Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота»
Скачати 310.58 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота»
Сторінка1/3
Дата конвертації03.02.2014
Розмір310.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет

О.А. БЛІНОВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Київ 2013

Мета контрольної роботи


Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні контрольної роботи. Вони містять перелік відповідних етапів написання контрольної роботи.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України контрольна робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання.

Виконання контрольної роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з джерелами й науковою літературою.

Захист контрольної роботи здійснюється за встановленим графіком.

Студенту надається право вибирати тему контрольної роботи з відповідного переліку, або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її розробки.
^ Етапи виконання контрольної роботи
Всі види наукових робіт мають спільні риси і містять універсальні для всіх робіт послідовні, але взаємопов’язані етапи виконання контрольної роботи.

Найчастіше дотримуються такої послідовності:

1) вибір теми контрольної роботи.

2) складання попереднього плану;

3) пошук і накопичення необхідної наукової інформації з теми (література у переважної більшості повинна бути за останні 3–5 років);

4) вивчення, аналіз, систематизація і обробка матеріалів;

5) написання перших фрагментів, а потім – чорнового варіанту основної частини роботи;

6) написання вступу і висновків;

7) складання списку літератури; оформлення додатків (за необхідністю);

8) редагування та оформлення роботи;

9) підготовка до захисту і захист наукових положень контрольної роботи.
^ Складання попереднього плану
Обравши тему наукового дослідження, студент за порадами викладача та виходячи з власних наукових інтересів, виробляє попередній план, який у ході пошуку буде вдосконалюватися та уточнюватися.

Вивчивши бібліографічні джерела за тематикою дослідження, прикинувши напрям і обсяги власних розробок, свої можливості і вподобання можна скласти реальний план. Якщо ідеї майбутньої роботи ще не сформувалися, можна скласти декілька варіантів плану, або скласти попередній робочий план, перелічивши через дефіс питання, які слід розкрити в рамках контрольної роботи.

У плані слід уникати дуже загальних фраз і назв, але і не слід сильно «звужувати» план, адже питання, винесене в назву пункту плану, доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються дуже довгі назви, що займають більше трьох рядків. План може допомогти скласти і керівник. Але керівнику, кінець кінцем, не доведеться писати роботу за цим планом; крім того, науковий керівник – людина, як правило, зайнята і не зможе витрачати багато часу на подібну роботу. До речі, навіть і він може не знати всіх аспектів конкретної наукової проблеми, не володіти повною мірою відповідним науковим апаратом. У результаті і такий план може виявитися неоптимальним. А невдалий план – джерело непотрібних проблем, зайвих витрат праці і втраченого часу.

Будь-яке наукове дослідження має певну логічну конструкцію. Основними структурними складовими контрольної роботи є:

– Зміст;

– Вступ;

– Розділи (як правило – від двох до трьох) основної частини з можливим поділом на підрозділи;

– Висновки;

– Список використаної літератури;

– Додатки (при необхідності).

Незважаючи на те, що якихось жорстких вимог до кількості розділів і підпунктів у роботі немає, тут потрібно керуватися здоровим глуздом. Зрозуміло, що робота не повинна складатися з одного розділу, а розділ – з одного підпункту. Прийнято писати не менше двох розділів. У будь-якому випадку краще, якщо подальші пункти плану будуть певним чином логічно випливати з попередніх, а також будуть збалансовані між собою за обсягом (кількістю сторінок) (див. Додаток Б).

^ Обсяг контрольної роботи становить 10-15 сторінок друкованого тексту. Відповідно орієнтовний обсяг структурних частин роботи:

вступ – не повинен перевищувати 1 сторінки;

розділи – по 5–6 сторінок (якщо 2 розділи);

висновки – не повинні перевищувати 1-2 сторінки.

Літературні джерела можна розміщувати в списку літератури в алфавітному порядку або в порядку згадування по тексту наукової роботи.

^ До обсягу основного тексту контрольної роботи входить кількість сторінок від першої сторінки до останньої сторінки загального висновку роботи.

Мінімальний обсяг джерел визначається в залежності від специфіки теми, її хронологічних меж тощо. Дослідник завжди повинен прагнути до використання якомога ширшого кола джерел та літератури. Умовно вважається оптимально допустимим таке зіставлення: на одну сторінку тексту має бути не менше одного джерела + 25% загального обсягу дослідження. Звертаємо увагу, що в наукових роботах до списку літератури вносяться лише ті позиції, на які було зроблено посилання у тексті роботи.
^ Написання вступної частини

(загальна характеристика наукової роботи)
«Вступ»

Вступ має бути чітким, лаконічним. Він є своєрідним показником роботи молодого науковця: він свідчить про методологічну і методичну підготовку, вміння довести правильність вибору теми, її актуальність, чіткість формулювання завдань дослідження; тут виявляється, чи достатньо зібрано матеріалу, чи добре продуманий план роботи. Остаточне написання вступу студентом здійснює після завершення всієї роботи, коли у дослідника складеться повна картина всього того, що стосується змісту, літературної бази, глибини історіографічного висвітлення питань.

У вступі враховують актуальність теми, мета дослідження, апробація результатів дослідження, публікації за темою роботи (якщо вони були опубліковані).

^ Актуальність теми.

Актуальність - обов'язкова вимога до написання контрольної роботи, тому вступ починається з обґрунтування актуальності обраної теми. Вміння обрати тему та оцінити її з точки зору своєчасності та соціальної значущості характеризує наукову зрілість та підготовку студента. Достатньо 1 сторінки для висвітлення сутності проблеми чи проблемної ситуації. Для цього студент має показати, де пролягла межа між вже наявними знаннями та "білими плямами" з обраної ним проблематики.

В обґрунтуванні актуальності теми студент повинен, спираючись на аналіз останніх робіт в обраній галузі психології, довести новизну та цінність свого дослідження. При цьому він має відповісти на питання: «В чому полягає проблемна ситуація?», «Що зробили в обраній галузі дослідники різних шкіл?», «Які спільні риси в їх підходах та відмінності?», "В чому ви бачите подальшу розробку проблеми?». Отже, для обґрунтування актуальності від студента вимагається глибоке та усестороннє вивчення літературних джерел, пов'язаних з темою контрольної роботи.

Наприклад.

Актуальність дослідження зумовлена постійним зростанням потреби у ефективному професійно–психологічному відбору персоналу, у новому баченні щодо правильної оцінки кандидатів. Ми говоримо про те, що кандидати у нас є, головне — не помилитися при виборі і узяти кращого, а потім грамотно побудувати систему ситуативного керівництва.

Зараз майже нікого не потрібно переконувати в тому, що «правильні» люди, мотивовані, навчені, такі, що володіють необхідними для даної роботи і даної організації компетенціями, в дуже великої мері визначають успіх бізнесу. Майже не залишилося монопольних ринків, будь-яке «ноу-хау» швидко підхоплюють конкуренти, тому, як правило, тепер перемагає той, у кого краща команда.

Останнім часом все частіше з'являються статті про те, що при оцінці інвестиційних ризиків і при визначенні ринкової вартості компанії аналізується команда: у ряді випадків — лише топ-менеджери, у ряді випадків — команда повністю.

Розгляду питань професійно-психологічного відбору присвятили свій час українські вчені сучасності, такі як М.С. Корольчук, М.В. Макаренко та інші вчені. Вони є розробниками теорії та практики професійно-психологічного, професійно–фізіологічного відбору, працездатності людини, розробниками інноваційних методик, спеціалізованих апаратних комплексів.

^ Мета дослідження.

Мета формулює загальне спрямування роботи. Не варто формулювати мету іменником “Дослідження…” або “Вивчення…” , тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету. Краще використати дієслівні конструкції на зразок “Мета передбачає дослідити… (вивчити тощо)”. Мета визначається дуже стисло (буквально в межах одного речення чи абзацу).

Наприклад:

Мета роботи полягає у розгляді методів оцінки кандидатів під час проведення професійно–психологічного відбору, оцінки на предмет їх ефективності.

^ Апробація результатів роботи.

Розділ факультативний (необов’язковий) і використовується в разі наявності виступів на конференціях, участі в різних конкурсах, наукових семінарах.

Наприклад:

Апробація основних положень і висновків дослідження здійснювалась таким чином: виступ «Особливості проведення професійно–психологічного відбору» був здійснений на Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість у сучасних суспільних процесах України» (Київський міжнародний Університет, Інститут психології та соціально–політичних наук).

Публікації.

Цей пункт передбачається за наявності статей або тез конференцій (форумів, семінарів, симпозиумів тощо) у фахових чи не фахових наукових збірниках.

Наприклад:

1. Особливості організації проведення психологічного тренінгу. Вісник. Збірник наукових статей Національного авіаційного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 12. – К.: НАУ, 2012. – С. 9–23.
Основна частина роботи

Ця частина роботи за обсягом є найбільша. В ній розкриваються послідовно всі питання за планом, який може бути простим або складним. Досвід організації науково-пошукової роботи показує, що доцільніше працювати за складним планом. Треба врахувати: зміст розділів основної частини повинен відповідати темі дослідження, повністю її розкривати, але назва розділів не повинна дублювати назви теми курсової чи бакалаврської роботи.

Рукопис основної частини роботи виконується із дотриманням цілого ряду вимог. Починається вона назвою глави або розділу роботи. Якщо план складний, то зазначається і назва підрозділу. Заголовки виконуються великими літерами і віддаляються на один інтервал від тексту. Розділ як і кожен з підрозділів закінчується коротким чітким висновком із досліджуваного питання (обсяг 0,25-0,5 сторінки).

З'ясування питань досліджуваної проблеми повинно здійснюватися аргументовано з посиланнями на першоджерела та літературу.

З існуючих різновидів посилань на джерела радимо користуватися підрядковими посиланнями, виконаними відповідно до сучасних правил ведення бібліографії.

Основна частина роботи, може мати кілька розділів (найчастіше 2 або 3). Звичайно контрольна робота складається з 2-х частин: це теоретичний аналіз літератури та проведення емпіричного дослідження (за необхідністю). Кожна з цих частин, залеж­но від матеріалу, може також поділятися на підрозділи.

Кожен розділ та підрозділи повинні мати заголовок, що відо­бражає його зміст. Треба уникати таких формулювань як «Теоретичний огляд літератури», «Практична частина» чи «Проведення дослідження». Можна назвати перший розділ так: «Проблема дослідження креативності в психології» або «Вплив мотиваційної сфери студентів на якість їх навчання». Розділи звичайно поді­ляють на підрозділи. Кожен з них нумерується. Якщо розділ 1, то підрозділи 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. Якщо розділ 2, відповідно 2.1, 2.2, 2.3 і та ін.

Перший розділ містить теоретичний огляд сучасних вітчиз­няних та зарубіжних уявлень стосовно обраної проблеми, шляхи її подальшого розвитку.

Для встановлення сучасного стану розроблення обраної теми студент має скласти огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема не розкрита, або розкрита лише частково. Огляд літератури демонструє ґрунтовне ознайомлення студента зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене іншими дослідниками. Слід пам'ятати, що оскільки курсова робота спрямована на розкриття вузької теми, то огляд праць роблять лише з питань обраної теми, а не за проблемою в цілому.

Структура першого розділу може бути така: від загальних проблем студент переходить до вузької проблеми, до конкретного питання, що і є темою контрольної роботи.

^ Другий розділ. Може продовжувати теоретичне вивчення сучасних вітчиз­няних та зарубіжних уявлень стосовно обраної проблеми, або мати практичну спрямованість (як варіант можуть розглядатися питання організації дослідження, підбір психодіагностичних методик, обґрунтування їх застосування. Методи математичної статистики. Подання отриманих результатів та їх інтерпре­тація. Практичні рекомендації)

^ Практичні рекомендації.

На основі отриманих результатів студент розробляє прак­тичні рекомендації щодо їх використання та можливого впровад­ження. Практичні розробки можуть мати вигляд психокорекційної чи профілактичної програми, або рекомендацій щодо специфіки роботи фахівця з тим чи іншим контингентом клієнтів.

Розділи контрольної роботи повинен закінчуватись короткими висновками.
^ Загальні висновки.

Заключні висновки, що вміщуються на 1-2 сторінках, є основним підсумком часткових узагальнень, зроблених у розділах (підрозділах) роботи. Особливо важливо, щоб на ті питання, які були порушені студентом у вступній частині, було дано аргументовані відповіді, і щоб та мета, яку ставив перед собою автор, знайшла свою реалізацію у формі конкретних науково-педагогічних положень та практичних рекомендацій.

Загальні висновки виконують роль закінчення, зумовленого логікою проведення дослідження, у формі синтезу накопиченої інформації. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, отримані в дослідженні. Це послідовне, логічне викладення отриманих підсумкових результатів та їх співвідношення із загальною метою написання роботи і розділами змісту роботи. Звичайно висновки формулюються у вигляді певної кількості пронумерованих абзаців.

^ Потрібно пам’ятати, що контрольна робота повинна у призначений час захищатися і захищаються саме висновки роботи! Вони є особистим надбанням автора і його здобутком з наукової теми, яка розглядається.
^ Список літератури.

Завершення написання контрольної роботи закінчується складанням списку літератури. Така робота повинна бути виконана з дотриманням певних вимог і правил (Див. додаток В). Насамперед, до списку включаються всі документи і література, які були використані автором у процесі підготовки контрольної роботи і на які є посилання в роботі.

^ Правила цитування та посилання на використані літературні джерела.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого тексту слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст.

^ Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело;

д) цитування не повинне бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і інше знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а недостатнє - знижує наукову цінність викладеною матеріалу;

є) якщо автор роботи, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора роботи, а вісь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантом таких застережень є: (курсив наш – А.К.), (підкреслено мною – А.К.), (розрядка моя – А.К.)

^ Посилання на використані джерела є неодмінною рисою наукових досліджень. Правильно оформлювати посилання студент повинен вміти вже з написання перших контрольних, реферативних робіт, а також курсової роботи.

Посилання слід робити при цитуванні джерела чи думки дослідника, при вказівці на якесь важливе свідчення джерела, при запозиченні положень, використанні фактичного матеріалу, результатів досліджень інших авторів, посилань на досвід.

Є кілька способів посилань. Наскрізна нумерація посилань – при цьому посилання на джерела подаються у квадратних дужках [ ], де послідовно позначається номер, а самі посилання подаються в кінці роботи. Примітка: для контрольних робіт рекомендується саме цей спосіб посилань.

Якщо текст цитується не за першоджерелом, а за іншим виданням чи документом, то посилання треба розпочати словами: «Цит. за:».
Додатки.

Допоміжні або додаткові матеріали, що переобтяжують текст основної частини контрольної роботи, але необхідні для повноти його сприймання, доцільно вносити до додатків.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і та ін. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка при потребі може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 (другий розділ додатка А).

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 (другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) (перша формула додатка А).
^ Вимоги до оформлення контрольної роботи
Контрольна робота – це наукове дослідження у вигляді спеціально підготовленого рукопису, написаного державною мовою.

Титульний аркуш роботи оформлюється згідно зразку (Див. Додаток А).

Наукову роботу виконують на комп'ютері і друкують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Time New Roman кегля 14 з полуторним міжрядковим інтервалом 28-30 рядків на сторінці (у друкованому рядку до 60 знаків з проміжками між словами включно). Абзацні відступи дорівнюють 5 знакам. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Обсяг контрольної роботи становить 10-15 сторінок друкованого тексту.

Текст роботи потрібно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм; правий – 10 мм; верхній – 20 мм; нижній – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися у процесі написання наукової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням виправлень на тому ж місці.

Текст основної частини контрольної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин наукової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами (розмір кегля 14) симетрично до тексту і починають з нової сторінки. Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок наукової роботи. ^ На титульному аркуші, змісті наукової роботи номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у нижньому правому куті сторінки без крапки в кінці. Отже, першою сторінкою, де буде стоятиме цифра, буде «ВСТУП» і його номер буде 3 (3 сторінка).

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», ставлять крапку, а потім у тому ж рядку друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, таблиці) необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках наукової роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в контрольної роботи подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо у науковій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку наукової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою у межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому – боковик.

При написанні наукової роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використовувалися при виконанні роботи. Такі посилання дають можливість відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дозволяють перевірити необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися потрібно на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке є посилання в науковій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...».

Коли в тексті наукової роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації [6, с. 29]».

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей : Навч. посіб. К. : Академія, 2008. С. 29.

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці студента.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули наукової роботи вказують порядковим номером у дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці наукової роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

Список використаних джерел оформляється відповідно до Додатку В.

Науково-методичні джерела наводяться в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.
^ Захист наукової роботи
Після написання контрольної роботи її треба ще раз вичитати, звертаючи увагу на стиль викладення інформації, логіку, можливі повтори в тексті та помилки. Особливу увагу треба звернути на перевірку правильності наведених фактів та цифрових даних. Під час підготовки до захисту студент складає тези виступу, які повинні висвітлювати основні пункти роботи:

  • огляд теоретичної частини з характеристикою існуючих підходів та попередніх досліджень в цій галузі;

  • мету дослідження;

  • зміст дослідження;

  • методи та методики (відомі методики можна тільки назвати і вказати автора);

  • процедуру оброблення даних;

  • основні результати дослідження;

  • висновки.

Під час підготовки виступу студент повинен ще вдома проговорити його вголос, провести хронометрію, щоб вкластися у відведений час та за необхідності провести корекцію доповіді.

^ Доповідь студента має починатись із звертання:

«Шановні присутні! Доповідає студент…. . Тема контрольної роботи ....».

Далі виступаючий за 3-5 хвилин, що відповідає 2-4 сторінкам машинописного тексту, має коротко викласти сутність наукової проблеми, обґрунтувати її актуальність, мету роботи, розповісти про організацію роботи, методи і методики, які були використані, довести основні результати дослідження, конкретні рекомендації і висновки наукової роботи. Доповідь мусить бути науковою, добре аргументованою за змістом.

^ По завершенню доповіді студент каже: «Доповідь закінчена».

Існує ряд критеріїв рейтингових оцінок за виконання та захист контрольної роботи, а також відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист контрольної роботи у балах оцінкам за національною шкалою (Див. Додаток Г).

Слід зважити також на вибір одягу, пози під час виступу, а також жестів, міміки, манер, інших зовнішніх форм поведінки. Імпонує елегантність, охайність в одязі (без підкресленої екстравагантності).

ДОДАТКИ
Додаток А
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет
КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Професійний відбір та професійна орієнтація»

^ ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ

ВИКОНАЛА:

студентка ГМІ, СР-416 групи

Данілова В. М.
Київ – 2013

Додаток БЗМІСТ


ВСТУП ……………………………………………………….

3

РОЗДІЛ І. ПАМ’ЯТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ……………………………………………………5

1.1. Теоретичне підґрунтя поняття «пам’ять»…………….

5

1.2. Різновиди пам’яті ……………………………………….

7

1.3. Особливості процесів пам’яті ………………………….

12

^ РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ…

17

2.1. Методики дослідження пам’яті…………………………

17

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження і рекомендації щодо розвивально-корекційної діяльності…………………………………………………….


22

ВИСНОВКИ…………………………………………………

25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………..

27

ДОДАТКИ…………………………………………………..

29
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів...
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „Практика навчальна”. Для студентів спеціальності 05020102 „Обслуговування...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації спрямовані на полегшення роботи студентів...
Конституційне право України : методичні рекомендації до написання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання) // Л....
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів...
Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот...
Методичні рекомендації до практичних занять та контрольних робот з дисципліни “Ризик менеджмент для студентів спеціальності 050104...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «соціальна робота» iconТеми контрольних робіт для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Розкрити витоки І основні етапи становлення вищої школи України: перші школи та університети
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка