Методичні вказівки
Скачати 74.51 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата конвертації30.06.2013
Розмір74.51 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > ДокументыМетодичні вказівки

щодо написання курсової роботи з дисципліни "Організація і методика аудиту"

 1. Якщо кілька студентів (не більше 2) виявили бажання писати курсову роботу з однієї і тієї самої теми, то за згодою керівника, студенти мають право писати роботу за обраною темою, але за фактичними матеріалами різних підприємств.

 2. Орієнтований зміст курсової роботи:

Вступ

 1. Теоретичні основи аудиту за обраною темою:

 • мета, завдання аудиту, предметна область дослідження, джерела,

 • нормативна база аудиту,

 • методика аудиту

 1. Дослідження методології аудиту, ґрунтуючись на даних підприємства - об’єкта дослідження:

 • характеристика підприємства (види діяльності, структура підприємства та бухгалтерії, чисельність, форма обліку, особливості облікової політики, період дослідження),

 • оцінка системи внутрішнього контролю та системи обліку, програма аудиту,

 • опис аудиторських процедур згідно складеної програми.

 1. Аудиторський висновок (за наслідками проведеного аудиту за обраною темою)

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

 1. Вступ: обґрунтовується актуальність теми, її теоретична та практична значимість, ступень її розробки у літературі. Визначаються існуючі підходи до рішення проблеми, формулюється мета та завдання роботи (виходячи зі змісту), наводиться база дослідження, а також місце реалізації отриманих результатів. Наприклад:

… Постійні зміни в економіці України… поставили підприємства перед необхідністю…

Таким чином, розробка питання… є актуальним і практично значимим…

Мета курсової роботи полягає в дослідженні методології аудиту…(розробці пропозицій щодо покращення системи аудиту …,підвищення ефективності, удосконалення тощо)

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі (3-5):

 • вивчаються,

 • встановлюється,

 • досліджуються, (систематизуються, аналізуються, дається оцінка, виявляється, обґрунтовуються пропозиції, розроблені рекомендації… (виходячи зі змісту))

Об’єктом дослідження є (аудит виробничих запасів).

Предметом дослідження обрано методологію аудиту виробничих запасів… (як правило, відповідає темі роботи)

Суб’єктом дослідження даної роботи є приватне підприємство «СТИМУЛ»…

…При написанні роботи використовувались закони (нормативні документи), праці провідних спеціалістів з аудиту, матеріали періодичних видань.

 1. Висновок може починатися з фрази:

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки…(завдання, які виконані). Потім короткі висновки за кожним розділом, тобто конспективно надати всі основні моменти роботи.

Вступ та висновок не повинен містити таблиці та формули!

 1. Список використаної літератури подається після тексту в такій послідовності:

 1. Закони, Постанови Верховної Ради України.

 2. Інструктивні матеріали міністерств і відомств.

 3. Монографії, навчальна література, брошурі, наукові статті.

При цьому слід вказати автора, повну назву роботи, видавництво, місце і рік видання, бажано вказати обсяг робити або сторінку. Література має бути розміщена за алфавітним порядком за прізвищем автора. У список включають літературу, що безпосередньо була використана студентом.

 1. Додатки - це схеми технології аудиту, таблиці, графіки, діаграми, первинні та зведені документи, звітність підприємства, робочі документи з аудиту.


Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

 1. Загальний об’єм роботи 40-45 стор.(без врахування додатків).

 2. Курсова робота виконується на листах формату А-4 (шрифт - Times New Roman - 14, без курсиву, без виділення жирним шрифтом, без підкреслення, без використання кольорів, інтервал - 1,5).

 3. Текст слід писати на одній сторінці аркуша, залишаючи поле завширшки: ліворуч – 3 см, праворуч - 1см, зверху і знизу - по 2см.

 4. Уся робота складається із розділів і підрозділів, які повинні мати коротку назву, яка пишеться у вигляді заголовку. Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкують великими літерами симетрично до набору (шрифт - Тimes New Roman – 14, без курсиву, без використання кольорів, не підкреслюються). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Усі заголовки від подальшого тексту відділяються додатковим інтервалом. Розділи починаються з нової сторінки, а підрозділи по тексту (через інтервал від назви розділу та через два інтервали від тексту). Підрозділи мають порядкові номери у межах кожного розділу (арабські цифри). Слова у заголовках не можна переносити, в кінці заголовка не потрібно ставити крапку!

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
1.1. Предметна область дослідження аудиту виробничих запасів

 1. Усі аркуші роботи мають бути послідовно пронумеровані у правій верхній частині сторінки арабськими цифрами. Нумерація сторінок має бути послідовною від титульного аркуша (враховується, але номер не пишеться) до останньої сторінки, включаючи додатки.

 2. Послідовність сторінок:

 1. титульний аркуш,

 2. завдання на курсову роботу,

 3. зміст (перелічують заголовки і вказують номери сторінок, на яких вони в тексті розміщені),

 4. вступ тощо.

 1. Таблиці, графіки, діаграми, схеми мають бути дбайливо оформлені. Їх можна розміщати за текстом. Якщо у тексті їх багато чи вони великі, то їх виносять у додаток, а в тексті вказують посилання. Розміщувати таблиці слід так, щоб їх можна було розглядати без зміни розміщення роботи. Якщо таблиці розміщені вздовж сторінки і їх для прочитання треба повернути, то слід розміщувати так, аби повертати за годинниковою стрілкою.

Усі таблиці треба пронумерувати арабськими цифрами послідовно у межах всієї курсової роботи, кожна таблиця повинна мати назву. Над правим верхнім кутом таблиці розміщують напис «Таблиця...» з порядковим номером таблиці без значка «№» перед цифрою і крапки після неї. Тематичний заголовок таблиці розташовують посередині сторінки і пишуть з прописної букви без крапки в кінці.

При переносі таблиці на наступну сторінку графи нумерують, зверху справа потрібно помістити слова «Продовження табл.1»; заголовок таблиці не повторюють, а повторюють нумерацію граф. Якщо здійснюється посилання на таблицю за текстом – у дужках пишуть слово «табл.» та номер таблиці. Наприклад:

… за даними Головної книги ПП «СТИМУЛ» за 2010р. перевіримо правильність відображення операцій з виробничими запасами, які відбувались на підприємстві впродовж звітного періоду (табл. 4).

Таблиця 4

Перевірка правильності відображення операцій з виробничими запасами

на ПП «СТИМУЛ»

за 2010р.Зміст господарської операції

За даними бухгалтерського обліку

За даними аудитора

Примітки / відхилення

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заголовок таблиці у другому розділі роботи повинен складатися з трьох рядків: назва таблиці, підприємство, період.

Числові величини у кожному розділі, як правило, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Дробові числа повинні бути у вигляді десяткових дробів. Заголовки стовпців таблиць починаються з великої літери. Одиниці виміру одного і того самого показника мають бути в одній із встановлених систем виміру.

Додатки повинні мати заголовки, які пишуть симетрично відносно тексту з прописної букви окремою строчкою. Кожний додаток слід починати з нової сторінки з позначкою зверху симетрично до тексту "ДОДАТОК" та його позначення. Додатки позначають заголовними буквами української абетки, починаючи з А, за виключенням букв І,Ї, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ. При переносі додатку на наступну сторінку зверху справа потрібно помістити слова «Продовження дод. А»

Посилання на додаток чи рисунок здійснюється аналогічно посиланню на таблицю. Наприклад: (додаток А), (рис. 1). Якщо додаток чи рисунок згадується за змістом речення слово «додаток» чи «рисунок» пишеться повністю.

Формули нумерують у межах всієї роботи у дужках, наприклад: (1), а за текстом вказують, яка із формул використовується.

Якщо у курсовій роботі є посилання на літературне джерело, то це треба робити у квадратних дужках, наприклад [2], пишеться порядковий номер джерела. У разі, коли наводять цитати з літературного джерела, то в кінці у квадратних дужках ставлять порядковій номер сторінки, наприклад, [2, с.20].

 1. Не допускається вільне скорочення слів та понять.

 2. Виконана та оформлена згідно вимог курсова робота здається на циклову комісію не пізніше, чим за тиждень до захисту. Курсову роботу захищають на комісії у складі двох - трьох викладачів.

Схожі:

Методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Методичні вказівки icon«Львівська політехніка» Львів-2013 Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи студентів із спеціальності «Обслуговування інтегрованих інтелектуальних...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Вступ до мовознавства”. Методичні вказівки для студентів лінгвістичних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О. Е. Пчелінцева....
Методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки та завдання
Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з дисципліни "Фінанси підприємств" (для студентів заочної форми навчання): Укладені...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання)...
Методичні вказівки icon“київський політехнічний інститут” методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання звіту про переддипломну практику для студентів спеціальності 090242 «Обслуговування та ремонт обладнання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка