Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
НазваУкраїнська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
Сторінка1/11
Дата конвертації26.06.2013
Розмір1.76 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова, П.Б. Ткач, С.О. Белевцова
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Навчальний посібник

Харків 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова, П.Б. Ткач, С.О. Белевцова


^ УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ:
Навчальний посібник

у 3 частинах

ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Частина 2


Харків 2012

УДК 811.161.2

ББК 81.411.1я 73

Н 56

Затверджено редакційно-видавничою радою

Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С. Сковороди

Протокол №
Рецензенти:

^ С.В. ЛОМАКОВИЧ, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Т.М. СПІЛЬНИК, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри фонетики та граматики Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

^ В.М. ТЕРЕЩЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Н 56

Нестеренко Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : Професійна комунікація : навч. посіб. [у 3-х ч. : Частина 2] / Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова. – X. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. – 106 с.
ISBN
У посібнику вміщено теоретичні й практичні матеріали для занять зі студентами нефілологічних спеціальностей із курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння студентами основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок професійної комунікації українською літературною мовою. Посібник містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам при роботі з відповідними матеріалами.

Призначений для роботи зі студентами нефілологічних спеціальностей відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОНмолодьспорту України, а також стане в пригоді аспірантам, викладачам і всім, хто бажає підвищити рівень професійної комунікативної компетенції.
ББК 81.141.1я 73
© Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

© Н.П. Нестеренко, О.О. Полозова,

П.Б. Ткач, С.О. Белевцова

ЗМІСТЗміст курсу……….……………………………………………………….......

4


Критерії оцінювання…………………………………………….…………...

6


Оцінювання модуля………..…………………………………………….….

7


Розподіл навчального часу за змістовими модулями……………………..

8


^ Модуль 2. Професійна комунікація………………………………………

9


Лекція 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності……………

9


Практичне заняття 1. Культура усного фахового спілкування…………………………………………………………………..


9

Лекція 2. Риторика як засіб реалізації фахової компетенції…………………………………………………...………………26

Практичне заняття 2. Риторика як засіб реалізації фахової компетенції…………………………………………………………………..


27

Практичне заняття 3. Презентація як різновид публічного мовлення………………………………………………………………………


42

Практичне заняття 4. Форми колективного обговорення професійних проблем……………………………………………………………………….


51

Лекція 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації……………………………………………………………………


56

Практичне заняття 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації……………………………………………………………………


57

Практичне заняття 6. Документи з кадрово-контрактових питань…………………………………………………………………………


63

Практичне заняття 7-8. Довідково-інформаційні документи…………………………………………………………………….


75

Практичне заняття 9. Етикет службового листування…………………………………………………………...……….


91

Питання до заліку…………………………………………………………….....................98

Рекомендована література……………………………………………………………………..


99


Зміст курсу

^ МОДУЛЬ 2. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності.

  1. Спілкування й комунікація. Функції спілкування. Види, типи й форми професійного спілкування.

  2. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

  3. Невербальні аспекти спілкування.

  4. Ґендерні аспекти спілкування.

  5. Поняття ділового спілкування.


Тема 2. Культура усного фахового спілкування.

 1. Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

 2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

 3. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

 4. Співбесіда з роботодавцем.

 5. Етикет телефонної розмови.


Тема 3. Риторика як мистецтво переконання.

 1. Поняття про ораторську компетенцію.

 2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

 3. Мистецтво аргументації. Техніка й тактика аргументування.

 4. Мовні засоби переконування.

 5. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

 6. Види публічного мовлення.


Тема 4. Презентація як різновид публічного мовлення.

 1. Типи презентацій.

 2. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентації.

 3. Культура сприймання публічного виступу.

 4. Уміння ставити запитання. Уміння слухати.


Тема 5. Форми колективного обговорення професійних проблем.

 1. Мистецтво перемовин.

 2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

 3. Нарада. Дискусія.


Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

 1. Класифікація документів.

 2. Національний стандарт України.

 3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

 4. Вимоги до бланків документів.

 5. Оформлювання сторінки.

 6. Вимоги до тексту документа.


Тема 7. Документи з кадрово-контрактових питань.

 1. Резюме.

 2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

 3. Заява. Види заяв.

 4. Автобіографія.

 5. Особовий листок з обліку кадрів.


Тема 8. Довідково-інформаційні документи.

 1. Прес-реліз.

 2. Повідомлення про захід.

 3. Звіт.

 4. Службова записка.

 5. Протокол, витяг з протоколу.


Тема 9. Етикет службового листування.

 1. Класифікація листів.

 2. Реквізити листа та їх оформлювання.

 3. Різні типи листів.Критерії оцінювання
Оцінка А 5 (90-100 балів) виставляється, якщо студент виявив усебічні, систематичні та глибокі знання з тем курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», передбачених програмою; засвоїв основні поняття дисципліни та показав здатність використовувати їх на практиці в подальшій професійній діяльності; успішно виконав завдання поточного модульного контролю.

^ Оцінка В 4 (82-89 балів) виставляється, якщо студент показав знання навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» вище середнього рівня; продемонстрував уміння вільно готувати домашні завдання, передбачені програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни.

^ Оцінка С 4 (74-81 бал) виставляється, якщо студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу з «Українська мова за професійним спрямуванням» при виконанні тестових завдань і в усних відповідях на заняттях, але припустився низки суттєвих помилок; показав систематичний характер знань із дисципліни; виявив здатність до самостійного використання та поповнення надбаних знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

^ Оцінка D 3 (64-73 бали) виставляється, якщо студент виявив знання навчального матеріалу дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; упорався з виконанням завдань, але зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, основні з яких може усунути самостійно.

Оцінка Е 3 (60-63 балів) виставляється, якщо студент виявив знання основного навчального матеріалу з дисципліни в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; зробив значну кількість помилок під час написання модульних контрольних робіт і в усних відповідях на заняттях, які може усунути лише під керівництвом і за допомогою викладача.

^ Оцінка FХ 2 (35-59 балів) ставиться, якщо студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»; припускався принципових помилок під час виконання модульних контрольних робіт, але спроможний самостійно доопрацювати програмовий матеріал і підготуватися до перескладання, передбачене в разі отримання цієї оцінки.

^ Оцінка F 2 (1-34) виставляється, якщо студент не спроможний самостійно засвоїти програмовий матеріал: підсумкові модулі написані на негативні оцінки. Отримання студентом цієї оцінки не дає йому права на перескладання без обов’язкового повторного вивчення курсу.
^ Оцінка модуля
Оцінювання складається з чотирьох частин.

 1. Поточний модульний контроль – 15 % від загальної кількості балів (15 балів максимально, 7 – мінімально).

 2. Виступи на семінарах, участь у дискусіях, підготовка домашнього завдання – 50 % від загальної кількості балів (50 балів максимально, 21 – мінімально).

 3. Самостійна робота (виконання завдань) – 20% (20 балів максимально, 12 – мінімально).

 4. Написання диктанту та робота над помилками – 15 % (12 балів за диктант, 3 бали – робота над помилками).

Таким чином, максимально можна набрати 100 балів, мінімально – 60 балів, що дозволяє отримати залік або оцінку «задовільно» (Е – «достатньо задовільно» за європейською шкалою ECTS).

При цьому:

 • за відсутності мінімальної кількості балів за той або той вид навчальних завдань студенти до заліку чи іспиту не допускаються;

 • у випадку списування, наявності плагіату студенти автоматично позбавляються всіх наявних балів;

 • за невчасно виконані завдання та порушення передбачених термінів подачі тих або тих робіт бали можуть бути зменшені вдвічі;

 • якість виконаних завдань оцінюється не тільки за змістом, фактажем, конкретністю, самостійністю пошуку, дотриманням усіх необхідних вимог, а також за грамотністю й належністю оформлення навчальних робіт.^ Розподіл навчального часу за темами і видами занять


Номери та найменування тем модулів

Усього

годин

Розподіл навчального часу за видами занять

лекції

лабора-торні

практичні
семі-нарські

моду-льний конт-роль

індиві-

дуальна робота

само-

стійна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
С. В. Ломакович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені...
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconПитання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconТ. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум
Палеха Ю.І. Управлінське документування. Навчальний посібник у 2 частинах,- к.,2003
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconБбк ш 141. 14 9
...
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconБбк ш 141. 14 9
...
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconЗошит-конспект з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»...
Нікуліна Н. В., Демкова Т. М., Книшенко Н. П. Зошит-конспект з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ІІ блок...
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconГалузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова...
Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч посібн. – К.: Знання, 2008....
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconПрактичне заняття 2 Державна мова – мова професійного спілкування
Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С. 19–52
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с
Українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник iconДержавний вищий навчальний заклад
Особисті документи у професійній діяльності: методичні вказівки з курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка