Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка2/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 3. Основні світоглядні системи українського фольклору

1. Дохристиянські вірування давніх слов'ян.

2. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності.

3. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми.

4. Давня праслов'янська міфологія.

5. Дослідження жанрів магії та міфології.

6. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою.

Запитання.

 1. Які первісні релігійні культу демонструє купальська поезія?

 2. Чи спостерігаються елементи хліборобської і любовної магії в літніх містеріях? Доведіть на прикладах.

Література

Боплан Г.Л. де Опис України. — К.: Наук. думка - Гарвард -Кембрідж. - У 2-х т., 1990.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К., 1993.- 414 с.

Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія укладена Я.Ф. Головацьким - К, 1991.- 93 с.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. - К.: Либідь, 1993.- 392 с.

Гудченко Зоя Одноденний рушник (За спогадами переселенців з враженого Полісся) // НТЕ. – 1998. - № 1. – С. 94-98.

Знойко О.П. Міфи київської землі та події стародавні. - К, 1989. -304 с.

Качалка Н., Скуратівські Ярина Село, а в ньому скарби // Берегиня. -1995. - № 3-4. – С. 69-76.

Костомаров М. Слов'янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. - 283 с.

Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. –С. 56-109.

Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 368 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія. – К., 1994.- 424 с.

Москаленко М. Фольклорний алфавіт давньоруського космосу // Золотослов. Поетичний космос давньої Русі. – К., 1988. - С.7-46.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. -К.: Український письмен­ник, 1993. - 63 с.

Рыбаков Б.А. Язичество древних славян. - М., 1981. - 750 с.

Рыбаков Б.А. Язичество Древней Руси. - М., 1978. - 787 с.

Скуратівський Василь Мандрівка до Русалії // Родовід. – 1995. - № 3-4. – С. 22-41.

Тайлор З.Б. Первобытная культура. - М., 1989. - 573 с.

Тимощук Б.О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Історико-філологічний вісник українського інституту. - М., 1997. - С.І76-181.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. -2-е вид. / А.Л.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. - К: Либідь, 1994. - 256 с.

Українське народознавство / За заг.ред. С.П.Павлюка та ін. — Львів: Фенікс, 1994. - 605 с.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. - М., 1998. - 800 с.

Фрезер Дж Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. - М., 1984. - 703 с.

Чмихов М.О. та ін. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. - К: Либідь, 1992. - 376 с.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України. - К., 1988. - 180с.
Тема 4. Відгомін світоглядних уявлень і вірувань в українському фольклорі

І. Дохристиянський світогляд, вірування, народна психологія давніх слов'ян:

1. Роль анімізму, тотемізму, фетишизму у виникненні жанрів фольклору.

2. Культ як своєрідна первісна релігія праукраїнців.

ІІ. Язичницькі обряди та ритуали як основа виникнення жанрової системи

народної творчості:

1. Пантеон язичницьких богів в українському фольклорі.

2. Особливості ритуальної магії, та її вияв в українському фольклорі.

3. Види та форми магічних обрядів, ритуалів, їх словесний супровід.

4. Форма і зміст замовлянь, їх класифікація в українській фольклористиці.

5. Заклинання, прокляття, ворожіння, їх поетика в світоглядній системі

українського фольклору.

ІІІ. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності:

 1. Нові уявлення про світ та людину, нову мораль у фольклорі та літературі.

 2. Вияв двовір’я в народнопісенних жанрах фольклору.

ІV. Міф як явище світової та національної культури:

 1. Роль міфологічного мислення у виникненні давньоукраїнської міфології.

2. Тематичні цикли міфів, характеристика їх поетики.

3. Демонологічні образи, повір’я, забобони в усних народних творах.

V. Дослідження жанрів магії та міфології, їх використання українськими

письменниками:

1. Роль міфологічної школи (М.Костомарова, І.Нечуя-Левицького,

О.Потебні) у дослідженні праукраїнської теогонії.

2. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні праці:

 1. Костомаров М.І. Об историческом значении русской народной поэзии // М.І. Костомаров Слав’янська міфологія. - К., 1994.-С.44-201.

 2. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології).- К., 1993.- 86с.

 3. Булашев Георгій. Загальний нарис розвитку усної руської і зокрема української літератури // Георгій Булашев Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.-К.,1993.-С. 24-30.

 4. Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор.А.П. Пономарьов. -К., 1992. -С. 383-407.

 5. Рильський Ф.Р. К изучению украинского мировозрения // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 25-52.

 6. Милородович В.П. Заметки о малороссийской демонологии // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 407-430.

 7. Іванов П.В. Кое-что о вовкулаках и по поводу их // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 407-430.

ІІ. Подати визначення таких термінів: анімізм, тотемізм, фетишизм, культ,

міф, міфологія, магія, пантеїзм, генотеїзм, демонологія, вірування,

ініціація, обряд, звичай, ритуал, традиції, замовляння, заклинання,

закляття, клятва, ворожіння, міфічне мислення, повір’я, забобони.

ІІІ. Навести приклади з творів фольклору, в яких представлені такі культи:

культ предків, вогню, коваля, «вогняного напитку», води, грози, вітрів,

землі, орача, дерев, тварин, рослин, змія, небесних світил, місяця, сонця,

предметів (землеробських знарядь, плуга, ритуального посуду, музичних

інструментів, музики, руху та танцю).

ІV. Здійснити запис замовляння або повір’я, заклинання, закляття, ворожіння,

забобон.

V.Доведіть прагматичну функцію господарських замовлянь.

VІ. Використовуючи наукову та фактичну базу, вкажіть на синкретичну специфіку замовлянь.

VІІ. Доберіть текстологічний матеріал із любовних замовлянь.

VІІІ. Виявіть елементи замовлянь у казковому епосі, наведіть цитати, вкажіть джерела.

ІХ. Із наявних замовлянь виокремлять варіанти, у яких домінують язичницькі мотиви.

Література

Боплан Г.Л. де Опис України. — К.: Наук. думка — Гарвард — Кембрідж. — У 2-х т., 1990.

Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруван­нях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. — К, 1993- 414 с.

Васянович О. Метеорологічні прикмети в народному календарі українців Полісся // НТЕ. – 2005. - № 2. – С.86-92.

Вертій О. Дослідження первісної міфології України // НТЕ, 2000. - № 1. – С.144-145.

Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 336с.

Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд або міфологія укладена Я.Ф. Головацьким - К, 1991- 93 с.

Головацький Я.Ф. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. // Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.128-183.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. - К.: Либідь, 1993.- 392 с.

Дмитренко Микола. Народні повір’я. – К., 1994. – 68с.

Духовний світ українського народу. – К., 1991.

Завадська В., Музиченько Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002. – 448с.

Знойко О.П. Міфи київської землі та події стародавні. — К, 1989. — 304 с.

Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К: Либідь, 1994. - 283 с.

Історія української культури / За ред. І.Крип'якевича. – К., 1994.

Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. –С. 56-109.

Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 368 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Історично-релігійна монографія. – К., 1994.- 424 с.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу // Мушкетик Леся Людина та її доля в народних казках українських Карпат // НТЕ. – 2007. - № 5. – С. 4-10.

Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.128-183.

Народний хліборобський календар // Українські традиції / Упор. О.В.Ковалевський. – Харків: Фоліо, 2004. – С.553-572.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1994.

Поетичний космос давньої Русі. - К, 1988. - С.7-46.

Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. -К: Український письмен­ник, 1993. - 63 с.

Рыбаков Б.А. Язичество древних славян. - М., 1981. - 750 с.

Рыбаков Б.А. Язичество Древней Руси. - М., 1978. - 787 с.

Сухобрус Г.С. Замовляння // Українська народна поетична творчість: У 2 кн.- К., 1958. – Кн. 1. – с.224-235.

Скуратівський В. Русалії. – К.: Довіра, 1996. - 734с.

Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К., 1993.

Скуратівський В. Покуть. Народознавчі матеріали про знаменні віхи буття. – К., 1992.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989. - 573 с.

Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. – Смоленськ, 2000.- 634с.

Тимощук Б.О. Язичницькі святилища Галицької Русі // Історико-філологічний вісник українського інституту. — М., 1997. — С.І76—181.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е вид. / А.Л.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. — К: Либідь, 1994. — 256 с.

Українське народознавство / За заг.ред. С.П.Павлюка та ін. — Львів: Фенікс, 1994. - 605 с.

Українські замовляння / Упор. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1993. – 337с.

Українські чари / Упор. О.М.Таланчук. – К.: Либідб, 1992. – 95с.

Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упор. А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк. – К.: Либідь, 1992. - 640с.

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. — М., 1998. — 800 с.

Фрззер ДжДж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. — М., 1984. — 703 с.

Чмихов М.О. та ін. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. — К: Либідь, 1992. - 376 с.

Чмихов М.О., Черняков І.Т. Хронологія археологічних пам'яток епохи міді-бронзи на території України. - К., 1988. - 180 с.

Чубинський П.П. Мудрість віків: У 2 кн. – К.: Мистецтво, 1995. – С.120-144.
Змiстовий модуль 2. Жанровий склад українського фольклору

Тема 5. Календарна обрядовість як фольклорне явище

І. Жанри і види обрядової творчості, їх господарське, магічне і ритуальне значення.

ІІ. Збирання і вивчення календарно-обрядової поезії.

ІІІ. Художня своєрідність і поетична образність зимового, весняного, літнього, осіннього циклів, особливості композиції, стилю.

ІV. Жанри календарно-обрядового фольклору, їх поетика:

 1. Тематика, ідейно-художня система, поетична символіка колядок та щедрівок.

 2. Веснянки як релігійні архаїчні тексти.

 3. Поділ веснянок за часом виконання та функціонування.

 4. Хліборобська тема, її соціальні мотиви, зв'язок із ліричними піснями. Веснянки про кохання.

 5. Русальні пісні: культовий характер обряду, мотиви поклоніння предкам.

 6. Мотиви зажинкових, жнивацьких, обжинкових пісень, символіка їх обрядів

 7. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад.

ІІІ. Зв'язок жанрів календарно-обрядової поезії з художньою літературою та її вивчення у школі.

Завдання

І. Опрацювати фольклористичні статті:

 1. Українка Леся. Купала на Волині // Леся Українка. Твори в 5-томах. -Т.4. -К., 1954.- С.450-464.

 2. Воропай Олекса. Звичаї - скарб українського народу // Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 кн. – К.: Оберіг, 1994. – Т.1. -С. 9-13.

 3. Килимник Степан. Свято Різдва // Килимник Степан Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн., 6 т.- К.: АТ «Обереги», 1994. – Кн.. 1. – Т.1. – С. 11-62.

ІІ. Подати визначення жанрів і видів української календарно-обрядової поезії, підібрати приклади до кожного виду, вміти їх декламувати та аналізувати.

ІІІ. Визначте тематично-художні цикли календарно-обрядової поезії, встановіть їх зв'язок зі світоглядом хлібороба, його господарською діяльністю, побутом.

ІV. Дослідіть біблійні образи в календарно-обрядовій поезії.

V. Поясніть причини занепаду язичницьких і християнських мотивів під впливом розважальних функцій фольклору.

VІ. Підготувати наукове повідомлення:

  1. «Головні символи та атрибути зимової святкової тріади».

  2. «Міфологічні витоки народного розуміння «легких» днів початку аграрних робіт»

  3. «Роль аграрних ритуалів у звичаях дошлюбного спілкування».

VІІ. Взяти участь у рольовій грі «Добрий вечір тобі, пане господарю!» або «Різдвяна драма».

VІІІ. Підготувати повідомлення: «Мої земляки святкують Великдень…», із зазначенням самобутньої регіональної специфіки.

ІХ. Проаналізуйте невербальні великодні символи: писанка (крашанка), паска, вербова гілочка тощо.

Х. Проілюструвати в дії одну із весняних ігор, на вибір: «Кіт і миші», «Просо», «Воротар», «Подоляночка» тощо.

ХІ. Підготувати інформативну довідку на теми:

  1. «Анімістичне смислове навантаження клечального зілля».

  2. «Тендерна домінанта в фольклорному тексті свята Івана Купала».

  3. «Аграрні ритуали та обрядова лірика другої половини літа».

Література

Афанасьєв А.И. Поэтические воззрения славян на природу. – М., 1869. – Т. 3.

Бобкова В.С. Календарна обрядова поезія // Українська народна поетична творчість: У 2 кн. – К., 1958. – Кн. 1. – С. 236-271.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: В 2 кн. – К.: Оберіг, 1991.

Виноградова И.М. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. – М.. 1991.

Дей О.І. Українська народна поезія календарно-обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика. – К., 1963.

Дей О.І. Величальні пісні українського народу // Колядки та щедрівки. – К., 1965.

Доманицький Василь. Сучасні колядки і щедрівки // НТЕ. – 1999. – № 1. – С.89-102.

Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. - К., 1963.

Килимник Степан. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 3 кн., 6 т.- К.: АТ «Обереги», 1994.

Ковальчук Надія. Трансформація християнських уявлень у традиційній календарній обрядовості (історико-етнографічне дослідження на матеріалах Волинського Полісся) // НТЕ. – 2007. - № 2. – С. 105-112.

Календарно-обрядові пісні. - К., 1987.

Кобальчинська Р. Рідзвяно-новорічні обряди в описах Володимира Шагали // НТЕ. – 2006. - № 1. – С. 90-96.

Кобальчинська Р. Поезія звичаїв та обрядів найбільшого народного свята // НТЕ. – 1998. - № 1. – С.49-55.

Ковальчук В. Обряд «Водіння куста» // Родовід, 1995. – С. 98-103.

Колядки та щедрівки.-К.,1965

Круть Ю. З. Хліборобська обрядова поезія. - К., 1973.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: В 2 книгах. - К., 1994.

Курочкін О. Обрядові та розважальні маски // НТЕ. – 1998. – № 1. – С. 99-105.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

Новикова Лариса. До питання про пізні нашарування в фольклорі Слобідської України // Родовід. – 1995.-С. 82-87.

Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Слово и миф. – М., 1989.

Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Рождественские обряды // Слово и миф. – М., 1989.

Потебня А.А. Обьяснения малоруських и сродных народних песен. – Варшава, 1883-1887. – Т.1-2.

Радзикевич В. Обрядові пісні // Історія української літератури / За ред.. І.Крип'якевича. – К.: Либідь, 1994. – С.189-190.

Українські народні пісні. Календарно-обрядова лірика.-К, 1963

Номис Матвій Різдвяні святки // НТЕ. – 1999. - № 1. – С.108-113.

Пазяк Н. Народознавчі нариси про Різдво Матвія Номиса (Симонова) // НТЕ. – 1999. – № 1. – С.102-108.

Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX и нач. XX. -М., 1979.

Трембіцький Анатолій. Народні звичаї та обряди в дослідженнях Є.Й. Сіцінського // НТЕ. – 2004. - № 6. – С.107-113.

Українська різдвяна гра «Коза» // НТЕ. – 1991. - № 6. – С.59-66.

Хмель Віра. Колядки в різдвяному фольклорі українців і поляків // НТЕ. – 1999. - № 1. – С.82-87.

Чубинський П.П. Календар народних обычаев и обрядов. – К., 1993.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка