Структура політичної науки
Скачати 80.46 Kb.
НазваСтруктура політичної науки
Дата конвертації29.06.2013
Розмір80.46 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы

 1. Структура політичної науки.

 2. Інструментарій політології.

 3. Зміст і структура політичної сфери суспільства.

 4. Суб’єкти і об’єкти політики.

 5. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя.

 6. Особливості розвитку політичної думки Нової доби.

 7. Сучасна зарубіжна політична думка.

 8. Загальне та особливе й поглядах Платона та Аристотеля на державу, право, власність.

 9. Особливості політико-релігійних доктрин Середньовіччя.

 10. Порівняльний аналіз вчень Н.Макіавеллі та Ш. Монтеск’є на політику і державу.

 11. Основні ідеї марксистської концепції політики і політичних відносин.

 12. Сучасна зарубіжна політологія: основні ідеї та напрями дослідження політики.

 13. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVIIIст.

 14. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження і просвітництва.

 15. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.

 16. Методологія аналізу політичних доктрин та ідеологій.

 17. Політична ідеологія в житті сучасної України.

 18. Роль «Конституції» та «Виводу прав України» П.Орлика у розвитку політичної думки України.

 19. Історичний розвиток демократичних інституцій та структур в українському суспільстві.

 20. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

 21. Діяльність та погляди М.Грушевського і В.Винниченка, спрямовані на відродження української державності.

 22. Базові характеристики українського націоналізму (М.Міхновський, Д.Донцов, М.Сціборський, С.Бандера, Я.Стецько).

 23. Влада як соціальне явище. Політична влада.

 24. Функціонування політичної влади. Легітимність влади.

 25. Бюрократія як феномен влади та управління.

 26. Командно-бюрократична система як результат тоталітаризму і всевладдя номенклатури.

 27. Сучасна корпоративна бюрократія.

 28. Ґенеза ідей політичного елітизму.

 29. Типологія політичних еліт.

 30. Система формування та змін політичних еліт.

 31. Сутність та теорії політичного лідерства.

 32. Типологія політичного лідерства.

 33. Особливості політичного лідерства в Україні.

 34. Походження влади і розвиток вчень про неї.

 35. Концептуальні моделі організації влади у сучасному суспільстві (теорія політичної модернізації, меритократії, світового уряду).

 36. Класифікація політичних еліт у сучасному українському суспільстві.

 37. Проблеми лідерства в сучасній Україні.

 38. Становлення та розвиток сучасної політичної еліти України.

 39. Сучасні концепції еліти.

 40. Сутність, структура та функції політичної системи.

 41. Типологія політичних систем.

 42. Політична система України.

 43. Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

 44. Конституційні засади сучасної політичної системи України.

 45. Становлення та розвиток командно-бюрократичної системи в УРСР.

 46. Особливості функціонування політичної системи у країнах Західної Європи.

 47. Характеристика організації та функціонування політичних систем у пострадянських країнах.

 48. Походження держави, її сутність та функції.

 49. Форми державного правління та державного устрою.

 50. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки правової держави.

 51. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування.

 52. Становлення та розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні.

 53. Розподіл трьох гілок державного правління (законодавчої, виконавчої та судової) як головний стримуючий принцип зловживання владою в теорії Ш.Монтеск’є.

 54. Основні теорії походження держави.

 55. Виникнення і розвиток ідеї правової держави.

 56. Головні інститути громадянського суспільства.

 57. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні.

 58. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

 59. Закономірності трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у сучасні демократії.

 60. Поняття про демократію. Витоки, зміст та основні її форми.

 61. Сучасні концепції демократії. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.

 62. Принципи та інститути демократії.

 63. Авторитаризм у країнах Азії, Африки та Латинської Америки: сутність та еволюція.

 64. Тоталітаризм як політичний і соціальний феномен та його різновиди (фашизм, націонал-соціалізм, комунізм).

 65. Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління.

 66. Характеристика політичного режиму в сучасній Україні.

 67. Демократія: сутність, доктрини, різновиди.

 68. Громадсько-політичні об’єднання та рухи, їх сутність та роль у політичному житті суспільства.

 69. Поняття, типологія та функції політичних партій.

 70. Сутність та типи партійних систем.

 71. Партійна система в сучасній Україні.

 72. Історична ретроспектива поняття “політична партія”.

 73. Проблема типологізації політичних партій. Їх класифікація в сучасній Україні.

 74. Становлення перших політичних партій в Україні початку ХХ ст.

 75. Класифікація громадсько-політичних рухів.

 76. Характерні риси партійної системи в сучасній Україні.

 77. Політична соціалізація.

 78. Соціальна стратифікація та специфіка політичної стратифікації.

 79. Сутність та основні чинники формування політичної свідомості.

 80. Структура, функції і типологія політичної свідомості. Політична ідеологія.

 81. Формування політичної свідомості громадян у сучасному українському суспільстві.

 82. Сутність, структура, функції і типологія політичної культури.

 83. Політична культура сучасного українського суспільства.

 84. Особливості політичної соціалізації в умовах тоталітаризму.

 85. Особливості політичної соціалізації в сучасному українському суспільстві.

 86. Психологія натовпу та раціональна політична поведінка.

 87. Політична свідомість сучасного українського суспільства.

 88. Шляхи подолання тоталітарних тенденцій у розвитку політичної культури трансформаційного суспільства.

 89. Етнонаціональні спільності як об’єкти та суб’єкти політики.

 90. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.

 91. Національна свідомість і самосвідомість та їх співвідношення із загальнолюдською культурою і цінностями.

 92. Особливості етнонаціональної політики в сучасній Україні.

 93. Взаємозв’язок політики і моралі як регулятивних сфер суспільного життя: спільне і відмінне.

 94. Місце та роль держави, державної влади та права у політичному житті суспільства. Правові засади реалізації політики та регулювання політичних відносин в Україні.

 95. Взаємозв’язок політики та економіки. Проблема розмежування політики та бізнесу в сучасній політичній системі України.

 96. Релігія в політичній системі суспільства.

 97. Суспільно-політична діяльність церкви.

 98. Міжконфесійні процеси в Україні.

 99. Українська національна ідея: сутність, зміст та соціальне значення.

 100. Національна свідомість українців: сутність, рівні та фактори зростання.

 101. Білінгвізм (двомовність) у політиці та практиці політики держав пострадянського простору.

 102. Ісламський фундаменталізм.

 103. Перспективи об’єднання православних церков в Україні.

 104. Визначення політичного процесу, його об’єкти та суб’єкти.

 105. Поняття «політична діяльність».

 106. Регулювання політичної поведінки громадян як соціальна проблема.

 107. Сутність та типологія політичних конфліктів.

 108. Основні методи врегулювання політичних конфліктів.

 109. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні.

 110. Співвідношення професійної діяльності політолога та політика.

 111. Взаємозв’язок теоретичної та практичної політології.

 112. Процедура політологічного дослідження.

 113. Методи та сфери застосування прикладної політології.

 114. Сутність політичного прогнозування та його основні етапи.

 115. Принципи і методи політичного прогнозування.

 116. Політичний прогноз і футурологія.

 117. Типологія міжнародних конфліктів.

 118. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

 119. Політична діяльність і соціалізація особистості.

 120. Майбутнє України у нових геополітичних реаліях.

 121. Римський клуб: засади діяльності та аналіз останніх доповідей.

 122. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних режимах.

 123. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.

 124. Основні функції виборів.

 125. Типи (моделі) виборчих систем.

 126. Етапи, учасники і процедура виборчої кампанії.

 127. Виборча інфраструктура (зовнішні виборчі технології).

 128. Технологія й основні стадії виборчої кампанії.

 129. Прямі і непрямі політичні вибори: порівняльна характеристика.

 130. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.

 131. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи.

 132. Політичні технології: суть і особливості реалізації.

 133. Особливості виборчого права в посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз.

 134. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами.

 135. Основні етапи і методи прийняття політичних рішень.

 136. Менеджмент правлячої (урядової) команди.

 137. Поняття та функції політичного маркетингу.

 138. Особливості функціонування ринку влади у суспільстві.

 139. Політичне рекламування: етапи, функції, вимоги.

 140. Правила конструювання іміджу засобами реклами.

 141. Поняття «імідж», його природа та властивості.

 142. Технологія формування іміджу організації та її лідерів.

 143. Актуалізація іміджу кандидата.

 144. Поняття та функції політичних комунікацій.

 145. Вплив засобів масових комунікацій на інформаційний процес.

 146. Маніпулятивне використання ЗМІ.

 147. Політична участь як обов’язкова умова політичного процесу і політичної діяльності.

 148. Особливості політичного впливу ЗМІ в Україні.

 149. Політична реклама та її різновиди в сучасних маркетингових технологіях.

 150. Технологія побудови іміджу: етапи, методи, обставини та засоби.

 151. Основні прийоми нейтралізації опонента засобами політичного PR.

 152. Міжнародна політика та міжнародні відносини.

 153. Геополітичні орієнтири сучасної України.

 154. Глобалістика та передумови її виникнення.

 155. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

 156. Характерні риси та основі аспекти глобальних проблем сучасності.

 157. Новий світовий порядок: визначення та сценарії розвитку.

 158. Концепція глобальних проблем Римського клубу.

 159. Антиглобалізм: вимоги та перспективи.

 160. Геополітичні пріоритети України.

Схожі:

Структура політичної науки iconПлан Сутність І структура політичної системи. Функції політичної...
На відміну від інших систем, особливості політичної системи полягають у тому, що
Структура політичної науки icon№3: становлення І розвиток політичної науки нового часу. Основні...
Становлення І розвиток політичної науки нового часу. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX – поч. ХХ ст
Структура політичної науки iconЗакони: діють в кількох формаціях закон вартості, попиту, пропозиції
Політична економія суспільна наука. Об’єктом політичної економії є економічне життя суспільства. Предмет політичної економії змінювався...
Структура політичної науки iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Структура політичної науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
Структура політичної науки iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробники: кандидат політичних наук, асистент кафедри теорії та історії політичної науки Сорокопуд О. Є
Структура політичної науки icon1. Загальнотеоретична характеристика правознавства як юридичної науки....
Теорія держави І права (робочий зошит студента для виконання комплексного практичного індивідуального завдання)
Структура політичної науки icon3. Поняття середовища міжнародних економічних відносин, його структура І особливості
Таким чином предметом вивчення мев – сукупність між нар економічних зв'язків,що формуються під впливом розвитку пс,економічного устрою,політичної...
Структура політичної науки icon1. Предмет І структура курсу історії економічних вчень. Передісторія економічної науки
Тема Предмет І структура курсу історії економічних вчень. Передісторія економічної науки
Структура політичної науки iconЛекція Політична влада
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка