Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник
НазваДука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник
Сторінка1/8
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8

ІНВЕСТУВАННЯ Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування

Тема 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
7.1. Критерії оцінки прийняття інвестиційних рішень

7.2. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій

7.3. Принципи та показники ефективності вибору інвестицій проектів

7.3.1. Статичні методи оцінки інвестиційних проектів

7.3.2. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів

7.4. Вибір інвестиційних рішень в умовах невизначеності та ризику

7.5. Способи мінімізації та усунення проектних ризиків

Основна література:

 1. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2012. — 432 с.

 2. Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова [и др.]. - К. : Знання, 2008. - 458 с.

 3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Майорова]; - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

 4. Мойсеєнко І. П. Інвестування. – К.: Знання, 2006. – 490 с.

 5. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002.- .472 с.

 6. Проектне фінансування: Підручник. Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. К.: КНЕУ, 2005 р. - 761 с.

 7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

 8. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.7.1. Критерії оцінки прийняття інвестиційних рішень

У системі управління реальними інвестиціями оцінка ефективності інвестиційних проектів є одним з найвідповідальніших етапів. Від того, наскільки об'єктивно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його використання, додатковий потік операційного прибутку підприємства в майбутньому періоді тощо.

Взагалі, оцінка - це процес визначення відповідності чогось встановленим критеріям. Отже, для того, щоб провести оцінку інвестиційного проекту, необхідно знати - відповідно до яких критеріїв вона має здійснюватись. Разом із тим, потрібно мати певну методологію здійснення такої оцінки. Ця методологія залежить знову таки від потрібних критеріїв.

Залежно від того, яку спрямованість має інвестиційний проект, ці критерії можуть відрізнятися і конкретизуватися по-різному, див. табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів

Соціальні

Юридичні

Фінансово-економічні

Технічні

1. Відповідність проекту стратегії економічного та соціального розвитку та пріоритетних напрямів структурної перебудови.

2. Сприяння створенню нових робочих місць, особливо в регіонах, з напруженим ринком праці.

3. Рівень використання місцевих матеріальних і трудових ресурсів

1. Відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних. екологічних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством.

2. Наявність відповідних ліцензій із зазначенням виду діяльності

1. Фінансово-економічні показники ефективності (чиста теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності, термін окупності).

2. Результати маркетингових досліджень (ємність, динаміка, продуктова структура, конкурентоздатність продукту).

3. Оцінка фінансових ризиків проекту.

4. Показники ліквідності проекту

1. Виробнича потужність та структура майбутнього виробництва.

2. Асортимент та обсяги ресурсів, що будуть для нього використанні.

3. Технічні основи реалізації майбутнього виробництва (технологія та устаткування)


Оцінка інвестиційних проектів містить:

 1. оцінку конкретного проекту;

 2. обґрунтування доцільності участі у проекті;

 3. порівняння декількох проектів та вибір кращого з них.

Зокрема, оцінка конкретного проекту передбачає:

  • оцінку здатності фінансової реалізації проекту;

  • оцінку вигідності реалізації проекту чи участі у ньому з точки зору учасників проекту, держави, суспільства (розрахунок абсолютної ефективності);

  • виявлення граничних умов ефективної реалізації проекту;

  • оцінку ризику, пов'язаного з реалізацією проекту, стійкості проекту за випадкових коливань ринкової кон'юнктури й інших змін зовнішніх умов реалізації. За результатами такої оцінки приймається рішення про реалізацію проекту чи його відхилення.

Обґрунтування доцільності участі в проекті виконується для зовнішніх інвесторів, кредиторів або держави. Зовнішнім інвесторам необхідно обґрунтувати обсяг необхідних інвестицій і за результатами такої оцінки учасники приймають рішення про свою участь у проекті або відмову.

Найчастіше у реалізації інвестиційних проектів беруть участь фінансові установи. Кожна з них може бути як ініціатором інвестиційного проекту, так і його учасником. Це залежить від того, що це за проект щодо компанії: внутрішній чи зовнішній.

Фінансові установи, оцінюючи інвестиційний проект в комплексі, оцінюють і фінансовий стан суб'єктів господарювання, з якими вони вступають у фінансові відносини.

Зокрема, банки найчастіше оцінюють інвестиційний проект у процесі його кредитування. Враховуючи те, що кредитування під інвестиційний проект - це довгострокове кредитування інвестиційних проектів під майбутні доходи, яке передбачає як оцінку банком інвестиційного проекту щодо його фінансової самоокупності, так і практичну реалізацію цього проекту (оцінку бізнес-плану реалізації проекту), то під час оцінки реалізації інвестиційного проекту банком визначається:

 • здатність позичальника ефективно реалізувати інвестиційний проект та отримати заплановані результати;

 • надійність та стабільність бізнесу, яким займається позичальник, протягом часу, потрібного для завершення проекту і повернення кредиту;

 • врахування як позичальником, так і банком всіх ризиків, наявних під час кредитування під інвестиційний проект.

Об'єктом оцінки є документація, яка надається в банк позичальником інвестиційного кредиту, у тому числі:

 • техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестицій у проект;

 • фінансова звітність підприємства-позичальника, звіти фінансового аудиту, установчі документи підприємства-заявника;

 • допоміжні (щодо ТЕО) дослідження;

 • контракти або проекти контрактів робіт за проектом;

 • дозволи ліцензії й узгодження державних органів;

 • інші документи та матеріали.

Метою оцінки банком інвестиційного проекту є:

 • перевірка вихідних даних, закладених у ТЕО інвестицій;

 • перевірка на основі власного аналізу і власних розрахунків кінцевих висновків і кількісних показників, що характеризують життєздатність проекту (чиста теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня норма рентабельності, термін окупності);

 • формулювання рекомендацій кредитному комітету банку з питання надання кредиту для фінансування інвестиційного проекту;

 • визначення рамкових фінансових умов для ведення переговорів з надання кредиту (процентна ставка, терміни кредитування, спосіб погашення тощо).

Експертиза банком інвестиційного проекту складається з 2-х етапів: попереднього та поглибленого аналізу проекту. Вона є найважливішою стадією роботи над інвестиційним проектом, бо складається з оцінки інвестиційного проекту, фінансового стану підприємства, його платоспроможності, визначення ризиків інвестування та має на меті надання достатньої аналітичної інформації про проект інвесторам для прийняття виваженого рішення.

Метою попереднього розгляду та аналізу наданих інвестиційних проектів є визначення джерела фінансування з внесенням проекту до інформаційної бази даних інвестиційних проектів.

Основним завданням проведення поглибленої експертизи інвестиційного проекту та оцінювання фінансового стану замовника є визначення потенційної можливості реалізації проекту за рахунок коштів банку та спроможності позичальника раціонально розпорядитися залученими інвестиційними коштами з метою отримання очікуваного результату.

Експертиза інвестиційного проекту здійснюється після надання позичальником повного пакета документів, у тому числі розширеного бізнес-плану, а також отримання відділом експертизи інвестицій додаткової інформації з незалежних джерел.

Аналіз ефективності інвестиційного проекту залежить від масштабності проекту та від суми кредиту, необхідної для фінансування інвестицій. Для цього банк попередньо повинен сформувати необхідний масив, у якому інвестиційні проекти поділяються на "малі", "середні" та "великі". На основі даних цього інформаційного масиву проводиться експертиза інвестиційного проекту за принципом:

 • для оцінювання "малих" проектів достатньо здійснити попередню експертизу;

 • "середні" проекти передбачають проведення попередньої та основної експертизи;

 • "великі" проекти потребують попередньої, основної та заключної експертиз.

У цьому контексті варто зазначити, що незалежно від обсягу проекту для банку основним критерієм для прийняття рішення про кредитування є повернення вкладеного капіталу.

Виходячи з цього, основними критеріями відбору проектів для кредитування повинні бути кількісні та якісні показники, що однак можуть відрізнятися у різних банках.

За наявності декількох альтернативних проектів чи варіантів проекту стає важливим завдання їх порівняння і вибору кращого з них. Відповідні розрахунки мають назву розрахунків порівняльної ефективності.

До тієї самої групи потрапляє завдання відбору рекомендованих до реалізації проектів з певної їх сукупності при обмеженнях за обсягом ресурсів, зокрема, при відборі проектів для внесення до інвестиційної програми. При вирішенні більшої частини цих завдань використовуються передусім, інтегральні показники ефективності проектів.

Оцінний висновок, зазвичай, стосується не тільки конкретного проекту, але також галузей промисловості, пов'язаних із ним, та економіки загалом. Для великомасштабних проектів може знадобитися перевірка зібраних даних і аналіз всіх факторів проекту, обумовлених його діловим середовищем, місцезнаходженням, ринком, а також наявністю ресурсів.

^ 7.2. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій

При розробці оптимальних фінансових рішень у конкретних ситуаціях інвестор повинен вміти оцінювати майбутню вартість інвестованих грошових коштів для розрахунків дохідності інвестиційних операцій.

Враховуючи значну тривалість інвестиційного процесу, на практиці, зазвичай, порівнюється вартість грошей на початку їх інвестування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку.

Рух грошових потоків від поточної вартості до майбутньої називають нарощуванням. Рух вартості від майбутньої до поточної називають дисконтуванням.

У процесі нарощування та дисконтування грошових потоків розглядають такі фактори:

 • поточна або теперішня вартість грошей (PV);

 • майбутня вартість грошей (FV );

 • кількість періодів (років) (n);

 • норма дохідності (річна відсоткова ставка) (r).

Оцінка майбутньої вартості грошових вкладень (FV), інвестованих на строк більше одного року (періоду) залежить від того, який процент (простий чи складний) буде прийматися в розрахунках.

Прості відсотки, зазвичай, використовуються у короткострокових фінансових операціях. Базою для нарахування відсотків за певний період часу є початкова сума грошових коштів:

(7.1.)
У випадку, коли фінансова операція здійснюється у термін t днів протягом року, формула попередня матиме такий вигляд:

(7.2.)

При використанні простого відсотку інвестор буде одержувати дохід (нарощувати капітал) тільки з суми початкових інвестицій протягом всього строку реалізації проекту.
Приклад. Інвестор 10 січня 2008 року поклав на депозиту банк готівку у розмірі 60 тис. гри. під 17 % річних строком до 1 грудня 2008 року. Визначити, яку суму отримає інвестор в кінці строку інвестування, за умови нарахування відсотків за простою схемою.

Точна кількість днів становить, дні - 324, відповідно:При використанні складного відсотку, одержаний дохід періодично додається до суми початкових інвестицій. У результаті чого відсоток нараховується також з накопиченої у попередніх періодах суми відсоткових платежів або будь-якого іншого виду доходу. Знаходження майбутньої вартості грошових коштів через n-період і при відомому значенні темпу їх приросту здійснюється за формулою:

(7.3.)

де PV - сума грошових коштів, інвестованих у період t=0;

r - річна ставка дохідності, коефіцієнт;

n - кількість періодів (років)
Приклад. Інвестор поклав у банк 500 грн під 10 % річних. Визначити розмір суми вкладу через 4 роки.


Якщо нарахування відсотків здійснюється m-раз у рік, то формула буде мати такий вигляд:

(7.4.)
Приклад. Інвестор поклав у банк 500 гри піл 10 % річних з щоквартальним нарахуванням відсотків. Визначити розмір суми вкладу через 3 роки.


У фінансових розрахунках часто виникає потреба в оцінці поточної вартості майбутніх грошових потоків (PV). Метою цієї процедури є визначення цінностей майбутніх надходжень від реалізації того чи іншого проекту з позицій поточного моменту.

Процес конвертування грошових коштів, що планується одержати у майбутніх періодах в їх поточну вартість, називають операцією дисконтування. Процентна ставка, що використовується у розрахунку PV, має назву дисконтної ставки.

Дисконтування при простих відсотках здійснюється за формулами:

 • для довгострокових операцій:

, (7.5.)

 • для короткострокових операцій:

(7.6.)
Приклад. Інвестор бажає отримати в кінці року 70 тис. грн. на депозитному рахунку. Нарахування відсотків здійснюється за схемою простих відсотків за місячної ставки 1,6 %. Яку суму необхідно розмістити на депозитний рахунок?


Із формули для довгострокових операцій можемо знайти строк інвестування (період вкладу):

(7.7.)
Приклад. Визначити період вкладу, за який початкова вартість інвестицій у розмірі 20 тис. грн. зросте до 24,5 тис. грн., якщо використовується проста схема нарахування відсотків, а річна ставка встановлена на рівні 15 %.


Дисконтування за схемою складних відсотків здійснюється за формулами:

 • для операцій при нарахуванні відсотків один раз на рік:

, (7.8.)

 • для операцій, при нарахуванні відсотків m-раз на рік:

(7.9.)
Приклад. Визначити, яку суму необхідно покласти на депозит, щоб через 3 роки власник депозиту одержав 4 тис. грн., якщо ставка відсотку становить 12 % річних (за схемою складних відсотків, нарахування один раз на рік).


Крім номінальної ставки дохідності - r, у фінансових розрахунках використовується й ефективна ставка (EAR), або дійсна ставка, яка визначає той відносний дохід, який одержує власник капіталу за рік загалом. Іншими словами, це річна ставка дохідності, яку одержує інвестор при m-раз нарахувань за рік за ставкою відсотку r/m.

Таким чином, ефективна ставка складних відсотків визначається за формулою:

(7.10.)
Приклад. Є два варіанти нарахування відсотків на кошти, які розміщуються на депозит у банк. За варіантом А - нарахування здійснюється щомісячно за ставкою 24 % річних, а за варіантом В - щоквартально за ставкою 28 % річних. Визначити найпривабливішу схему інвестування коштів.

Варіант A: EAR = (1 + 0,24/12)12 - 1 = 1,268 -1=0, 268 (26,8 %)

Варіант В: EAR = (1 + 0,28/4)4 - 1 = 1,3108 - 1 = 0, 3108 (31,08 %)

Таким чином, варіант В є привабливішим, бо ефективна ставка відсотку більша
Одним із головних елементів фінансового аналізу загалом та оцінки ефективності інвестування зокрема є оцінка грошового потоку (cash flow), бо, зазвичай, на практиці відбуваються не одноразові вкладення, а потоки грошових коштів (CF1. CF2. CF3. ... CFn), які виплачують або отримують інвестори. Елементи потоку CF, можуть бути або незалежними, або пов'язаними між собою певними відносинами.

Прийнято виділяти грошові потоки, що відбуваються на початку кожного періоду - потік пренумерандо (авансовий), або в кінці кожного періоду - потік постнумерандо. Більш поширеними на практиці є потоки постнумерандо.

Відповідно суми нарощених вартостей потоків постнумерандо становить:

(7.11.)

Своєю чергою, суму поточних вартостей потоків постнумерандо можемо представити таким чином:

(7.12.)
Приклад. Вирахувати поточну вартість таких грошових потоків (постнумерандо): 25 тис. грн., 35 тис. гри., 45 тис. грн., 55 тис. грн. Ставка дисконтування становить 12 %.


Відповідно сума нарощених вартостей потоків пренумерандо становить:

(7.13.)

Відповідно сума поточних вартостей потоків пренумерандо становить:

(7.14.)
Окремим випадком грошових потоків є ануїтет (або фінансова рента) - це рівні грошові потоки, що здійснюються з однаковою періодичністю.

Узагальнюючими показниками ренти є нарощена (майбутня) сума ренти та сучасна (поточна або приведена) рента.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconТема методологічні основи інвестування економічна сутність І види...
Спільне інвестування: надання професійних послуг з управління коштами інвесторів
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconРозділ 1 Теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності (Економічна...

Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconOf translation theory
Основи перекладу: теорія та практика: Навчальний посібник (англійською мовою). – К.: Вид-во іів ну «оюа», 2011. – 292 с
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconК. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стадник теорія держави І права...
Теорія держави І права в схемах та визначеннях: Навчальний посібник. Донецьк: Донецький національний університет, 2008. 342 с
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconК. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стадник теорія держави І права...
Теорія держави І права в схемах та визначеннях: Навчальний посібник. Донецьк: Донецький національний університет, 2008. 342 с
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconК. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стадник теорія держави І права...
Теорія держави І права в схемах та визначеннях: Навчальний посібник. Донецьк: Донецький національний університет, 2008. 342 с
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconТеорія кримінальної відповідальності навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: Напу, 2011. 307 с
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник iconПодання даної заповненої Заяви про інвестування Виконавцю, яким в...
Григоренка Василя Олександровича, є виявом наміру Інвестора укласти Договір інвестування. Підтвердженням факту укладання Договору...
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник icon1. Основи фін діял-ті суб госп-ня
На основі критерію інвестиційної привабливості відповідно до сарм оцініть доцільність інвестування в наступні інструменти
Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник icon2. Рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону
Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів, окремої сфери діяльності (галузі) та підприємств...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка