Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки




НазваДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки
Сторінка1/8
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Донецький національний технічний університет»

Кафедра української та російської мов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Донецьк – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра української та російської мов
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

^ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

української та російської мов

Протокол №1 від 29.08.08
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол № 2 від 22.04.10

Донецьк- 2009

ББК Ш 141 – 9

УДК 378.001.85 – 057. 632 (007)

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів-заочників усіх напрямків підготовки Укладачі: доцент Мачай Т.О. , ст. викл. Гречаниченко Л.В., ст. викл. Матулевська Н.П. - Донецьк, ДонНТУ, 2008 р. – 59 с.

Методичні вказівки призначено для студентів, які вивчають спецкурс «Українська мова за професійним спрямуванням», що передбачає формування уміння перекладати фахові тексти з російської мови на українську і вживати спеціальну лексику під час роботи з україномовним науково-технічним текстом, а також укладання ділових документів. Вказівки містять зразки виконання вправ відносно найбільш складних випадків перекладу наукових текстів, рекомендації щодо специфіки вживання лексико-граматичних конструкцій, зразок аналізу граматичних особливостей науково-технічного тексту українською мовою.

Наведені матеріали можуть бути використані як під час виконання контрольної роботи з дисциплін: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова», так і в самостійній підготовці студентів до екзамену.
Укладачі: доцент Т.О. Мачай, ст.викл. Гречаниченко Л.В., ст.викл. Матулевська Н.П.

Відповід. за випуск:

Т.О. Мачай доцент

Рецензенти: Л.В. Шавлак доцент

Л.К. Лазарєва доцент

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри

української та російської мов

Протокол № 1 від 29.08.08

Донецький національний

технічний університет, 2009р.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ І

Вимоги до виконання контрольної роботи…………………………… 5

Зразок виконання контрольної роботи ……………………………….. 6-15
^ РОЗДІЛ ІІ

Варіанти контрольної роботи ………………………………………….16-35
РОЗДІЛ ІІІ

Матеріали для самостійної роботи з написання реферату …………..36-55
^ РОЗДІЛ ІV

Програма державного іспиту з дисципліни «Українська мова за

професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей

і форм навчання........................................................................................56

Перелік теоретичних питань, які мають бути реалізовані під час

виконання лексико-граматичних завдань...…………………………... 57

Список документів для укладання на іспиті.…………………………. 58

Література з курсу………………………………………………………..59


^ Вимоги до виконання контрольної роботи
Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А-4 у рукописному вигляді.

Писати роботу слід з одного боку аркуша, залишаючи поля праворуч і ліворуч по 2 см.

Титульна сторінка може бути виконана у рукописному або у друкованому вигляді (див. взірець).

Вправи слід виконувати послідовно. Необхідно переписати формулювання граматичних завдань і далі записати виконану вправу (без переписування тексту самого завдання).

Перед складанням запропонованих документів необхідно дати їм характеристику, назвати їх основні реквізити. Текст документів повинен бути за змістом повязаний з майбутньою спеціальністю студента.

Для перекладу необхідно зробити ксерокопію однієї сторінки тексту із підручника, повязаного з майбутньою спеціальністю студента. На ксерокопії тексту треба вказати вихідні дані видання, звідки був взятий текст (автор, назва, місце і рік видання, назва видавництва, кількість сторінок).

Наприклад: Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Д.: « БАО», 2004. – 456с.

Після виконаних завдань додається список літератури, якою студент користувався під час виконання контрольної роботи.

Здавати виконану й відповідним чином оформлену контрольну роботу необхідно ст. лаборанту кафедри української і російської мов.

Про результати перевірки роботи можна дізнатися особисто або зателефонувавши (тел.: (062) 301-03-64) і повідомивши номер роботи.
^ ВЗІРЕЦЬ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Зразок титульної сторінки



Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Кафедра української та російської мов

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із спецкурсу

"Українська мова за професійним спрямуванням"
Варіант №
студента (студентки) групи …

курсу...

факультету ...
Прізвище ім 'я по батькові

(у родовому відмінку)

Залікова книжка №
ЗДАНО:

ПЕРЕВІРЕНО:
Донецьк – 2011

Примітка. У взірцевому варіанті виконується лише частковий обсяг завдань.
Завдання 1. Перекладіть одну сторінку тексту з вашого фаху. Визначте риси наукового стилю цього тексту.

Глинка Н.И. Общая химия. – СПб., 1983, с. 173

Скорость реакции в гетерогенных системах. Гетерогенные реакции имеют большое значение в технике. Достаточно вспомнить, что к ним принадлежат, например, горение твердого топлива, коррозия металлов и сплавов.

Рассматривая гетерогенные реакции, нетрудно заметить, что они тесно связаны с процессами переноса вещества. В самом деле, для того, чтобы, реакция, например, горения угля могла протекать, необходимо, чтобы диоксид углерода удалялся бы от поверхности угля, а новые количества кислорода подходили бы к ней. Оба процесса (отвод СО2 от поверхности угля и подвод О2 к ней) осуществляются путем конвенции (перемещения массы газа или жидкости) и диффузии.

Таким образом, в ходе гетерогенной реакции можно выделить по меньшей мере три стадии:

 1. Подвод реагирующего вещества к поверхности;

 2. Химическая реакция на поверхности;

 3. Отвод продукта реакции от поверхности.

При установившемся режиме реакции все три стадии ее протекают с равными скоростями.
Переклад тексту з російської мови на українську
Швидкість реакції в гетерогенних системах. Гетерогенні реакції мають велике значення в техніці. Досить згадати, що до них належать, наприклад, горіння твердого палива, корозія металів і сплавів.

Аналізуючи гетерогенні реакції, наважко побачити, що вони тісно пов’язані з процесами перенесення речовини. Справді, для того, щоб реакція, наприклад, горіння вугілля могла тривати, необхідно, щоб діоксид вуглецю, який утворюється під час цієї реакції, увесь час усувався б від поверхні вугілля, а нові кількості кисню підходили б до неї. Обидва процеси (відведення СО2 від поверхні вугілля та підведення О2 до неї) здійснюються через конвенції (переміщення маси газу або рідини) і дифузії.

Таким чином, у протіканні гетерогенної реакції можна виокремити принаймні три стадії:

 1. Підведення реагуючої речовини до поверхні;

 2. Хімічна реакція на поверхні;

 3. Відведення продукту реакції від поверхні.

За усталеного режиму реакції всі три стадії її протікають з однаковими швидкостями.

Перекладений уривок належить до наукового стилю мовлення, який характеризується:

 1. інформативністю: У тексті багато термінів, наприклад , гетерогенні системи, хімічна реакція, діоксид вуглецю, а також загальнонаукових слів і словосполучень, а саме: усталений режим, до них належать, пов’язані з процесами тощо;

 2. логічністю: Зазначена теза (гетерогенні реакції тісно пов’язані з процесами перенесення речовини) роз’яснюється детальним розкриттям згаданої закономірності, робиться чіткий висновок (таким чином…); повторюються терміни (гетерогенні реакції, стадії реакції); вживаються вказівні займенники (цієї реакції);

 3. аргументованістю: Текст містить складнопідрядні речення, зокрема причинно-наслідкові речення (для того, щоб реакція могла тривати, необхідно, щоб …), роз’яснення прикладами (до них належать, наприклад, горіння твердого палива, корозія металів і сплавів);

 4. об’єктивністю та безособовістю подачі інформації, яка підкреслюється як теперішнім часом дієслів (здійснюється, протікають, мають значення), так неозначено-особовими конструкціями (досить згадати, неважко помітити, можна виокремити);

 5. лаконічністю у передачі інформації. У мові застосовуються дієприслівникові звороти (аналізуючи реакції), позамовні засоби подачі інформації, а саме: СО2, О2 (формули, символи).

Завдання 2. Випишіть із перекладеного тексту десять термінів і визначте спосіб їх творення.

діоксид, процес, система, маса, дифузія – запозичення іншомовних слів;

гетерогенний, корозія, реакція – утворення термінів суфіксальним способом від іншомовних коренів;

підведення, вуглець, кисень, сплав – утворення термінів за словотвірними моделями української мови суфіксальним способом, останній термін – без афіксним способом;


Матеріал до оформлення реферату


 1. Компоненти змісту і структури тексту:

а) тема статті, її загальна характеристика: Тема статті...; Стаття на тему...; Стаття присвячена темі (проблемі, питанню)...; Стаття являє собою узагальнення (виклад, опис, аналіз, огляд)...; Стаття має назву (називається,, під заголовком)...; У статті викладається (говориться, дається оцінка (аналіз, виклад, опис, огляд, узагальнення); подана точка зору...; Автор статті розповідає, викладає...;

б)проблема статті: У статті автор ставить (висвітлює) такі проблеми, зупиняється (особливо) на таких проблемах (питаннях, фактах), торкається таких проблем (питань, фактів)... . Сутність проблеми полягає в ...;

в)композиція статті: Стаття поділяється на...; починається з ...; складається з ...; закінчується ...;

г)ілюстрація позиції автора: Автор наводить приклади (цитату, факти, відомості), посилається на ..., ілюструє...; У статті наводяться, даються ...;

д)висновок автора статті: Автор доходить висновку ...; стверджує ...; робить висновок...; сутність викладеного вище полягає в... .

^ 2. Смислові відношення:

а)характеристика авторського викладу інформації: Автор говорить, аналізує, розкриває сенс (протиріччя), формулює, описує, висуває гіпотезу (пропозицію), зупиняється, торкається, підкреслює, виділяє, приділяє (особливу, спеціальну) увагу; стверджує, доводить...; Автор вважає, дотримується точки зору, стоїть на позиції...; Автор порівнює, співставляє, протиставляє...; Автор полемізує, критикує, розходиться у поглядах, висуває (наводить) заперечення (аргументи, докази)...; Автор посилається, спирається, виходить ...; ілюструє, наводить приклад, цитує, має на увазі, обгрунтовує, акцентує увагу; пояснює це тим, що ...; бачить причину в тому, що...;

б)оцінка викладеної автором інформаці: Головна цінність роботи полягає в ...; Перевагою (недоліком) роботи є ...; До переваг (недоліків) роботи можна віднести ...; Заслуга автора полягає у тому, що ...; Робота має велике (теоретичне, практичне) значення; З теоретичної (практичної) точки зору важливо (суттєво)...; Не можна (не) погодитися з...; викликають сумніви; не (зовсім) зрозумілим (спірним) є твердження.

^ Взірець реферату

У тексті «Дослідження мережі з комутацією пакетів» автори ВоропаєваВ.Я., Верховський Я.М., Федосєєва О.С. з кафедри автоматики і телекомунікацій Донецького національного технічного університету (Наукові праці ДонНТУ, 2008, випуск 118, С. 18-23) аналізують час відповіді системи, враховуючи пропускну здатність ресурсів, ємність буферів та швидкодію мережного обладнання для різних типів комунікації пакетів.

Для вирішення основної задачі статті автори зазначають необхідність дослідження мереж із різними способами передачі підтверджень у контексті дослідження нормованого часу відповіді та їх порівняння.

За першого способу, коли підтвердження передаються в окремих пакетах, автори зазначають, що в кожному вузлі буде утворювання кількох потоків: інформаційних та потоку підтверджень. При цьому час відповіді мережі буде складатися з двох складових.

Аналізуючи другий спосіб, коли підтвердження передаються в спеціальних полях інформаційних потоків, вчені підкреслюють зменшення часу обслуговування та відповідно загального часу очікування. На наш погляд, цей спосіб найбільше відповідає сформульованому завданню, тому що час відгуку стає меншим, що приводить до загального збільшення ефективності системи.

Порівнюючи ці дві моделі, автори доходять висновків, що ефективність каналу залежить від відношення довжини службового пакету до довжини інформаційного. Також автори зазначають, що друга модель є більш ефективною.
Завдання 3. Складіть реферат до тексту «Акції».

Акції

Участь у компанії посвідчується паперами – акціями, - де проголошується, що «власникові цієї акції належить частина компанії».

Коли компанії прибуткова, її власники дістають свою частину прибутків, отримуючи дивіденди або продаючи свої акції за більшу суму, ніж вони коштували спочатку. Коли компанія зазнає збитків, дивіденди зменшуються або ж їх узагалі немає, а ціна акцій падає. У найгіршому разі, коли борги перевищують платоспроможність, компанія банкрутує. Акції втрачають будь-яку цінність, а власники – всі гроші, вкладені в їх придбання.

Акціонери компанії отримують виплати в останню чергу: після постачальників, після банків, після кредиторів. Ризик полягає в тому, що після розрахунку з усіма ними акціонерам може нічого не залишитись. Перевага ж – у тому, що акціонери отримують усі прибутки, які отримує компанія. Вони більше ризикують, однак можуть одержати чималу винагороду.

Усі капіталовкладення пов’язані з деяким ризиком, проте загалом акції вважаються менш надійними, ніж облігації, які є угодою про сплату компанією певної суми грошей у певний час. На противагу фіксованим прибуткам від облігацій, розмір зиску від акцій – величина невідома. Винагородою власникам за ризик є те, що акції зазвичай дають їм вищий прибуток – або у формі дивідендів, або у формі підвищення вартості акцій, коли компанія залишає прибутки для свого розвитку. Акції нерідко дуже швидко піднімаються і падають у ціні, а облігації звичайно стабільніші. Власники облігацій є кредиторами компанії, яким гарантується відшкодування капіталовкладень, тоді як акціонери є власниками з усім ризиком і зиском, які з цього випливають.

Міжнародні акціонерні інвестиції не обмежуються основними фінансовими центрами – Лондоном, Нью-Йорком і Токіо. Сьогодні це можуть бути акції ресторану самообслуговування в Москві або переробної промисловості Таїланду. Акції означають право власності, а приватна власність дозволена нині майже в усіх країнах світу.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
До виконання практичних робіт з дисципліни «транспортно-експедиторська діяльність»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
До виконання практичних робіт з дисципліни «транспортно-експедиторська діяльність»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconПідпис) (прізвище та ініціали) Державний вищий навчальний заклад...
Сутність та значення охорони праці, як комплексної навчальної дисципліни. Мета та завдання дисципліни
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з основ економічної науки
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний...
До виконання курсової роботи з дисципліни «економіка транспорту» (для студентів спеціальності 07010102 «Організація перевезень І...
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
Електронний ресурс] / укладачі: А. В. Куниця, В. В. Нужний, Н. О. Селезньова, А. В. Меженков. – Електрон дані. – Горлівка: двнз «Доннту»...
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний...
Транспортні технології (Автомобільній транспорт)») [Електронний ресурс] / укладач: С. М. Космак. – Електронні дані Горлівка: двнз...
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання рз-2 по кафедрі деталей машин для студентів ІІ-ІІІ курсів всіх спеціальностей....
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки з курсу „Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів І курсу всіх спеціальностей. Синтаксичні особливості...
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Кафедра української та російської мов методичні вказівки iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Дослідження процесу розділення газової суміші в абсорбційній колоні барботажного типу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка