Статут
Скачати 140.88 Kb.
НазваСтатут
Дата конвертації13.02.2014
Розмір140.88 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів

Молодіжної громадської організації «___»
від «____» ____________ 2014 року

Протокол № ______

СТАТУТ

молодіжної ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«__________________________»

м. Бахмач – 2014 рік


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Молодіжна громадська організація “” (далі − Організація) є молодіжною громадською організацією, створеною на основі добровільності, гласності, прозорості, відкритості та публічності, спільності інтересів своїх членів, реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
  1. ^ У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України "Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством України, власним Статутом та Програмою.  1. Молодіжна громадська організація "” є неприбутковою та некомерційною організацією з місцевим статусом згідно законодавства України.  1. Організація здійснює свою діяльність без статусу юридичної особи після повідомленя уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня утворення.  1. Організація співпрацює з місцевими, регіональними, всеукраїнськими молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями для реалізації своїх Статутних завдань.  1. ^ Повне найменування Організації українською мовою − " «».

Скорочене найменування Організації українською мовою − "".

  1. Діяльність Організації поширюється на території Бахмацького району.
  1. Місцезнаходження Організації (керівних органів): 16500, Україна, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул.
 1. ^ МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ  1. Метою діяльності Організації є створення умов для розкриття творчого потенціалу молоді, сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в Україні, сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу молодих людей, створенню умов для організованого дозвілля та спілкування молоді, залучення молоді до участі в громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення ідей та світогляду серед молоді, захист прав та інтересів молоді, задоволення і захист інтересів своїх членів.
  1. Організація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння популяризації молодіжного руху в Бахмацькому районі;

 • участь у проведенні громадської роботи у молодіжному середовищі;

 • сприяння патріотичному, фізичному та моральному вихованню молоді, пропаганді здорового способу життя;

 • сприяння стимулюванню соціальної і політичної активності молоді;

 • участь у заходах з метою профілактики правопорушень та недопущення залучення молоді до кримінальних структур і угруповань;

 • виховання у членів Організації громадянської культури, національної гідності та поваги до загальнолюдських цінностей;

 • поширення ідей та поглядів Організації;

 • підтримка творчої та обдарованої молоді;

 • представлення і захист інтересів молоді, членів Організації та громадян України в стосунках з органами місцевої влади та місцевого самоврядування.
  1. Основні форми діяльності Організації:

 • бере участь в організації та проведенні тематичних "круглих столів", тренінгів, лекцій, виставок та інших заходів;

 • бере участь в організації впорядкувань дозвілля молоді, проведенні конкурсів та інших культурно-масових заходів (спортивних змагань, концертів, фестивалів, масових розважальних заходів, турнірів);

 • бере участь у проведенні незалежних соціологічних опитувань з питань, актуальних для молоді;

 • проводить різноманітні заходи, що торкаються громадського життя молоді;

 • участь у виконанні окремих державних програм, заходів, що спрямовані на соціальне становлення та всебічний розвиток молоді;

 • бере участь у розробці, фінансуванні, реалізації спільних програм з державними органами, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями різних форм власності відповідно до їх запрошень.
 1. ^ ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Для досягнення цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом, Організація має право:

 • вільно розповсюджувати інформацію про власну діяльність та пропагувати свої ідеї та цілі;

 • проводити мирні зібрання;

 • виступати учасником цивільно-правових відносин;

 • ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, здійснювати допомогу в їх організації;

 • проводити масові заходи;

 • отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей та завдань.
  1. Організація може користуватися також іншими правами, що не заборонено чинним законодавством України.
  1. Організація має право на добровільних засадах разом з іншими громадськими організаціями засновувати та вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), засновувати підприємства, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу відповідно до чинного законодавства України.
 1. ^ ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
  1. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, а також особи без громадянства, які досягли 14–річного віку, мають повну цивільну дієздатність та визнають Статут і програмні документи Організації.
  1. ^ Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи установ і організацій, об'єднання громадян, які сприяють діяльності Організації.
  1. Кількість осіб віком старше 35 років не може перевищувати третину від загальної кількості членів організації.
  1. Прийняття у члени Організації здійснюється Радою Організації на підставі особистої письмової заяви про вступ до Організації, а також за умови:

 • визнання положень установчих документів Організації;

 • визнання цілей діяльності Організації;

 • сприяння діяльності Організації;

 • сплати вступного та членських внесків у розмірі, що визначається Радою Організації.
  1. Для колективних членів, крім заяви, потрібне рішення керівного органу даної установи про вступ.
  1. Членство в Організації засвідчується членською карткою. Форма членської картки встановлюється постановою Ради Організації.
  1. Рішення про виключення з членів Організації приймає Рада Організації. Підставою для виключення з членів Організації є:

 • за власним бажанням, після подання письмової заяви до Ради в місячний термін;

 • невиконання статутних завдань та обов’язків;

 • за свідомі або несвідомі дії або бездіяльність, які завдають значної шкоди Організації або її членам, чи підірвали її авторитет;

 • за рішенням Ради за порушення статутних вимог та положень внутрішніх нормативних документів Організації;

 • несумісності поведінки особи зі статусом члена Організації.
  1. За значний внесок у розбудову Організації, рішенням Ради Організації особа може бути прийнята у почесні члени Організації.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Члени Організації мають право:

 • брати участь у заходах, які здійснюються Організацією;

 • вільно обговорювати на зборах Організації всі питання її діяльності, відкрито висловлювати, вносити пропозиції та відстоювати власну точку зору;

 • користуватися допомогою Організації;

 • брати участь у вирішенні питань діяльності Організації;

 • обирати та бути обраними до складу керівних органів Організації;

 • отримувати інформацію про діяльність Організації;

 • користуватися пільгами і перевагами, передбаченими для членів Організації.
  1. Члени Організації зобов'язані:

 • виконувати вимоги Статуту та інших нормативних документів Організації;

 • максимально сприяти виконанню Програмних засад Організації;

 • чітко і вчасно виконувати рішення керівних органів Організації;

 • брати активну участь у діяльності Організації;

 • дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватись норм моралі та ділової конструктивної критики;

 • сплачувати членські внески.
 1. ^ СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.
  1. Статутними органами Організації є:

 • Загальні Збори;

 • Рада Організації;;

 • Голова Ради;

 • Наглядова Рада.
  1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори його членів. Загальні Збори скликаються Радою Організації не рідше одного разу на рік.
  1. Загальні Збори членів Організації скликаються для обговорення та прийняття рішень з таких питань:

 • затвердження Статуту Організації та внесення до нього змін і доповнень;

 • затвердження основних перспективних напрямків діяльності Організації;

 • обрання Голови Ради Організації;

 • обрання та відкликання членів Ради та Ревізора Організації;

 • затвердження звіту Ради Організації та Наглядової Ради за рік, що минув;

 • прийняття рішення про створення та ліквідацію осередків, обрання керівних органів осередків;

 • прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Організації;

 • реалізація права власності на майно та кошти Організації;

Позачергові Загальні Збори скликаються на вимогу Ради Організації, Голови Ради, Наглядової Ради.


  1. Кожен член організації повинен бути поінформований Правлінням або Адміністрацією організації про час і місце проведення конференції Організації не пізніше, ніж за три дні до дня її проведення.
  1. Загальні Збори повноважні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Загальних Зборах присутні більш як половина учасників. Загальні рішення приймаються шляхом відкритого голосування та вважаються прийнятими, якщо за рішення проголосувало більше половини присутніх на Загальних Зборах учасників.


Для прийняття рішення з питань: затвердження стратегічних напрямків діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту, ліквідації та реорганізації Організації, а також дострокове припинення повноважень Голови Ради, необхідно, щоб за них проголосувало 2/3 від загальної кількості членів Організації.


  1. Рада Організації є виконавчим та розпорядчим органом, обирається за поданням Голови Ради Загальними Зборами у кількості, встановленій Загальними Зборами, терміном на 5 років.
  1. Рада Організації:

 • виконує доручення і здійснює повноваження, надані Загальними Зборами;

 • на підставі прийнятих зборами основних напрямків діяльності Організації з урахуванням статутних цілей розробляє плани та визначає основні напрямки діяльності Організації;

 • формує та приймає кошториси витрат Організації;

 • приймає рішення про входження до асоціацій, об'єднань та заснування інших громадських організацій;

 • затверджує розмір вступних та членських внесків;

 • приймає нових членів та припиняє членство;

 • затверджує зразки печаток, штампів, бланків, емблем та інших реквізитів Організації;

 • скликає позачергові Загальні Збори Організації;

 • затверджує внутрішні інструкції, положення, штатний розклад Організації та положення осередків;

 • вирішує усі питання поточної діяльності Організації;

 • розглядає інші питання, винесені на її обговорення: ініціативи зборів чи Президента Організації.

 • розпоряджається майном та коштами Організації.
  1. Рада скликається за потребою з ініціативи Голови Ради Організації або з ініціативи двох третин членів Ради, але не рідше одного разу на квартал. Рішення Ради приймаються загальною більшістю при умові присутності 2/3 від загального складу членів Ради.
  1. Голова Ради Організації є головною посадовою особою та обирається Загальними Зборами Організації терміном на 5 років.
  1. Голова Ради Організації:

 • організовує і скеровує діяльність Організації та роботу Ради;

 • у межах своєї компетенції без довіреності представляє та діє від імені Організації, укладає угоди від її імені;

 • забезпечує виконання основних напрямків діяльності Організації;

 • видає довіреності, підписує офіційні документи Організації;

 • має право у разі потреби скликати позачергові Загальні збори Організації;

 • здійснює керівництво поточною діяльністю Організації в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом;

 • виконує інші функції, що витікають з положень цього Статуту, чинного законодавства України.
  1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Наглядова Рада, що обирається терміном на три роки.
  1. Кількісний склад Наглядової Ради становить 3 особи. До її складу не можуть входити особи, обрані до будь-яких керівних органів Організації.
  1. У своїй роботі Наглядова Рада керується цим Статутом та Положенням про свою діяльність, яке затверджується на зборах Організації.
  1. Наглядова Рада може залучати до роботи незалежних експертів.
  1. До функцій Наглядової Ради відноситься:

 • перевірка діяльності щорічного звіту та балансу Організації;

 • розгляд конфліктних ситуацій в Організації та внесення за результатами розгляду своїх рекомендацій;

 • розгляд заяв, скарг від членів Організації та про порушення їх прав. За результатами розгляду приймає рішення;

 • розглядає інші питання, що пов'язані з контролем статутної та фінансово-господарської діяльності Організації.
  1. Наглядова Рада підзвітна у своїй діяльності Загальним Зборам Організації.
  1. Організація має право наймати працівників, укладати трудові та цивільно-правові угоди з громадянами. На працівників Організації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.
 1. ^ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ І МАЙНА
  1. Організація може мати у власності кошти та майно необхідне для здійснення своїх статутних завдань та зміцнення матеріально-технічної бази.
  1. Кошти Організації утворюються за рахунок:

 • членських внесків, розмір яких затверджується Радою Організації, добровільних та благодійних внесків, дарів, відрахувань громадських організацій, спортивних і творчих спілок, підприємств, організацій, українських та іноземних громадян та юридичних осіб;

 • разових цільових внесків на проведення заходів;

 • інших надходжень, які передбачені чинним законодавством про громадські неприбуткові організації.
  1. Власні кошти Організації зараховуються на його рахунки в банках.
  1. Всі кошти та майно Організації спрямовуються на виконання її статутних завдань.
  1. Організація може придбати необхідні сировину, матеріали, обладнані транспортні засоби, машини, механізми, пальне та мастильні матеріали, необхідний реквізит для досягнення статутних завдань, через крамниці, державні та інші організації, у приватних осіб.
  1. ^ Організація відповідає по своїх зобов'язаннях лише в межах закріпленого за ним майна, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернено стягнення.  1. Організація може здійснювати фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства України про громадські неприбуткові організації.  1. Призначення джерел, утворення та порядок використання коштів визначаються Радою Організації.
  1. Кошти Організації витрачаються на:

 • фінансування статутної діяльності Організації;

 • утримання штатних співробітників;

 • фінансування делегацій членів та партнерів Організації;

 • сплату витрат членам Організації на відрядження у зв'язку з проведенням заходів Організації, виконання завдань її керівних органів;

 • оплату праці найманих працівників та для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.
 1. ^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Зміни, доповнення до Статуту Організації затверджуються Загальними зборами Організації.
  1. Рішення про внесення змін до статуту або затвердження його нової редакції можуть прийматися 2/3 членів присутніх на зборах Організації.
  1. Про внесені зміни та доповнення Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення.
 1. ^ ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (РЕОРГАНІЗАЦІЯ) ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску). Рішення про припинення діяльності Організації приймається на Загальних Зборах, якщо за це рішення проголосувало ¾ від загального складу членів Ради.
  1. ^ Реорганізація відбувається за рішенням Загальних Зборів. У випадку реорганізації всі права та обов'язки Організації переходять до правонаступників.  1. Ліквідація Організації відбувається за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду.  1. Організація подає рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) до уповноваженого органу з питань реєстрації.  1. Орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка оцінює наявне майно та кошти, складає ліквідаційний баланс та передає його органу, що її призначив.  1. Майно та кошти Організації у випадку її ліквідації не можуть перерозподілятись між його членами.  1. У разі прийняття рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) майно та кошти Організації після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Зʼїзду на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.


Схожі:

Статут iconСтатут
Цей Статут визначає юридичний статус, органи управління, основні принципи здійснення діяльності та порядок припинення діяльності...
Статут icon1. Статут підприємства документ, на основі якого діє підприємство....
Статут підприємства – документ, на основі якого діє підприємство. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних...
Статут iconСтатут аграрної партії України Стаття Загальні положення
Аграрна партія України (надалі апу або партія) є політичною партією парламентського типу, добровільним об’єднанням громадян, котрі...
Статут iconСтатут приватного підприємства

Статут iconПро Консульський статут України

Статут iconСтатут товариства з обмеженою відповідальністю

Статут iconПро Консульський статут України

Статут iconСтатут
Керченської міської організації всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка
Статут iconБойовий статут
Бій може бути загальновійськовим, вогневим, протиповітряним, повітряним І морським
Статут iconБойовий статут
Бій може бути загальновійськовим, вогневим, протиповітряним, повітряним І морським
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка