Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту України
Сторінка1/8
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

МИКОЛАЇВСЬКИЙ Національний університет

імені В.О. Сухомлинського

Кафедра української літератури і методики навчання
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
Компаративістика і літературний процес
Для напряму/спеціальності 7.02030301 Філологія

Автор: Гурдуз Андрій Іванович,

кандидат філологічних наук, доцент

української літератури і методики навчання
Затверджено на засіданні кафедри від « » вересня 2012 р.

Миколаїв – 2012

Зміст

 1. Навчальна програма викладання дисципліни ..................………………………. 2

 2. Робоча програма викладання дисципліни ..................………..…….………...…. 8

 3. Плани практичних занять …………………………...…………………….…..… 25

 4. Самостійна робота студентів ……………………………………………….…… 29

 5. Тематика МКР ……………………………………………………………….…… 32

 6. Пакет ККР ………………………………………………………………………… 33

 7. Інформаційне забезпечення ……………………………………………………… 42


^

Міністерство освіти і науки,

Молоді та спорту України


Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського


Компаративістика і літературний процес

Програма

варіативної навчальної дисципліни

підготовки спеціаліста

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030301 Філологія

Спеціалізація: Мова та література (англійська)

(Шифр за ОПП – ПП. 06)

Миколаїв – 2012

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: А.І.Гурдуз, доцент кафедри української літератури і методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент.
Обговорено та рекомендовано методичною комісією факультету філології та журналістики

Протокол №1 від «12» вересня 2012 р.


Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Компаративістика і літературний процес" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста напряму 7.02030301 «Філологія» спеціальності «Українська мова і література» спеціалізації «Мова та література (англійська)».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетичні, генетико-контактні зв’язки й типологічні сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової літератури.

^ Міждисциплінарні зв'язки: комплекс літературознавчих і мовознавчих дисциплін, історія, етнографія, психологія, філософія.

Програма навчальної дисципліни складається зі змістового модуля:

1. Актуальні проблеми розвитку сучасної літературної компаративістики.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Компаративістика і літературний процес" є системно ознайомити студентів з теорією і практикою компаративних досліджень, навчити самостійно проводити порівняльні студії різних рівнів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Компаративістика і літературний процес" є вдосконалювати вміння студентів аналізувати й зіставляти художні твори та явища всього жанро-видового спектру; забезпечити максимально повне володіння студентами фактичним матеріалом з курсу, а також їх термінологічну грамотність; спрямовувати увагу на ознайомлення з творчістю кращих вітчизняних майстрів художнього перекладу; формувати вміння та навички практики наукової роботи студентів під час виконання ними рефератів і доповідей з питань, відведених на самостійне опрацювання, тощо; розвивати художній смак і творчу уяву студентів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи теорії й методології сучасного порівняльного вивчення літературно-мистецьких явищ, принципи наукового розвитку компаративістики та її ключові складові, різновиди літературних систем;
вміти: самостійно обґрунтовувати й здійснювати різнорівневе компаративне дослідження літературних творів, визначати спектр міжлітературних зв’язків і типологічних збіжностей у творах, бачити українську літературну систему в світовому літературному контексті.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 годин/1,5 кредити ECTS.
^ 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль «Актуальні проблеми розвитку сучасної літературної компаративістики».

Тема 1. Актуальні проблеми методології сучасної літературної компаративістики.

Тема 2. Імагологічна домінанта розвитку сучасного вітчизняного порівняльного літературознавства.

^ Тема 3. Закономірності функціонування метатексту традиційних структур. Сучасні тенденції: причини, характеристика, прогнозування.

Тема 4. Сучасна українська література і світовий літературний процес: характер взаємодії.
^ 3. Рекомендована література

 1. Градовський А. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика. – Черкаси: Брама, 2003. – 292 с.

 2. Гурдуз А. Ключ до душі людини: (Система уроків з компаративного вивчення творчості М. Коцюбинського та К. Гамсуна) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 2. – С.102-107; №5. – С.109-118; 2003. – № 3. – С.119-125. –.

 3. Гурдуз А. Літературна компаративістика: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 72 с.

 4. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: навч.-метод. рекомендації до вивчення курсу “Літературна компаративістика”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 68 с.

 5. Гурдуз А. Українська література в контексті світового літературного процесу: наук.-метод. рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 60 с.

 6. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.

 7. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту: (Основи лінгвопоетики): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 416 с.

 8. Нямцу А. Иуда Искариот и другие…: Учеб. пособие. – Черновцы: Рута, 2004. – 88 с.

 9. Нямцу А.Е. Легенда о Дон-Жуане в мировой литературе: Учеб. пособие. – Черновцы: Рута, 1998. – 83 с.

 10. Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структуры в славянских и западноевропейских литературах: Учеб. пособие / Черновиц. нац. ун-т им. Ю.Федьковича. – Черновцы: Рута, 2001. – 208 с.

Базова

 1. Вервес Г. Як література самоутверджується у світі: Дослідження. – К.: Дніпро, 1990. – 452с.

 2. Гурдуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: моногр. – Миколаїв: вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с.

 3. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения: пер. с рум. – М.: Прогресс, 1977. – 229 с.

 4. Дюришин Д. Межлитературные общности как конкретизация закономерностей мировой литературы // Проблемы особых межлитературных общностей / под ред. Д.Дюришина. – М.: Наука: Восточная лит., 1993. – С.9-63.

 5. Дюришин Д. О европейских межлитературных центризмах // Россия, Запад, Восток: Встречные течения: К 100-летию со дня рожд. акад. М.П.Алексеева. – СПб.: Наука, 1996. – С.269-276.

 6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы: пер. со словац. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.

 7. Жирмунський В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад.– Л.: Наука, 1979. – 494 с.

 8. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. – Черкаси, 2006. – 364 с.

 9. Матвіїшин В.Г. Україно-французькі літературні зв’язки ХІХ - поч. ХХст. – Львів, 1989. – 168 с.

 10. Наливайко Д.С. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. – К.: Дніпро, 1988. – 395 с.

 11. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006.

 12. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. – М.: Наука, 1976. – 359 с.

 13. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.

 14. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. / АН УкрРСР. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наук. думка, 1987-1991.

 15. Попович А. Проблемы художественного перевода / под ред. П.М.Топера. Пер. со словац. И.А.Бернштейн, И.С.Чернявской. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.

 16. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США: (Типологія та національні особливості). – К.: Нора-принт, 1998. – 311 с.

 17. Традиційні сюжети та образи: Монографія / Автор проекту й упоряд.: А.Р.Волков. – Чернівці: Місто, 2004. – 442 с.

 18. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. – М.: Агар, 2002. – 280 с.

Допоміжна

  1. Азаров Ю.А., Сорокина В.В. Новые исследования в области сравнительного литературоведения // Вестник Моск. ун-та. – Сер.9, Филология. – 1995. – № 1. – С.89-96.

  2. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3. – С.50-58.

  3. Гром’як Р. Літературознавча компаративістика та перекладознавство: дотичність, перетини, колізії // Слово і Час. – 2002. – № 8. – С.49-58.

  4. Гурдуз А.І. Античний міф очима Кортасара і Борхеса (на матеріалі творів “Царі” і “Дім Астеріона”) // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 8. – С.41-43.

  5. Гурдуз А. “Друге ім’я” автора, твору та героя: (До питання про взаємопроникнення літератур і культур) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С.201-203.

  6. Гурдуз А. Інтертекстуальність і гіпертекст: проблеми теорії і практики // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 4. – С.67-72. –.

 1. Гурдуз А.І. Літературна мінотавріана ХХ - початку ХХІ ст. // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 1 – С.13-17; № 6. – С.51-56.

  1. Гурдуз А.І. Постійність рухливого: ізоморфізм ключових традиційних образів і мотивів у літературі // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 9.

  2. Гурдуз А. Міф і міфологічний фактор у літературі: (Загальнотеоретичні проблеми студіювання) // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С.120-126.

  3. Гурдуз А.І. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма: теоретичний аспект // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 6. – С.57-59

  4. Гурдуз А.І. Міфопоетика роману Еміля Золя “Земля” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 9. – С.11-13.

  5. Гурдуз А.І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів”: контури біблійних моделей // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 8. – С.10-14.

  6. Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” у порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С.40-44.

  7. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С.114-120.

  8. Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 6. – С.90-98. –.

  9. Гурдуз А. Чи існує єдина світова література? (Літературні системи: проблеми й дискусії) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С.84-88. –.

  10. Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. – 1999. – № 33-34. – С.3.

  11. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Урок української. – 2000. – № 11-12. – С.55-58.

  12. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. – 2002. – № 3. – С.58-67.

  13. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002. – 392 с.

  14. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. – 2002. – № 5-6. – С.127-136.

  15. Стріха М. Переклад як націєтворення // Зарубіжна література – 2003. – № 14. – С.13-14.

  16. Турган О.Д. Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. і античність: (Шляхи сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 175 с.

  17. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 2002. – С.142-172.

  18. Художественный перевод и взаимодействие литератур // Вопросы литературы. – 1979. – № 5. – С.3-82.

  19. Астаф΄єв О. Інтертекстуальність як літературна стратегія // Дивослово. – 2000. – № 2. – С.5-7.

  20. Бульвінська О.І. Інформаційне суспільство і література: перспективи співіснування // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 6. – С.7-10.

  21. Одаренко О. Простір розгалужених шляхів: знайомство з гіперлітературою // Всесвіт. – 2003. – № 9-10. – С.161-168.

^ 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: модульна контрольна робота (МКР), усне й письмове опитування, підготовка студентами доповідей, захист рефератів.

^ Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського


Кафедра української літератури і методики навчання

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор із науково-педагогічної роботи
М.А.Рехтета

"___" _________ 2012 року
^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Компаративістика і літературний процес
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність: 7.02030301 Українська мова і література

Спеціалізація: Мова та література (англійська)

Факультет філології та журналістики

Кредитно-трансферна система

організації навчального процесу


Миколаїв – 2012


Робоча програма навчальної дисципліни «Компаративістика і літературний процес» для студентів за спеціальністю 7.02030301 Українська мова і література, спеціалізацією «Мова та література (англійська)»,
«28» серпня, 2012. – 16 с.


Розробник: А.І.Гурдуз, доцент кафедри української літератури і методики навчання, кандидат філологічних наук, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української літератури і методики навчання.

Протокол № 1 від «04» вересня 2012 р.

Завідувач кафедри ________________________(Ситченко А.Л.)

«04» вересня 2012 р.

Схвалено методичною комісією факультету філології та журналістики за напрямом підготовки 6.020303 Філологія.

Протокол № 1 від «12» вересня 2012 р.

Голова комісії ________________________(Рускуліс Л. В.)

«12» вересня 2012 р.


    1. Опис навчальної дисципліни

^ 1.1. Денна форма навчання

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Варіативна

Напрям підготовки
6.020303 Філологія

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):
Українська мова і література

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 0

І-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: проект компаративного дослідження

Семестр

Загальна кількість годин – 45

І-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5;
самостійної роботи
студента – 1,5.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

10 год.

^ Практичні, семінарські

10 год./1 год.

Лабораторні

0 год.

^ Самостійна робота

24 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 21 год. – аудиторні заняття, 24 год. – самостійна робота (47 % / 53 %).
^ 1.2. Заочна форма навчання

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Варіативна
Напрям підготовки
6.020303 Філологія
Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):
Українська мова і література

^ Рік підготовки:
Змістових модулів – 0

І-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: проект компаративного дослідження

Семестр
Загальна кількість годин – 45

ІХ-Х-ті
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1;
самостійної роботи
студента – 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

4 год.
^ Практичні, семінарські
4 год.
Лабораторні


^ Самостійна робота
22 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: залік
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для заочної форми навчання – 8 годин аудиторних занять, 22 години самостійних робіт (18 % / 49 %).  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, Молоді та спорту України icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка