Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Скачати 210.68 Kb.
НазваЩо регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Дата конвертації25.09.2013
Розмір210.68 Kb.
ТипРегламент
skaz.com.ua > Література > Регламент
8. Плани практичних занянь

РОЗДІЛ 1

Роль мови у професійній діяльності людини
Практичне заняття 1 (2 години)

Тема. Теоретичні засади курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Мета: Визначити предмет, мету і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямування)». Розширити знання студентів про українську мову як національну мову українського народу. Розкрити роль мови у суспільному житті. Розрізняти поняття «державна мова», «літературна мова», «національна мова». Систематизувати й поглибити знання студентів про основні норми української мови. Вміти розпізнавати норми літературної мови.

План

 1. Предмет, мета і завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами.

 2. Мова як засіб професійного спілкування. Основні компоненти мовного професійного спілкування.

 3. Поняття про сучасну українську літературну мову. Мовна нор­ма. Типи мовних норм.

 4. Форми сучасної української літературної мови. Поняття усного і писемного мовлення.

 5. Державна мова та її функції.


Контрольні запитання

 1. Дайте визначення поняттям «мова» і «мовлення».

 2. Дайте визначення поняттю «національна мова» і проілюструйте особливості функціонування української мови у зв'язку з мовною політикою.

 3. Що означає поняття «літературна мова»?

 4. Чим відрізняється поняття «національна мова» й «літературна мова»?

 5. Дайте визначення державної мови.

 6. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

 7. Що таке норма літературної мови?

 8. Охарактеризуйте мовну норму. Які є види мовних норм?

 9. Назвіть об'єктивні та суб'єктивні причини змінності норм.

 10. Чому не можна порушувати мовної норми? Що сталося б, якби перестала існувати мовна норма?

 11. Назвіть принципи пунктуаційних норм.

 12. Проаналізуйте варіантність літературної норми.

 13. Що ви розумієте під орфографічними нормами? Наведіть приклади.

 14. Що передбачають стилістичні норми? Наведіть приклади.

 15. Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади.


Завдання

 1. Запишіть вимоги, які ставляться перед мовою та мовленням.

 2. Запишіть уривок тексту загальнонародної мови українського народу. Прокоментуйте мовні одиниці та особливості їх вживання.


Теми рефератів

 1. Теорії походження української мови.

 2. Етапи розвитку та становлення української мови.

 3. Стан і статус української мови в державі.

 4. Закон про мови в Україні: концепція закону, втілення його в життя.

 5. Функції мови як суспільне явище.

 6. Українська мова в сучасному законодавстві.

 7. Мова і професії.


Рекомендована література:

 1. Демченко Т., Філіпчук І. Українська мова — правові про­блеми // Право України. — 1996. — № 7.

 2. До питання мови в юриспруденції // Держава і право. Зб. наук. праць. - Випуск 36. - К., 2007.

 3. Доценко О. Правове регулювання статусу української мови // Українознавство. - №1. - 2006. - С. 153 - 168.

 4. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 296 с.

 5. Панько Т., Білоус М. Слово в духовному житті нації. - К., 1995.

 6. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

 7. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. Українська мова фахового спрямування. – К., 2011. – 352 с.

 8. Симоненко Т. Українська мова за професійним спрямування. – К., 2010. – 272 с.

 9. Тараненко О.О. Про поняття офіційної мови в законодавстві: Офіційне роз'яснення // Літ. Україна. - 1994. - № 34.


Практичне заняття 2 (2 години)

Тема. Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів.

Мета: Розширити знання студентів про функціональні стилі сучасної української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль. Набути знань про мовні особливості офіційно-ділового стилю.

План

 1. Сучасна українська ділова мова: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку.

 2. Функціональна диференціація сучасної української літературної мови.

 3. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні юриста.


Контрольні запитання

 1. Звідки походить слово «стиль» і що воно означало? Що позначають цим словом сьогодні?

 2. Дайте визначення поняттю «стилі мовлення» і коротко схарактери­зуйте кожний з них.

 3. Яка стилістична диференціація існує в сучасній мові? Які стилі вона не охопила?

 4. Схарактеризуйте науковий і діловий стилі мовлення і сформулюйте ос­новні вимоги до мови документів.

 5. За якими ознаками можна класифікувати стилі?

 6. Які мовні стилі виділяють за формою вираження?

 7. Які мовні стилі виділяють за функціями?

 8. Які мовні стилі виділяють за комунікативною ме­тою?

 9. Який стиль називається офіційно-діловим? Назвіть його типові та специфічні ознаки.

 10. Які підстилі має офіційно-діловий стиль?

 11. Охарактеризуйте сферу застосування законодавчого підстилю.

 12. Окресліть сферу застосування дипломатичного під­стилю.

 13. Проаналізуйте адміністративно-господарський під­стиль і сферу його застосування.

 14. Назвіть основні мовні особливості кожного підстилю.


Завдання

 1. Запишіть уривки текстів різних жанрів української ділової мови. Прокоментуйте мовні одиниці та особливості їх вживання.

 2. Які з поданих словоформ не властиві для офіційно-ділового стилю (ОДС)? Вкажіть стиль (стилі), у якому їх можна використати.

слухати справу, за суттю справи, у компетенції, виїзна сесійка, за буквою закону, навпаки, навпрошки, бути в списку розшукуваних поліцією, добросовісно.

3. Замініть неправильно наведені мовні одиниці такими, що є нормативними для ОДС.

Нахабець, дитина бродяча, паразитувати, доктрина, вся повність влади.
Теми рефератів

 1. Функціональні стилі сучасної української мови (жанри реаліза­ції, підстилі, сфери вживання, призначення, мовні засоби, ознаки).

 2. Науковий стиль, його різновиди та особливості. Навести приклад.

 3. Призначення публіцистичного стилю. Навести приклад.

 4. Ознаки художнього стилю. Навести приклад.

 5. Характеристика розмовного стилю. Навести приклад.

 6. Історія становлення офіційно-ділового стилю.

 7. Виникнення й еволюція офіційно-ділового стилю в Україні.


Рекомендована література:

 1. Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. — Л., 2003.

 2. Баранник Д.Х. Мова права як окремий функціональний стиль // Мовознавство. - 2003. - № 6. - С. 8 - 10.

 3. Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. – К., 2010. – 520 с.

 4. Їжакевич Г.Т. Взаємодія стилістики мови і стилістики мов­лення // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. — К., 1972.

 5. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 296 с.

 6. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної укра­їнської літературної мови. — К., 1977.

 7. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.

 8. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О. Українська мова фахового спрямування. – К., 2011. – 352 с.

 9. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. — Тер­нопіль, 2000.

 10. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К., 2011. – 696 с.


Практичне заняття 3 (2 години)

Тема. Лексичні норми мови у професійному спілкуванні.

^ Мета: Розкрити загальне поняття про лексику, лексикологію, термін та терміно­логію; слово як найменшу самостійну одиницю мови, його лек­сичне значення. Усвідомити відмінність понять професіоналізм і термін. З’ясувати особливості термінів і їх ролі в тексті ділового документа.

План

 1. Загальне поняття про лексику, лексикологію, термін та терміно­логію. Слово як найменша самостійна одиниця мови, його лек­сичне значення.

 2. Стилістична диференціація української лексики. Професійна лексика. Канцеляризми та штампи.

 3. Мовленнєва надмірність і недостатність у професійному мовленні.


Контрольні запитання

 1. Які слова називаються багатозначними? Яку найбіль­шу кількість значень може мати багатозначне слово?

 2. Як Ви розумієте чистоту мовлення? Яке мовлення вважається чистим?

 3. Назвіть приклади синонімів у правничій сфері.

 4. Охарактеризуйте іншомовні слова у фаховому мовленні.

 5. З яких мов приходять до нас стійкі вислови?

 6. Які сполучення слів називаємо мовними штампами?

 7. Які види мовних штампів Вам відомі?

 8. Як можна уникнути «затертих» висловів?

 9. Які слова і вислови називаємо канцеляризмами? Пере­лічіть їх ознаки.

 10. Запропонуйте способи заміни канцеляризмів.

 11. Що таке «тавтологія»?

 12. Розкрийте значення слова «плеоназм».

 13. Що таке термін, термінологія, терміносистема?

 14. Проілюструйте лексичні особливості української мови прикладами синонімії, омонімії і паронімії.

 15. Які є види енциклопедичних словників?

 16. Охарактеризуйте юридичну лексикографію.

 17. Назвіть сучасні юридичні словники.


Завдання

 1. Випишіть зі "Словника української мови" 5 словникових статей (за фахом), реєстрові слова яких мають пряме та переносне значення.

 2. Випишіть зі "Словника української мови" 5 багатозначних слів (за фахом), розкриваючи їх значення.

 3. Наведіть приклади реалізації синонімії, антонімії, паронімії, омонімії в мові офіційно-ділових документів. У реченнях синоніми, омоніми, пароніми та антоніми підкресліть.

 4. До поданих паронімів доберіть слова у дужках і складіть словосполучення. Вибір обґрунтуйте.

Прописка/приписка (коротка, важлива, до тексту, внизу, збоку, зверху, подати, написати, зробити; велика, значна, багато, мало, виявити; постійна, тимчасова, у паспорті, дістати, оформити).

Показник/покажчик (алфавітний, предметний, бі­бліографічний, імен, власних назв, квартир, літератури, друкованих праць; зробити, складати, додати; високі, якісні, спортивні; підприємства, установи, школи; дошка, виписувати, визначати, домагатися, високих).

Норматив/норма (прогресивний, фінансовий, типовий, денна, змінна, добова, квартальна, прийнята, галузева, підвищена, встановлена, знижена, моральна, етична, пра­вова, мовна; видобутку, виконання, перегляд, підвищена, відхилення, порушення, згідно з, керуватися, галузевий, передбачати, визначити, розробити, виконувати).

5. Проаналізуйте окремі статті Консти­туції України з огляду на використан­ня багатозначних слів.
Ст. 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, не­доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Ст. 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Ст. 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примуше­ний робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

6. Знайдіть фразеологізми і прокомен­туйте їх.

1. Слідчі органи палець об палець не вдарили, аби з'ясувати, хто саме з правоохоронців розпивав спиртне того вечора зі злочинцями. 2. Півмісяця знадобилося йому, аби зрозуміти, що закон писаний для всіх. 3. На той момент один з нападників вже накивав п'ятами. 4. Громом серед ясного неба стало рішення Верховного суду перенести слухання справи в іншу область. 5. Ні сіло ні впало з'явився новий свідок у справі громадянина Волкова.

7. Розтлумачте значення таких висло­вів:

I. 1. У біду потрапляють як у прірву, зненацька, але у злочин сходять по сходах (Бестужев). 2. Судді мусять запам'ятати, що їхня справа — витлумачити закон, а не дарувати його (Бекон). 3. Осудження невинного — осуджен­ня самих суддів (Сенека). 4. У громадянському суспільстві панує або закон, або насильство (Бекон). 5. Закон — це зрівноважений розум (Арістотель). 6. Право — це все те, що є істинне і справедливе (В. Гюго). 7. Тільки закони можуть встановлювати покарання за злочини (Бекаріа). 8. Правосуддя є основа всіх суспільних чеснот (Гольбах). 9. Де закінчуються закони, там починається тиранія (Пітт). 10. Перш ніж карати за зловживання, потрібно зважити, чи можливо усунути причини (Вовенарг).

II. 1. Не страшний суддя, а страшна стаття. 2. Закони святі, а виконавці — супостати. 3. Де панує сила, там немає місця правді. 4. Статей закону — як зірок на небі. 5. Суд і суддю судить. 6. Хто спричинив шкоду, той і має її від­ шкодовувати. 7. Найсвятіша справа — пам'ятати, кому ти зобов'язаний.

8. Знайдіть тавтологію і плеоназм. Виправте речення.

1. У грудні місяці цього року були вилучені боєприпаси у 27 громадян міста. 2. До міста Львова прибули київські омонівці. 3. Громадянин К. — круглий сирота, він не має нікого. 4. На цю подію він має свою власну думку. 5. За столом сиділи молоді юнаки. 6. Напиши свою автобіографію. 7. Пиптенко встиг напередодні ревізії анулювати всі договори своєї власної фірми.

9. Розкрийте значення поданих слів.

Праводілова документація, правник, правонаступництво, слідча комісія.

10. Із якої мови походять лексеми, розкрийте значення. Що вони означають у сучасній українській мові?

Юрист, акредитив, консенсус.

11. Запишіть українські відповідники до поданих слів. Підкресліть слова, які використовуємо в ОДС.

Апартеїд, арбітраж, де-факто.

12. Послуговуючись перекладними словниками, запишіть відповідники до словосполучень українською мовою. Уведіть їх у речення.

Зал судебного заседания, неприкосновенность, отрицание причастности, надзор за исполнением приговора, уголовное дело.
Теми рефератів

 1. Терміни у складі офіційно-ділового стилю. Вимоги до термінів.

 2. Багатозначність та її функція в діловому мовленні.

 3. Пряма і непряма мова, цитування, діалог у текстах офіційно-ділового стилю.

 4. Суржик. Шляхи його подолання.

 5. Стандартні вислови як явище усного та писемного ділового мовлення.

 6. Фразеологізми у діловому мовленні. Фразеологізми правничої сфери.

 7. Словники як засіб кодифікації мови. Юридична лексикографія.


Рекомендована література:

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посіб­ник / За заг. ред. О.А. Сербенської. - Львів, 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.

 3. Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах України // Культу­ра народов Прочерноморья. - 2004. - Т. 2. - № 49. - С. 155 - 157.

 4. Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. — Л., 2003.

 5. Волкотруб Г. Стилістика ділової мови. — К., 2002.

 6. Волощак М. Неправильно-правильно: Довід. укр. слово­вживання. — К., 2000.

 7. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О. Терлак 3. Словник-довідник з культури української мови. — Л., 2006.

 8. Гринчишин Д., Сербенська О. Словник паронімів української мови. — К., 1986.

 9. Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням. – К., 2010. – 520 с.

 10. Жайворонок В.В. та ін. Українська мова в професійній діяльності: Навч. посіб. – К., 2006. – 431 с.

 11. Масленко Л. Суржик як соціолінгвістичний феномен // Дивослово. — 2002. — № 3.

 12. Середницька А. Українська мова за професійним спрямування. – К., 2010. – 211 с.

 13. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.

 14. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг. — К., 2005.

 15. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад. В. Білоноженко та ін. — К., 1998.

 16. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К., 2011. – 696 с.

 17. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1990.


Практичне заняття 4 (2 години)

Тема. Українська юридична термінологічна система. Труднощі при перекладі юридичних термінів з російської на українську мову.

^ Мета: Розкрити поняття юридичного терміна. Поглибити знання про класифікацію юридичних тер­мінів. Сприяти виробленню навичок перекладання юридичних текстів.

План

 1. Юридична термінологічна система.

 2. Поняття юридичного терміна. Класифікація юридичних тер­мінів.

 3. Запозичення в юридичній термінології.

 4. Труднощі при перекладі юридичних термінів з російської на українську мову.

 5. Синоніми, омоніми та пароніми в юридичній термінології.

 6. Переклад текстів українською мовою.


Контрольні запитання

 1. Що таке термін, термінологія, терміносистема?

 2. Охарактеризуйте ядро і периферію юридичної термі­нології.

 3. Назвіть юридичні терміни, які належать до ядра терміносистеми, до її периферії.

 4. Які загальновживані лексеми можуть бути у правни­чому контексті?

 5. Якими особливостями характеризується сучасний етап розвитку української правничої термінології?

 6. Перелічіть проблемні аспекти розвитку термінології права.

 7. Охарактеризуйте слова іншомовного походження в су­часній юридичній термінології.

 8. Сформулюйте основні рекомендації щодо вживання термінів у практиці професійного спілкування.


Завдання

 1. Випишіть зі «Словника іншомовних слів»» 10 термінів з фахової діяльності. Вкажіть мову з якої запозичено термін, розкрийте його значення.

 2. Запишіть 10 термінів-інтернаціоналізмів зі сфери вашої фахової діяльності.

 3. Випишіть зі «Словника іншомовних слів» по 5 термінів з фахової діяльності на всі правила правопису слів іншомовного походження походження.

 4. Які нові слова ввійшли у мовлення вашої фахової діяльності за останні десять років? Наведіть приклади їх реалізації в контексті.

 5. Якими застарілими словами послуговуються у мовленні вашої фахової діяльності? Наведіть приклади їх реалізації в контексті.

 6. Запишіть 5 однозначних і 5 багатозначних термінів зі сфери вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення.

 7. Запишіть 5 загальнонаукових термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення. Подайте дані терміни в контексті.

 8. Запишіть 5 вузькоспеціальних термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення. Подайте дані терміни в контексті.

 9. Уважно прогляньте Кримінальний кодекс України. Випишіть з нього 10 слів, які з'явилися у нашій мові останнім часом. Висловіть міркування стосовно їх впровадження у мову.

 10. За "Словником іншомовних слів" роз­крийте значення таких термінів: ауто­дафе, інквізиція, крематорій. Чи є вони на сучасному етапі нормативними і вживаними?


Теми рефератів

 1. Історія формування та шляхи поповнення української термінології.

 2. Історія становлення та розвитку термінології з обраного фаху.

 3. Іншомовні слова в сучасній галузевій термінології.

 4. Роль і місце мови в юриспруденції.


Рекомендована література:

 1. Артикуца Н. В. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології // Українська термінологія і сучасність. — К., 1997.

 2. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія. - К., 2004.

 3. Головатий С., Зайцев Ю. Правнича термінологія і державотвор­чий процес // Українське право. 1995.

 4. Кожевников Г. Закони слід ретельніше редагувати // Право Укра­їни. - 1993. - № 5 - 6.

 5. Кочан І.М. Про правничу термінологію як відкриту систе­му // Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС. Матеріали міжвуз. науково-практ. конф. — Л., 1997.

 6. Кочан І.М. Системна організація української правничої термінології // Стан кодифікаційного процесу в Україні: си­стемність, пріоритети, уніфікація: Тези III Всеукр. конф. — К., 1995.

 7. Полешко А. С. Термінологія судових документів // Рад. право. — 1980. — № 3.

 8. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 413 с.

 9. Українська термінологія і сучасність. — К., 1996.

 10. Усенко І.Б. Маловідомі сторінки історії правничо-термі­нологічних досліджень // Українська термінологія і сучас­ність. — К., 1996.

 11. Чулінда Л.І. Українська правнича термінологія: Навчальний посібник. – К., 2005. – 112 с.

 12. Юридичний енциклопедичний словник. - К., 1998. - 2002, т. 1 - 6.

 13. Юрчук О.Ф. Українська мова для юристів. – К., 1995.

 14. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. - М., 1990.


Практичне заняття 5,6 (4 години)

Тема. Мовна культура – найважливіша особливість професійної культури юриста.

Мета: Засвоїти основні комунікативні якості культури мовлення. Поглибити знання про культуру усного мовлення юристів і правила культури спілкування. Дати уявлення про правильне і доцільне використання орфоепічних та акцентуаційних норм української мови. Сприяти виробленню навичок їх використання у діловому мовленні. Засвоїти етичні норми і правила спілкування. Виховувати ввічливість, повагу, толерантність.

План

 1. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності лю­дини.

 2. Культура мови і мовлення.

 3. Культура усного мовлення юриста. Основні ознаки культури мовлення юриста.

 4. Правила культури спілкування (за І.Томаном).

 5. Орфоепічні та акцентологічні норми української мови та їх вияв у професійному спілкуванні.

 6. Мовленнєвий етикет - невід'ємний етикет професійної культури юриста.

 7. Ділова бесіда, її види. Жанри публічного мо­нологічного мовлення (доповідь, промова, виступ, повідомлення).


Контрольні запитання

 1. Що розуміємо під культурою мови і мовлення?

 2. Перелічіть ознаки культури мови.

 3. Які виділяють основі аспекти вияву культури мовлення?

 4. Які є види усного ділового мовлення? Які вони мають особливості?

 5. Що сприяє формуванню і вдосконаленню культури мовлення людини?

 6. Які причини недостатнього рівня культури мови?

 7. Перелічіть 15 різновидів ситуації спілкування.

 8. Які вимоги до форм звертання?

 9. Як Ви розумієте милозвучність мовлення?

 10. Як називається мовна норма, що впливає на милозвучність?

 11. У який спосіб досягається милозвучність українського мовлення?

 12. Назвіть основні правила чергування прийменників у — в та сполучників і — й?

 13. Перелічіть основні правила української орфоепії (вимови).

 14. Як вимовляємо голосні звуки в українській мові?

 15. Як вимовляємо приголосні звуки в українській мові?

 16. Що таке наголос? Який буває наголос? Назвіть основні ознаки українського наголосу.

 17. Яка роль у мові належить наголосу?

 18. Перелічіть типові акцентуаційні помилки.

 19. Що означає слово «етикет»? Назвіть складники етикету.

 20. Який зміст вкладаємо в поняття «мовленнєвий ети­кет»?

 21. Назвіть види мовленнєвого етикету.

 22. Як можна висловити згоду, відмову?

 23. За допомогою яких словесних формул можна втішити, заспокоїти людину?

 24. Назвіть тональності мовленнєвого етикету (європей­ського й українського).

 25. Що таке бесіда? З яких етапів складається бесіда?

 26. Що треба пам'ятати, щоб успішно провести бесіду?

 27. Що таке доповідь? З яких основних частин складається доповідь? Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь?

 28. Як подолати страх перед аудиторією?


Завдання:

 1. Проілюструйте одну із ситуацій спілкування власними прикладами за різними тональностями.

 2. Перерахуйте орфоепічні норми сучасної української мови. Наведіть приклади.

 3. Запишіть 10 терміносполучень з фахової діяльності, проставляючи в них наголос.

 4. Пригадайте правила наголошування складних слів з іншомовними компо­нентами. Поставте наголос у наведе­них словах.

Кінематограф, стенограф, спектрограф, хронограф, каліграф, поліграф, телеграф. Барометр, гальванометр, ма­нометр, термометр, хронометр, гекзаметр, діаметр, периметр, дециметр, міліметр, кубометр, сантиметр, вольтметр.

5. Як зміниться значення слова зі зміною наголосу?

Засідання — засідання, замір — замір, запал — запал, вигода — вигода, розвідник — розвідник, об'єднання — об'єднання.

6. Користуючись словником, поставте наголоси у поданих словах:

Абичий, абияк, адресний, вершковий, відправлення, гуртожиток, дерматологічний, дипломатія, дослідження, дрова, завдання, змагання, затримання, інженерія, католиць­кий, комбайнер, кулінар, кулінарія, кропива, меблевий, навчання, ненависть.

7. Вам треба подякувати викладачу за послугу. Як це краще зробити (усно змоделюйте ситуацію).

8. Запишіть стереотипні висловлювання, що використовуються для розради людини, її заспокоєння, втішання.

9. Ваш однокурсник повідомляє інформацію, яка, на вашу думку, є неправдивою. Запишіть етикетні формули висловлення сумніву.

10. Використовуючи етикетні формули, усно змоделюйте бесіду (на вибір): а) між особою, що влаштовується на роботу, та умовним роботодавцем; б) між деканом факультету і студентом, який без поважних причин не з'явився на заняття.

11. Складіть: 1. Тексти поздоровлень: а) своєму керівникові; б) керівникові найвищого рангу Вашої структу­ри; в) колезі по роботі; г) батькові (матері). 2. Подяку: а) за сприяння у розкритті злочину; б) за виявлену мужність; в) за участь у затриманні злочинця; г) з нагоди Дня юриста.

12. У яких мовленнєвих ситуаціях зі словами дякую та спасибі уживаються слова дуже, сердечно, щиро, красно, уклінно, вельми. Яких емоційно-експресивних відтінків вони надають висловлюванням?

13. Напишіть по два-три компліменти: а) колезі по службі (чоловікові; жін­ці); б) своєму безпосередньому керів­никові; в) близькій людині.

14. Придумайте оригінальний текст запро­шення на урочистий вечір (презента­ція, ювілей, відкриття та ін.).

15. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

 1. ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

 2. ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;

 3. ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

16. Бесіда — це:

 1. розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

 2. одна з найістотніших ознак нації;

 3. сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.

17. Вступ доповіді повинен містити:

 1. причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;

 2. переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;

 3. підсумок виступу.

18. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

 1. суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

 2. висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

 3. теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

19. Підготувати виступ на тему: відомий учений Нільс Бор мав застереження до такого визначення: «Професіонал – людина, яка дуже багато знає про свій предмет». Поміркуйте, чому.
Теми рефератів

 1. Соціально-психологічні чинники ділового діалогу.

 2. Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.

 3. Культура мови сучасної ділової людини.

 4. Стиль сучасної ділової людини.

 5. Орфоепія і культура усного ділового мовлення.

 6. Національно-мовні особливості формул звертань у європейських народів.

 7. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.

 8. Сучасні етикетні мовні формули звертань у професійному спілкуванні.

 9. Мовний етикет українців.

 10. Формули офіційних звертань у країнах Західної Європи та США.


Рекомендована література:

 1. Антисуржик / За ред. О. Сербенської. — Л., 1994.

 2. Антоненко-Давидович Б.А. Як ми говоримо. - К., 1994.

 3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. — Л., 1990.

 4. Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. — К., 1998.

 5. Винницький В. М. Наголос в сучасній українській мові. — К., 1986.

 6. Головащук С. І. Словник наголосів української мови. — К., 2003.

 7. Загнітко А.Т., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. — Донецьк, 2004.

 8. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 137 с.

 9. Кондратюк С. В., Сокол Р. В. Про культуру поведінки моло­дого юриста, правоохоронця: Посіб. з етикету. — Л., 2001.

 10. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – К., 2008. – 592 с.

 11. Орфоепічний словник української мови: У 2 т. / Укл. М. Пещак та ін. — К., 2001.

 12. Пантелюк М.І. Ділове спілкування та культура мовлення. – К., 2011. – 224 с.

 13. Пивоваров В.М. Ділова українська мова. – К., 2009. – 232 с.

 14. Плющ Н. Формули ввічливості в системі українського мов­ного етикету // Українська мова і сучасність. — К., 1991.

 15. Рrомова, або де ми помиляємося / Керівники проекту: О.М. Демська-Кульчицька, К.Г. Городенська, В.Л. Ка­бак. — К., 2006.

 16. Токарська А. Культура ділового мовлення юристів: стан і пробле­ми // Право України. - 1999. - № 1.

 17. Токарська А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і те­стах. — К., 2005.

 18. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 413 с.

 19. Томан Іржі. Мистецтво говорити. - К., 1986.

 20. Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичний та прикладний аспекти. — Л., 1996.

 21. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. – К.: Знання, 2007. – 230 с.

Схожі:

Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади icon1. Закони І підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади
Наведіть приклади ситуацій, в яких особа звер¬тається по юридичну допомогу до представників різних юридичних професій
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconПитання до мк-1 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconЕкзаменаційні питання
Дайте визначення поняття «мовна норма». Охарактеризуйте типи мовних норм, наведіть приклади
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconЗагальні поняття економічної теорії
Чи існують галузі, які можна віднести як до виробничої інфраструктури, так І до соціальної? Наведіть приклади
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади icon1. Кодекс етики журналіста як основа його діяльності та дій у найскладнішій ситуації
За яких умов новини можуть бути авторською програмою? Наведіть приклади І обґрунтуйте
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconІІ. Наведіть приклади вчинення таких злочинів (складіть фабули) І запишіть їх письмово
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади icon1. Орфоепічні норми української та методика формування орфоепічних...
Плани-відповіді з методики навчання української мови (початкова школа) – для іспиту «Педагогіка з частковими методиками»
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconТема Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн Теоретичні питання
Наведіть приклади норм законодавства зарубіжних країн (не менш 3-х), які закріплюють наступні поняття: «господарська діяльність»,...
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconБ, зроблених у різні роки, зображений вулкан, який є найвищою точкою...
України зустрічаються різноманітні за походженням (генезисом) типи І форми рельєфу. Складіть генетичну класифікацію форм рельєфу,...
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади iconПравила І норми утримання дельфінів в умовах неволі
Ці Правила регламентують основні вимоги до умов утримання дельфінів в умовах неволі. Ці Правила поширюються на дельфінарії (океанаріуми),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка