На дипломну роботу спеціаліста
НазваНа дипломну роботу спеціаліста
Сторінка1/14
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Література > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ВІДЗИВ

на дипломну роботу спеціаліста

студента групи РП-52

Ковриженко А.І.
«Маніпуляційна школа в перекладознавстві (на прикладі праць А. Лефевра)»
Робота студента Ковриженко А.І. присвячена актуальній темі сучасного перекладознавства – змінам в його парадигмі, що відбулися на рубежі XX та XXI століть, які пов’язуються, в першу чергу, з так званою маніпуляційної школою та її лідером Андре Лефевром.

У першому розділі розглядаються досягнення та основні концепції маніпуляційної школи (А. Лефевр, Дж. Голмс, Ґ. Турі. І. Евен-Зогар, С. Басснетт, Ж. Ламбер, Т. Германс), а в другому – власне концепції запропоновані А. Лефевром.

Висновки роботи логічні та послідовні, стиль науковий. Тему розкрито. Архітектоніка роботи заперечень не викликає, однак робота не позбавлена певних вад:

 1. Варто з чотирьох розділів зробити два, звівши три розділи про ідеї А. Лефевра до одного розділу, що складається з підрозділів.

 2. Варто внести невеликий розділ про дескриптивне перекладознавство, адже в роботі широко використовується ця тема.

 3. Необхідно уніфікувати посилання на джерела.

Утім, висунуте зауваження не стосується концептуального боку роботи. На нашу думку, робота студентки Ковриженко А.І. заслуговує на найвищу оцінку.
Доц. каф. практики перекладу Кальниченко О.А

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу спеціаліста

студента групи РП-52

Ковриженко А.І.

«Маніпуляційна школа в перекладознавстві (на прикладі праць А. Лефевра)»
Робота студента Ковриженко А.І. складається з двох розділів. Перший присвячений становленню, діяльності та основним концепціям маніпуляційної школи (полісистемна теорія, теорія норм та дескриптивній підхід), причому велика увага приділяється аналізу впливу цієї школи на переклад та на виникнення повороту до культури у перекладознавстві.

У другому розділі розглядаються ідеї та концепції запропоновані щодо перекладу А.Лефевром, пояснюються причини виникнення жорсткої цензури і контролю над перекладом, вказуються на між способами перекладу на сході та заході, аналізуються чинники, що сприяли формуванню перекладу у двох традиціях.

Робота має логічну будову. Мета розвідки, зазначена у Вступі досягнута. Стиль тексту роботи є науковим. Оформлення цілком відповідає вимогам, які висуваються до дипломних робіт спеціалістів. Утім, хотілося б зробити деякі зауваження:

 1. Перед прізвищами необхідно ставити ініціали.

 2. Необхідно чітко розмежувати використання «г» та «ґ» у прізвищах іншомовного походження.

 3. Важливою є також теорія культурного капіталу стосовно перекладу, запропонована А. Лефевром, якої також варто було торкнутися.

Проте, зроблені зауваження не стосуються змісту та структури роботи та не є принциповими. На нашу думку, дипломна робота студента Ковриженко А.І. заслуговує на оцінку «відмінно».
Канд. філол наук, професор кафедри

теорії та практики перекладу Подміногін В.О.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Факультет «Референт-перекладач»
Кафедра теорії та практики перекладу

дипломна РОБОТА

на тему:

Маніпуляційна школа в перекладознавстві

(на прикладі праць А. Лефевра)

Кваліфікація: спеціаліст з перекладу,
Напрям підготовки: 0305 Філологія

Спеціальність: 7.030507 Переклад

Кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Оцінка за результатами захисту

__________________________

“________”___________2010 р.


Виконана:

студентом V курсу, групи РПА-52

Ковриженком А.І.
Науковий керівник:

доц. Кальниченко О.А.

_________________ Підпис

“_______”__________________2010 р.

Харків 2010

Рецензент

_________________________________________________________________

науковий ступінь, наукове звання, місце роботи, посада, прізвище, ім’я, по-батькові

_________________________________________________________________

___________________________

підпис, дата


Рішення про допуск дипломної роботи магістра до захисту

протокол № _______ від “___” _________ 20__ р.


______________________ підпис завідувача кафедри

Анотація

Дипломна робота: 61с., теоретичних джерел 53, 1 додаток.

^ Об’єкт дослідження - історія виникнення та вплив «маніпуляційної школи» на переклад (в особливості погляди А.Лефевра).

Мета дослідження - узагальнити інформацію щодо діяльності «маніпуляційної школи», та викласти найбільш впливові концепції, що можуть бути використані як для вивчення теорії перекладу, так і для практики перекладу.

Згідно з поставленою метою та задачами у роботі визначені напрямки розвитку маніпуляційної школи, її вплив на перекладознавство та погляди А.Лефевра, досліджуються такі теорії як теорія полісистем, західна теорія та теорія переписування.

^ Результати дослідження були викладені та обговорені на семінарах.

маніпуляційна школа, культурний поворот, полісистема, лефевр, дескриптивне перекладознавство

^ Summary

Manipulation school in Translation Studies (on the examples of A. Lefevere’s works)

1. The object of the research in this graduation thesis is the origin and the influence of the “Manipulation school” on Translation Studies.

2. The subject of the research is the approaches to translation as suggested by “Manipulation school” and A. Lefevere.

3. The relevance of the research is determined by the fact that this subject hasn’t been yet studied on the territory of the CIS.

4. The purpose of the research is to generalize the information about the activity of “Manipulation school” and to set forth the most influential concepts that can be used for studying Translation Studies, as well as for the translation itself.

5. As the methods of the research historiographical (both chronological and teleological) method and hermeneutic analyses were employed.

6. The material of the research is given by the research papers of such scholars as: A. Lefevere, S. Bassnett, T. Hermans, G. Toury, I. Even-Zohar.
^ STATEMENTS TO BE DEFENDED:


 1. “Manipulation school” proved the theory that literature manipulates a translator, i.e., under the influence of a certain genre of literature or a certain status of a literature text a translator has to choose certain approaches and translation strategies.

 2. A cultural turn in Translation Studies contributed to the restoring of relations between culture and translation.

 3. The polisystem theory that treated culture as a set of systems greatly contributed to Translation Studies and became a quintessence of the ideas of “Manipulation school”.

 4. A breakthrough «rewriting theory» proposed by A. Lefevere defined the constraints that effect the translator and criteria that translator employs to choose texts for translation

 5. An «eastern theory» was an innovative work that showed the differences between translation traditions in the West and in the East, and formed the idea, that it is culture that shapes the translation.

The theoretical value of the research, as we see it, lies in the fact that it works out approaches and criteria for historiographic research and its periodization, identification and comparison of peculiarities in subject matter of translation and theoretical concepts at different periods.

The practical value of the research is determined by the fact that its findings can be used at the classes of theory and history of translation, in compiling reference editions and in recommendations for practicing translators.

Approbation of the research results. The research results were discussed at seminars.

The paper purpose and tasks determined its structure:

Introduction

Part 1. Socio-cultural turn in Translation Studies.

Part 2. A. Lefevere’s theories in Translation Studies.

Conclusion

References

In the middle of the XX century, the attitude towards Translation Studies began to change. A new concept appears stating that translation should be studied not from the position of a source text, but target one. At this time the translation is no longer thought to be a derivative genre and it is considered the main instrument in manipulating a society. It was the time when the group of scholars which was called the „Manipulation school” appeared. They were the supporters of the descriptive approach, which main concept was not to prescribe and say what a translation should be, but rather what the translation is. Among the members of that group were such outstanding scholars as A. Lefevere, S. Bassnett, T. Hermans, G. Toury, I. Even-Zohar and others. They proposed many challenging theories which at that time were criticized by other scholars. One of such theories was a theory of polisystem put forward by I. Even-Zohar. That theory proposed to research culture not as a whole system, but as a set of small systems, and in such a way to see how translation would function in a new literature system. The following activity of Manipulation school is connected to the concept of translation shift, which was suggested by J. Catford. A translation shift deals with formal and textual correspondence. In situation when this two notions do not correspond to each other the translation shift appears. The purpose of that theory was an attempt to systematize the possible variants of such shifts. But some scholars consider this task impossible because of the variety of cultures and situations. Another prominent theory, a theory of norms, was proposed by G. Toury, E. Chesterman and T. Hermans. According to that theory there are norms that determine which texts will be translated and which strategies will a translator choose for those translations. It should be stated that it was Manipulation school that contributed to the turn of translation towards culture.

Andre Lefevere was an outstanding scholar and translator and also belonged to the Manipulation school. It was his works and ideas that contributed to the development of the descriptive Translation Studies. One of his main theories deals with the rewriting. According to A. Lefevere to the rewriting belong such activities as translation, editing, writing of reviews and other. In his work, A. Lefevere describes so-called constraints that effect the translator when he chooses and translates the text. But the most innovative in his work was the concept of patronage. Another prominent theory by A. Lefevere was a “Chinese translation theory”. In this paper he compares translation traditions of East and West, determines the main factors that influenced the translation and translators and emphasizes that it is translation that shapes a culture. It should not be forgotten about the poetic translation to which A. Lefevere also made a contribution. He described the classification of the types of poetic translation which became fundamental to poetry translation theory.

It’s difficult to overestimate the contribution to Translation Studies made by “Manipulation school” and A. Lefevere in particular. It were they who attracted attention of the whole scientific world to the translation which started to be taken as something that needs thorough research.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

На дипломну роботу спеціаліста iconНа дипломну роботу
Під керівництвом режисера Миколи Миколайовича Вороненка здійснила постановку «Ромео І джульєта» В. Шекспіра, «Три сестри» А. Чехова,...
На дипломну роботу спеціаліста iconДипломну роботу в обсязі 55 60 друкованих аркушів (разом з малюнками та схемами)
Дипломний проект – це випускна самостійна робота студента вищого навчального закладу. Запропоновані теми повинні бути прийняті для...
На дипломну роботу спеціаліста iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки містять: загальні положення про дипломну роботу, вимоги до порядку викладу матеріалу, вимоги до структурних елементів...
На дипломну роботу спеціаліста iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра...
Юзікова Н. С., Артеменко Л. В., Патерило І. В., Алєксєєнко І. Г., Грабильніков А. В. Методичні рекомендації до виконання курсових...
На дипломну роботу спеціаліста iconМетодичні вказівки
Якщо кілька студентів (не більше 2) виявили бажання писати курсову роботу з однієї І тієї самої теми, то за згодою керівника, студенти...
На дипломну роботу спеціаліста icon№4 з дисципліни "Екологія" Роботу виконала студентка групи Ез 212...
На сучасному етапі розвитку цивілізації надзвичайно гостро постають проблеми добування І використання корисних копалин
На дипломну роботу спеціаліста iconФахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та...
Фахове вступне випробування з всесвітньої історії (нова доба) та правознавства для здобуття окр спеціаліста (спеціальність 02030201...
На дипломну роботу спеціаліста iconДипломної (курсової) роботи
У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну роль відіграє дипломна (курсова) робота
На дипломну роботу спеціаліста iconЗатверджую
Відповідно до навчальних планів переддипломна практика є заключним етапом навчання студентів за програмою підготовки спеціаліста...
На дипломну роботу спеціаліста iconБудова та принцип роботи процесора
Механізми підвищення ефективності роботи системи пам’яті”. Дані розділи програми включають велику кількість лекційного матеріалу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка