Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка5/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 11. Народна проза Нижньої Наддніпрянщини: історія збирання та вивчення

 1. Фольклор Нижньої Наддніпрянщини: локально-регіональні

особливості побутування.

 1. До історії збирання та вивчення народної прози Нижньої

Наддніпрянщини в період становлення української

фольклористики.

 1. Жанрово-тематичний зміст народної прози Нижньої

Наддніпрянщини.

 1. Народна проза Нижньої Наддніпрянщини у світлі дослідження

останнього століття.

Література

Березовський І.П. Іван Манжура. Нарис життя і діяльності. - К.: Вив. Академії наук Української РСР, 1962. - 124 с.

Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. - К.: На­укова думка, 1968. – 343 с.

Бернштейн М.Д. Іван Манжура. Життя і творчість. - К.: Дніпро, 1977. - 185с.

Бессараб И.В. Материалы для этнографии Херсонской губернии. – Петроград, 1916.

Бисикало С. Збирання фольклору на Запоріжжі // Народна творчість та етнографія. – 1967. – № 2. – С. 106.

Виженко О. Легенди та казки Хортиці. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.- 54 с.

Гапусенко І. Д.І. Яворницький (історик, археолог, фольклорист, письменник, академік АН УРСР, 1855-1940. – К.: Наукова думка, 1968.

Гончаренко О. Етнофольклористична та краєзнавча діяльність Д.І.Яворницького // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Випуск ІІ. – К.: Київський університет, 1994. – С. 203-209.

Гончаренко О. Духовно-тематичні особливості легенд та переказів Нижньої Наддніпрянщини // Культура – Духовність – Мистецтво. Збірник наукових праць. – Випуск І.- Київ, 1995. – С. 211-217.

Гончаренко О. До питання духовно-естетичного багатства оповідань Нижньої Наддніпрянщини // Людина: Мова – Культура – Пізнання. Матеріали Міжнародного симпозіуму. – Випуск І. - Київ, 1997. – С. 78-83.

Гончаренко О. До проблеми дослідження казок Нижньої Наддніпрянщини // Людина: Мова – Культура – Пізнання. Матеріали Міжнародного симпозіуму Випуск ІІ. – Київ, 1997. – С. 28-34.

Гончаренко О. За духовний поступ. Штрихи до портрета Григорія Залюбовського // Формування і діяльність творчої особистості. Матеріали Міжнародної наукової конференції 28 квітня 1998 р. в Кривому Розі. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 106-109.

Гончаренко О. До проблеми дослідження української народної прози Нижньої Наддніпрянщини в історичному аспекті // Придніпровський науковий вісник. Філологія. Педагогіка. - № 1-2 (96-97). – Дніпропетровськ, 1998. - С. 44-49.

Гончаренко О. Методика збирання усномовних зразків народної творчості на території Нижньої Наддніпрянщини. – Кривий Ріг, 1998. – 34с.

Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. - Выпуск 2. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. - Чернигов, 1896. - 360 с.

Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. - К.: Вища школа, 1983. – 359 с.

Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме: Колективна монографія. / За ред. доктора філологічних наук М.К.Дмитренка. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2008. – 384 с.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій. – К., 1997. – 447 с.

Записки о Южной Руси: издал П.Кулиш. – К.: Дніпро, 1994. – 719 с.

Історичний фольклор Криворіжжя / Упор. О.О. Мельник, О.В. Степаненко. – Кривий Ріг: Книжкове вид. «І.В.І.», 2001. – 368с.

Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії. – Запоріжжя, 2008. – 292 с.

Іванникова Л. Яків Новицький і вивчення фольклору Катеринославщини // Народна творчість та етнографія. – 1994. - № 5. – С. 35-41.

Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии: Из истории украинской фольклористики ХІХ в. – М.: Наука, 1974. - 280 с.

Кров Рудани: Легенди рідного краю // Червоний гірник. - 1992. - 5 вересня.

Легенди та перекази / Упор. та примітки А.Л.Іоаніді. Вступ. стаття О.І.Дея. – К.: Наук. думка, 1985. – 399 с.

Лицарі волі / Упор. П.О. Бундівський, М.К. Дмитренко. – К.: Товариство «Знання» України, 1992. – 240 с.

На землі, на рідній: Легенди та перекази Криворіжжя / Упор. Г.Гусейнов. – Кривий Ріг, 2000.

Народна пам'ять про козацтво / Упор. Л.В. Іванова. – Запоріжжя: Інтербук, Запорізький центр, 1991. – 303 с.

Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье. Репринтные воспроизведения издания 1911 года. – Рига: Сприндинс, 1990. – 118 с.

Поповський А.М. Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХІХ – початку ХХст. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 1987. – 83 с.

Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М.: Наука, 1976. – 325 с.

Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання / Упор., перед., примітки В.О.Шевчука. – К.: Веселка, 1993. – 157 с.

Січова скарбниця. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упор., мовна ред., переднє слово і примітки В.Чабаненка. – Запорожжя, 1999.- 491 с.

Сестра орлів. Легенди та перекази / Упор. В.А.Чабаненко. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 94 с.

Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.

Супруненко О. Легенди козацького краю. – Запорожжя: МП Берегиня, 1995. – 136 с.

Українські народні казки / Упор., перед. та адаптація текстів Л.Ф.Дунаєвської. – К.: Веселка, 1992. - 415 с.

Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор., передмова та прим. В.Юзвенко. – К.: Молодь, 1989. – 432 с.

Устное повествование, бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернии и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича Коржа.- Днепропетровск, 1991. – 62 с.

Федоренко Д.Т. Жили собі запорожці та й на Запорожжі. – К.: Світовид, 1994. – 89 с.

Федоренко Д. Рятівник скарбів. Штрихи до портрета визначного фольклориста Я.П.Новицького // Червоний гірник. – 1989. – 9 травня.

Шубравська М.М. Д.I.Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. - К.: Наукова думка, 1972. - 253 с.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: В 2 част. / Упор., перед. М.М.Олійник-Шубравської. – К.: Веселка, 1995. - 447 с.
Тема 12. Український героїчний епос: билини, козацькі думи та історичні пісні, пісні-хроніки

1. Історія збирання і вивчення героїчного епосу українського народу.

2. Аналіз циклів билинного епосу.

3. Походження, визначення та поетика жанру дум, їх періодизація.

4. Жанрово-стильові ознаки історичних пісень.

5. Класифікація історичних пісень, пісень-хронік, їх поетика.

6. Українські кобзарі - носії духу протесту і свободи українського народу.

7. Зв'язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою.

8. Історично-пізнавальна та художня цінність українського героїчного епосу.

Література

Былины. - М.: Художественная литература, 1986. - 300 с.

Гоголь М.В. Про малоросійські пісні // Твори в 3 т. - Т.3. -К., 1952. - С.393-400.

Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах і піснях. - К., 1993.- 271 с.

Грица С.Й. Мелос української народної епіки. - К.: Наук. думка, 1979.- 246 с.

Грушевський М. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. - Т.4. - Кн. 1.-К.: Либідь, 1994.

Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с обьяснениями Вл.Антоновича и М.Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. - К.: Либідь, 1991. - С.46-59.

Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ, ст. М.Стельмаха. - К.: Дніпро, 1982.-159с.

Думи. Поетичний епос України / Вступ. ст. Г.Нудьги. -К.: Рад. письменник, 1969. -354с.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. - К., 1998. - С.144-227.

Історичні пісні / Вступ.ст. Березовського І. - К: Рад. письменник, 1970. - 286 с.

Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки - виразники національно-визвольних змагань українського народу. -Донецьк, 1995 - 101с.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983.- С.80-94.

Костомаров М. Об историческом значений русской народной поззии // Слов'янська міфологія. - К: Либідь, 1994. - С44-200.

Мельник В. Народ про свою історію. - К: Радянська школа, 1966.

Мишанич О. Народна словесність // Історія української літератури у 8 томах. - Т.1. К: Наукова думка, 1967. - С.163-170.

Народні думи: Збірник / Вступ, ст. Мишанича С. - К: Дніпро, 1986. -173 с.

Народні думи, пісні, балади / Вступ ст. Яременка В. -К., 1970. - 335 с.

Народ про Довбуша / Вступ. ст. Тищенка В. - К: Наукова думка, 1965. - С41- 128.

Народ про Кармалюка / Вступ. ст. Тищенка В. - К: Вид-во АН УРСР, 1961. - С.47-119-

Народ про Кобилицю / Вступ. ст. Тищенка В. - К.-. Наукова думка, 1968. - С.35-

Нудьга Г. Український поетичний епос. Думи. - К.: Тов-во «Знання». - Серія 5. -1971,- 4.-48 с.

Пісні з Галичини / Упор. Р.Береза, М.Дацко. - Львів: Світ, 1997. - 192 с.

Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. - К: Кобза, 1994.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - С.82,106-136,200-202.

Рильський М. Героїчний епос українського народу. - К., 1955. - 28 с.

Робінсон А.М. Билинний епос Київської Русі у співвідношеннях з епосом Заходу і Сходу // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI - XVIII ст. - К.: Наук, думка, 1981. - С.59-83.

Селиванов Ф.М. Русский эпос. - М.: Высшая школа, 1988. - 207 с.

Співанки-хроніки: Новини / Упоряд. О.І.Дей, С.Й.Грица. - К., 1972. - 558 с.

Українські народні думи та історичні пісні. —К.: Вид-во АН УРСР, 1955- 660 с.

Українські народні пісні та думи. -К.: Тов-во «Знання» України, 1992. - 96 с.

Українські січові стрільці у піснях / Вступ, ст. Левченка О. - Тернопіль, 1991- - 112 с.

Франко І. Найстарша українська народна пісня // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.37. - К.: Наук, думка, 1982. - С.216-221.

Франко І. Розбір думи про бурю на Чорному морі // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К: Наук, думка, 1981. - С.195 - 198.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.43. - К.: Наук, думка, 1986. - С.7-354.
Тема 13. Дума як самобутній жанр народної творчості українців

 1. Зародження та вивчення українського героїчного епосу.

 2. Ґенеза, жанрові особливості, засоби поетики.

 3. Основні тематичні цикли дум, їхня образна система:

1. Думи про героїчну боротьбу українського народу проти турецьких і

татарських загарбників («Козак Голота», «Втеча трьох братів з города

Азова, з турецької неволі», «Івась Коновченко», «Самійло Кішка»,

«Смерть Федора Безродного», «Маруся Богуславка»). Невольницькі

думи. Їх спорідненість з народними голосіннями.

 1. Думи про боротьбу українського народу проти польських загарбників(«Хмельницький і Барабаш», «Про Корсунську перемогу», «Про білоцерківський мир»).

 2. Родинно-побутові думи («Козацьке життя», «Проводи козака», «Сестра і брат», «Бідна вдова і три сини»).

 3. Своєрідність типізації та індивідуалізації в думах.

 4. Виконавці дум, їх роль у суспільстві.

 5. Кобзарські школи.

ІV. Використання народних дум в художній літературі, їх вивчення на уроках літератури у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Житецький П.Мислі про народні малоросійські думи // Український

фольклор. Критичні матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. –

К., 1978. – С.195-197;

Рильський М.Т.Героїчний епос українського народу // М.Рильський Твори в 10т.-Т.9.- К., 1962.-С.215-244;

Колесса Ф.М. Речитативні форми в українській народній поезії Український фольклор. Критичні матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. – К., 1978. – С.195-197;

Франко І. Розбір думи про бурю на Чорному морі // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К.: Наук, думка, 1981. - С.195 - 198.

ІІ. Подати визначення жанрів думи та підібрати приклади до кожного циклу, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Проаналізуйте текст думи, виявіть її генетичну спорідненість із іншими народнопоетичними жанрами, обґрунтуйте свою позицію, добравши фактологічний матеріал.

ІV. Підготуйте реферат на тему: «Кобзарська звичаєвість: обряди посвяти, етикетні та правові норми кобзарських шкіл».

V. Підготуйте бібліографічну довідку про стан вивчення дум в українській фольклористиці.

Література

Беценко Т. Загадкові слова в українських народних думах // Дивослово. – 20003. - № 12. – С.17-20.

Вертій О. Кобзаря любили люди. Спогади земляків про Є.Мовчана // НТЕ. – 1998. - № 4. – С. 54-62.

Возняк М. Історична пісня й козацький епос // Возняк М.С. Історія української літератури: У двох книгах. – Книга друга. – Львів: Світ, 1994. – С.424-498.

Героїчний епос українського народу. Хрестоматія / Упор. Таланчук. О.М- К., 1993.

Грица Софія. Підготовка академічного видання найцінніших пам’яток українського фольклору – народних дум // НТЕ. – 2004. - № 6. – С. 28-38.

Грица Софія. Українські думи в міжетнічному діалозі // Родовід. – 1995. - № 4. – С. 68-81.

Губ’як В. Кобзарство на теренах Галичини // НТЕ. – 1998.- № 4. – С.33-39.

Димченко Станіслав Кобзарський етнографічний концерт Гната Хоткевича (до 105 річниці Археологічного з’їзду) // НТЕ. – 2007. - № 5. – С. 89-93.

Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М.Стельмаха.-К.: Дніпро, 1982.-159 с.

Думи: Із джерел української пісні / Упор. В.Г. Хоменко. – К., 1974.

Думи. Поетичний епос України / Вступ. ст. Г.Нудьги. - К.: Рад. письменник, 1969- 354 с.

Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М.Стельмаха.-К.: Дніпро, 1982.-159 с.

Думи: Із джерел української пісні / Упор. В.Г. Хоменко. – К., 1974.

Думи. Поетичний епос України / Вступ. ст. Г.Нудьги. - К.: Рад. письменник, 1969- 354 с.

Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступ. ст. М.Стельмаха.-К.: Дніпро, 1982.-159 с.

Думи: Із джерел української пісні / Упор. В.Г. Хоменко. – К., 1974.

Думи. Поетичний епос України / Вступ. ст. Г.Нудьги. - К.: Рад. письменник, 1969- 354 с.

Литвин М. Розстріляний з’їзд кобзарів // НТЕ. – 1998. - № 4. – С. 95-99.

Малинська Н.А. Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадковості. – К., 2001.

Мельник В.М. Історична правдивість фольклору. – Львів, 1968.

Народні думи: Збірник / Вступ, ст. Мишанича С. - К.: Дніпро, 1986. - 173 с.

Народні думи, пісні, балади / Вступ ст. Яременка В. – К., 1970. - 335 с.

Пазяк М., Пазяк Н. Поетика народних дум, їх джерела (на матеріалі варіантів «Думи про втечу трьох братів з Азова з турецької неволі») // НТЕ. – 1998. -№ 1. – С. 12-18.

Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. - К.: Кобза, 1994. -364 с.

Середа Н. Музей кобзарського мистецтва в Переяслові-Хмельницького // НТЕ. – 1991. - № 6. – С. 36-87.

Сєров О.М. Музика південно руських пісень. – К., 1954.

Українські народні думи та історичні пісні. -К: Вид-во АН УРСР, 1955. - 660с.

Українські народні пісні та думи. - К.: Тов-во «Знання» України, 1992.- 96 с.

Ющенко О. Із свідчень про трагічний з’їзд кобзарів // НТЕ. – 1998. - № 4. – С.99-100.

Тема 14. Епічна пісня в українському фольклорному репертуарі

І. Жанрова своєрідність історичних пісень, їх збирання та вивчення українськими фольклористами.

 1. Виникнення історичних пісень, їх художні особливості.

 2. Зв’язок історичних пісень з думами та соціально-побутовими піснями.

 3. Основні цикли історичних пісень, їх тематика, поетичний стиль.

 4. Уславлення національного героя в українських історичних піснях.

ІІ. Пісні-хроніки як жанровий різновид історичних пісень, їх поетика.

ІІІ. Використання народних історичних пісень в художній літературі, їх вивчення на уроках літератури у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

Гоголь М. В. Про малоросійські пісні // М. В. Гоголь Твори в 3т.-Т.3.-К., 1952.-С.393-400;

Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с обьяснениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К.: Либідь, 1991. -С.46-59.

Максимович М. Сборник украинских песен, издаваемый Михаилом Максимовичем . – Часть 1. – Отдел 1. – Украинские думы. – К., 1849. – С. 3-5. або // Український фольклор. Критичні матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. – К., 1978. – С.195-197;

Франко І. Найстарша українська народна пісня // Франко І. Твори: У 50-ти т. -Т.37. - К: Наук, думка, 1982. - С.216-221.

Франко І. Студії над українськими народними піснями // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.43. - К.: Наук, думка, 1986. - С.7-354.

ІІ. Подати визначення жанру історичної пісні, вміти її декламувати та аналізувати.

ІІІ. На конкретних прикладах продемонструйте між жанрові зв’язки: історична пісня, казка, легенда.

ІV. Наведіть приклад пісні-хроніки. Визначте її місце у тематичні класифікації, проаналізуйте художні особливості.

V. Доберіть фактологічний матеріал про перші записи українських пісень-хронік.

VІ. Підготувати план уроку на тему: «Історико - пізнавальна та художня

цінність українського героїчного епосу-величного пам’ятника

української культури та історії».

Література

Возняк М. Історична пісня й козацький епос // Возняк М.С. Історія української літератури: У двох книгах. – Книга друга. – Львів: Світ, 1994. – С.424-498.

Вінниччина фольклорна: Довідник / Упор. А.Н. Пі долинний, Т.О.Цвігун. – Вінниця, 2004. – 104с.

Героїчний епос українського народу. Хрестоматія / Упор. О.М.Таланчук. -К., 1993.

Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах і піснях. - К., 1993. - 271 с.

Грица С.Й. Мелос української народної епіки. - К.: Наук. думка, 1979. - 246 с.

Драгоманов М. Малороссия в ее словесности // Драгоманов М. Вибране. …Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. – К.: Либідь, 1991. – С.5-46.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості. – К., 1998. - С.144-227.

Записки о Южной Руси в двух томах. Издал П.Кулиша. – К., 1994.

Іваницький А. Народні пісні з архіву Дмитра Яворницького // НТЕ. - 1993. - № 2. – С.83-85.

Історичні пісні / Вступ. ст. Березовського І. -К.: Рад. письменник, 1970.-286 с.

Квітка К.В. Нариси української народної музики. Епічні пісні. // Квітка К.В. Вибрані статті. – Ч. 1. – К.: Музична Україна, 1985. – С 15-41.

Кирдан Б.П., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. - К., 1980.

Кирдан Б.П. Собиратели народной поэзии. - М., 1974.

Кирдан Б.П. Украинские народные думы. XV-началоXVII в. -М., 1962.

Кирдан Б.П. Украинский народный эпос. -М., 1965.

Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки — виразники національно-визвольних змагань українського народу. - Донецьк, 1995. -101с.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983. - С.80-94.

Костомаров М. Об историческом значений русской народной поэзии // Слов'янська міфологія. - К.: Либідь, 1994. - С.44-200.

Лавров Ф. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства на Україні. - К., 1980.

Листування П. Мартиновича з Г.Хоткевичем. Польові записи П.Д. Мартиновича // Народна творчість та етнографія. – 2006. - № 3. – С.4-20.

Максимович М.О. Киевь явился градом великимь / Упор. В.О.Замлинський. – К., 1994.

Максимович М. Малороссийские песни… // Фризман Л.Г., Лахно С.Н. М.А.Максимович – літератор. – Харьков, 2003. – С. 73-106.

Мельник В. Народ про свою історію. - К.: Радянська школа, 1966.

Мишанич О. Народна словесність // Історія української літератури у 8 томах. –Т.І. –К.: Наукова думка, 1967. - С.163-170.

Найден О.С. Образ воїна в українському фольклорі. Семантичні та образні аспеки. – К., 2005.

Народ про Довбуша / Вступ. ст. Тищенка В. – К.: Наукова думка, 1965.- С.41-128.

Народ про Кармалюка / Вступ. ст. Тищенка В. - К.: Вид-во АН УРСР, 1961. -С.47-119.

Народ про Кобилицю / Вступ. ст. Тищенка В. – К.: Наукова думка, 1968. - С.35-103.

Нудьга Г. Український поетичний епос. Думи. – К.: Тов-во «Знання». - Серія 5. -1971.- 4.-48 с.

Павлова А. Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції. Автореферат дисертації на здобуття наук. ст. кан. філ. наук. – К.: КНУ імені Т.Шевченка., 2008. – 19 с.

Пам’ятник українському козацтву // Українські записи Порфирія Мартиновича / Упор. Малинська Н.А. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2001. – 330с.

Пісні з Галичини / Упор. Р.Береза, М.Дацко. - Львів: Світ, 1997. - 192 с.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - С.82; 106-136; 200-202.

Рильський М. Героїчний епос українського народу. - К., 1955. - 28 с.

Співанки-хроніки: Новини /Упоряд. О.І.Дей, С.Й.Грица. - К., 1972. - 558 с.

Супрун Н. Українці Кубані та їхні пісні. – К.: Музична Україна, 2005. – 771с.

Українські народні думи та історичні пісні / Упор. О.М.Таланчук. – К., 1990.

Українські січові стрільці у піснях / Вступ. ст. Левченка О. -Тернопіль, 1991. - 112 с.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка