізації принципів індивідуалізації та диференціації.

 21. Охарактеризуйте систему методичної роботи в вищому навчальному закладі.

 22. Розкрийте зміст і форми методичної роботи викладача вищої школи.

 23. Охарактеризуйте склад і структуру системно-методичного забезпечення процесу навчання .

 24. Проаналізуйте методику розробки, класифікації, систематизації цілей вивчення навчальної дисципліни.

 25. Обґрунтуйте методичні основи визначення цілей навчальних занять.

 26. Розкрийте методику розробки навчальних програм.

 27. Розкрийте методику створення і використання навчальних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів.

 28. Охарактеризуйте методику організації вивчення студентами цілісної навчальної дисципліни.

 29. Охарактеризуйте методику створення модульних програм.

 30. Визначити функції підручника в навчальному процесі.

 31. Охарактеризуйте навчальний матеріал як дидактичну категорію.

 32. Охарактеризуйте типологію засобів навчання та методику їх використання в навчальному процеси.

 33. Визначити систему методів навчання та умови їх ефективного застосування.

 34. Охарактеризуйте методику використання методів проблемного навчання.

 35. Охарактеризуйте методику використання методів модульного навчання.

 36. Охарактеризуйте методику використання активних методів навчання.

 37. Охарактеризуйте методику використання методів стимулювання навчальної діяльності студентів.

 38. Визначити сутнісні ознаки академічної лекції.

 39. Розкрийте методику підготовки і проведення лекції.

 40. Визначити дидактичну, логіко-психологічну і методичну структуру семінарських занять.

 41. Розкрийте методику підготовки і проведення індивідуальної та групової консультації.

 42. Розкрийте методику підготовки і проведення екзамену, заліку.

 43. Розкрийте методику проведення модульного контролю.

 44. Розкрийте методику підготовки і проведення семінарського заняття.

 45. Охарактеризуйте вимоги до виконання студентом курсової роботи.

 46. Охарактеризуйте основні функції наукового керівника курсової роботи.

 47. Визначити дидактико-методичні основи дипломного проекту.

 48. Охарактеризуйте методику підготовки та проведення практики як форми організації навчального процесу.

 49. Розкрийте методику розробки індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 50. Охарактеризуйте активні форми організації навчальної діяльності студентів.

 51. Охарактеризуйте методику організації самостійної роботи студентів на аудиторних заняттях.

 52. Охарактеризуйте методику організації самостійної роботи студентів на позааудиторних заняттях.

 53. Розкрийте методичні основи роботи студентів на лекції та семінарських заняттях.

 54. Проаналізуйте методику спостереження та аналізу проведення практичного заняття.

 55. Проаналізуйте методику спостереження та аналізу проведення лекції.

 56. Проаналізуйте методику спостереження та аналізу проведення семінарського заняття.

 57. Проаналізуйте методику спостереження та аналізу проведення екзамену, заліку.

 58. Визначити функції контролю в системі навчальної діяльності.

 59. Охарактеризуйте методику проведення основних видів контролю.

 60. Розкрийте методику складання тестових завдань.

 61. Охарактеризуйте методику розробки та використання рейтингової системи контролю.

 62. Розкрийте дидактико-методичні основи самоконтролю.

 63. Охарактеризуйте дидактичні засоби здійснення контролю та методику їх використання.

 64. Охарактеризуйте склад, структура та рівні педагогічної майстерності.

 65. Розкрийте методику вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

 66. Охарактеризуйте специфічні особливості педагогічної творчості викладача вищої школи.

Схожі:

Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconМетодика викладання психології плани семінарських занять для студентів...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання психології» / Укладач: кандидат педагогічних...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських...
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р. М. Шехавцов,...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconРобоча навчальна програма з дисципліни «міжнародний комерційний арбітраж»
«Міжнародний комерційний арбітраж» є спеціальним курсом для студентів 1 курсу магістратури денної форми навчання юридичного факультету...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconМетодичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної...

Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconНавчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять...
Затверджено науково-методичною радою юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №1...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconЗатверджую
«Право інтелектуальної власності» для слухачів 1 курсу юридичного факультету нні права та безпеки заочної форми навчання, спеціальності...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconПлан и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів...
Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій
Методика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських занять та самостійної роботи для слухачів магістратури заочної форми навчання юридичного факультету iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка