Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка3/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 6. Родинно-обрядовий фольклор

І. Родинно-обрядова поезія, її склад:

 1. Збирання і вивчення родинно-обрядової поезії.

 2. Народна обрядовість, пов’язана з народженням дитини.

 3. Виникнення та становлення весільної обрядовості.

 4. Своєрідність весілля як драматичної гри, його основні етапи та народнопісенний супровід.

 5. Поетика весільної поезії, провідні образи, символи, мотиви.

 6. Обряди, пов’язані з будівництвом дому та новосіллям.

 7. Первісні уявлення людини про смерть і загробне життя в поховальних голосіннях, їх класифікація, композиційні особливості, образна система, мотиви і стиль.

 8. Вербальна та драматична складові поховального фольклорного тексту.

 9. Драматичні дійства з обрядами та іграми «Коза», «Маланка» при похованні, їх генезис і функціональне призначення.

 1. Поняття «народна драма»: синкретизм, функціональні характеристики.

 2. Основні типи вертепної драми.

 3. Використання родинно-обрядової поезії в художній літературі та її вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні статті:

ІІ. Подати визначення жанрів і видів української обрядової поезії, підібрати

приклади до кожного виду, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Визначте:

 1. Які обрядодії спрямовані на формування особистості новонародженого?

 2. Які міфологічні витоки потрактування образу породіллі як медіатора міфічного та соціального світів?

 3. Які архаїчні витоки інституту кумівства?

 4. Які обряди виконували соціалізуючу функцію на етапах: прилучення до сім'ї, родини, громади?

ІІІ. Проаналізуйте родильну пісню на рівні: поетичні засоби, образна система (дитина, мати, баба повитуха).

ІV. Доберіть етнографічний матеріал про побутування обряду «бабина каша» у різних регіонах України.

V. Доберіть зразки паремій та повір’їв, пов’язаних із дітонародженням.

 1. Обґрунтуйте чи спростуйте тезу: «Весілля – ініціальний ритуал».

 2. Визначте основні мотиви лірики передвесільного циклу. Проілюструйте прикладами.

 3. Виявіть правову домінанту обрядів заручин, посаду, «продажу» нареченої. Доберіть текстологічний матеріал.

 4. Виявіть регіональну специфіку побутування весільної драми та її часову видозміну.

 5. З’ясуйте санкціонуючи функціональне навантаження весільних чинів (староста, сваха, бояри).

 6. Доберіть зразки весільної пареміології, використовуючи фольклорні збірки та особисті записи.

 7. Виявіть провідні невербальні символи весільного ритуалу та їхні вербальні відповідники у весільній ліриці.

 8. Підготувати конспект уроку на тему: «Обрядова поезія українського народу».

 9. Назвіть основну художню ознаку голосінь.

 10. Поясніть міфологеми голосінь: «хата», «постіль», «гість».

 11. Виявіть поховальні мотиви в інших народнопоетичних жанрах.

 12. Доберіть інформацію про поховальні ігри та розкрийте їхнє смислове наванження.

 13. Використовуючи етнографічні дані, доберіть фактаж можливого структурування локусу живих після смерті члена родини.

 14. Яку жанрову інклюзивність демонструє поховальний фольклорний текст?

 15. Доведіть, що поховальний обряд є ініціальним актом?

 16. Виявіть інклюзивніть народної драми у календарній і родинній обрядовості.

 17. Здійсніть аналіз образної системи різдвяної драми.

 18. Зробіть ідейно-художній аналіз народних вистав «Млин», «Козак».

Література

Афанасьев А. И. Древо жизни. Избранные статьи. - М., 1983

Афанасьев А.И. Народ-художник.- М., 1986

Балушок В. Роль жінки в юнацьких ініціаціях давніх слов’ян // Родовід. – 1995. – С.18-25.

Білецький О. Зародження драматичної літератури на Україні // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1968. – Т. 1. – С.277-353.

Богданов К. Игра в жмурки: сюжет, контекст, метафора / Повседневность и мифология. – СПб., 2001.

Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні.-К., 1988.

Боряк О. Родина обрядовість поліщуків (За матеріалами експедиційного

дослідження) // НТЕ. – 2007. - № 5. – С.59-64.

Ван Генне А. Обряды перехода. – М., 2002.

Велецкая Н.И. Языческая символика славянских архаических ритуалов. -М., 1978.

Весілля: У 2т.- К., 1970.

Весільні пісні: У 2 кн. – К., 1982.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.

Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні. – К., 1960.

Войтюк Л. Функціональне значення поліського весільного печива // НТЕ. - 2004. – № 6. – С.98-103.

Давидюк В. Реліктове значення ініціальних ритуалів у польському весільному обряді // Родовід, 1994. – С.26-30.

Гаврилюк Н. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). – К., 1981.

Грицай М.С. Українська драматургія ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1974. Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К.. 2000.

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. - К., 1975.

Івановська О.П. Український фольклор як функціонально-образна система суб’єктності. – К., 2005.

Колесса Ф.М, Музикознавчі праці. - К., 1970

Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. - К.,1978

Марчук Зоряна. Генеалогія українського весілля. - Луцьк: Інститут культурної антропології, 2005. – 284с.

Коваль-Фучило Ірина. Голосіння в контексті похоронного ритуалу // НТЕ. – 2000. - № 1. – С. 33-45.

Кравець М.Сімейний побут і звичаї українського народу. – К., 1966.

Краплич Роман. Скільки століть волинському вертепу? // Берегиня. – 1995. – № 3-4. – С. 77-84

Курочкін О.В. Народні свята українців: традиції і сучасність. – К., 1978.

Малютіна Ірина. Шлюбнийй вибір та шлюбний договір як тендерна

соціалізація молоді у звичаєвому праві // НТЕ. – 2007. - № 5. – С. 68-75.

Марчун Оксана. Питання комплексного аналізу українських колисанок // НТЕ. – 2005. - № 2. – С. 97-107.

Несен І. Околична шляхта Центрального Полісся: особливості весільного ритуалу // НТЕ.- 2004. –№ 6. – С.91-98.

П’язик Юрій. Видатна праця початку ХХ ст. про українське весілля та її автор // НТЕ. – 1988. - № 1. – С. 83-88.

Седакова О. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. – М., 2004.

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 1997.

Стельмах М.П. Голосыння / Украънська народна поетична творчысть: У 2 кн. - К., 1958. – Кн. 1. – С. 301-311.

Степанишин Борис. Фольклор. // Степанишин Б. Давня українська література у школі. – К.: Либідь, 2000. – С.120-287.

Сухобрус Г.С. Весільна обрядова поезія / Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1. – С. 273-299.

Темченко А. Моделювальні властивості обряду в системі архаїчного світосприйняття // НТЕ, 2004. – С 98-104.

Український фольклор. Критичні матеріали. - К., 1978.

Федас Й.Ю. Український народний вертеп. У дослідженнях XIX-XXст.-К., 1987. – 182с.

Франко І. Русько-український театр: Історичні обриси // Франко І. Твори у 20 т. – К., 1955. – Т. 16.

Щербак І.Обрядові форми статевої ідентифікації дітей в традиційній культурі українців // НТЕ. – 2000. – № 1. – С. 114-119.
Тема 7. Український дитячий фольклор

І. Зміст поняття «фольклор дорослих для дітей», «дитячий фольклор», «ігровий фольклор», «фольклор дитячого репертуару».

ІІ. Жанрова структура дитячого фольклору, дослідження та роль у родинному вихованні.

ІІІ. Жанрова поліфонія дитячого фольклорного репертуару:

1. Змістові, художньо-образні та сюжетотворчі характеристики українських колискових, забавлянок, дражнилок, страшилок.

2. Міфологічна закоріненість дитячих весняних ігор.

3. Імітативна природа ігрових закличок до явищ природи.

4. Своєрідність дитячих ігор, приспівок до них.

5. Страшні оповідання та жахливі вірші: психологічна мотивація, засіб соціалізації.

6. Художня кольорова деталь та її символічне та психологічне значення у жанрі страшилок.

7. Зв'язок дитячих пісень та ігор з календарно-обрядовою поезією.

ІV. Зв'язок дитячого фольклору з художньою літературою.

V.Пізнавальне і виховне значення виховного фольклору:

1. Значення жартівливих пісень в естетичному вихованні дітей.

Завдання

І. Опрацювати статтю:

Довженок Г.В. Луганська К.М. Українські народні колискові пісні та

забавлянки // Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. - К.:

Наук, думка, 1984. – С.11-44.

ІІ. Подати визначення жанрів дитячого фольклору, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Простежте соціальні мотиви в колискових піснях, пестушках, утішках, піснях-іграх, іграх-закличках.

ІV. Виявіть відгомін поховальних обрядів у колискових піснях.

V. Здійсніть тезаурус колискової пісні.

VІ. Визначте спільні та відмінні риси жанрів: страшилок та стидинок.

VІІ. Підготувати план уроку на тему: «Дитячий світ пригод (за творами

дитячого фольклору)».

Література

Байбурин А. У истоков этикета. – Л., 1990.

Выготский Л. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1967.

Выготский Л. Лурия А. Этюды по психологи поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. – М., 1990.

Довженок Г.В. Український дитячий фольклор: Віршовані жанри. -К., 1981.

Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. – К.: Наук. думка, 1984. - 472 с.

Дитячий фольклор / Вступ. ст. Довженок Г..В. - К.: Дніпро, 1986. -304 с.

Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості.— К.,1998. - С.529-560.

Капица О. Детский фольклор. – Л., 1968.

Кіліченко Л.М., Лещенко ПЯ., Проценко І.М. Народнопоетична творчість для ді­тей //Українська дитяча література. - К.: Вища школа, 1979.- С.29-51.

Красная Рука, Черная Простыня, Зеленые пальцы / Пред., сост., Э Успенцкий, А.Усачев. – М., 1992.

Марчун О. Питання комплексного аналізу українських колисанок // НТЕ. – 2005. – № 2. – С.97-102.

Мухлынин М. Прозаические жанры детского фольклора. – М., 1999.

Стельмахович М. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

Трыкова Ю. Современные детский фольклор и его взаемодействие с художественной литературой. – Ярославль, 2007.

Фройд З. По эту сторону принципа удовольствия. – Харькова, - М., 2001.

Українська дитяча література. Хрестоматія / Упор. Вовк П.В., Чередник В.С. – К.: Вища школа, 1976. – С.3-37.

Український дитячий фольклор / Вступ. ст. Бойко В.Г. – К., 1962. -24 с.

Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис. — К.: Либідь, 1993- С.635-663.

Чередникова М. Современная детская міфологія в контексте фактов традиционной культуры и детской психологи. – Ульяновск, 1995.
Тема 8. Малі жанри фольклору

І. Збирання, вивчення приказок і прислів’їв, прикмет, каламбурів, вітань українськими фольклористами.

ІІ. Тематична поліфонія та структурна константа паремійних жанрів.

1. Жанрові особливості прислів’їв і приказок, їх походження.

 1. Теми паремій, проблема класифікації паремійного фонду.

 2. Художні особливості прислів’їв і приказок, їх правне значення та використання в художній літературі.

ІІІ. Визначення жанру загадок, їх виникнення та особливості функціонування у побуті.

1. Збірники загадок Г. Ількевича, О. Сементовського, М. Закревського, М.

Номиса, П.Чубинського, І. Манжури, М. Комарова та інших;

найгрунтовніші розвідки про них І.Франка, В.Гнатюка, О.Потебні,

І.Березовського, М.Пазяка.

1. Відображення у загадках народного побуту, світогляду і

спостережливості народу.

2. Проблеми жанрової класифікації загадок, їх тематичні групи та особливості функціонування.

3. Поетична образність і художні засоби загадок, їх основна структурна особливість.

ІV. Пізнавально-дидактичне та естетичне значення паремій, їх взаємозв’язок

з іншими фольклорними жанрами та художньою літературою.

V. Виховне значення паремій, їх застосування на уроках з української мови

та літератури.

Завдання

І. Опрацювати статті:

1) Пазяк М.М. Перлини народної мудрості / Пазяк М.М. Українські

прислів’я і приказки. Проблеми пареміології та пареміографії. -К., 1984.

– С. 9-44.

2) Стельмах М.П. Народні перлини // Український фольклор. Критичні

матеріали / Упор. Бисикало С.К., Борщевський Ф.М. – К., 1978. – С.213-

215.

ІІ. Дайте визначення понять пареміології та пареміографія.

ІІІ. Подати визначення жанрів народної пареміографії, підібрати приклади,

вміти їх декламувати та аналізувати.

ІV. По пам’яті запишіть тексти приказок та прислів’їв, спробуйте відшукати синонімічні відповідники.

V. Встановіть смислову роль гіперболи та літоти у віншуваннях та тостах.

VІ. З’ясуйте функціональну роль оказіональних жанрів.

VІІ. Напишіть твір-мініатюру на довільну тему із максимальним залученням текстів паремій.

VІІІ. Взяти участь у полеміці: «Загадка – жанр фольклору чи конденсований міф?» та у грі-дуелі «Відгадай загадку».

ІХ. Чим зумовлена діалогічна структура жанру загадки?

Х. Класифікуйте загадки за І.Франком.

ХІ. Доберіть текстологічний фактаж казкового епосу (обрядової лірики, ліричної пісні), який включає елементи загадки.

ХІІ. Підготувати плани уроків на теми: «Прислів’я і приказки-перлини

народної мудрості» та «Загадаю-відгадай!».

Література

Загадки / Вступ.ст. Березовський І.П. – К.: Дніпро, 1987. - 158 с.

Загадки / Втуп. Ст. Шестопал М. – К., 1962.

Загадки /Явдохи Зухи. Зап. Гнат Танцюра. – К., 1996.

Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. - К., 1989.- С.427-552.

Колесса Ф. Усна народна словесність. - Едмонтон, 1983. - С. 145-148.

Кононенко В. Шляхами народних приповідок. – К.: РВЦ «Проза», 1994-208 с.

Народ скаже — як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки / Вступ. ст. Шумади Н. - К., 1971. - 230 с.

Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографія. – К., 1984.

Пазяк М.М. З історії збирання, систематизації та видання прислів’їв і приказок // Народна творчість та етнографія. -1997. -№ 5.

Попов П.М. Прислів’я і приказки // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Попов П.М. Загадки // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1.

Приповідки або українска народня філософія. - Едмонтон, 1998. - 355 с.

Прислів'я та приказки. Природа. Господарська діяльність людини / Вступ. ст. Пазяка М.М. – К.: Наук, думка, 1989. - 480 с.

Прислів'я та приказки. Людина. Родинне життя. Риси характеру / Вступ. ст. Пазяка М.М. – К.: Наук, думка, 1990. - 528 с.

Прислів'я та приказки. Взаємини між людьми / Вступ. ст. Пазяка М.М.- К: Наук. думка, 1991.-440 с.

Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О.В.Марковича та інших уклав М.Номис / Вступ. ст. Пазяка М.М. - К.: Либідь, 1993. - 768 с.

Франко І. Галицько-руські народні приповідки. Передмова до Т.1. (Львів, 1905), Т.2 (Львів, 1908), Т.З (Львів, 1910) // Франко І. Твори: У 50-ти т. -Т.38. - С.294-328.

Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народ­них // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.26. - С.332-346.

Чубинський П. Мудрість віків: У 2 кн., 1995. – Кн. 2
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка