II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання)
Скачати 289.43 Kb.
НазваII. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання)
Сторінка1/3
Дата конвертації14.10.2013
Розмір289.43 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3
II. СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перелік тем і завдань для самостійної роботи студентів
Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання)
Самостійна робота 1.
Особливості синхронного перекладу. Особливості методу трансформації

у синхронному перекладі


 1. Опрацювання термінологічного апарату лекцій «Методологія усного (послідовного) перекладу та синхронного перекладу».

 2. Усний переклад тексту з іноземної мови на рідну з використанням трансформацій (публіцистичного або розмовного стилю звучанням до 3-5 хвилин).

 3. Операційний склад перекладацьких дій. Континуально-дискретний характер синхронного переклад (конспект).Самостійна робота 2.
Встановлення типології перекладацьких трансформацій


 1. Поняття «підстановки». Прийом лексичної підстановки.

 2. Проста альтернативна підстановка.

 3. Складна підстановка з диференціацією значення.

 4. Вибір лексично неадекватної перекладацької відповідності.


Практична робота


 1. Перекласти:

а) Ich weiss, was die Erziehung eines Kindes ist.

I know how to bring up a child to love its country.

Визначити тип перекладацьких трансформацій.
б) auslasten, cover, discover, disaffected, affected, leichtes Maschinengewehr, soft drink, soft

glass, soft energy, soft keyboard.

Визначити тип трансформації.
в) der Routinier, der Aktive, der Kultusminister; accuracy, elements, intelligent.


 1. Складіть словничок інваріантних значень таких слів:

а) ergeben, sich ergeben;

б) to follow.


 1. Перекладіть англійською/німецькою мовами такі словосполучення:

 1. самое пристальное внимание, дремучее невежество, круглый дурак, зазвучала музыка, ветер утих;

 2. круглый: отвес, дурак, год; круглые сутки.


Модуль II. Лінгвістичні фактори перекладацької діяльності
Самостійна робота 1.
Чинники закономірності та випадковості в перекладі. Одиниці перекладу


 1. Проблема одиниці перекладу у зв’язку з центральними проблемами перекладознавства.

 2. Поняття «транслатема». Мовне наповнення транслатеми.

 3. Транслатема та процес перекладу.

 4. Верифікація транслатеми.

 5. Лінгвістична обробка транслатеми.


Практична робота

1. Перекласти:

It was a difficult thing to do. The policeman waved me on. Several new schools are appeared in the area. He put down his fork.
2. Перекласти, визначити тип контекстуально обумовленої лексичної заміни:

We had a hearty meal. They usually shopped in Walmart. Not infrequently, the doctor had to tell his patients distressing news. I answered the phone. You’re pain in the neck.
3. Перекласти, визначити вид трансформації:

He has a wonderful Chagall in his house. I don’t know about that. Nor do I care.

Самостійна робота 2.
Опрацювання термінологічного апарату та персоналій.

Письмове опитування за матеріалом самостійної роботи

Самостійна робота 3.
Об’єктивація інформації, що міститься в тексті оригіналу

(пояснення, примітки перекладача тощо)


 1. Метод «об’єктивації інформації» («примітки перекладача», генералізація з елементами пояснювального перекладу, адекватна заміна).

 2. Уявлення про зміст на рівні інтерпретатора-одержувача.

 3. Практична робота за темою «Об’єктивація інформації в тексті».


3.1 Правила оформлення «приміток перекладача» (на прикладі тексту „Das Ende der Ölzeit («Кінець нафтової ери»)).
3.2 Методологія використання адекватної заміни (на прикладі перекладу уривка з роману Е.М. Ремарка «Три товарища»).
3.3 Генералізація з елементами пояснювального перекладу (на прикладі перекладу уривка з твору «Щоденник Ганни Франк»).
Самостійна робота 4.
Засоби перекладу безеквівалентної лексики

(транслітерація, калькування, описовий переклад, приблизний переклад, тощо)


 1. Поняття безеквівалентності. Чинники лексичної безеквівалентності.

 2. Засоби перекладу безеквівалентної лексики та їх переваги:

а) транслітерація;

б) калькування;

в) описовий (пояснювальний) переклад;

г) приближений (уподіблюючий) переклад.

 1. Структурно-рівневі та змістові трансформації.

 2. Категоріально-морфологічні та синтаксичні трансформації.

 3. Практична робота. Коментований переклад уривків з іноземної мови на рідну з встановленням засобів перекладу безеквівалентної лексики. Аналіз помилок.Самостійна робота 5.
Встановлення типології перекладацьких операцій.

Мовна будова тексту та типологія перекладу (на прикладі літературного перекладу)


 1. Методика встановлення типології перекладацьких операцій. Використання мовної типології під час опису окремих рівнів тексту.

 2. Рівні міжмовного перекодування (фонетичний переклад, фонематичний переклад, переклад на рівні морфеми).

 3. Літературний та реферативний переклад. Різновиди реферативного перекладу. Переклад на рівні тексту.

 4. Протиріччя між оригіналом та перекладом на різних рівнях тексту.

 5. Практична робота. Встановлення типології перекладацьких операцій під час перекладу поетичних творів з німецької та на німецьку мову. Аналіз перекладів студентів.Самостійна робота 6.
Можливості перенесення стилістичних ситуацій оригіналу в мову перекладу.

^ Тематичні стилістичні зміни в перекладі

(стилістична відповідність, стилістична субституція, інверсія, посилення, стилістична типізація, стилістичне нівелювання, стилістична втрата).

^ Поняття про поетику перекладача


 1. Семіотична типологія змін при перекладі на рівні теми Катарини Рейсс (актуалізація, локалізація, адаптація персонажів та реалій).

 2. Можливості перенесення стилістичних ситуацій оригіналу в мову перекладу. Деталізація, стилістична заміна (інверсія), нівелювання виражальних засобів оригіналу.

 3. Тематичні стилістичні зміни в перекладі (стилістична відповідність, стилістична субституція, інверсія, посилення, стилістична типізація, стилістичне нівелювання, стилістична втрата).

 4. Практична робота. Переклад уривків з поетичних творів обсягом 1-2 строфи. Встановлення типології стилістичних змін. Аналіз перекладів студентів.


Самостійна робота 7.
Поняття про граматичну структуру тексту перекладу


 1. Семантика граматичних форм.

 2. Поняття системи мови, мовної норми, узусу.

 3. Якісні та кількісні аспекти узусу на прикладі німецького імперативу в порівнянні з російським (англійським).

 4. Поняття національно-мовних характеристик творчої манери письменника та їх відтворення в перекладі (переклад творів О.Пушкіна, Д.Г.Байрона, У.Шекспіра на іноземні мови).^ Модуль ІІІ. Культурні фактори перекладацької діяльності
Самостійна робота 1.
Вплив поглядів В. фон Гумбольдта, младограматиків

та послідовників М.Я. Марра на Е. Сепіра.

^ Культурно-еволюційна оцінка Е.Сепіром типу мови або окремої мови.

Критика Е.Сепіром флективного типу мови як найвищого продукту мовної еволюції. Культурний процес у мові


 1. Вплив поглядів представників молодограматизму на становлення Е.Сепіра як вченого:

  1. Основні теоретичні положення молодограматизму.

  2. Діяльність Московської лінгвістичної школи.

 2. Основні критерії визначення типу мови за В. фон Гумбольдтом.

 3. Неогумбольдтіанство:

  1. Європейське неогумбольдтіанство (праці Лео Вайсбергера).

  2. Американське неогумбольдтіанство (праці Франца Боаса, Едварда Сепіра, Бенджаміна Лі Уорфа).

 4. Типологічна класифікація мов Е.Сепіра.

 5. Етнолінгвістика.

 6. Основні положення теорії лінгвістичної відносності Е.Сепіра – Б.Уорфа:

  1. Роль мови в процесі пізнання.

  2. «Дрейф мови» та його чинники.

  3. Культурно-еволюційна оцінка того чи іншого типу мови/тої чи іншої мови.

Лінгвістичні універсалії, що підлягають опрацюванню: флексія (внутрішня, зовнішня), синхронія-діахронія, вчення М.Я. Марра про мову, флективний тип мови, аглютинація, фузія, афікс.

 1. Фактори впливу лінгвістичного бар’єру. Наведіть приклади наявності цих факторів.

 2. В чому полягає причина комплексного характеру проблеми подолання лінгвоетнічного бар’єру?


Самостійна робота 2.
Перекладацька діяльність як знакова операція.

Відносини між оригіналом та перекладом з точки зору семіотичних відносин опозицій.

Характерні особливості перекладу як тексту


 1. Параметри характеристики тексту перекладу:

- з точки зору переданої фактичної інформації;

- з точки зору порушення лексико-граматичних, синтаксичних та стилістичних норм

мови оригіналу;

- з точки зору спотворення мети висловлювання.

 1. Поняття «квазіпереклад».

 2. Питання комунікативної рівноцінності тексту перекладу і тексту оригіналу. Переклад – репрезентант оригіналу.


Самостійна робота 3.
Уявлення про інваріант літературного напрямку. Відкриття нового стилю.

Інтерпретаційна позиція перекладача


 1. Поняття про поетику перекладача. Складові поетики перекладача.

 2. Позиції перекладача по відношенню до інваріантного змісту оригіналу за Е.Балцежаном.

 3. Співвідношення між індивідуальним стилем перекладача та сучасним літературним стилем (сучасним літературним контекстом). Конфронтація поетик оригіналу та перекладу.

 4. Поняття інваріанта літературного напряму. Реалізація конкретного тексту в межах того чи іншого літературного напряму.

 5. Відкриття перекладачем нового стилю та інтерпретаційна позиція перекладача.

 6. Практична робота. Відкриття нового стилю під час перекладу (на прикладі перекладу творів І.Ільфа та Є.Петрова «Дванадцять стільців» та «Золоте теля»).Самостійна робота 4.
Переклад на стику двох мовних систем. Уявлення про «внутрішньолітературний переклад». Текстологічні прийоми «актуалізації» текстів.

^ Загальні текстотворчі опозиції літературної освіченості перекладача

(метатекст та прототекст). Метатекстові прийоми.

Операції «тенденційного переписування»


 1. Встановлення характеру міжчасового міжлітературного перекладу (перекладу на стику двох мовних систем).

 2. Поняття метатексту та прототексту. Співвідношення між метатекстом та прототекстом.

 3. Нові значення, що виникають на підставі трансформації прототексту (інваріанта).

 4. Поняття про переклад в межах однієї літератури («перекличка століть»).Самостійна робота 5.
Час в перекладі. Уявлення про «культуру» оригіналу та «культуру» перекладу.

Питання про основні ситуації відношення перекладача до міжчасового фактору.

Неповторність рішення перекладача як неповторність творчого акту


 1. Типологія міжчасових розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу (синхронний переклад, історизація перекладу). Семантична опозиція між І (retentive translation) та М (re-creative translation).

 2. Історизація та модернізація перекладу: типологія ситуацій.

 3. Реалізація часу в структурних параметрах переклад↔переклад. Комунікативні вимоги до перекладу.

 4. Проблема старіння перекладу.

Модуль IV. Етичні фактори перекладацької діяльності
Самостійна робота 1.
Основні перекладацькі помилки


 1. Функціонально-змістовні та мовні помилки.

 2. Класифікація мовних помилок (системно-мовні помилки, нормативно-мовні помилки).

 3. Помилки узуального характеру (буквалізми на рівні морфем, буквалізми на рівні лексем (слів), буквалізм на рівні граматичних форм слів, синтаксичні буквалізми).

 4. Уявлення про «несправжніх друзів перекладача».Самостійна робота 2.
Оцінка якості перекладу


 1. Кваліфікація помилок в тексті.

 2. Вага перекладацьких помилок.

 3. Шкала «заохочувальних» балів.

МОДУЛЬ II. Лінгвістичні фактори перекладацької діяльності
Семінарське заняття 1.
Передача змісту на рівні інтерпретатора-відправника.

Принцип еквівалентності перекладу
^ ПЛАН ЗАНЯТТЯ


 1. Письмове опитування за матеріалами самостійної роботи за Модулем І (термінологічний апарат теми «Особливості методу трансформацій в синхронному перекладі» та теми «Типологія перекладацьких трансформацій»).

^ Термінологія, що підлягає опрацюванню та контролю: трансформація, система мови, мовна норма, контекст, узус, перефразування, синхронний переклад, абзацно-фразовий переклад, послідовний переклад, лексичні трансформації, граматичні трансформації, мовленнєва компресія, семантика, аналітична мова, флективний тип мови, семасіологія, одиниці перекладу, квант інформації, фонема, генералізація поняття, мовленнєвий сегмент.


 1. Доповіді студентів за темами:

  1. Перекладацька еквівалентність та адекватність.

  2. Принцип еквівалентності.

  3. Питання про можливість та неможливість перекладу.

  4. Тенденції розв’язання протиріч між основними умовами перекладацького ототожнення різномовних текстів.

  5. Теорія рівнів еквівалентності.

  6. Проблеми еквівалентності та типи текстів, що перекладаються.
 1. Письмовий переклад тексту обсягом 2 – 2,5 аркуші відповідно до запропонованого комунікативного завдання. Усний захист перекладів.


Література
Обов’язкова


 1. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текстов. – Курск, Издательство РОСИ, 1999. – 224 с.

 2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. – М., УРАО, 1998. – 208 с.

 3. Латышев Л.К., Провоторов В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе. – Курск, РОСИ, 1999. – 136 с.

 4. Чужакин А., Палажченко П. Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания. – М., Валент, 1999. – 156 с.

 5. Чужакин А. Мир перевода-2. Practicum. – М., Валент, 1998. – 192 с.

 6. Чужакин А. Мир перевода-3. Practicum plus. – М., Валент, 1998. – 192 с.

 7. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и практика перевода. – М., 1996.

 8. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи в последовательном переводе. – М., 1997.

 9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2001.

 10. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М., 2005.

 11. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М., 2003.

 12. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу. – К., 2003.

 13. Чередниченко О.І. Переклад – важлива сфера функціонування і розвитку української мови. – К., 1991.

 14. Алесіна Н.М., Виноградов В.С. Теорія і практика перекладу. – К., 1994.

 15. Збірки «Теорія і практика перекладу». – К., 1994.

 16. Слепович В.С. Курс перевода. – Минск, 2001.

 17. Стрелковский Г.М., Ветлов Н.П., Филимонов А.М. Учебник военного перевода: Немецкий язык. – М., 1975.

 18. Курелла А. Теория и практика перевода // Мастерство перевода. – М., 1959.

 19. Латышев Л.К. Технология перевода. – М., 2000.

 20. Левый И. Искусство перевода. – М., 1974.

 21. Лорие М. О редактуре художественного перевода // Мастерство перевода. – М., 1959.

 22. Мирам Г.Э. Переводные картинки / Профессия: переводчик. – Киев, 2001.

 23. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. – М., 2001.

 24. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.

  1   2   3

Схожі:

II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconЗатверджую
Робоча програма містить характеристику тем для вивчення курсу «Регіональна економіка», наведено завдання для самостійної та індивідуальної...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів Тема: Підприємство...
Україні; типологія професійного підприємництва. Класифікація підприємств; зовнішнє середовище діяльності підприємств: макро- та мікро...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconПерелік тем до самостійної роботи з систематики тварин

II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки...
В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації для виконання лабораторних завдань та самостійної...
Рекомендовано для студентів факультету технології виробництва І переробки продукції тваринництва
II. спеціальні рекомендації перелік тем І завдань для самостійної роботи студентів Модуль I. Методи та типологія перекладу (загальні питання) iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В....
Стратегічне управління: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. / М. В. Вихор. – Біла Церква, 2012. – 118 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка