У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література
Скачати 91.84 Kb.
НазваУ школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література
Дата конвертації25.09.2013
Розмір91.84 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Вступ

У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література завжди була пов'язана з життям і соціальними та національними визвольними змаганнями народу, виконувала активну громадянську функцію в цій боротьбі.

На першому і другому курсі технікуму ви будете вивчати літературне життя останнього тридцятиріччя 19 століття і перейдете до студіювання новітнього українського письменства, розвиток якого припадає на 20 століття.

^ Метою вивчення української літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є:

— підвищення загальної освіченості майбутніх молодших спеціалістів, заохочення до читання та вивчення художньої літератури, „ а через неї — до фундаментальних цінностей культури”, розширення культурно-пізнавальних інтересів студентів;

— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному громадянському, морально-етичному, соціальному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

— формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, орієнтованої на вищі національні та загальнолюдські ідеали й цінності.

Складові цієї мети реалізуються через такі завдання для самостійної роботи навчального предмета „Українська література”, які ґрунтуються на аксіологічній, літературознавчій, культурологічній змістових лініях, акцентованих у “Державному стандарті...”:

1. Формування гуманістичного світогляду молодих громадян, розвиток їх духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів, сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти, бачення в українській художній творчості ментальних особливостей українця.

2. Піднесення загальної освіченості студентів у цілому, гуманітарної зокрема; набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної самореалізації в суспільстві.

3. Ознайомлення із визначними творами української художньої літератури; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.

4. Формування читацької культури студентів, розвиток їх естетичних уподобань і смаків, уміння розрізняти явища класичної і масової культури.

5. Піднесення престижу національної літератури, виховання її читача й шанувальника; формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.

6. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

7. Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, логічного і критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументувати власну думку, орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

8. Вироблення вміння застосовувати здобуті з літератури знання, навички у практичному житті.

9. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності навчатися.
^ Загальний результат самостійної роботи з української літератури стосується:

студента (освічену і розвинену особистість, здатну повноцінно реалізуватися в майбутньому житті);

української літератури (змінюється її ідейно-тематична стереотипність, зростає престиж);

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни „Українська література" визначається навчальною програмою дисципліни в кількості 32 годин . Самостійна робота з Української літератури передбачає виконання таких конкретних завдань:

 • конспектування навчального матеріалу;

 • написання рефератів;

 • написання творчих робіт;

 • виконання індивідуальних завдань;

 • складання словників термінів, понять, визначень;

 • анотування критичних статей;

 • читання художніх творів;

 • вивчення художніх поезій напам'ять;

 • участь у обласних конкурсах з української мови та теоретично-
  практичних конференціях.

Самостійна робота забезпечується комплексом навчально-методичної літератури, наявного в читальній залі бібліотеки технікуму та 110 ауд.. Роботу рекомендовано виконувати на аркушах формату А-4 і оформлюва­ти у журнал Самостійної роботи з предмета.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий семестровий контроль. Оцінювання здійснюється згідно 12-ти бальної системи. Кожна робота (при потребі) захищається на консультації. Оцінка заноситься до журналу в спеціальну графу, відведену викладачем.

Для виконання самостійної роботи студенти користуються методичними рекомендаціями щодо виконання даного виду роботи, які мають стати на допомозі у виконанні різних завдань.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА №2 (12 ГОДИН)
Тема: Українська література 20 століття

Мета: ознайомитись з досягненнями в розвитку літератури доби « розстріляне Відродження», з'ясувати шляхи розвитку прози, поезії, драматургії в період ВВв, новаторство письменників-шістдесятників; з’ясувати риси індивідуального стилю письменників, тематику художніх творів даних періодів; розвивати вміння аналізувати художні твори, конспектувати критичні статті; розвивати вміння виразно читати твори напам’ять, творче мислення, вміння давати характеристику художніх творів різних за жанрами; виховувати повагу до минувшини українського народу, виховувати повагу до творчості українських майстрів слова.
Теоретичне обґрунтування
^ Ключові поняття та терміни до тем

«Розстріляне Відродження»– літературно-мистецький рух 20-30-х рр..20 ст., який дав високохудожні твори в галузі літератури, мистецтва, де відтворилися найкращі риси українського національного характеру; покоління митців, що було знищене більшовицьким тоталітаризмом.

«Шістдесятництво» – соціокультурний ( літературно-мистецький, громадсько-політичний, світоглядно-філософський) рух опору, започаткований у 60-х роках 20 ст.; Друге українське відродження 20 ст.; духовна революція проти тоталітаризму.

Модернізм - різні нові напрямки в мистецтві.

Імпресіонізм - худ. стиль; мистецтво передачі вражень.

Експресіонізм- худ. стиль; вираження авторського ставлення до дійсності.

Неоромантизм - літ. напрям, для якого характерна виразність суспільних ідеалів, прагнення до визволення особистості, гармонія ідеалу з життєвою правдою.

Символізм-літ. напрям, в якому художня творчість має передати за зовнішнім зображенням і приховану внутрішню суть.

Ліричний герой – особа, думки і почуття якої виражаються в ліриці.

Кіноповість – повість створена з урахуванням кіно.

Пригодницький роман – прозовий твір, сюжет якого насичений незвичайними пригодами й характеризується несподіваними поворотами, динамічністю у розгортанні подій.

Балада – невеликий ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно – історичного або героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом.

Роман у віршах – різновид змішаного жанру, якому властиві багато проблемність, поєднання епічних принципів розповіді з суб’єктивним началом, притаманним ліричним творам.

^ Порядок виконання проекту «Літературний портрет»
1.Виберіть прізвище письменника по творчості якого ви будете працювати.
2.Використовуючи ресурси мережі Інтернет, підберіть необхідні документи, фотографії, таблиці, ілюстративний та текстовий матеріал, аудіо - та відео фрагменти.

Сайти

www.ukrreferat.com/index.php?referat =

htt://www. ukrlib.com.ua

www.museum.org.ua

www.honchar.org.ua

www.ostrivznan.org.ua

uk.wikipedia.org

www.litakcent.com

www.book-courier.com.ua

www.uahistori.cjb.net

www.unicorne.org

abetka.ukrlife.org

Програма “Google”.
3. Скомпонуйте підібраний матеріал в хронологічній послідовності:

3.1. Портрет. Роки народження. Цитата про письменника або його власна думка.

3.2. Місце народження. Батьки. Рідні сестри, брати. Друзі.

3.3. Творчий доробок: перший твір, найвідоміші твори, твір, що вивчається за програмою тощо.

3.4. Аудіо- та відео фрагменти.

Завдання для самостійної роботи №2
^ 1.Вивчити напам'ять поезію

П.Тичини „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”; М.Рильського “Солодкий світ!..”; В.Сосюри „Любіть Україну”; О.Теліги “Сучасникам”; В.Симоненка „Лебеді материнства”; Л.Костенко „Життя іде і все без коректур”, уривок із роману «Маруся Чурай! (монолог Івана Іскри); Д.Павличка «Два кольори».

^ 2. Виконати завдання ( на вибір студента).

Варіант 1

Дібрати та опрацювати літературу до теми: Письменники «розстріляного Відродження» (відповідно номера за списком у журналі).
1. Яків Савченко.

2. Дмитро Загул.

3. Михайль Семенко.

4. Олекса Слісаренко.

5. Микола Зеров.

6. Василь Еллан.

7. Василь Чумак.

8. Майк Иогансен.

9. Володимир Свідзінський
10. Павло Филипович.
11.Тодосій Осьмачка.
12. Гео Шкурупій.

1З. Дмитро Фальківський.

14. Василь Бобинський.

15. Михайло Драй-Хмара.

16. Євген Плужник.

17. Леонід Чернов.

18. Степан Бен.

19. Микола Бажан.

20. Марко Вороний.

21. Олекса Близько.

22. Іван Сенченко.

23. Борис Антоненко-Давидович.

24. Кость Буревій.

25. Андрій Ніковський.

26. Володимир Юринець.

27. Лесь Курбас.

28. Михайло Грушевський.

29. Василь Мисик.

30. Юрій Мережко.
Написати реферативне повідомлення з цієї теми , користуючись Пам’яткою, як писати реферат (дивись самостійну роботу №1). Захистити роботу .

Варіант 2

Створити літературний портрет (документи, фотографії, таблиці, ілюстративний та текстовий матеріал, аудіо- та відеофрагменти, скомпоновані у послідовному хронологічному порядку) українського письменника 20 ст., статичну таблицю.

1. Павло Тичина.

2. Максим Рильський.

3. Володимир Сосюра.

4. Микола Хвильовий.

5. Григорій Косинка.

6. Євген Плужник.

7. Поети «празької школи»: Олег Ольжич, Олена Теліга, Тодось Осьмачка.

8. Остап Вишня.

9. Євген Маланюк.

10. Юрій Яновський.

11. Микола Куліш.

12. Олександр Довженко.

13. Іван Кочерга.

14. Улас Самчук.

15. Іван Багряний.

16. Василь Барка.

17. Андрій Малишко.

18. Олесь Гончар.

19. Василь Симоненко.

20. Дмитро Павличко.

21. Ліна Костенко.

22. Іван Драч.

23. Григір Тютюнник.

24. Василь Стус.

25. Валерій Шевчук.

26. Павло Загребельний.

27. «Розстріляне відродження»

28. Письменники Одещини.

29. Український театр 20-х років 20 ст. Лесь Курбас.

30. Статична таблиця. Художні засоби.
Література
1.Українська література: підручник для 11 кл. (рівень стандарту, академічний рівень)/ Г.Семенюк та ін.. – К.: Освіта, 2011. – с.379-399.

2.Бондарева О.Міф і драма. У новітньому літературному контексті. – К., 2006.

3.Українські літературні школи та групи 60-90-х років 20 ст. – Львів, 2009.

4.Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев’ятдесятників//Кур’єр Кривбасу.–1999. –Червень.

5.Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.

Схожі:

У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconУкраїнська література ХХ століття
Початок XX ст.: Загальнi тенденцiї художнього розвитку
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconЛітературне краєзнавство є важливим компонентом вивчення історії...
Останнім часом інтерес до письменства рідного краю помітно зростає, що є закономірним фактом. У контексті епохи національного відродження,...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconМетодичні поради вивчення історії у вузі відрізняється від вивчення її у загальноосвітній школі
України, особлива увага надається питанням становлення та розвитку державності. Це вимагає не просто знання тих чи інших історичних...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconЛітература рідного краю. Загальне ознайомлення із художніми творами митців рідного краю
Навчальна мета: засвоїти знання про літературу рідного краю, ознайомитися із життєвим та творчим шляхом основник представників; поглибити...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconТема: Методика викладання синтаксису у вищому навчальному закладі
Т. Гнаткевич //Українська мова та література в школі. – 2008. №6. – С. 15 – 17
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Хомула А. М. Українська література ІІ хомула А. М. Українська література ІІІ ужва О. О. Математика
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconВідділення: українська філологія Секція: українська література українська демонологія
Темою мого дослідження стала українська демонологія та її персонажі. Демонологічні уявлення стали основним пластом всієї традиційної...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconНапрям
Чим глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного слова, тим більше підготовлений...
У школі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література iconНаші волонтери Які вони?
Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна – це спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка