Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
НазваМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Сторінка1/7
Дата конвертації15.12.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Література > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Коледж технологій , бізнесу та права
Новосад Т.І.
Методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи

з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»

для студентів спеціальності 5.05170101«Виробництво харчової продукції»


М. Луцьк

2012

Новосад Т.І.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства » для студентів спеціальністі 5.05170101 «Виробництво харчової продукції».- Луцьк: КТБП СНУ ім.Лесі Українки,2012.-85 с.

Рецензенти : Дарич Н. В., викладач-методист, викладач технологічних дисциплін, голова циклової комісії кооперативного коледжу Львівської комерційної академії.
Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії готельно-ресторанного бізнесу та харчових технологій

Протокол № 2 від "28" листопада2012р.

Голова циклової комісії_____Т.І.Новосад


Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства » та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05170101«Виробництво харчової продукції».

Методичні рекомендації містять завдання для самостійного опрацювання студентами по кожному модулю, настанови щодо ефективного виконання завдань та питання для самоконтролю, що повинно забезпечити підвищення якості підготовки молодшого спеціаліста , сприяти кращому засвоєнню матеріалу, оптимізувати затрати часу студентів на підготовку до занять. Виконуючи самостійну роботу, студенти вдосконалюватимуть навички роботи з фаховою літературою, законодавчими та нормативно-правовими актами. Питання для самоконтролю дозволить студентам оцінити ступінь засвоєння ними програмованого матеріалу.

@ Новосад Т.І. ,2012

@ Коледж технологій , бізнесу та права

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки


ЗМІСТ


1. Передмова………………………………………………………………………… 4

2. Тематичний план самостійної роботи студентів………………………………. 6

3. Завдання для самостійної роботи……………………………………………… 10

4. Рекомендована література……………………………………………………… 83

Передмова

Самостійна робота є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обв´язкових занять час. Самостійна робота студентів – це вид навчання, що відбувається самостійно без присутності викладача, але саме викладач регламентує її зміст та обсяг, здійснює керівництво та визначає методи контролю.

До самостійної роботи дисципліни належить: опрацьовування прослуханого лекційного матеріалу; вивчення нормативної та законодавчої бази, літературних джерел; вивчення окремих тем, що передбачені для самостійного опрацювання робочою програмою; виконання і письмове оформлення індивідуальних завдань, складання технологічних карт, підготовка до лабораторних занять і оформлення звітів; написання конспекту під час самостійного опрацювання певної теми; систематизування вивченого матеріалу перед проведенням семінарів.

Під час самостійної роботи студент складає конспект з питань , які винесені на самостійне вивчення. Відповіді на всі питання повинні бути конкретними, повними. У процесі конспектування слід дотримуватися послідовності питань, викладених в методичних рекомендаціях.

Після опрацювання матеріалу студент повинен вільно відповідати на питання, які винесені для самоконтролю, знати відповіді на тестові завдання.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами виробляє у нього аналітичне мислення, формує власний погляд на практичну сторону діяльності закладів ресторанного господарства, вчить його робити обґрунтовані висновки і пропозиції під час вирішення виробничих ситуацій у процесі виробничо-торговельної діяльності підприємств у сучасних умовах розвитку.

Завдяки завданням , які вимагають детальних знань у роботі з нормативно-технологічною документацією, в майбутніх спеціалістів виробляються навики щодо складання технологічних карт на нові фірмові страви. Це є дуже важливим фактором для випускників , оскільки переважна кількість сучасних підприємств ресторанного господарства змушені впроваджувати сучасні інновації в технології, щоб бути конкурентоспроможними, а значить стабільними.

Форми і методи контролю знань студентів з конкретних тем зазначені в тематичному плані дисципліни: метод усного контролю; тематичне тестування; перевірка індивідуальних завдань.

Навчальний матеріал дисципліни, що передбачений програмою для засвоєння студентом під час самостійної роботи, виноситься на модульний контроль поряд з таким, який опрацьовується під час аудиторних занять.

^ Тематичний план самостійної роботи студентів


Змістовний модуль

Питання для самостійного опрацювання

Кількість годин, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни
^
Модуль 1.
Заклади ресторанного господарства, організація продуктового і матеріального господарства, складського господарства
Ознайомлення з галузевими нормативними документами.


1

Складання таблиці з класифікацією та характеристикою ЗРГ.1

Вивчення договорів постачання на сировину.1

Характеристика режимів та способи зберігання продуктів1

Складання схеми класифікації тари.


1

Всього по модулю 1

5

Модуль 2.

Структура виробництва, оперативне планування роботи виробництва, основи наукової організації праці.


Робота з єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником.


2

Ознайомлення з нормативно -технологічною документацією

2

Ознайомлення з асортиментними мінімумами різних закладів РГ.

1

Складання плану - меню для різних ЗРГ

2

Розрахунок сировини для меню комплексного обіду

2

Вивчення видів графіків виходу на роботу.

1

Всього по модулю 2

10

Модуль 3.

Організація роботи заготівельних цехів заготівельного підприємства

Розрахунок кількості напівфабрикатів та відходів з овочів.2

Розрахунок кількості відходів та напівфабрикатів при обробці м'ясо-рибної сировини.1

Розрахунок кількості відходів та

напівфабрикатів при обробці птиці1

Характеристика рибних

напівфабрикатів риби лускатих

порід


1

Складання виробничої програми кулінарного цеху (по варіантах)1

Всього по модулю 3

6

Модуль 4. Організація роботи заготівельних цехів підприємства з повним виробничим циклом.


Аналіз технологічного процесу розміщення устаткування овочевого цеху їдальні коледжу.


1

Аналіз технологічного процесу обробки м’яса в м'ясо-рибному цеху їдальні КТБП СНУ імені Лесі Українки.

Зображення схеми розміщення обладнання в м’ясному цеху


1

Всього по модулю 4

2

Модуль 5. Організація виробництва в доготівельних цехах,

цехах з виробництва кондитерських виробів, з виробництва борошняних виробів, допоміжних і виробничих приміщень. Організація контролю якості

готової продукції . Організація роботи роздавалень.Аналіз технологічного процесу приготування гарячих страв в гарячому цеху їдальні КТБП.


1

Аналіз технологічного процесу приготування холодних страв в їдальні коледжу.


1

Складання виробничої програми кондитерського цеху потужністю 3,5,8,10 тис виробів в день.


1

Організація роботи цеху борошняних виробів.


1

Вивчення розміщення обладнання в кондитерському цеху.


1

Схеми розміщення обладнання допоміжних приміщень.


1

Заповнити бракеражний журнал згідно індивідуального завдання.


1

Аналіз організації роботи роздавальні типу лінії прилавків самообслуговування в їдальні коледжу.


2

Всього по модулю 5

9

Модуль 6. Основи проектування ЗРГ

Склад приміщень підприємств ресторанного господарства: торговельні, виробничі, складські, побутові, технічні. Їх характеристика і вимоги до взаємозв’язку .
1

Розрахунок площі виробничих приміщень Виконання компоновки приміщень ЗРГ.


1

Вимоги до ділянки забудови та будівлі ЗРГ при самостійній забудові.

1
Всього по модулю 6


3

Разом


35
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до самостійної підготовки та виконання контрольної...

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Дегазація шахт” для студентів усіх форм...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи складені на основі робочої навчальної програми з курсу „Системи технологій...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» для студентів галузі знань 0306 “Менеджмент І адміністрування”...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами...
«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів...
Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам при плануванні та виконанні наукової роботи. Вони містять перелік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка