1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Назва1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Сторінка1/4
Дата конвертації25.09.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджмент, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни спрямовані на формування у студентів знань щодо:

 • сутності основних понять і категорій менеджменту та управління;

 • принципів та функцій менеджменту;

 • системи методів управління;

 • змісту процесів та технології управління,

 • основ планування, здійснення мотивування та контролювання;

 • організації взаємодії та повноважень;

 • прийняття рішень у менеджменті;

 • інформаційного забезпечення процесу управління;

 • керівництва та лідерства, стилів управління;

 • етики і відповідальності у менеджменті;

 • ефективності управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базові поняття менеджменту; складові та інструменти менеджменту підприємств туристичного і готельного бізнесу; функції менеджменту підприємств туристичного і готельного бізнесу та їх взаємозв’язок; методи управління підприємством; особливості менеджменту підприємств туристичного і готельного бізнесу; організаційні схеми роботи туристичного підприємства з партнерами та споживачами; соціально-економічні аспекти менеджменту підприємств туристичного і готельного бізнесу.

вміти: з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; розробляти технології з прийняття та реалізації управлінських рішень; структурувати завдання відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначити черговість робіт, розраховувати термін їх виконання; з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організацій менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових знань Менеджмент як мистецтво управління.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделю­вання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування
^ Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
^ Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Характеристика інтегрованих підходів до управління: проносний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту Взаємозв'язок між принципами менеджменту.
^ Тема 4. Функції та методи менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджмент)-. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Сутність та класифікація методів менеджменту. Метоли менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи менеджменту. Адмініст­ративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.
^ Змістовий модуль 2. Функції та процеси менеджменту

Тема 5. Процес управління

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, надійність.

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийнята рішень. Якість управлінських рішень.

Класифікація методів обгрунтування та прийняття управлінських рішень.


^ Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємо­зв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування Політика, правила процедури.

Класифікація цілей організації Процес постановки цілей.
^ Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту

Сутність функції організувати та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи. комісії. Департаменталізація. Взаємодія структур організації.
^ Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання прані: цілі, принципи, види, форми.
^ Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи пронесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання.
^ Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.
^ Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті Носії інформації. Класифікація інформації Вимоги, що висуваються до інформації

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.
^ Тема 12. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
^ Тема 13. Ефективність менеджменту

Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності.

Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та соціальна ефек­тивність менеджменту. Системи показників економічної, організаційної та соціальної ефек­тивності менеджменту, їх склад і методи визначення.

Напрями підвищення ефективності управління організацією.

Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті.

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації Сутність та значення соціальної поведінки менеджменту Культура менеджменту.
^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

лаб

інд

с.р.

л

с

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організацій менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

8

2

2

-

1

4

9

2

-

-

1

6

Тема 2. Історія розвитку менеджменту

7

2

-

-

4

7

-

-

-

-

7

Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту

8

2

2

-

1

4

8

2

-

-

1

5

Тема 4. Функції та методи менеджменту

8

2

-

1

4

8

-

-

1

7

Разом за змістовим модулем 1

31

8

4

-

3

16

32

4

-

-

3

25

^ Змістовий модуль 2. Функції та процеси менеджменту

Тема 5. Процес управління

8

2

-

-

1

5

9

2

-

-

1

6

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

8

2

2

-

1

4

8

-

2

-

1

6

Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту

10

4

-

1

4

10

-

-

1

8

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

9

2

2

-

1

4

7

-

-

-

1

6

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту

8

2

2

-

1

4

8

-

-

-

1

7

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

7

2

-

-

4

7

-

-

-

-

7

Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті

9

2

2

-

1

4

7

-

-

-

1

6

Тема 12. Керівництво та лідерство

10

4

2

-

1

4

10

-

2

-

1

8

Тема 13. Ефективність менеджменту

8

2

-

1

4

10

-

-

1

8

Разом за змістовим модулем 2

77

22

10

-

8

37

76

2

4

-

8

62
^

Усього годин


108

30

10

-

8

53

108

6

4

-

11

87

Модуль 2

ІНДЗ


36
-

-
--

-

-^

Усього годин


144
-

-
--

-

-

^ 5. Теми і плани лекційних занять

Змістовний модуль 1.

Теоретичні основи організацій менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні

основи менеджменту

Мета: розкрити сутність понять менеджмент та управління, охарактеризувати менеджера як професійного управлінця, його особисті на професійні якості.

План лекції:

 1. Сутність та зміст поняття “менеджмент”, “управління”

 2. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

 3. Менеджер - професійний управлінець

 4. Рівні управління та групи менеджерів

 5. Професійні і особисті якості менеджера. Загальні функції менеджерів

Рекомендована література: 2, 5, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 39, 40
Тема 2. Історія розвитку менеджменту

Мета: розкрити історичні передумови становлення менеджменту як науки, дати характеристику наукових шкіл та сучасних підходів до менеджменту.

План лекції:

 1. Виникнення та еволюція менеджменту

 2. Характеристика наукових шкіл у менеджменті

 3. Сучасна система поглядів на менеджмент

 4. Основні підходи до менеджменту

Рекомендована література: 2, 7, 11, 12, 17, 18, 20, 28, 32, 37, 40, 44, 49

^

Тема 3. Теоретичні основи менеджменту


Мета: розкрити сутність поняття теорія управління, визначити методи досліджень, закони, закономірності та принципи.

План лекції:

 1. Поняття теорії управління

 2. Методи досліджень в управлінні.

 3. Основні закони і закономірності управління

 4. Поняття про принципи менеджменту

Рекомендована література: , 7, 12, 17, 27, 31, 32, 34, 39, 40, 42
Тема 4. Функції та методи менеджменту

Мета: розкрити сутність понять функції управління, процес управління, методів управління та класифікувати.

План лекції:

       1. Сутність функцій управління

       2. Загальні (основні) функції менеджменту

       3. Конкретні (спеціальні) функції менеджменту

       4. Поняття про управлінський процес

       5. Сутність та класифікація методів менеджменту

Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 34, 31, 39, 40, 48
Тема 5: Процес управління

Мета: розкрити сутність поняття, особливості, технологію та процес прийняття управлінських рішень.

План лекції:

1. Процес управління як сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих функцій

2. Управлінські процедури

3. Управлінські рішення

Рекомендована література: 2, 7, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Мета: розкрити сутність та процес реалізації планування як загальної функції менеджменту.

План лекції:

 1. Сутність і зміст планування

 2. Види планування в менеджменті

 3. Місія та цілі організації

 4. Сутність цільового управління

 5. Поняття стратегічного управління

Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 48, 49
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту

Мета: розкрити сутність та процес реалізації організування як загальної функції менеджменту.

План лекції:

 1. Поняття і значення організування в менеджменті

 2. Сутність організаційної структури управління

 3. Основні типи організаційних структур і їх характеристика

 4. Поняття про управлінські відносини

 5. Делегування повноважень в управлінні

 6. Види організаційних повноважень

Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 48
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту

Мета: розкрити сутність та процес реалізації мотивування як загальної функції менеджменту.

План лекції:

1.Загальна характеристика мотивування

2.Теорії змісту мотивування

3.Теорії процесу мотивування

4.Стимулювання праці

Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 48
Тема 9: Контролювання як загальна функція менеджменту

Мета: розкрити сутність та процес реалізації контролювання як загальної функції менеджменту.

План лекції:

1. Поняття, роль та принципи контролювання в системі управління

2. Етапи процесу контролювання

3. Модель процесу контролювання

4. Види управлінського контролювання

Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 48
Тема 10: Регулювання як загальна функція менеджменту

Мета: розкрити сутність та процес реалізації регулювання як загальної функції менеджменту.

План лекції:

1. Поняття та види регулювання

2. Етапи процесу регулювання

^ Рекомендована література: 2, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 48

Тема 11: Інформація та комунікації в менеджменті

Мета: розкрити сутність понять та значення інформації, комунікацій, комунікаційного процесу, їх види. Охарактеризувати перешкоди в комунікаціях.

План лекції:

1. Інформація та її види

2. Поняття та характеристика комунікацій

3. Комунікаційний процес

Рекомендована література: 7, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 47
Тема 12: Керівництво та лідерство

Мета: розкрити сутність управління людськими ресурсами, стилю управління та різновиди, лідерства,показати форми впливу та влади.

План лекції:

 1. Поняття та природа лідерства та керівництва.

 2. Теорія особистих якостей лідера.

 3. Концепція поведінки лідера.

 4. Концепції ситуаційного лідерства

Рекомендована література: 2, 6, 7, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 39, 48
Тема 13: Ефективність менеджменту

Мета: розкрити сутність ефективності, розглянути основні концепції до визначення ефективності та оцінити ефективність управління за різними показниками.

План лекції:

 1. Зміст категорії “ефективність управління”

 2. Концепції визначення ефективності управління.

 3. Підходи до оцінки ефективності управління.

 4. Напрямки підвищення ефективності управлінської праці.

Рекомендована література: 5, 7, 9, 12, 17, 20, 27, 31, 32, 34, 37, 39, 40

 1. Теми і плани семінарських занять

Семінарські заняття № 1
^

Тема. Сутність та історія розвитку менеджменту


Мета: набуття знань про менеджмент та управління, менеджера як професійного управлінця. З’ясування передумов виникнення та розвитку управління, наукових шкіл та сучасних поглядів на менеджмент.

План семінарського заняття:

 1. Економічні основи управління.

 2. Сутність понять “менеджмент” та “управління”.

 3. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

 4. Менеджер як професійний управлінець (основні функції, вимоги)

 5. Причини виникнення та розвиток управління

 6. Основні наукові школи розвитку менеджменту

 7. Сучасна система поглядів на менеджмент

 8. Розвиток менеджменту в Україні

Рекомендована література: 2, 7, 9, 11, 14, 22, 28, 31, 35.
Семінарські заняття № 2
  1   2   3   4

Схожі:

1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Принцип менеджменту, який спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій тощо
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconСутність, роль та методологічні основи менеджменту
Термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" І застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconПредмет І методологічні основи психології педагогічного менеджменту лекція 1
Основи психології управління формувалися під впливом економіки, наукового управління, кібернетики, соціології, психології праці,...
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconТема методологічні основи інвестування економічна сутність І види...
Спільне інвестування: надання професійних послуг з управління коштами інвесторів
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. «Поняття І сутність менеджменту»
Що з наведеного не є характеристикою основних тенденцій розвитку сучасного менеджменту
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Фінансовий ринок: сутність, функції І роль в економіці
Модуль І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту icon1. Поняття І сутність менеджменту
Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє підвищенню ролі менеджменту. У сучасних умовах менеджмент розглядається як один з базисних...
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconУ чому полягає сутність фінансового менеджменту?
Розкрийте зміст та сутність теорії агентських відносин та теорії асиметричної інформації
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconОснови екології
Тема вітчизнянатрадиція в екології: методологічні І концептуальні основи пізнання біосфери
1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту iconТеоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Доповніть відповідь: “До принципів організації фінансового менеджменту належать”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка