Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/7
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

_______________________

Підпис Прізвище та ініціали

___” __________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


дисципліни “Історія зарубіжної літератури” для студентів

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад»

денної форми навчання
Код дисципліни ПП.03.125

Статус дисципліни: нормативна,

цикл професійної та практичної підготовки

Інститут гуманітарний

Факультет гуманітарно-педагогічний

Кафедра української філології

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальне навантаження

Кількість годин

Самостійна робота студентів

Курсова робота

Залік

Іспит

Європейські кредити

Години
^

Аудиторні заняття


ІРС

Всього

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Денна

1

1


4,0

144

51

34
17
93


+Денна

1

2

2,0

72

36

18
18
36

+
Денна

2

3

2,0

77

34

17
17
38

4
+


8

293

121

69
52
167

4
Робоча програма складена на основі навчального плану підготовки бакалаврів

Програму складено _______________________Маковська Ю. М.

Схвалено на засіданні кафедри української філології

Протокол _1_ від 31 серпня 2011__ року

Зав. кафедри української філології ________________ Торчинський М. М.

Декан факультету міжнародних відносин ____________ Третько В.В.

Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою гуманітарного інституту

Голова вченої ради ГІ___________________ Третько В.В.
м. Хмельницький, 2011
Робочий план

дисципліни “Історія зарубіжної літератури”

напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад»

(1 семестр, 1 курс)
Вид навчальної роботи


Години в семестрі
^

Розподіл годин по тижнях


Вид підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
^

Лекційні заняття


34

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Іспит

Лабораторні /практичні /, семінарські заняття


17

2

2

2

2

2

2

2

3


1
Індивідуальна робота


Самостійна робота

93
5

5

5

6

6

6

5

5

6

5

7

6

6

7

7

6
Проміжні форми контрольних заходівУО

УО РФ

УО РФ

К Р1


УО РФ

УО РФ
КР 2^

Всього годин**


144/4,0

2

9

7

9

8

10

8

9

7

10

7

11

8

10

9

12

9

Примітка: УО – усне опитування; РФ – реферат; КР –контрольна робота.

Лектор _______________ _______ / Маковська Ю. М. /_______

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № _1___ від 31 серпня____2011__ року
Зав. кафедри __________________ /Торчинський М. М./

Декан факультету __________________ / Третько В. В./Робочий план

дисципліни “Історія зарубіжної літератури”

напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад»

(2 семестр, 1 курс)
Вид навчальної роботи


Години в семестрі
^

Розподіл годин по тижнях


Вид

підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
^

Лекційні заняття


18

2
2
2
2
2
2
2
2
2
Залік

Лабораторні /практичні /, семінарські заняття


18

2

2

2

2

2

2

2

2

2
Індивідуальна робота

Самостійна робота

36

2

2

2

2

2

2

2

2
4

2

2

2

2

2

2

4Проміжні форми контрольних заходів


УО
УО
УО
ПКР1
УО
УО
УО
УО
ПКР2^

Всього годин**


72/2,0

4

4

4

4

4

4

4

4

2

6

4

4

4

4

4

4

6

2

Примітка: УО – усне опитування; ПКР – письмова контрольна робота.

Лектор _______________ /Маковська Ю. М. /

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № _1_ від 31 серпня 2011__ року
Зав. кафедри __________________ / Торчинський М. М./

Декан факультету __________________ / Третько В. В./Робочий план

з дисципліни “Історія зарубіжної літератури”

напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад»

(3 семестр, 2 курс)
Вид навчальної роботи


Години в семестрі
^

Розподіл годин по тижнях


Вид підсумкового контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
^

Лекційні заняття


17

2
2
2
2
1
2
2
2
2

Іспит

Лабораторні /практичні /, семінарські заняття


17

2

2

2

2

2

2

2

2


1
Індивідуальна робота


Самостійна робота

38
5
5

5
5


5
5
3

5Проміжні форми контрольних заходівУО

УО

УО

КР1


ПР

УО
КР 2


КР 3^

Всього годин**


77/2,0

2

7

2

7

7

2

7

2

1

2

7

2

7

2

5

7

3

Примітка: УО – усне опитування; ПР – письмова робота.

Лектор _______________ _______ / Маковська Ю. М./_______

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № _1___ від 31 серпня_2009__ року
Зав. кафедри __________________ /Торчинський М. М./

Декан факультету __________________ / Третько В. В./
ВСТУП

до навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури”

напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад»

Навчальна дисципліна “Історія зарубіжної літератури” присвячена вивченню найпомітніших явищ світової літератури: невмирущої краси античності; творчості діячів доби середньовіччя; ренесансному періоду європейської літератури; творчості Шекспіра; літературі доби класицизму; соціально-філософської концепції Просвітництва; бунтівної літератури романтизму; неповторного часу гуманістичного ХІХ ст.; складного періоду модерністської літератури, постмодерністського літературного тексту.

Мета курсу “Історія зарубіжної літератури” – узагальнити в межах трьох семестрів складні літературні процеси двадцяти століть.

Під час вивчення цього курсу студенти ознайомляться з характерною тенденцією розвитку національних літератур та їх взаємовпливом, з творчою манерою майстрів художнього слова і проблематикою їхніх творів.

Дисципліна орієнтована на формування таких професійних якостей на рівні знань:

  • взаємозв’язку літератури з життям;

  • характерних рис епохи, відображених у художньому творі;

  • особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості;

  • значення та місце твору митця в літературному процесі;

  • проблематика та герої твору;

  • оцінки художнього твору у літературно-критичних статтях.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

  • розуміти взаємозв’язок літератури з життям, епохою;

  • з’ясовувати нерозривний зв’язок явищ світового та вітчизняного літературного процесу;

  • здійснювати історико-літературний, художній аналіз творів;

  • самостійно викладати літературно-критичні, власні погляди на явища, факти, творчість митця слова.

У ході вивчення курсу здійснюється проміжний і рубіжний контроль.

Засвоєння матеріалу навчальної дисципліни сприяє формуванню певних професійних якостей, вихованню національної самосвідомості, процесу відновлення історичної пам’яті, формуванню високого загальнокультурного рівня фахівця.

Курс “Історія зарубіжної літератури” поглиблює, коригує, доповнює знання студентів з дисциплін гуманітарного напряму, забезпечує вивчення споріднених дисциплін університетського курсу.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення ПП “Сучасна українська література”, передує вивченню ПП “Сучасна література зарубіжних країн”, ПП “Сучасна англійська література”.


Структура змістових кредитів дисципліни

Історія зарубіжної літератури”

(1 курс, 1 семестр)
^

Назва теми


Кількість годин, відведених на:
лекції

практичні заняття

самостійну роботу

^ Розділ 1. Світова література – світ духовної культури людства

Тема 1. Вступ. Світова література: витоки і світ духовної культури людства.

2
5

Тема 2. Історико-критичний аналіз Біблії.

2

2

5

Тема 3. Літературно-критична характеристика творів античної літератури.

2
5

Тема 4. Література Середньовіччя та Відродження.

2

2

6

Тема 5. Відродження в Англії. Шекспір.

6
6

Тема 6. Література народів Давнього Сходу.

2

2

6

Розділ 2. Зарубіжна література ХVІІ – ХVІІІ століть

Тема 7. Соціально-філософські концепції Просвітництва. Просвітництво у Франції.

2

2

5

Тема 8. Вольтер – голова просвітників Європи.

2
6

Тема 9. Просвітницька програма літераторів Німеччини. Творчість Ф. Шиллера.

2

2

5

Тема 10. Й.В. Гете – поет, драматург, прозаїк.

2
7

Тема 11. Англійська література зрілого Просвітництва. Р. Бернс.

2

1

6

Тема 12. Доба бароко, класицизму в європейській літературі. Ж. Лафонтен, Ф. Ларошфуко, П. Кальдерон.

2
6

Тема 13. Література французького бароко та класицизму. Мольєр, П. Корнель, Ж. Расін.

2

2

7

Тема 14. Особливості літератури романтизму. Німецький романтизм.

2
7

Тема 15. Романтики Англії ХVІІІ-ХІХ ст. Герої романтичних творів Дж. Кітса, Дж. Байрона, П. Б. Шеллі, В. Скотта.

2

2

4

Разом за семестр

34

17

93
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка