Затверджено
НазваЗатверджено
Сторінка1/2
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра філософських та соціальних наук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою

(пост. п.___ від «___» __________2010 р)

Ректор
_______________________ А.А. Мазаракі

ПОЛІТОЛОГІЯ
ПРОГРАМА ТА

РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання

Київ – 2010
Автори: В.І. Полурез, докт. істор. наук, проф.,

Н.А. Латигіна, докт. політ. наук, проф.,

І.В. Терлецька, канд. істор. наук, доц.,

Н.Ю. Гусєва, канд. істор. наук, ст. викладач.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософських та соціальних наук протокол № 6 від «3» листопада 2010 р.
Рецензенти: Ю.І. Кулагін, канд. філос. наук, проф.,

О.О. Валуйський, докт. філос. наук, проф.
ПОЛІТОЛОГІЯ

^ ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" для студентів усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань денної форми навчання


І. Мета, завдання ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ дисципліни (КОМПЕТЕНЦІЇ),

її місце у навчальному процесі
Навчальна дисципліна «Політологія» – одна з базових складових частин гуманітарної освіти, яка є актуальною і необхідною для сучасного інформаційного суспільства.

^ Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні цілісної, логічної, послідовної системи знань про політику як суспільне явище і соціальний феномен.

Завдання навчальної дисципліни:

 • оволодіти основними поняттями та категоріями політичної науки на рівні відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі майбутньої професійної діяльності;

 • усвідомити сутність політичних явищ та процесів.

^ Предметом навчальної дисципліни «Політологія» є дослідження і вивчення теоретико-методологічних та прикладних основ політичного життя суспільства, політичних процесів, закономірностей формування та розвитку політичної влади і політичної системи.

Робоча програма курсу розрахована для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, усіх напрямів та професійних спрямувань денної форми навчання.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати об’єкт, предмет і методи політичної науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • орієнтуватися в головних політичних концепціях, школах і напрямах;

 • визначити сутність влади та політичного життя, політичних відносин і процесів;

 • класифікувати суб’єкти та об’єкти політики і влади;

 • охарактеризувати політичні засади прав людини і громадянина;

 • пояснити значення і роль політичних систем та політичних режимів у житті країни, місце та функції громадянського суспільства;

 • розрізняти теоретичні та прикладні компоненти політичного знання, характеризувати їх роль у підготовці та обґрунтуванні політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску громадян в суспільно-політичне життя;

 • розкривати і визначати процеси світового політичного життя, геополітичну картину світу, місце, роль і статус України у сучасному міжнародному житті;

 • користуватися навичками політичної культури;

 • застосовувати політичні знання у своїй професійній та громадській діяльності.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Для засвоєння дисципліни «Політологія» студенти повинні мати базову підготовку з дисциплін «Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Конституційне право», «Історія сучасного світу», «Історія держави і права». Ці дисципліни дозволяють певним чином впливати на формування світогляду студентської молоді і надають базові знання щодо політичних основ розвитку цивілізації.

Дисципліна розрахована на 108 годин, що відповідає 3 кредитам ECTS. Формою підсумкової атестації є іспит.
ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1: Політика та наука про політику
Походження і сутність політики. Політика як суспільно-історичне явище. Функції політики. Структура політики. Суб’єкти і об’єкти політики.

Становлення і розвиток політології як науки і навчальної дисципліни. Об’єкт і предмет політології. Методологічні засади політології. Функції політичної науки.
^ Тема 2: Основні етапи розвитку політичної думки
Суспільно-політичні уявлення давнього світу і Середньовіччя. Політична думка Відродження та Нового часу. Сучасна політична думка. Основні політологічні школи.

Особливості становлення і розвитку політичної думки в Україні. Політичні концепції українських мислителів ХХ-ХХІ ст.
^ Тема 3: Політична влада
Сутність влади як суспільного явища. Ресурси влади і основні види влади. Природа, сутність, особливості політичної влади. Суб’єкти і об’єкти політичної влади. Сучасні теоретичні трактування політичної влади.

Легітимність політичної влади та її типи.
^ Тема 4: Політична еліта і політичне лідерство
Формування і розвиток елітарних уявлень. Основні теорії еліт. Сутність, структура і функції політичної еліти. Типологія еліт. Політична еліта сучасної України, особливості її формування.

Природа і сутність, функції політичного лідерства. Типологія політичного лідерства. Політичне лідерство в сучасній Україні.
^ Тема 5: Політична система суспільства
Сутність, структура, функції політичної системи суспільства. основні теорії і моделі політичних систем. Типологія політичних систем.

Політичний режим як механізм функціонування політичної системи суспільства. Сутність і основні типи політичних режимів. Поняття, основні виміри і форми демократії. Особливості і шляхи переходу до демократії в Україні.
^ Тема 6: Держава як політичний інститут
Природа і сутність держави. Поняття, основні ознаки, функції держави. Типи сучасних держав. Теорії походження держави. Форми державного правління. Форми державного територіального устрою. Громадянське суспільство.

Основні шляхи становлення і розвитку правової і соціальної держави та громадянського суспільства в сучасній Україні.
^ Тема 7: Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи
Походження, сутність, ознаки, функції політичних партій. Типологія сучасних політичних партій. Поняття і типи партійних систем. Класифікація сучасних українських партій. Громадсько-політичні організації і рухи: сутність, ознаки, функції і види. Становлення багатопартійності в сучасній Україні.
^ Тема 8: Політична культура та політичні ідеології
Поняття, структура, функції, типи політичної культури. Співвідношення політичної свідомості і політичної культури. Стан політичної культури в Україні.

Поняття і функції політичної ідеології. Основні типи ідеологій в сучасному світі.

Політична соціалізація як процес освоєння суб’єктом політико-культурних цінностей. Етапи політичної соціалізації.
^ Тема 9: Політичні процеси
Поняття, структура, характер політичного процесу та його особливості. Типологія та основні стадії політичного процесу. Політичні конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи розв’язання. Політична модернізація.

Політична діяльність, політична участь та політична поведінка як складові політичного процесу. Вибори і виборчий процес. Основні види виборчих систем.
^ Тема 10: Міжнародна політика
Сутність, суб’єкти і базові принципи міжнародної політики. Сутність і зміст поняття «світове співтовариство». Співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики. Основні тенденції сучасного світового політичного процесу.

Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце у сучасному геополітичному просторі.

ііі. Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план)
з/п

Назва теми

Кількість годин
^ Усього

годин / кредитів

з них
лекції

семінарські заняття

самостійна робота студентів

Форми

контролю

Модуль 1

1

Політика та наука про політику


10

2

2

6

О,РП,Д,Е,ВОК,

СТС,ЕК,КП,Е


2


Основні етапи розвитку політичної думки

16

2

2

12

КТ,О,ТЗ,Е,ВОК,

СТС,ЕК,КП,Е

3

Політична влада

10

2

2

6

О,РП,Д,Е,ВОК,

СТС,ЕК,Е

4

Політична еліта і політичне лідерство

10

2

2

6

КТ,О,ТЗ,Е,ВОК,СТС,ЕК,КП,Е

5

Політична система суспільства


10

2

2

6

О,ТЗ,Е,ВОК,

СТС,ЕК,Е
Модульний контроль 1

2


КТ,ККР

Модуль 2

6

Держава як політичний інститут


12

2

2

8

КТ,О,РП,Е,ВОК,СТС,ЕК,Е

7

Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи

8

2

2

4

О,ТЗ,Е,ВОК,

СТС,ЕК,Е

8

Політична культура та політичні ідеології

10

2

2

6

О,РП,Д,Е,ВОК,

СТС,КП,Е

9

Політичні процеси

10

2

2

6

КТ,О,Е,ВОК,

СТС,ЕК,Е

10

Міжнародна політика

10

2

2

6

О,РП,Е,ВОК,

СТС,ЕК,Е
Модульний контроль

2


КТ,ККР
Разом:

108 / 4

20

22

66
Підсумковий контроль – іспит


Скорочення:

Д – дискусія;

О – опитування;

РП – реферативне повідомлення (дайджест);

КТ – комп’ютерне тестування;

ТЗ – творче завдання;

ВОК – ведення опорного конспекту;

СТС – складання термінологічного словника;

ЕК – експрес-контроль;

КП – конспект першоджерел;

Е – есе;

ККР – комплексна контрольна робота.

ІV. Тематика та зміст лекційних, семінарських занять, самостійної роботи студентів


^ Результати навчання

Навчальна діяльність

Робочий час студента

Оцінювання у балах


Засвоїти еволюцію уявлень про політику від античності до сучасності, дати визначення об’єкта і предмета політології, ознайомитись з її методами і категоріями, виявити місце політології в системі гуманітарних наук, знати основні функції політології.


Тема 1. Політика та наука про політику.

Лекція.
План лекції:

 1. Політика як суспільно-історичне явище.

 2. Становлення і розвиток політології як науки і навчальної дисципліни.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Додаткова література: 13, 14, 19, 20, 22.

Інтернет-ресурси:29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Політологія як система знань про політику і навчальна дисципліна.
План семінару:

 1. Походження і сутність політики, її структура та основні функції.

 2. Об’єкт і предмет політології, її функції.

 3. Методологічні засади політології.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Знайти і прочитати у філософських словниках та енциклопедіях статті: політика, суб’єкт та об’єкт політики, функції політики, політологія, методологія політології, методи політології, об’єкт і предмет політології.

 2. Опрацювати працю М. Вебера «Політика як покликання і професія». Охарактеризувати його трактовку сутності політики і еволюцію уявлень про політику.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7,10.

Додаткова література: 13, 14, 19, 20, 22.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

2

2


6
0-5


0-2З’ясувати ґенезу політичних ідей, основні етапи їх розвитку, особливості та основні напрямки української політичної думки, трактовки в ній проблем влади і держави


Тема 2. Основні етапи розвитку політичної думки.
Лекція.

План лекції:

 1. Суспільно-політичні уявлення давнього світу і Середньовіччя.

 2. Політична думка Нового часу.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

Додаткова література: 16, 19, 21, 27, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

Семінар.

Ґенеза політичних ідей в світі та в Україні.
План семінару:

 1. Порівняльна характеристика політичних ідей стародавнього Сходу і античної Греції і Риму.

 2. Політична думка епохи Відродження.

 3. Сучасна політична думка. Основні політологічні школи.

 4. Особливості становлення і розвитку політичної думки в Україні. Політичні концепції українських мислителів ХХ – ХХІ ст.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Використовуючи політологічні словники, енциклопедії звернути особливу увагу на ключові поняття теми: тиранія, монархія, аристократія, олігархія, охлократія, політея, демократія, макіавеллізм, етатизм, лібералізм, консерватизм, соціалізм.

 2. Опрацювати праці: Платона «Держава», Арістотеля «Політика». З’ясувати їх погляди на правильні і неправильні форми правління, на риси найкращої форми держави і пануючу в ній верству, ставлення до демократії

 3. Опрацювати працю Н. Макіавеллі «Державець». Охарактеризувати правила політичного мистецтва завоювання і утримання влади, якості державця.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

^ Додаткова література: 16, 19, 21, 27, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.2


2

12


0-5

0-2
Засвоїти природу і сутність політичної влади, її структуру і особливості у порівнянні з іншими видами влади, уміти визначати сутність і типи легітимності влади.Тема 3. Політична влада
Лекція.

План лекції:

 1. Природа і сутність політичної влади.

 2. Сучасні теоретичні трактування політичної влади.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Додаткова література: 13, 14, 15, 18, 20.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33
Семінар.

Політична влада як інструмент політики.
План семінару:

 1. Влада як суспільне явище. Суб’єкти і об’єкти політичної влади.

 2. Ресурси і види влади.

 3. Сутність, специфічні ознаки та особливості політичної влади.

 4. Легітимність політичної влади та її типології.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Знайти у політологічних словниках, енциклопедіях значення таких понять: кратологія, влада, політична влада, легальність влади, легітимність влади, типи політичної легітимності влади (традиційний, харизматичний, легальний), ресурси влади, види влади, меритократія.

 2. Проаналізувати співвідношення понять «політична влада», «державна влада», «неполітична влада».

 3. Підготуватися до дискусії на тему «Співвідношення влад в сучасному суспільстві».

 4. Опрацювати статті сучасних кратологів та підготувати дайджест за темою семінару.

Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10.

^ Додаткова література: 13, 14, 15, 18, 20.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 332


2

6
0-5

0-2
Засвоїти основні теорії еліт. Орієнтуватися у структурі політичної еліти. Дати характеристику політичної еліти сучасної України. Вміти класифікувати політичних лідерів за певними критеріями з наведенням прикладів.


Тема 4. Політична еліта і політичне лідерство.
Лекція

План лекції:

 1. Формування і розвиток елітарних уявлень.

 2. Природа і сутність політичного лідерства.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 7.

Додаткова література: 13, 14, 15, 18, 19, 26.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33
Семінар.

Політична еліта і політичне лідерство як функціональні суб’єкти політики.
План семінару:

 1. Основні теорії еліт.

 2. Сутність, структура, класифікація та функції політичних еліт.

 3. Типологія та функції політичного лідерства.

 4. Політична еліта і політичне лідерство в сучасної України, особливості їх формування.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Використовуючи політологічні словники та енциклопедії, звернути увагу на ключові поняття теми: еліта, політична еліта, правляча еліта, контреліта, політичний лідер, формальний лідер, неформальний лідер, харизма, авторитет.

 2. Опрацювати і законспектувати роботу Макса Вебера «Політика як покликання і професія», виокремлюючи при цьому основні якості професійного політика та типологію політичного лідерства.

 3. Написати коротке есе (на 2-3 стор.) на тему «Портрет ідеального політичного лідера» або «Якою повинна бути політична еліта України?» (за вибором)


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 7.

^ Додаткова література: 13, 14, 15, 18, 19, 26.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.


2

2

6
0-5

0-2
Засвоєння сутності системного підходу до політики, теоретичної моделі політичної системи Д.Істона, визначення структури та функції політичної систем, її основних типів. Засвоєння сутності і основних типів політичних режимів, знайомство з умовами і шляхами демократизації сучасного суспільства

Засвоїти основні трактовки держави, форми державного устрою і правління, основні положення теорії правової і соціальної держави, її взаємодію з громадянським суспільством.Тема 5. Політична система суспільства.
Лекція.

План лекції:

 1. Основні теорії політичних систем.

 2. Політичний режим як механізм функціонування політичної системи суспільства.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 17, 19, 20, 23, 24, 26.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Політична система суспільства як механізм організації і функціонування політичної влади.
План семінару:

 1. Сутність, структура, функції політичної системи.

 2. Типологія політичних систем.

 3. Поняття і типи політичних режимів.

 4. Поняття, основні виміри і форми демократії.

 5. Особливості і шляхи переходу до демократії в Україні.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Використовуючи політологічні словники особливу увагу звернути на такі поняття: політична система, структура політичної системи (інституціональна, нормативно-регулятивна і інформаційно-комунікативна підсистема), артикуляція і агрегування інтересів, комунікація, конверсія, зворотній зв’язок, політичний режим, демократія, авторитаризм, тоталітаризм. Скласти власний словник з даних понять.

 2. Написати власне есе (3-4 стор.) на тему: «Причини, сутність і наслідки політичної реформи в Україні».

 3. Підготуватися до експрес-контролю з ключових понять теми №5.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 17, 19, 20, 23, 24, 26.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Модульний контроль 1

Тема 6. Держава як політичний інститут.
Лекція.

План лекції:

 1. Природа і сутність держави. Основні теорії її походження.

 2. Громадянське суспільство.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 19, 20, 21, 22, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Місце і роль держави в політичній системі суспільства.
План семінару:

 1. Сутність, основні ознаки, функції, типи сучасних держав.

 2. Форми державного правління.

 3. Форми державного територіального устрою.

 4. Основні шляхи становлення і розвитку правової і соціальної держави та громадянського суспільства в сучасній Україні.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Знайти у політологічних словниках та енциклопедіях статті, уважно прочитати та занотувати, в яких розкриваються поняття: держава, суверенітет, форма державного правління, форма державного територіального устрою, федерація, конфедерація, унітарна держава, президент, уряд, парламент, суд, монархія, республіка, правова держава, соціальна держава, права людини, громадянське суспільство, поділ влад, коаліція, парламентська фракція, опозиція.

 2. Підготуватися до дискусії на тему «Взаємодія держави і громадянського суспільства в демократичному суспільстві».

 3. Зробити дайджест з науково-публіцистичних видань за темами: «Проблеми державотворення в сучасній Україні», «Громадянське суспільство», «Правова держава» (1 тему на вибір).


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 19, 20, 21, 22, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.


2

2


6

2


2

2

80-5


0-2

15

0-5

0-2Уміти характеризувати політичні партії і громадсько-політичні організації як політичні інститути, визначити їх місце і роль в політичній системі суспільства, аналізувати сутність і типи партійних систем.

Засвоїти поняття політичної культури, зокрема: сутність, структуру, типи політичної культури, її місце і роль в політичній системі, базові функції. Уміти охарактеризувати зміст і основні етапи політичної соціалізації.

Розуміти сутність і функції політичної ідеології, проаналізувати основні ідеології сучасності.


Тема 7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи.
Лекція.

План лекції:

 1. Політичні партії і громадсько-політичні об’єднання як політичні інститути.

 2. Поняття і типи партійних систем.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 15, 19, 22, 25, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Політичні партії, громадсько-політичні організації і рухи як суб’єкти політики
План семінару:

 1. Поняття, основні ознаки, функції політичних партій

 2. Типологія сучасних політичних партій.

 3. Громадсько-політичні організації і рухи: сутність, ознаки, функції і види

 4. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Класифікація сучасних українських партій.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. Прочитати у політологічних словниках та енциклопедіях статті: політична партія, «кадрові» і «масові» партії, парламентська партія, опозиція, партійна система, групи інтересів, громадсько-політична організація, політичний рух, лобізм.

 2. За ідеологічними і ліво-право-центриськими вимірами здійснити класифікацію сучасних політичних партій, в тому числі і українських


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткова література: 15, 19, 22, 25, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

Тема 8. Політична культура та політичні ідеології.

Лекція
План лекції:

 1. Поняття політичної культури. Співвідношення політичної культури і політичної свідомості.

 2. Ідеологія як форма політичної свідомості і інтегральний елемент політичної культури.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Додаткова література: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Політична культура та політичні ідеології як системи політичних цінностей.
План семінару:

 1. Політична культура: сутність, структура, функції, типи. Стан політичної культури в Україні.

 2. Поняття, зміст, основні етапи політичної соціалізації.

 3. Сутність і функції політичної ідеології.

 4. Основні типи ідеологій в сучасному світі.


Завдання для самостійної роботи студентів:

 1. Прочитати, занотувати, засвоїти статті з політологічних словників та енциклопедій присвячені характеристиці таких понять: політична свідомість, політична культура, типи політичної культури (патріархальна, підданська, активістська), політичний стереотип, політичний міф, політичний символ, громадянська культура, субкультура, політична соціалізація, політична ідеологія, консерватизм, лібералізм, соціал-демократизм, комунізм, фашизм, націоналізм, анархізм.

 2. Розглянути і законспектувати працю Габріеля Алмонда «Громадянська культура», виокремлюючи при цьому її місце і роль серед інших типів політичної культури.

 3. Написати власне есе (2- стор.) на тему (за вибором): «Політична культура українців», «Чи потрібна українському суспільству ідеологія?», «Патріотизм versus націоналізм».

 4. Підготуватися до експрес-контролю (15 хв.) за темою семінарського заняття.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Додаткова література: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.2

2

4

2

2

60-5

0-2

0-5

0-2Засвоїти сутність, структуру, характер. Види та етапи політичного процесу; вміти визначати місце і роль політичної діяльності та політичної участі в механізмі функціонування політичного процесу.


Тема 9. Політичні процеси.
Лекція.

План лекції:

 1. Поняття, структура, характер політичного процесу та його особливості.

 2. Вибори: поняття, принципи та їх місце у функціонуванні демократичної держави. Стадії виборчого процесу.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 7.

Додаткова література: 13, 14, 15, 18.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Політичні процеси як складова суспільного життя.
План семінару:

 1. Типологія та основні стадії політичного процесу.

 2. Політичні конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи розв’язання.

 3. Політична модернізація.

 4. Політична участь, політична діяльність та політична поведінка як складові політичного процесу.

 5. Типи виборчих систем та їх характеристика.


Завдання для самостійної роботи студента:

 1. На основі вивчення питань лекції підготуватися до експрес-контролю.

 2. Використовуючи політологічні, енциклопедичні словники, звернути особливу увагу на ключові поняття теми: політичний процес, політичний розвиток, політична діяльність, політична участь, політичне рішення, політична поведінка, політична модернізація, політичний конфлікт, політична криза, криза легітимності, політичний протест, консенсус, компроміс, вибори, виборчий процес, виборча система, виборча кампанія, виборче право, ценз.

 3. Зробити дайджест з науково-публіцистичних видань на тему: «Політичні вибори та проблема політичної стабільності в Україні», «Суспільно небезпечні прояви у виборчому процесі в Україні», «Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти».

 4. Складіть таблицю „Типологія політичних процесів” за ознаками поділу.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 5, 7.

Додаткова література: 13, 14, 15, 18.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

2

2


6
0-5


0-2

Розуміти сутність міжнародної політики і сучасного світового процесу; вміти характеризувати основні тенденції світового політичного процесу, співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики, основні напрями і пріоритети зовнішньополітичної діяльності української держави.Тема 10. Міжнародна політика.
Лекція.

План лекції:

 1. Сутність, суб’єкти і базові принципи міжнародної політики.

 2. Основні тенденції сучасного світового політичного процесу.


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Додаткова література: 17, 19, 20, 21, 27.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Семінар.

Світовий політичний процес.
План семінару:

  1. Сутність і зміст поняття «світове співтовариство».

  2. Співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики.

  3. Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце у сучасному геополітичному просторі.


Завдання для самостійної роботи студента:

   1. Використовуючи політологічні словники та енциклопедії, з’ясувати зміст базових понять теми, зокрема таких, як: міжнародна політика, світовий політичний процес, міжнародні відносини, цивілізація, внутрішня та зовнішня політика, геополітика, національний інтерес, національна безпека, загальнолюдські цінності. Розробити власний словник політологічних термінів.

   2. Підготувати творчі роботи (письмово, обсяг – 7 стор.) за наступними темами (для тих хто бажає): «Сутнісні ознаки нової геополітичної картини світу», «Національні інтереси України та система їх пріоритетів», «Безпека України: чинники нестабільності». (Потрібно обрати одну тему з трьох вищенаведених).

   3. Зробити бібліографічний огляд літератури за темою семінарського заняття (мінімум 10 джерел).


Джерела:

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Додаткова література: 17, 19, 20, 21, 27.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.
Модульний контроль

2

2


6

20-5


0-2

15


Разом

108

100

V. Контроль та критерії оцінювання знань студентів.
Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою.

Форми контролю знань студентів:

- поточний;

- модульний;

- підсумковий (іспит).
Поточний контроль знань студентів протягом одного триместру включає оцінку за виступи на семінарських заняттях; співбесіду на індивідуальних консультаціях; експрес-тестування. Максимальна сума балів поточного контролю, яку може набрати студент – 50 балів.ПЕРЕЛІК

навчальних робіт студентів та їх оцінка у балах для поточного контролю знань

Назва теми

Загальна кількість балів

У тому числі

І модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах

ІІ модульний контроль або участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах

Доповідь на семінарських заняттях або комп’ютерне тестування по темі

Або

Доповнення виступу, суттєві запитання

Ведення опорного конспекту

Складання словника з основних термінів

Експрес-контроль

Реферування наукових статей, монографій за темами семінару, підготовка дайджестів, творчих завдань, написання есе

Конспект першоджерел

Тема 1. Політика і наука про політику

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 2. Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 3. Політична влада

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 4. Політична еліта і політичне лідерство

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 5. Політична система суспільства

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

 

15

 

Тема 6. Держава як інститут політичної системи суспільства

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 8. Політична культура та політичні ідеології

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 9. Політичний процес

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

Тема 10. Міжнародна політика

7

1-5

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

 

 

15

Разом

100

Критерії поточної та модульної оцінки знань студентів.

^ Усний виступ, експрес-контроль, самостійне письмове завдання

Критерії оцінки

5

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі письмові завдання.

4

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.

3

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.

2

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.

1

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Не вирішив більшість тестових завдань.

0

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного завдання.  1   2

Схожі:

Затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconУхвалено затверджено

Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено iconЗатверджено
Вступ
Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon“Затверджено” Нач навчального управління

Затверджено icon3. Задача. Затверджено на засіданні кафедри: Менеджменту

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка