Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій
Скачати 351.97 Kb.
НазваОсновні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій
Сторінка1/5
Дата конвертації28.02.2014
Розмір351.97 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра української мовиІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


З ДИСЦИПЛІНИ

ПП 007 ПРАГМАТИКО-ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ

Спеціальність: 7.02030301 Українська мова і література

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Укладач: кандидат філологічних наук, доцент Педченко Світлана Олесандрівна

Полтава – 2013 рік

^

Практичне заняття №1-2Тема. Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій
План

 1. Предмет морфології. Морфологічні одиниці.

 2. Частини мови як основні морфологічні одиниці. Принципи класифікації частин мови.

 3. Ступені і різновиди взаємопереходу частин мови.

 4. Поняття граматичної категорії і грамеми.

 5. Типи граматичних категорій.

 6. Поняття морфологічної парадигми.

 7. Способи вираження граматичних значень.

 8. Елементи аналітизму в граматиці української мови.

Література


Основна:

 1. Безпояско О.К. Граматика української мови. Морфологія : підручник / О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – С. 6-15.

 2. Вихованець І.Р. Теоретична морфологія української мови / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська ; [за ред. І.Р. Вихованця]. – К. : Пульсари, 2004. – С. 7 18, 28-42.

 3. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець. – К. : Наукова думка, 1988. – 256 с.

 4. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови : Морфологія / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 1996. – 437 с.


Додаткова:

  1. Бондарко А.В. Теория морфологических категорій / А.В. Бондарко. – Л. : Наука, 1976. – 255 с.

  2. Ковалик І.І. Про лінгвальні категорії, їх властивості і види / І.І. Ковалик // Мовознавство. – 1980. – № 5. – С. 10 13.

  3. Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія / І.К. Кучеренко. – К . : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Ч. 2. – 159 с.

  4. Суник О.П. Общая теория частей речи / О.П. Суник. – Л. : Наука, 1966. – 131 с.


Практичні завдання

1. Укладіть таблицю “Принципи класифікації частин мови”.

2. Відновіть текст. З’ясуйте, до яких частин мови належать відновлені слова.

В-І. Феномен невмирущості нації ...містився і тепер міститься в інфор...ному феномені збереження, незн...ності розвитку слова у найширшо... значенні для су­спільного розвитку. ... з таких позицій варто оцінювати ...спрямований наступ ворожих сил в Ук... на україн­ську мову, культуру, духов... Вони добре розуміють хвилину с... національного інформаційного серед... для розвитку держави (3 газ.).

В-ІІ. Україні дуже важко буде реалізувати ...ю дер­жавотворчу національну ідею, ...яти національну свідо­мість, з’єднати ...ття етнічного і політичного українця ...не ціле, йти своїм шляхом розвитку, ...улюючи і ви­користовуючи вітчизня... світовий досвід. Йдеться про опти...цію таких суспільних інститутів, як іс...чна пам’ять, національна школа, інте...уальна еліта, гро­мадська думка, на...ні традиції, звичаї, мова, етнічні, куль...ні особливості і т. ін. (З газ.).

^ 3. Зробіть повний граматичний аналіз слово­форм.

В-І. Гіршого, де в кого, на щастя, вивчаймо, вихову­ватимеш, зробивши, у лузі, скажи, написаному, семи­сот, записав би, хай закидає, на панно, взяли, якнайдо­рожчого, будується, краще (прислівник).

В-ІІ. Нехай запишуть, при дорозі, накидали б, най­дорожчому, вкрите, чимось, беруть, піймавши, в кіно, ліпшим, ні при кому, відповідатимемо, побіліло, гірше (прислівник), досліджуються, вісьмомастами.

^ Методичні рекомендації

1. Опрацьовуючи теоретичний матеріал, слід пам’ятати, що на ґрунті функційних характеристик вичленовують два взаємопов’язані типи морфологічних одиниць: мінімальну морфологічну оди­ницю (морфему) і морфологічну одиницю-конструкцію (або морфологічне слово, частину мови). Слово з граматичного погляду є основною морфологічною одиницею, а в сукупності всіх його аспектів (лексичного, морфологічного, словотвірного, синтаксичного тощо) – основною одиницею мови.

^ Частини мови – це найбільші морфологічні класи слів, що характеризую­ться такими чотирма ознаками: 1) узагальненим (категорійним) граматичним значенням, абстрагованим від конкретних лексичних значень слів; 2) структу­рою морфологічних категорій; 3) системою форм словозміни або її відсутніс­тю; 4) спільністю синтаксичних функцій.

Ієрархія критеріїв виокремлення частин мови має такий вигляд: роль базового критерію виконує семантичний критерій, що зумовлює граматичну спеціалізацію слова в реченні або словосполученні; синтаксичний критерій, у свою чергу, є базовим для морфологічного критерію. Поряд із загальновизнаними семантичним, синтаксичним і морфологічним критеріями варто назвати ще один критерій – сло­вотвірний, який може бути досить показовим за виділення частин мови у спір­них випадках. Словотвірний критерій (як допоміжний, оскільки він стосується тільки похідних слів) знаходить своє відображення у специфічних для окремих частин мови словотворчих афіксах.

Зверніть увагу! У сучасній українській мові є чотири способи вираження граматичних значень: синтетичний, аналітичний, аналітично-синтетичний і супрасегментний.

^ Синтетичний спосіб вираження граматичних зна­чень реалізують у межах морфологічного слова афіксальні засоби: закінчення, суфікси, префікси, інтерфікси, напр.: братові (закінчення виражає значення да­вального відмінка, однини і чоловічого роду), гусенягусеняти (суфікс -а/я- (орфографічно-л/п) і закінчення передають значення родового відмінка, однини і середнього роду), писатинаписати (префікс на- виражає значення дієслівного доконаного виду), сінокіс (інтерфікс -0- формує структуру складного слова). Афіксальне граматичне оформлення в межах морфологічного слова можуть супроводжувати чергування звуків і под.: ноганозі, смутоксмутку. Граматичну форму, утворену синтетичним способом, називають синтетичною.

Аналітичний спосіб вираження граматичних значень маємо тоді, коли показ­ником цих значень виступає службове слово-морфема, напр.: буду читати, чи­тав би, читала б, читало б, читали б, хай читає. Граматичну форму, в якій грама­тичне значення виражають службові слова-морфеми, називають аналітичною.

Аналітично-синтетичний спосіб вираження граматичних значень поєднує афіксальне (синтетичне) граматичне оформлення слова з аналітичними елемен­тами. Наприклад, у сучасній українській літературній мові флексія і прийменник виокремлює грамему місцевого відмінка з-поміж інших відмінкових грамем. Без прийменника форма місцевого відмінка не вживається.

Супрасегментний спосіб вираження граматичних значень стосується випад­ків, коли формальну афіксальну нерозрізнюваність граматичних значень ком­пенсує наголос, напр.: руки (родовий відмінок однини) і руки (називний і знахід­ний відмінки множини), книжки (родовий відмінок однини) і книжки (називний і знахідний відмінки множини).

2. Перед виконанням практичного завдання 3 повторіть схему граматичного аналізу.

Граматичний аналіз – це вид лінгвістичного аналі­зу, у процесі якого визначають елементарні складники граматичної семантики (грамеми), способи та засоби їх вираження.

Схема повного граматичного аналізу

 1. Записати слово.

 2. Визначити грамеми, виражені аналізованою сло­воформою залежно від її частиномовної належності.

 3. З’ясувати спосіб і засіб (засоби) вираження кож­ної із грамем.

Зразки:

Заквітчайте – дієслово; грамема доконаного виду виражена синтетичним способом, граматичний засіб – префікс за-; грамема перехідності виражена аналітичним способом, граматичний засіб – синтаксичний зв’язок; грамеми наказового способу, 2-ї особи, множини виражені синтетичним способом, граматичний засіб – флексія -те;

на поріг – іменник; грамема знахідного відмінка ви­ражена аналітично-синтетичним способом, граматичні засоби – нульова флексія та прийменник на; грамеми однини, чоловічого роду виражені синтетичним спосо­бом, граматичний засіб – нульова флексія;

сімомастами – числівник; грамема орудного відмін­ка виражена синтетичним способом, граматичні засоби – флексії -ома, -ами;

найбезжаліснішим – прикметник; грамема найви­щого ступеня порівняння виражена синтетичним спо­собом, граматичний засіб – префікс най-; грамема орудного відмінка виражена аналітично-синтетичним способом, граматичні засоби – синтаксичний зв’язок і закінчення -им; грамеми однини, чоловічого роду вира­жені аналітично-синтетичним способом, граматичні засоби – синтаксичний зв’язок, флексія -им;

ні в чому – займенник; грамема місцевого відмінка виражена аналітично-синтетичним способом, грама­тичні засоби – прийменник в, флексія -ому.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconПитання до модулю 1
Національний та літературний тип мови. Складові національної мови. Основні ознаки літературної мови
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconЛекція: «Шизофренія. Основні гіпотези патогенезу. Клінічні форми...

Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconМетодика визначення категорій складності туристських спортивних маршрутів
України, іншими переліками, що визнані Федерацією спортивного туризму України або за відповідною методикою визначення категорій складності...
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconПоняття “свято”, етимологія слова, його виникнення та сутність
Принципи класифікації масових свят, масштаби масових свят, основні функції масових свят
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconТема 1 Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми...
«мова» І «мовлення», які функції виконує мова, яким чином співвідносяться поняття «національна мова», «державна мова», «літературна...
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconВивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною...
Рецензент: Сеніна В. К., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconВступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови
...
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconМорфологія
Морфологія — це наука про частини мови. В українській мові є 10 частин мови. Серед них є самостійні І службові. Окремо виділяють...
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconПитання до державного екзамену з “Дисциплін трудової підготовки”
Кулачкові механізми. Основні типи, застосування. Аналіз І синтез кулачкових механізмів
Основні питання морфології. Принципи класифікації частин мови. Типи граматичних категорій iconЕкзаменаційні питання з філософії для складання кандидатського іспиту
Світогляд: структура, основні функції та типи. Філософія як теоретичний рівень світогляду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка