Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Скачати 427.85 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Сторінка1/3
Дата конвертації10.03.2014
Розмір427.85 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

УДК 32-027.21:378.22(075.8)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ

КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Комплекс навчально-методичних матеріалів

для студентів спеціальності “Політологія”

Харків – 2012

УДК 32-027.21:378.22(075.8)

ББК 66.0я73

Ц 34

Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту курсових, дипломних і магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів спеціальності “Політологія”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 32 с.

У навчально-методичному посібнику подається структура курсової, дипломної і магістерської робіт, загальні вимоги до оформлення курсової, дипломної і магістерської робіт, загальні правила написання, цитування і посилання, методичні вказівки до процедури захисту робіт. Подано зразки необхідних документів. Посібник призначено для студентів спеціальності „Політологія”.
УДК 32-027.21:378.22(075.8)

ББК 66.0я73


© Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна, 2012.

© Целуйко М.Є., 2012

© Макет обкладинки, Дончик І.М., 2012

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1

1.1.Структура і зміст курсової роботи……………………………………..5

1.2.Загальні вимоги до оформлення й захисту курсової роботи…………7

1.3.Основні критерії оцінки курсової роботи……………………………...8
РОЗДІЛ 2

2.1.Порядок вибору теми і призначення керівника дипломної і магістерської роботи……………………………………………………………….9

2.2.Складання плану роботи і вивчення літературних джерел...…….…10

2.3.Структура і зміст дипломної роботи……………………………...…..13

2.4.Структура і зміст магістерської роботи………………………………15

2.5.Мова та стиль дипломної і магістерської роботи……………………17

2.6.Загальні правила цитування та посилання на використані джерела..19

2.7.Загальні вимоги до оформлення дипломної і магістерської роботи..20
РОЗДІЛ 3

3.1.Підготовка до виступу на захисті дипломної і магістерської роботи21

3.2.Процедура публічного захисту дипломної і магістерської роботи…22

3.3.Критерії оцінки кваліфікаційної роботи……………………………...23
Додаток 1

Зразок заяви про вибір теми дипломної чи магістерської роботи……...24
Додаток 2

Зразок завдання щодо підготовки дипломної чи магістерської роботи..25
Додаток 3

Зразок титульного аркуша курсової роботи………………………….….27
Додаток 4

Зразок титульного аркуша дипломної роботи………………………...…28
Додаток 5

Зразок титульного аркуша магістерської роботи……………………..…29
Додаток 6

Правила оформлення бібліографії……………………………………...…30

ВСТУП
Важлива роль у навчанні студентів-політологів приділяється курсовим роботам, що виконуються на 1-5 курсах, та кваліфікаційним роботам (дипломній чи магістерській), що готуються наприкінці навчання. Кожний з цих видів робіт підбиває підсумок вивченню наук, визначених навчальним планом. І має за мету:

 • надання студентам можливості самостійного вибору напрямку дослідження у межах політологічної освіти;

 • поглиблення і розширення знань студентів, підвищення рівня їхньої теоретичної підготовки і професійної майстерності;

 • розвиток уміння аналізувати сучасні політичні процеси та орієнтуватися у сучасному політичному житті;

 • залучення до науково-дослідної діяльності;

 • розвиток умінь роботи у бібліотеці;

 • розвиток умінь та навичок письмового викладання думок, аргументованого та логічного висловлення своїх думок;

 • набуття навичок роботи в групі та самостійної роботи;

 • вироблення навичок публічного виступу й ведення наукової дискусії.

Кафедра, пропонуючи певний перелік курсових чи кваліфікаційних робіт, лише орієнтує на вивчення найбільш актуальних проблем, при цьому не виключає ініціативи та власного інтересу студентів.

Курсові та кваліфікаційні роботи показують ступінь опанування студентами теоретичними й практичними навичками, вміння вивчати сучасні політичні проблеми, допомагають виявити їхні наукові інтереси, прихильності й творчі здібності. Слід зазначити, що за час навчання вимоги до виконуваної роботи ускладнюються. Так, на 1 курсі студент під час написання курсової роботи повинен насамперед показати уміння самостійного пошуку літератури, систематизації матеріалу, уміння його узагальнити й описати, уміння посилатися на джерела.

На 2 курсі тема курсової роботи вже ширша, при її розробці використовується більша кількість літератури. Студент повинен продемонструвати уміння порівнювати, аналізувати, синтезувати, виділяти головне, визначати закономірності й тенденції розвитку досліджуваних процесів, головними є питання методології.

На 3 курсі студент повинен показати самостійне бачення політичної проблеми на основі проробленої літератури. На цьому етапі завдання курсової роботи полягає в тому, щоб позначити перехід від загальних теорій до спеціальних, а також до реальних політичних проявів, представити категоріальний апарат, уточнити поняття, позначити обрану тему концептуально.

На 4-5 курсах у курсовій роботі повинна бути глибоко розкрита досліджувана політологічна проблема, виявлені політичні та соціальні механізми, що обумовлюють функціонування відповідних процесів.

Кваліфікаційна робота (дипломна чи магістерська) – це самостійне наукове дослідження, що передбачає новизну підходів до досліджуваної теми. Вона є випускною роботою наукового змісту, яка має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки вибраної теми. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема – бути актуальною. Дипломна робота подається в такому вигляді, який дозволяє судити, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та результати, їх новизна та значущість. Сукупність отриманих в такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора початкових навичок наукової діяльності у вибраному напрямку політологічних знань. Суть іноваційних моментів складає предмет дослідження, і його положення виносяться на захист.


РОЗДІЛ 1
1.1. Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота підбиває підсумок вивченню певного навчального курсу і сприяє закріпленню отриманих знань, допомагає набути необхідні професійні навички роботи з літературою, її аналізу та викладення матеріалу, звернення до відповідних політичних фактів.

Основними етапами виконання курсових робіт є:

 1. Вибір теми.

 2. Складання змісту (плану) роботи.

 3. Збір матеріалу, добір літератури з теми, підготовка й оформлення бібліографії.

 4. Робота над змістом курсової роботи, підготовка першого варіанта тексту роботи, обговорення тексту з науковим керівником.

 5. Доробка тексту з урахуванням пропозицій наукового керівника.

 6. Узгодження остаточного тексту з науковим керівником.

 7. Захист курсової роботи.

Виконання курсової роботи починається з вибору теми, визначення структури роботи, складання бібліографії, після чого студент із науковим керівником розробляють графік її виконання.

Вибираючи тему курсової роботи, вже на першому курсі доцільно передбачити можливості її послідовної розробки на 2-5 курсах денної форми навчання та на 6-му курсі заочної форми навчання і у кваліфікаційних роботах. При цьому необхідно виходити не тільки з актуальності і теоретико-прикладного значення теми роботи, але й враховувати можливості її реалізації під час самого процесу навчання в університеті.

Добір літератури і початкове ознайомлення з нею необхідно насамперед для складання плану роботи й одержання загального уявлення про її зміст. Перед складанням плану студент знайомиться з основними літературними джерелами (монографіями, статтями, звітами про наукові дослідження тощо), що дозволяє розібратися в найважливіших питаннях теми.

Добір літератури – самостійна робота студента, що повинна починатися з вивчення каталогів і бібліографічних джерел. Найбільше допомогти тут може предметно-алфавітний каталог. Добираючи літературу, необхідно звертати увагу на рік видання, при цьому варто використовувати останні видання. Більш ранні видання можна використовувати тільки в тих випадках, коли в них міститься важливий для роботи матеріал, що не включений у пізніші видання, або якщо з поважних та незалежних від студента причин пізніше видання не можна отримати. Необхідно також враховувати, що законодавчі акти, нормативні документи, статистичні дані піддаються змінам, тому треба посилатися на щойно видані.

Курсова робота, як правило, складається з наступних розділів:

^ Титульний аркуш, на якому вказується: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, соціологічний факультет, кафедра політології, тема роботи, форма навчання, курс, група, прізвище, ім‘я та по батькові, учений ступінь, учене звання наукового керівника, рік написання (див. Додаток 3).

^ Зміст (план), в якому вказується структура роботи: вступ, назви глав і параграфів (розділів і підрозділів), сторінки їхнього початку і закінчення, висновок, бібліографія, додаток (якщо потрібно).

Вступ (2-3 сторінки), де обґрунтовується актуальність теми, ступінь її розробленості, вказуються основні публікації за даною темою, формулюються цілі і задачі роботи. Варто підкреслити, що обґрунтування актуальності роботи не повинно бути багатослівним. Головне – указати суть проблеми, із чого і випливає актуальність теми. Уміння сформулювати наукову проблему свідчить про уміння виділити головне.

^ Основний текст може складатися з глав і параграфів або розділів і підрозділів (загальний обсяг 15-19 сторінок). Кожен розділ (глава) закінчується короткими висновками, що повинні бути обґрунтованими, самостійними, грамотно викладеними.

Висновок (2-3 сторінки), де містяться короткі висновки і пропозиції, що повинні бути чітко сформульовані, мати закінчену форму. Вони повинні випливати із суті роботи й обов’язково з власного матеріалу, із власного спостереження і міркування студента і містити те нове, до чого прийшов автор роботи.

^ Список літератури. У бібліографії вказуються всі публікації, використані при підготовці роботи. Праці, на які у тексті роботи немає посилань, у Списку не вказуються. Література подається за алфавітом прізвищ перших авторів або

назв (у колективних працях). Потрібно мати на увазі деякі обов’язкові правила складання бібліографії (див. Додаток 6):

 1. бібліографічний опис проводиться мовою оригіналу, при цьому якщо у списку літератури є джерела на інших мовах (окрім української чи російської), то вони об’єднуються в один ряд і розміщуються наприкінці загального списку.

 2. бібліографічний опис книги проводиться згідно з титульною сторінкою;

 3. у бібліографічному описі необхідно зазначити том, частину, випуск, номер, місце видання, рік, який дається арабськими цифрами;

 4. робота 1-4 авторів зазначається за прізвищем авторів. Якщо книга має 5 чи більше авторів, то бібліографічний опис складається за заголовком. За косою рискою приводять прізвища перших трьох авторів із додаванням слів “та інші”. У цьому випадку ініціали вказують перед прізвищами авторів;

 5. ініціали пишуть після прізвища автора (окрім випадків, які зазначені у п. 4);

 6. при складанні бібліографії можна використовувати скорочення, які відповідають держстандарту. У назві книжки чи статті скорочення не використовують.

Звертаємо увагу на правила посилання на різні тексти. Посилання (цитати) використовуються для того, щоб передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору, для підкріплення окремих тверджень самого студента. Наведена цитата повинна цілком відповідати оригіналу, повинна супроводжуватися бібліографічною довідкою (П.І.Б. автора, назва твору, місце видання, рік, сторінка). Посилання розташовані безпосередньо у тексті відразу після слів, статистичних даних, до яких вони відносяться. Цитати з дореволюційних видань наводяться за правилами сучасної орфографії. Посилання, що обмежуються словами, які містять тільки частину думки автора або викладають точку зору не на той предмет, що розглядається студентом в роботі, вважаються некоректними. Якщо автор не дотримується цих правил, то він може бути звинувачений у плагіаті.

Плагіат – це використання чужих висловів, ідей, результатів дослідження без посилання на джерело. Як правило, плагіат передбачає публікацію праці (або її фрагменту) іншого автора під своїм ім’ям. Плагіат є порушенням авторського права і фактично є актом інтелектуальної крадіжки. Іншим видом несумлінного виконання письмової роботи є компіляція, тобто поєднання результатів досліджень, думок тощо інших авторів без самостійного аналізу. Студентські письмові роботи з ознаками плагіату чи компіляції не оцінюються.

Загальні правила цитування і посилання наведені у відповідному розділі (див. с.17-18).

Додаток (якщо це необхідно), у якому містяться об’ємні статистичні дані (наприклад, таблиці). Кожен додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати свій заголовок. Якщо в роботі більше одного додатка, вони нумеруються послідовно арабськими цифрами.
^ 1.2.Загальні вимоги до оформлення й захисту курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи (не враховуючи додатки) складає 22-26 сторінок, бажано набраних на комп’ютері або надрукованих на друкарській машинці на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210х297 мм) через 1,5 інтервали, із полями ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1 см, зверху і знизу – по 2,5 см.

Усі аркуші повинні бути пронумеровані. Не нумерується тільки титульний аркуш.

Для захисту курсової роботи студентам надається 7-10 хвилин для викладення основних положень роботи. На захист можуть бути винесені:

 • сутність досліджуваної проблеми, ступінь її розробленості;

 • мета та завдання роботи;

 • актуальність об’єкту та предмету дослідження;

 • розкриття методів дослідження;

 • найважливіші положення та висновки

Студент має бути готовим до дискусії, володіти категоріальним апаратом, знати основний зміст робіт, що наводяться в бібліографічному покажчику.
^ 1.3.Основні критерії оцінки курсової роботи

Основними критеріями для винесення бальної оцінки курсовій роботі є:

 • актуальність і новизна теми, складність її розробки;

 • повнота використання джерел, вітчизняної й іноземної політологічної літератури з розглянутих питань;

 • повнота і якість зібраних фактичних даних за об'єктом дослідження;

 • творчий характер аналізу й узагальнення фактичних даних на основі сучасних методів і наукових досягнень;

 • наукове і практичне значення пропозицій, висновків і рекомендацій, ступінь їхньої обґрунтованості;

 • навички лаконічного, чіткого і грамотного викладу матеріалу, оформлення роботи відповідно до методичних указівок;

 • уміння вести полеміку з теоретичних і практичних питань курсової роботи, глибина і правильність відповідей на зауваження і питання.

Захист курсових робіт закінчується виставленням оцінок.

«Відмінно» виставляється за таку курсову роботу:

 • робота має дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий політологічний аналіз досліджуваної теми, критичний розгляд джерел та літератури, характеризується логічним, послідовним викладенням матеріалу з відповідними обґрунтованими висновками;

 • при захисті роботи студент демонструє глибоке знання питань теми, вільно оперує даними дослідження, з легкістю відповідає на поставлені питання.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, кваліфікціних,...
Укл. О. М. Дікова-Фаворська. Гол ред. В. Б.Євтух. – К.: Вид-во нпу імені М. П. Драгоманова, 2012. – с
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра...
Юзікова Н. С., Артеменко Л. В., Патерило І. В., Алєксєєнко І. Г., Грабильніков А. В. Методичні рекомендації до виконання курсових...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 03050401"Економіка...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних...
Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconДо виконання І захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт : методичний посібник / авт. – уклад. Гутник М.І., Клочко А. О., Прокопчук...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт у галузі комп’ютерних систем
Наведено поради щодо виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, проаналізовано структуру дипломної роботи, правила оформлення...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації щодо оформлення випускних, дипломних та магістерських...
...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconТа методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт Дніпропетровськ 2012
Дсту 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення”. Вони містять методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення кваліфікаційних бакалаврських, дипломних І магістерських для студентів факультету...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт iconТа методичні рекомендації щодо Виконання курсових робіт Дніпропетровськ 2013
України дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення». Вони містять методичні рекомендації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка