Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Сторінка1/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.46 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________ О. А. Остроушко

«____»________________2012 р.


Методичний комплекс

до навчальної дисципліни

Історія світової літератури

(Середні віки та Відродження)”

(за вимогами кредитно-модульної системи)

Шифр галузі знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»).

Кривий Ріг − 2012

УДК 025.3/6

ББК 78.36 +78.5

Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження): Програма навчального курсу. – Криворізький державний педагогічний університет, 2012. – 111 с.

Розробник: Н..Яременко, І.Василенко

Рецензенти:

Кафедра іноземної філології Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

Канд.пед.наук, доцент, член-кореспондент МСАО ім. Я.А.Каменського І.А.Кравцова


Затверджено:

кафедрою української та світової літератури Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол №1 від 30.08. 2012 р.)

Затверджено:

вченою радою Криворізького педагогічного інституту (протокол №2 від 13.09. 2012 р.)
ББК 78.36 +78.5

© КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012

^

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Шифр та назва напряму: 6.020303 Філологія. Українська мова і література

Спеціалізація: шкільне бібліотекознавство

Освітній рівень: базова вища освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 7

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: години

Навчальний проект:

Характеристика навчального курсу: варіативна дисципліна (за вибором ВНЗ) циклу професійної та практичної підготовки (шифр ПП)

Роки підготовки: 1

Семестри: 2

Лекції: 18 годин

Практичні заняття: 36 години

Самостійна робота: 34 години

Вид контролю: іспит

^ РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Семестр

Тижні

К-сть

годин

Усього

ауд.

годин


Кредити

Лекції

Практ.

зан.

Лабор.

зан.

Самост.

роб.

Екз.

Усього

годин

2

18

54

2

18

36

-

34

8

88


^ ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс

Підготовка бакалаврів

Напрям

підготовки

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1,4.

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 78

Шифр та назва напряму: 0101 Педагогічна освіта
Спеціальність: - 6.010.100 Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.


Обов’язковий курс

Рік підготовки: 1

Семестр: 2;

Лекції (теоретична підготовка): 18

Практичні: 36

Самостійна робота: 18

ІНДЗ: звіт у вигляді реферату.

Вид контролю: екзамен – 8 годин.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою передбачено ознайомлення з рядом монографій та літературно-критичних статей, що стосуються даного курсу. Особливу увагу приділено творчості тих письменників, твори яких включені до програми зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи. Програма може бути використана студентами у процесі самостійного вивчення творчості письменників, перевірки набутих знань. Вона містить завдання, які мають переважно творчий характер, передбачають вдумливе читання художніх творів, оволодіння методикою аналізу літературного твору.

^ Програма курсу враховує положення вікової психології; специфіку психології сприймання студентством творів художньої літератури; рівень загальноосвітньої та гуманітарної підготовленості студентів; навчально-методичне забезпечення курсу, видані останнім часом посібники і хрестоматії зарубіжної літератури, ресурси Інтернет.

Мета навчального курсу «Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)» - дати студентам уявлення про основні явища літератури Середніх віків та епохи Ренесансу, розглянути вузлові проблеми літературного життя в загальному контексті суспільно-духовної ситуації, розкрити закономірності існування і специфіки розвитку протидіючих естетичних явищ, їх взаємодію в процесі поглибленого аналізу світоглядних основ творчості письменників і всебічного вивчення поетики.

Курс «Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження)» має вирішувати такі завдання:

  • розширити читацький досвід студента за рахунок літературних творів означеного періоду;

  • окреслити літературний процес як цілісну систему, чому сприяє історична послідовність викладання матеріалу;

  • виділити закономірності, які визначали зміни ключових етапів складної еволюції художнього світосприйняття Середніх віків та Відродження;

  • осмислити, спираючись на принцип історизму, природу взаємодії неповторних письменницьких особистостей і сучасних їм епох;

  • виявити у межах творчої парадигми окремого автора структуру художньої свідомості, визначити особливості світобачення, стрижневі закономірності його “образу світу”, ступінь включення його поетики в загальний культурологічний контекст, в національну та світову традицію.^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Кількість годин:

лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Консультаційна робота

Змістовий модуль 1

Література Середньовіччя

6

10

4

-

Змістовий модуль 2

Ренесансна література Італії

4

8

2

-

Ренесансна література Франції

2

4

2

-

Ренесансна література Англії

4

10

2

-

Ренесансна література Іспанії

2

4

4

2

Ренесансна література Східних країн

-

-

4

2

Всього годин

18

36

18

72


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут icon"зарубіжна історіографія історії україни"
Зарубіжна історіографія історії України. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання історичного...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання): кандидат філологічних наук, доцент Онікієнко І. М
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
«Менеджмент» (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та спеціалістів І магістрів спеціальності “Менеджмент організацій І адміністрування”....
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут icon«Креативний розвиток І соціальна адаптація обдарованих дітей І молоді»
Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Креативний розвиток І соціальна адаптація обдарованих дітей І молоді»,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка