Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка8/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   85. Теми практичних занять
Назва теми

Кiлькiсть

з/п
годин

1

Фольклор – синкретична галузь антропологічного знання

4

2

Відгомін світоглядних уявлень і вірувань в українському фольклорі

2

3

Календарно- обрядовий фольклор

2

4

Український казковий епос

2

5

Українська історична проза

2

6

Дума як самобутній жанр народної творчості українців

2

7

Українські народні ліричні пісні

2

8

Художня природа народних творів про голодомор

2
Разом

18


^ 6. Самостійна робота


.№

Назва теми

Кiлькiсть

з/п
годин

1

Родинно-обрядовий фольклор

6

2

Український дитячий фольклор

6

3

Малі жанри фольклору

6

4

Епічні пісні українського народу

6

5

Поетичні особливості українських баладних пісень

6

6

Сучасний фольклор

6
Разом

36


^ 7. Iндивiдуальнi завдання
Завдання

Форма звітності і контролю

І. Подати відповіді на тематичні запитання до кожного практичного заняття


Конспект


ІІ. Підготувати альбом «Фольклор рідного краю»

Науково-пошукова робота

ІІІ. Систематичне ведення словника фольклористичних термінів

Словник^ 8. Методи навчання
Викладання курсу передбачає використання таких методів навчання:

 • Лекція – візуалізація, проблемна, інформація із застосуванням технології колектив­но-індивідуальної мислительної діяльності, що досягаються шляхом вико­ристання методів колективної розумової діяль­ності (КРД) з урахуванням індивідуальних особливостей студентів;

 • самостійна робота студентів передбачає роботу з джерелами Інтернет, опрацювання текстуального матеріалу, складання детального, опорного конспекту, оформлення звітів, з подальшим написанням рефератів, курсових, кваліфікаційних робіт;

 • на практичних заняттях використовуються інтерактивні інноваційні технології, зокрема розв'язування проблемних зав­дань, колективні творчі завдання, робота творчих наукових лабораторій.^ 9. Методи контролю
Для отримування відповідного рівня кваліфікації – бакалавра, необхідно опанувати програмний матеріал базового курсу «Українська народна словесність», який передбачає використання ряду контролю:

 • поточний: (контрольні запитання, тестові завдання, вправи, задачі для різних видів контролю на лекціях, практичних заняттях);

 • рубіжний (контрольні завдання для рубіжної контрольної роботи);

 • підсумковий, що здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики (для комплексної контрольної роботи, заліку).^ 12. Розподiл балiв, якi отримують студенти
Приклад для екзамену


ПiдсумковийПоточне тестування та самостiйна робота
тест

Сума


(екзамен)
Змiстовий

Змiстовий модуль

3мiстовий модульмодуль 1
2


3100

Тl

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Тl0 Тll

Т12
100

Тl, Т2 ... Т12 - теми змiстових модулiв.
^ Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS

Сума балiв за вci

Оцiнка

Оцiнка за національною шкалою

види навчальної

ECTS

для екзамену, курсового
для заліку


діяльності
проекту (роботи), практики90 - 100

А

відмінно


82-89

В

добре


74-81

Сзараховано

64- 73

D

60-63

Е

задовільно
Незазадовільно знезараховано з

35-59

FX

можливістю повторного складанням
можливістю
повторного складанняНезадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисциплінинезараховано з

обов'язковим

0-34

Fповторним вивченням
дисципліни^ 13. Методичне забезпечення

Підручники:

 1. Грицай М.С, Бойко В. Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість.-Київ, 1983.

 2. Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

^ 14. Рекомендована література

Базова

 1. Азбелев С.Н. Основные понятия текстологии в применении к фольклорному материалу // Принципы текстологического изучения фольклора. -М. -Л., 1966.

 2. Азбелев С.Н. Отношение придания, легенды и сказки к действительности // Славянский фольклор и историческая действительность. - М., 1965.

 3. Актуальные проблемы современной фольклористики.- Л., 1980.

 4. Бандурка. Українські сороміцькі пісні в записах З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, П.Лукашевича, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Чубинського, Хв.Вовка, І.Франка, В.Гнатюка. – К., 2001.

 5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. -М., 1975.

 6. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Эстетика славянского творчества / Сост. С.Г. Богаров. -М., 1979.

 7. Березовський І.Б. Українська радянська фольклористика: Етапи розвитку і проблематика. - К., 1968.

 8. Васянович Олександир Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 86-92.

 9. Велев І. Фольклор і фольклористика – традиція чи сучасність. // Народна творчість та етнографія. – 2006. -№ 3. – С. 88-90.

 10. Вертій Олексій Народні джерела творчості В.Франка. – Тернопіль, 1998. – 254с.

 11. Вертій Олексій. Пантелеймон Куліш і народна творчість. – Тернопіль, 1998. – 120с.

 12. Гайдай М. Видатний дослідник народних мелодій (Про К.В.Квітку) // НТЕ. – 2005. - № 2. – С.65-68.

 13. Гайдай Михайло. Ідеї Відродження і бароко в слов’янському фольклорі // НТЕ. – 2006. - № 1. – С. 79-90.

 14. Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов'ян. – К., 1992.

 15. Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. -К., 1966.

 16. Грица С. Фольклор у просторі та часі. – Вибранні статті. – Тернопіль, 2000.

 17. Грицай М.С. Давня українська проза. Роль фольклору у формуванні образного мислення українських прозаїків XVI-поч.XVII ст. - К., 1975.

 18. Грицай М.С. Українська література XVI-XVII ст. і фольклор. - К., 1968.

 19. Грушевський М. Історія укр. літератури.-Т.1.-К., 1993.

 20. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. -Л., 1967.

 21. Дей О. Іван Франко і народна творчість. - К., 1955.

 22. Дей О.І. Спілкування митців з народною поезією. - К., 1981.

 23. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. -К., 1975.

 24. Дмитренко М. Духом козацьким гартований (В.А. Чабаненко) // НТЕ. –2004. - № 4. – С. 33-43.

 25. Дожилася Україна. Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні. – К., 1993.

 26. Домачук Людмила Подільські фольклористи // НТЕ. – 2005. - №2. – С. 105-107.

 27. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенди, казки) Еволюція епічних традицій. -К., 1997.

 28. Жорж Раві-Жордані Корсика: регіональна чи регіоналізована культура // НТЕ. – 2006. - № 6. – С. 87-93.

 29. Запорожці: До історії козацької культури / Упор. І.Е. Кравченко, Ю.О. Іваненко. -К., 1993.

 30. Золота книга казок / Упор. Л. Дунаєвської.- К., 1990.

 31. Змієві вали. Українські легенди та перекази / Перед. упор. і прим. С.В.Мишанича. -К., 1992.

 32. Іванова Л.В.Народна пам'ять про козацтво. - К., 1991.

 33. Іванова О. Мистецтво українського народнопоетичного слова в оцінці академіка Миколи Сумцова // НТЕ. - 2004. - С. 110-115.

 34. Історія української культури / За ред.. І.Крип'якевича. – К., 1994.

 35. Емельянов Л.И. Методические вопросы фольклористики. -Л., 1978.

 36. Ємець Ю. Пошуки антропології // Критика. – 2003. –Ч. 10.

 37. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: В 2 час. – К., 1995.

 38. Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією // НТЕ. – 2005. - № 1-2.

 39. Киценко М.К. Хортиця в героїці і легендах. -Дніпропетровськ, 1991.

 40. Колесса Ф. Фольклористичні праці. - К., 1970.

 41. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість. - К., 1963.

 42. Корпанюк Микола. Михайло Максимович про місце написання «Слова о полку Ігоревім» і його зв’язок з українським фольклором // НТЕ. – 2004. -№4. - С.4-14.

 43. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історична монографія / Перек. Т.С.Завгородньої. – Дніпропетровськ, 2004.

 44. Костомаров М.І. Галерея портретів: Біографічні нариси. – К., 1993.

 45. Костомаров М.І. Богдан Хмельницький: Історичний нарис. – К., 1992.

 46. Кравченко І.Є., Іванченко Ю.О. Запорожці. - К.: Мистецтво, 1993.

 47. Кравцов М.І. Міжслов’янські фольклористичні взаємини. - К., 1963.

 48. Крамар Ростислав. До питання фольклоризму та фольклоризації творчості трудових мігрантів // НТЕ. – 2007. - № 3-4. – С. 60-64.

 49. Крашенинникова Юлия Дружка в северорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах // НТЕ. – 2007. - № 2. – С. 30-37.

 50. Круглов Ю.Г. Фольклорна практика. - К., 1979.

 51. Кузик В. Дмитро Ревуцький. Коментарі до біографії (ще раз про «міфотворчість» радянських істориків) // Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.74-78.

 52. Леви-Стросс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора.- М., 1985.

 53. Легенды, придания, бывальщины / Сост. Н.П. Криничная. -М., 1989.

 54. Лицарі волі / Упор. П.О. Будівський, М.К. Дмитренко. -К., 1992.

 55. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. -М., 1993.

 56. Матвійчик М. Роль І.Франка в розвитку української фольклористики // НТЕ. – 2001. - № 5-6. – С. 40-57.

 57. Марчик М. Бінарна семантична опозиція «Тут» і «Там» у конструюванні візії потойбічного світу. Фаза переходу карпатський ареал // Родовід. -1996. - № 1.

 58. Методы изучения фольклора. - Л., 1983.

 59. Мисик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали: Істор. розвідки про козаків. – Дніпропетровськ, 1990.

 60. Мишанич О.В. Георгій Сковорода і усна народна творчість. - К., 1976.

 61. Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість. - К., 1980.

 62. Мігай Гоп пал. Семантична модель угорських вірувань про злого духа – Ліберія // НТЕ. – 2006. – № 4. – С.23-33.

 63. Мойсей А. Обряд «Кальян» у румуномовного населення Буковини //Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.42-52.

 64. Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти / Упор. І.П. Березовський. -К., 1962.

 65. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992.

 66. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

 67. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. -М.,1992.

 68. Народні пісні в записах Михайла Павлика /Упор О.І. Дея та В.А. Качкана. -К., 1974.

 69. Народні пісні в записах П. Тичини. -К., 1976.

 70. Народні усмішки //Упор. П.Ф. Гальченко. -К., 1986.

 71. Народна пам’ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова.-Запоріжжя, 1991.

 72. Народна проза / Під ред. С.Н. Азбелова. - М., 1992.

 73. Нейден О.С. Образ воїна в українському фольклорі. Семантичні та образні аспекти. – К.: Видавничий дім «Смолоскип», 2005. – 260с.

 74. Остапенко О. Павло Чубинський: нариси біографії і наукової творчості // НТЕ. – 2004. - № 4. – С. 91-98.

 75. Пазяк М.М. Юрій Федькович і народна творчість. -К., 1974.

 76. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К.,1985.

 77. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

 78. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

 79. Поліщук Ф.М. Вивчення усної народної творчості. - К., 1978.

 80. Поліщук Ф.М. Фольклорна практика. - К., 1980.

 81. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. -К., 1985.

 82. Правда і кривда: Українські соціально-побутові казки / Упор. І.В. Хланта, 1981.

 83. Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. - К., 1978.

 84. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. - М., 1976.

 85. Рыбаков Б. Язычество древних славян. - М., 1981.

 86. Рильський М. Із давніх літ // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 4-12.

 87. Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. – К., 1991.

 88. Савушкин Н.И. О собрании фольклора. -М., 1974.

 89. Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання / Упор. В.О.Шевчука. – К., 1993.

 90. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1994.

 91. Сиваченко М.Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки. -К., 1974.

 92. Про сороміцькі пісні // Критика. – 2004. – Березень.

 93. Скрипка В. Витворені голодом // Березіль. – 1993.- № 9-12.

 94. Скрипка В. М. Чеська пісня в дослідженнях російських і українських славістівXIX- початкуXXст.// Міжслов’янські фольклористичні взаємини. -К., 1963.

 95. Скуратівський В. Покуть. Народознавчі матеріали про знаменні віхи людського буття. – К., 1992.

Допоміжна

 1. Слов'янська фольклористика. Нариси розвитку, матеріали. – К.: Наук. думка, 1988.

 2. Специфика фольклорных жанров. -М., 1973.

 3. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. -К., 1985.

 4. Ступак Ю.П. Виховне значення українського фольклору. – К., 1960.

 5. Тайлор э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленськ, 2000. – 624с.

 6. Темченко Андрій Моделювальні властивості обряду в системі архаїчного світосприйняття // НТЕ. – 2004. -№4. -С.98-104.

 7. Удод Л.І. Вивчення усної народної творчості. -К., 1986.

 8. Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. -К., 1993.

 9. Українські сороміцькі пісні / Упор., передмова, примітки М.Красикова. – Х., 2003.

 10. Український фольклор: Критичні матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. -К., 1978.

 11. Усе для школи. Українська література. Народний епос. – 10 клас.- Випуск 12.

 12. Фільц Богдан. Корифей української культури ХХ ст. (про М.Рильського) // НТЕ. – 2005. -№ 2. – С.12-16.

 13. Федоренко Д.Т. Жили собі запорожці та й на Запоріжжі. -К., 1994.

 14. Федорович Н. Чумацький шлях в українських легендах та поезії // НТЕ. – 2001. - № 5-6. – С. 91-95.

 15. Фольклор в современном мире. Аспекты и пути исследований / От ред.. В.Бахтин, В.Гацак. – М.: Наука, 1991. – 184с.

 16. Фольклор и этнография / Под. ред. Путилова Б.- Л., 1970.

 17. Фольклорная практика / Сост. С. Г. Айвазян, В.А. Бахтина и др.- М., 1988.

 18. Фольклорна практика / Упор. Ф.М. Поліщук, А.М. Подолиний-К.,1989.

Фрэзер Д. Золотая ветвь. -М., 1980.

 1. Хай Михайло. Сороміцький елемент в українському танцювально-приспівковому фольклорі (до проблеми творення інструментального кітчу) // НТЕ. - № 2. – С. 22-29.

 2. Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. -К., 1977.

 3. «Ця казка на білих ланах» Укр. народні казки / Упор. Л.Ф. Дунаєвська.-К., 1991.

 4. Чабанюк О. Нова збірка українського пісенного гумору // НТЕ. – 2006. - № 2.- С. 119-120.

 5. Чередниченко Д. Павло Чубинський. – К., 2005.

 6. Чумаченько В. Пам’яті свого незвичайного та симпатичного чоловіка (До 150 річчя М.О.Дикарєва) // НТЕ. – 2004. - № 4. – С.21-27.

 7. Шевчук М. Світовий образ долі та його художня інтерпретація в українському фольклорі // Наука і культура. Україна. - К., 1988. – В. 22. – С. 130-140.

 8. Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. - К., 1972.

 9. Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов’янського пісенного фольклору // НТЕ. – 2006. - № 2.- С. 79-88.

 10. Яковлєва О. Рушник як символ у когнітивній моделі світу праукраїнців // Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.30-35.

 11. Яременко В. Тарас Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 21-31.

 12. Яцків О. Книжка про автора «Гуцулка Ксеня» // НТЕ. – 2004. - №4. – С. 118.

 13. Ященко Л.Супроти асиміляції білоруської пісні // Урок української. – 2003. - № 8-9. – С. 63.


15. Інформаційні ресурси
1. 1. http: //folk- pisnya. сom. ua/

2 http: // proridne. org/

3 http: // nashakazka. оrg. ua/

4. http: // www. Ruthenia. ru/ folklore/postffolk. htm


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка