Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
НазваДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Сторінка1/8
Дата конвертації30.06.2013
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комiсiя) української та світової літератур
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

"

"

____________________________

«___» 20___року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фольклор

(шифр i назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки 6.020303 Філологія «Українська мова та література»

(шифр i назва напряму підготовки)
Спеціальність 6.010100 «Українська мова та література і українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань», «Українська мова, література та англійська мова»

(шифр i назва спецiальностi)

. . .

Спеціалізація українознавство, шкільне редагування, англійська мова

_______ (назва спецiалiзації)
інститут, факультет, відiлення___^ Криворізький педагогічний інститут, факультет

(назва інституту, факультету, вiддiлення)

української філології


Кривий Ріг - 2012 рiк
Робоча програма «Фольклор» для студентів за напрямом підготовки

6.020303 Філологія «Українська мова та література»,спеціальністю 6.010100 «Українська мова та література і українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань», «Українська мова, література та англійська мова»

«^ 30» серпня, 2012 року. - 39с.
Кандидат філологічних наук, доцент Гончаренко О.М.

Розробники: (вказати aвтopiв, їхні посади, науковi ступенi та вченi звання)
Робоча програма затверджена на засiданнi кафедри (предметної комісії) кафедри української та світової літератур

Протокол вiд. "___" __________ 2012 року № _____
Завiдувач кафедри (циклової, предметної комicii) української та світової літератур

_______________ (Мельник Н.Г.)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
"___" __________ 2012 року № _____
Схвалено методичною комiсiєю вищого навчального закладу за напрямом пiдготовки (спецiальнiстю) __________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол вiд. "___" __________ 2012 року № _____
"___" __________ 2012 року
Голова ____________________ (_______________________)

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)


@ Гончаренко О.М., 2012 рік


 1. ^ Опис навчальної дисципліниГалузь знань, напрям

Характеристика

Найменування
навчальної дисциплiни

підготовки, освітньо-

показнків

квалiфiкацiйний рiвень

денна форма I заочна форманавчання навчання
Г алузь знань
0203 Гуманітарні науки
Нормативна

Кiлькiсть кредитiв -1

(шифр i назва)
(за вибором)

Напрям пiдготовки

6.020303 Філологія «Українська мова та література»
(шифр i назва)

Модулiв -2
^ Piк пiдготовки:

Змiстових модулiв - 2

Спецiальнiсть

1-йIндивiдуальне

(професiйне

науково- дослідне

спрямування):Семестр
завдання: проаналізувати фольклорний текст, самостійно записаний студентом

«Українська мова та література і українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань», «Українська мова, література та англійська мова»


(назна)3агальна кiлькiсть
2-йгодин – 72 год.


Лекцiї


18 год.

Практичнi

Тижневих годин для
18 год.денної форми

Освiтньо-
навчання:

квалiфiкацiйний рiвень:


аудиторних – 2 год.

^ Самостiйна робота

самостiйної роботи

бакалавр

36 год.студента – 2 год.Вид контролю: екзамен

Примiтка.

Спiввiдношення кiлькостi годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 1 до 1.


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: ознайомити студентів з сучасною науково-теоретичною інтерпретацією фольклорних фактів і явищ, з вітчизняними фольклористичними традиціями і основними досягненнями сучасної науки про усну народну творчість.

Завдання:

 • поглибити і збагатити знання студентів з усної народної творчості;

 • постійно використовувати здобутки фольклористичних студій М.Максимовича, М.Костомарова, П.Куліша, І.Франка, Ф.Колесси та ін. під час збирання і вивчення сучасного фольклорного матеріалу;

 • вивчати історію свого народу, його побут, культуру, зокрема ознайомитися з історією населеного пункту, де доведеться проходити фольклорну практику;

 • виробити навички збирацької роботи, широко використовувати при цьому технічні засоби;

 • зробити перші самостійні спостереження над побутуванням фольклору, його упорядкуванням, систематизацією та оформленням;

 • необхідно стати пропагандистами українського фольклору, визначити його значення на сучасному етапі, розкрити ідейно-художню суть;

 • слід звертати увагу на поєднання традиційного й нового у сучасному фольклорному масиві, при цьому неухильно керуватися принципами науки фольклористики.

У результатi вивчення навчальної дисциплiни студент повинен знати:

 • про процес виникнення, розвиток, побутування, функціонування, трансформацію (деформацію) фольклорних жанрів у різні історичні періоди;

 • продуктивні та непродуктивні періоди визначених жанрів фольклору, а також жанрово-поетичну систему в синхронному та діахронному планах;

 • сутність усної народної творчість, відмінність від літератури;

 • особливості фольклорних жанрів, їхнє місце у цілісній жанровій системі;

 • внутрішню структуру фольклорних жанрів, закони їх побудови, поетику.

Вмiти:

- аналізувати фольклорні твори, вміти їх декламувати;

- вміло використовувати здобуті знання з українського фольклору на уроках з української літератури та під час проведення виховних заходів у школі;

- визначити місце і роль фольклору у сучасній художній самодіяльності, нових обрядах, взаємодію з літературою тощо.
3. Програма навчальної дисципліни

Змiстовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, об’єкт та завдання української фольклористики

 1. Предмет і завдання курсу.

 2. Визначення предметного поля науки про народну творчість.

 3. Етапи розвитку української народнопоетичної творчості.

 4. Жанровий склад українського фольклору. Міжжанрові взаємодії.

 5. Наукові напрями дослідження українського фольклору.

 6. Зв'язок фольклористики з іншими гуманітарними дисциплінами (з історією, географією, літературою, музикою, театром і образотворчим мистецтвом).

Завдання

1. Підготуватися до дискусії на тему: «Фольклор – галузь літературознавства» (Ю.Соколов).

Література

Адоньева С. Прагматика фольклора. – СПб., 2004.

Богданов К. Повсевдневность и міфологія. – СПб., 2001.

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. — К.: Либідь 1998. - 408 с.

Возняк М. Історія української літератури. У двох книгах. – Львів: Світ, 1994.- С. 248-256; С.424-498.

Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук., думка, 1966. -246 с.

Грицай М.С, Бойко В. Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. -Київ, 1985.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. -К.: Либідь 1993. - 392с.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук, думка, 1975. - 270 с.

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред.. часопису «Народознавство», 2001. – 576с.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. - 688 с.

Кирчів Р.Ф. Усна народна творчість // Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П.Павлюка, Ю Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. -С. 561-587.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ, ст. М.Мушинки. - Едмонтон, 1983.

Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. - К: Наук, думка, 1970. -415 с.

Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі //Українознавство: По­сібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - С. 263-276.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Путилов Б. Фольклор и народная культура. – СПб., 2003.

Сиваченко М.Є. Сторінки української літератури і фольклористики. - К:. Наук. думка, 1990. - 301 с.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К. АН УРСР, 1955. - 289 с.

Франко І. Дві школи в фольклористиці // Франко І. Твори: У 50-ти т. - Т.29. - К.: Наук. думка, 1981. - С.416-424.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль, 1994.-480 с.
Тема 2. Фольклор – синкретична галузь антропологічного знання

І. Фольклор як одна з галузей національної культури: фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості.

  1. Національна самосвідомість фольклору та його конкретно-історич­ний характер.

  2. Відображення народного побуту у фольклорі.

  3. Образ рід­ної землі, патріотичні мотиви.

  4. Образи народних героїв, типи узагальнення у фольклорі.

  5. Національна своєрідність поетики фольклору, його мови.

  6. Фольклор як компонент національного мистецтва, акумулятор сві­тогляду народу.

ІІ. Своєрідність народної творчості:

   1. Маргінальна природа фольклору.

   2. Фольклор як система традиційних ідей.

   3. Усність творення і по­бутування народних творів.

   4. Поняття «фольклорний текст» та принципи смислоутворення фольклорного простору.

   5. Значення культурного контексту в характеристиці фольклорного явища.

   6. Роль пам'яті, синкретизму для розвитку фольклору.

   7. Майстри народної творчості (співці, кобзарі, оповідачі,

казкарі, поети) як виразники творчих можливостей колекти­ву.

   1. Колективність творчості, її форми.

   2. Варіативність: варіанти, версії, редакції.

   3. Контамінація, її форми.

   4. Соціальна сутність фольклору.

ІІІ. Фольклор і професійна художня література.

ІV. Періодизація фольклору:

1. Історична і класова диференціація фольклору.

2. Вплив історичних і соціальних обставин на зміни у фоль­клорі.

3. Ідейна сутність фольклору.

4. Конкретно-історичний характер фольклору, йо­го життєвий зміст.

V. Напрями та школи фольклористики, їх характеристика.

VІ. Суспільно-політичне, аксіологічне значення фольклору, його ідейно-виховна, пізнавально - дидактична й етико-естетична цінність.

Завдання

1. Опрацювати фольклористичну статтю:

Франко І. Дві школи в фольклористиці // Франко І. Твори: У 50-ти т. -

Т.29. - К.: Наук. думка, 1981. - С.416-424.

2. Подати визначення понять: «фольклорний текст», «антропологія», «фольклор», «усна народнопоетична творчість», «народна творчість», «фольклористика», «етнографія», «літературознавство», «краєзнавство», «народознавство»,

«автохтонний», «етнос», «етнонім», «синкретизм» - проілюструйте прикладами.

3. Охарактеризуйте сутнісні ознаки фольклорного тексту.

4. Визначте критерії за якими визначається фольклорний текст.

5. Самостійно здійснити запис народного твору, використовуючи

технічні засоби.

6. Доведіть або спростуйте тезу «Фольклор – явище естетичне».

  1. Назвіть основні наукові фольклористичні розвідки М.Максимовича.

  2. Схарактеризуйте категорію «фольклорна естетика»за П.Кулішем.

  3. З’ясуйте особливості вітчизняної фольклористики першої половини ХІХ ст.

Література

Березовський І.П. Українська радянська фольклористика. Етапи розвитку і проблематики. – К.: Наук. думка, 1968. – 341 с.

Возняк М. Історія української літератури. У двох книгах. – Львів: Світ, 1994.- С. 248-256; с.424-498.

Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов’ян. – К., 1972.

Гнатюк В.М. Вибрані статті про народну творчість. - К: Наук., думка, 1966. -246 с.

Грица Софія. Фольклор у просторі та часі. Вибранні статі. – Тернопіль, 2000.

Грицай М.С, Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість.-Київ, 1985.

Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. - Т.1. -К.: Либідь 1993. - 392с.

Денисюк Іван Національна специфіка українського фольклору // НТЕ. – 2003. – № 9. – С. 16-25.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук, думка, 1975. - 270 с.

Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХст.: школи, постаті, проблеми. К.: Сталь, 2004. – 384с.

Єфремов С. Історія українського письменства. – К.: Феміна, 1995. - 688 с.

Єфремов Сергій Фольклорно-етнографічний збірник Пантелеймон Куліша «Записки про Південну Русь» в оцінці Тараса Шевченка // НТЕ. – 1997. - № 4. – С. 3-8.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: В 2 ч. – К., 1995.

Кирчів Р.Ф. Усна народна творчість // Українське народознавство: Навчальний посібник / За ред. С.П.Павлюка, Ю Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. -С. 561-587.

Кирчів Роман Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збирання і вивчення) // НТЕ. – 2006. - № 2.- С. 27-37.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вступ, ст. М.Мушинки. - Едмонтон, 1983.

Колесса Ф.М. Фольклористичні праці. – К.: Наук, думка, 1970. -415 с.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

Куліш П. Записки о Южной Руси. – К.. 1994.

Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко. – К.: Либідь, 1993. – 288с.

Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – Львів: Літопис, 2000. – 615с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Гром'яка, Ю.І.Ковалів. – К.: Вид.центр Академія. – К., 1997. – 748с.

Мишанич С.В. Система жанрів в українському фольклорі //Українознавство: По­сібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - С. 263-276.

Пропп В. Поэтика фольклора. - М.: Лабиринт, 1998. - 352 с.

Русин М.Ю. Фольклор і сучасність. – К., 1991.

Сиваченко М.Є. Сторінки української літератури і фольклористики. - К:. Наук. думка, 1990. - 301 с.

Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1993. – 208с.

Слов’янська фольклористика. Нариси розвитку, матеріали. – К.: Наукова думка, 1988.

Ступак Ю.П. Виховне значення українського фольклору. – К., 1960.

Сумцов Н. Символика славянских обрядов: избранніе труді. – М., 1996.

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін. – К.: Либідь, 1994.- 256с.

Українські традиції / Упор. Ковалевський О.В. – Харків: Фоліо, 2004.

Український фольклор. Критичні матеріали. / Упор. С.К.Бисикало, Ф.М.Борщевський. – К.: Вища школа, 1978. – 287с.

Фольклор в современном мире. Аспекты и пути исследований / Отв. ред. В.Бахтина, В.Гацак. – М.: Наука, 1991. – 184с.

Франко І. Вибрані статті про народну творчість. – К. АН УРСР, 1955. - 289 с.

Франко І. Зібрання творів: У 50-т. – К., 1982. – Т.26, 27, 37, 41.

Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). - Тернопіль, 1994.- 480с.

Чубинський П.П. Мудрість віків: У 2 кн. – К.: Мистецтво, 1995.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Криворізький...
Провадження освітньої діяльності у двнз «Криворізький національний університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»...
Матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену спеціаліста для студентів спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький педагогічний інститут двнз «криворізький національний університет»

Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconКриворізький економічний інститут
Упорядники: О. В. Плотніков, С. С. Пліщенко, Д. В. Шиян, Н. В. Віннік, М. М. Гуреєв, А. Ю. Антонов. – Кривий Ріг: двнз криворізький...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
Напрям підготовки 020303 Філологія. Українська мова І література (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) icon2. опис навчальної дисципліни
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу “Національний транспортний університет”, в яких...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconФорма № н 03 Міністерство аграрної політики та продовольства України...
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський...
Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...
Двнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз криворізький...
За період проходження переддипломної практики на досліджуваному об’єкті, студент повинен зібрати фактичний матеріал, який потім буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка