Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка4/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 9. Український казковий епос

І. Проблема внутрішньожанрової класифікації казки, її походження, зв’язок з міфологією.

1. Міфологічна, міграційна, антропологічна, історична теорії походження та розвитку жанру казки.

2. Поетика і стиль, своєрідність тем, образної системи основних видів

казкового епосу:

- казок про тварин;

- героїчно-фантастичних (чарівних) казок;

- соціально-побутових казок..

3. Кумулятивні казки, оригінальність їхньої композиції, виховна функція.

4. Вплив уявлень первісної людини на формування тваринного епосу.

5. Соціально-викривальні функції алегоричних казок.

6. Наративні особливості.

7. Специфічна поетика притч, її зв’язок з іншими жанрами усної народної

творчості.

8. Збирання і дослідження українського казкового епосу,

його вивчення у школі.

ІІ. Збирання і публікація анекдотів, їх ідейно-тематична спорідненість із

соціально-побутовими казками, народними оповідями.

1. Тематичне розмаїття анекдотів, часові трансформації жанру.

2. Художні особливості анекдотів: стислість, гротескність, діалогічна

форма, несподівана розв’язка.

3. Історія жанру, його продуктивне життя в наш час.

ІІІ. Ідейно-естетична функція народної казкової прози, її зв'язок з українською художньою літературою.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Франко І.

Твори: У 50-ти т. - Т.34. - К.: Наук, думка, 1981. - С.449-454.

2) Дунаєвська Л.Ф. Скарбниці світової казки // Українські народні казки /

Упор. Дунаєвська Л.Ф. - К., 1982.- С. 5-12.

3) Бріцина О. Світ мрій і сподівань // Соціально-побутова казка. - К.:

Дніпро, 1987. -С.5-16.

4) Гнатюк В. Передмова до збірки «Народні казки» (Львів, 1913) // Гнатюк

В.М. Ви­брані статті про народну творчість. - К: Наук, думка, 1966. - С.

198-20З.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів казкової прози, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. За працею В.Проппа «Морфология волшебной сказки» подайте різні класифікації казкового епосу.

ІV. Виявіть провідні мотиви чарівної казки, ідейно-художні ознаки їх різновиду.

V. Виявіть активні і пасивні персонажі чарівних казок, поміркуйте над їхнім функціональним призначенням.

VІ. З’ясуйте витоки алегоричних казкових образів та мотивів чарівних перетворень.

VІІ. Яке смислове навантаження жіночих казкових образів?

VІІІ. Підготуйте повідомлення на теми:

  1. Проблеми соціальних інститутів доби розкладу родового ладу і формування феодалізму в казках сімейно-антогоністичних.

  2. Сатиричні та комедійні маски дурнів та блазнів, їхні ідейно-художні функції в казках.

  3. Збирання, публікація, дослідження народних казок.

  4. Казкові сюжети в літописних та агіографічних, перекладних, полемічних і проповідницьких творах.

ІХ. Проаналізуйте на рівні поетики (композиція, художні засоби, казкова обрядовість: ретардація, образна система, анафора) довільний казковий текст.

Х. На конкретних прикладах сучасних анекдотів здійсніть їх ідейно-тематичну класифікацію.

ХІ. Виявіть художні засоби: гротеск, гіперболу, антитезу у текстах анекдотів, призбираних особисто.

ХІІ. Підготуйте наукові повідомлення на теми: «Дослідження В.Гнатюка проблеми наративних особливостей анекдоту», «Г.Квітка-Основ’яненко та І.Нечуй-Левицький про анекдоти та їх оповідачів».

ХІІІ. Підготувати фрагмент уроку на тему: «Дивосвіт казки», використавши

підбірки казок народів світу.

Література

Балушок В. Обряди ініціації українців та давніх слов'ян. — Львів—Нью-Йорк, 1998.-216 с.

Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Исскуство, 1986.

Березовський І.Українські народні казки про тварин // Казки про тварин. — К: Наук, думка, 1979. - С.9-44.

Бойко В.Г. Скарби народної мудрості // Дивна сопілка. – К., 1972.

Веселий оповідач: давні та сучасні народні усмішки. – К., 1977.

Героїко-фантастичні казки. - К., 1984.

Гнатюк В. Деякі уваги над байкою // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук, думка, 1966. - С.173-197.

Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» // Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук думка, 1966. - С.204-210.

Головецька Неоніла. Український політичний анекдот на сторінках «Щоденників. 1923-1929» Сергія Єфремова // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.23-27. Грушевський М. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. — Т.1. — К: Либідь, 1993. - С.392.

Дей І.О. Українські народні анекдоти. - К., 1967.

Дідо-всевідо (Закарпатські народні казки у записах П.В.Лінтура). — Ужгород: Карпати, 1969. - 239 с.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. - К.: Вища школа, 1987. - 127 с.

Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенди, казки). Еволюція епічних традицій. -К., 1997.

З живого джерела: Укр. нар. Казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. – К., 1990.

Золота книга казок / Упор. Л. Дунаєвської. -К.,1990.

Зачаровані казкою. Українські народні казки Закарпаття в записах П.В. Лінтура. - Ужгород: Карпати, 1984. -521с

Золота криниця. Українські народні казки в записах письменників XIX-XXст. / Упор. і передм. Л.Ф. Дунаєвської. -К., 1990.

Золота вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. - Ужгород, 1983.

Казки Буковини / Упоряд. М.Г.Івасюка та В.С.Бесараба. - Ужгород: Карпати,

Казки одного села / Запис текстів та упор. П.В. Лінтура. - Ужгород, 1979- 368 с.

Казки Підгір'я / Упоряд. С.Г.Пушика. - Ужгород: Карпати, 1976. - 274 с.

з про тварин. - К: Наук, думка, 1979.- 574 с.

Казки про тварин. - К., 1986

Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. - К., 1998. - С.34-246.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983- С.114-136.

Кімакович І. Становлення анекдоту в системі фольклорних жанрів (на прикладі мотиву «била жінка мужика») // Народна творчість та етнографія. – 2006. -№ 3. – С.108-112.

Лавров Ф.І. Українська народна антирелігійна сатира. – К., 1965.

Лінтур П. Зброєю сміху / Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив танцювати. – Ужгород, 1966.

Міжетнічні стосунки в українських народних казках / Упор., передмова, примітки, словник І.Грищенко. – К., 2009. – 252 с.

Мудрий оповідач: Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти // Упор. І.П. Березовський. - К., 1962.

Народні усмішки / Упор. П.Ф. Гальченко. -К., 1986.

Народні усмішки у записах Івана Манжури // Київська старовина. – 1992. - № 2. – С. 107-108.

Правда і кривда: Українські соціально-побутові казки //Упор. І.В. Хланта. –К., 1981.

Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. - Ленинград, 1946. - 340 с.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Пропп В.Я. Проблеми комизма и смеха. -Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. - 288 с.

Рильський М. Народ і краса. – Збірник. – К., 1985.

Сільський Д. Школярський гумор в записі В.М.Гнатюка // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. - № 3. – С. 41.

Скарбниця світової казки. Українські народні казки / Упор. Л.Ф. Дунаєвська. -К., 1992.

Соціально-побутова казка / Передм. Бріциної О. - К.: Дніпро, 1987. - 382 с.

Сравнительній указатель сюжетов: Восточнословянская сказка. – Л., 1979.

Сухобрус Г.С. Анекдоти // Українська народна творчість. – К., 1965. Таланчук О.М. Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. – К., 1998.

Таємниця скляної гори (Закарпатські народні казки, зібрані М.Фінціцьким). -Ужгород, 1974. - 190 с.

Українська байка / Упоряд. і вступ. стаття Деркача Б.А., Косяченка В.Т.- К: Дніп­ро, 1983. - 463 с.

Українські казки. - К: Т-во «Знання» України, 1992. - 96 с.

Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / Вступ, ст. Дея О.І. - К., 1967. -380 с.

Українські народні казки / Упор. В.Г.Бойко. - К., 1977. -431с.

Українські народні казки, легенди, анекдоти / Упор. О.Сухобрус, В.Юзвенко. - К., 1957.

Фразер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 1984. -703 с.

«Ця казка на білих ланах» Українські народні казки / Упор. Л.Ф. Дунаєвська.-К., 1991.

Чарівна квітка: Українські народні казки з-над Дністра / Запис, та упор. М.Зінчук. - К, 1986. - 303 с.

Чумарна М. Мандрівка в українську казку; приказкове коло. - Львів: Каменяр, 1994.-79 с.

Тема 10. Українська історична проза

І. Диференціація епічних жанрів. Побутова і видавнича нерозчленованість

переказів і легенд, їх вивчення українськими фольклористами.

ІІ. Класифікація легендарного матеріалу за змістом і походженням:

1. Відображення дохристиянського світосприйняття в міфологічних

легендах.

2. Героїчні легенди про історичне минуле українського народу.

3. Специфічно національні риси апокрифічних легенд.

4. Сатира і гумор в апокрифічних легендах.

5. Соціальне звучання легенд про великого грішника.

6. Образна система демонологічної, етимологічної, ономаністичної легенди.

ІІІ. Тематичні групи та художні особливості переказів:

1. Перекази про пам’ятні події стародавньої історії, народних героїв.

2. Топонімічні перекази, їх локальна прикріпленість, тематичне багатство

і художнє втілення.

VІ. Художні особливості народних оповідань, оповідей, бувальщин, їх вивчення та публікації:

1. Різновиди оповідей - спогадів: діалоги-імпровізації, сповіді, роздуми,

родинні спогади, оповідання, новели.

2. Поетика народних оповідань, їх зв’язок із соціально-побутовими

казками, легендами і переказами.

  1. Історико - пізнавальне, виховне і естетичне значення історичної прози,

вивчення її у школі.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Балушев Г. Українські легендарні оповіді про надприродних істот //

Балушев Г. Український народ у своїх легендах релігійних поглядах та

віруваннях. – К. : Довіра, 1993. – С. 189-227.

2)Франко І. Легенда про Пршемислову квітучу ліщину та легенди про

квітучу па­лицю // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К.: Наук, думка,

1981. - С.545-550.

3)Куліш П. Важность изучения народной словесности // П. Куліш Записки

о Южной Руси в 2т. -К., 1984. -Т.1. -С.1-14.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів історичної прози, підібрати приклади до

кожного виду, вміти їх аналізувати.

ІІІ. Здійснити ідейно-художній аналіз героїчних легенд, переказів.

ІV. Прослідкувати зв'язок із церковною книжністю апокрифічної легенди (на конкретному прикладі).

V. Приготував бібліографічну довідку про стан вивчення легендарного епосу вітчизняною фольклористикою.

VІ. Підготувати фрагмент уроку на тему: «Старим людям на слухання, а

молодим - для пам’яті».

Література

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К: Довіра, 1993. - 414 с.

Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія укладена Я.Ф.Головацьким. — К.: Довіра, 1991. -96с.

Войтович В. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. — Рівне.- Оріана, 1997.-332 с.

Вроцлавський Кшиштоф Із студій над сучасним народним демонологічним оповіданням // НТЕ. – 2007. - № 1. – С. 117-119.

Грушевський М. Історія укр. літератури: В б т., 9 кн. -Т.4. - Кн. 1-2.

Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. - Львів: Світ, 1992. - 176 с.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. - С.46-60, 456-461.

Федоренко Д.Т. Жили собі запорожці та й на Запоріжжі. -К., 1994.

Золота вежа. Українські народні казки, легенди, притчі, перекази, загадки та приповідки. - Ужгород, 1983.

Злотницький М.Ф. Квіти в легендах і переказах / Перек. з рос. П.Ф.Кравчука.. – К.: Довіра, 1992. – 207с.

Змієві вали. Українські легенди та перекази / Упор. Мишанича С.В. – К.: Веселка, 1992. – 159с.

Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор. А. П. Пономорьов. -К., 1991.-С.430-498.

Історичний фольклор Криворіжжя / Упор. Мельник О.О., Степаненко. – Кривий Ріг, 2001. – 368с.

О.В.Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. — К., 1998. - С.248-388.

Калинова сопілка. Українські народні казки, легенди, перекази, оповідання.-К., 1989.

Кейда Ф., Мишанич С. Гайдамаки та опришки - виразники національно-визвольних змагань українського народу. - Донецьк, 1995. - 101 с.

Колесса Ф. Українська усна словесність. - Едмонтон, 1983. – С.І36-144.

Легенди Карпат / Упор., заг. ред. Г.І.Ігнатовича; Післясл. П.В.Лінтура. — Ужгород, 1968. - 304 с.

Легенда нашого краю /Ред. упоряд. П.М.Скунць. -Ужгород, 1972. - 216 с.

Легенди та перекази / Упоряд. та приміт. А.Л.Іоаніді; Вступ.ст. О.Дея. - К.: На­ук. думка, 1985.- 400 с.

Легенди Тернопільщини. - Тернопіль, 1992. - 94 с.

Лисенко В.О. Легенди рідного краю. -К., 1969.

Лицарі волі / Упор. П.О.Будівський, М.К.Дмитренко. – К.: Товариство «Знання» України, Видавничо-поліграфічний цент «Знання», Український мовно-інформаційний фонд, 1992. – 240с.

Мишанич С.В. Усні народні оповідання: Питання поетики. -К., 1986. -327 с.

Народні оповідання / Вступ, ст. Мишанича С. – К.: Дніпро, 1986. -336 с.

Народні оповідання / Упор., вступ, ст. Мишанича С. - К.: Наук. думка, 1983. -504 с.

Народ про Довбуша / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Наукова думка, 1965.- С.41 — 128.

Народ про Кармалюка / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. -С.47-119.

Народ про Кобилицю / Вступ. ст. Тищенко В. – К.: Наукова думка, 1968. – С.35-103.

Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье. - Рига, 1980.

Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. -М., 1975.

Савур-могила. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / Упор. В.А.Чабаненка. – К.: Дніпро, 1990. – 261с.

Свидницький А. Відьми чарівниці й упирі, чи то ж примхи і примхливі опові­дання люду українського // Свидницький А. Твори. – К.: Наук. думка, 1985. - С.412-455.

Свидницький А. Злой дух (Народные южнорусские поверья) // Свидницький А. Твори. - К: Наук. думка, 1985. – С.406-411.

Свидницький А. Остатки от времен доисторических (Народные предания) // Свидницький А. Твори. - К.: Наук. думка, 1985. - С.513-517.

Сестра орлів: Легенди та перекази / Упор. В.А. Чабаненко-Дніпропетровськ, 1991.

Симонідес Дорота. Меморат і фабулат у сучасній фольклористиці // НТЕ. – 2007. - № 1. – С. 120-125.

Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат. - К.: Наук, думка, 1995. -158 с.

Сухобрус Г.С. Легенди і перекази // Українська народна творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Токарев С. А. Религиозные верования восточных славян конца XIX-начала XX века. - М., 1957.

Українські перекази. - К.: Довіра, 1992. -134.

Українські міфи, демонологія, легенди / Упор. М.К. Дмитренко. - К., 1992.

Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. -К: Либідь, 1991- 638 с.

Франко І. Передмова до видання «Апокрифи і легенди з українських рукописів. // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.38. - К.: Наук, думка, 1983. - С.7-293.

Франко І. Про галицькі народні оповідання // Франко І. Твори: У 50-ти т. — Т.42. - К.: Наук, думка, 1984. - С.208-211.

Ходили опришки: Збірник / Вступ, ст. Сенько І. — Ужгород: Карпати, 1983. — 384 с.

Чистов К.В. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. - М., 1964.

Чистов К.В. Русские социально-утопические легенды. -М., 1969.

Яворницький Д.І. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: В 2- х частинах / Упор. М.М. Олійник-Шубравська. – К.: Веселка, 1995. – 447с.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка