Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування
Скачати 481.42 Kb.
НазваУкраїнська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір481.42 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4
УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ. 2 КУРС
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ МІНІМУМ, ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Розділ 1. Українська мова як мова професійного спілкування
1. Термінологічний мінімум

Мовасистема звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування. Мова — це найважливіший засіб спілкування і пізнання.

^ Основні функції мови:

 • комунікативна функція реалізується у спілкуванні, розмовах, діалогах, полеміці. Вона створює суспільство як соціум, сприяє самовираженню особистості;

 • пізнавальна (гносеологічна) функція полягає в тому, що мова є засобом пізнання, збирання й оформлення всіх тих знань, які накопичені людьми в процесі їх свідомої діяльності;

 • мислетворча (когнітивна) функція полягає в тому, що мова є засобом формування думки;

 • історична функція полягає в накопиченні знань про минуле роду, нації, певної країни чи людства в цілому.;

 • соціальна функція виявляється в суспільній значущості кожної мови: наскільки максимально вона охоплює сфери спілкування, чи є мовою міжнародного, міжнаціонального чи локально-територіального спілкування;

 • експресивна функція – це виявлення емоцій за допомогою різних мовних засобів;

 • імпресивна функція полягає в переконуванні співрозмовника за допомогою мовних засобів, у зверненні його уваги на актуальні для іншого мовця питання;

 • волюнтативна функція виявляється в наказовості, можливості примусити співрозмовника діяти всупереч власним переконанням;

 • естетична (поетична) функція сприяє виникненню позитивних емоцій, несе приємність, насолоду читачеві чи слухачеві;

 • виховна функція полягає у вихованні громадської позиції, закріпленні правил поведінки, формуванні особистості завдяки художнім творам, виставам, кіно;

 • ідентифікаційна функція допомагає кожному з мовців вирізнити себе з мовного середовища, відшукати близьких за мовою співрозмовників; при цьому завдяки мові кожен народ чи народність заявляє про себе, ідентифікує своє існування серед інших націй і мов.

^ Національна (загальнонародна) мова – сукупність усіх мовних одиниць, тобто і діалектного, просторічного мовлення, жаргону, сленгу, арго.

Літературна мова – удосконалена, регламентована форма національної мови, що має певні норми у граматиці, лексиці, вимові, наголошуванні.

^ Ознаки літературної мови: унормованість, уніфікованість, наддіалектність, поліфукціональність, стилістична розрізненість, загальнообов’язковість для всіх членів суспільства, наявність усної та писемної форм вираження.

Норма – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, закріплених в процесі суспільної комунікації, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. Мовні норми характеризуються системністю, історичною та соціальною зумовленістю, стабільністю й водночас змінністю.

^ Державна мова – це мова корінного населення, мова, що має свої традиції, закріплена конституцією, тобто визнана на законодавчому рівні, й уживання якої є обов’язковим в органах державного управління, громадських органах, організаціях, на підприємствах, у державних установах, закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики.

Функції державної мови:

 • державного управління;

 • міжнаціонального спілкування;

 • загального інформаційного еквівалента;

 • державного суверенітету;

 • об’єднання народу країни;

 • регулятивна;

 • виховна.

Мовлення — це процес (або результат процесу) вираження думки засобами мови. Фердинанд де Сосюр характеризував мовлення як «комбінації, за допомогою яких суб'єкт, що говорить, користується мовним кодексом з метою вираження своєї особистої думки». Разом із тим, визначаючи відношення мовлення до мови, він бачив у ньому реалізацію мовної потенції, свого роду «виконання» мови.

^ Мовами міжнародного спілкування є найпоширеніші у світі та закріплені в між­народному праві офіційні та робочі мови Організації Об‘єднаних Націй. Мовами міжнародного спілкування в Україні є англійська, іспанська, китайська, німецька, російська, французька мови.

^ Мова міжнаціонального спілкування – це мова-посередник, яка використовується народами багатонаціональної держави для взаємного спілкування, наприклад, українська мова як засіб спілкування в Україні. Відповідно до Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є українська, російська та інші мови.

Ділова мова – відгалуження літературної мови, що забезпечує писемне та усне спілкування на офіційно-діловому рівні.

^ Мовою правознавчого спрямування - одна з форм сучасної літературної мови, специфіку якої зумовлюють особливості спілкування та діяльність у правознавчій та правозахисній сферах. Це сукупність усіх мовних засобів, які правознавець використовує у професійній діяльності.

^ Функції мови правознавчого спрямування:

 • номінативна – називання фахових реалій та понять;

 • пізнавальна – знаряддя й спосіб фахового пізнання, запам’ятовування, оволодіння фаховим досвідом;

 • аксіологічна – фахова та морально-етична оцінка;

 • культороносна – збереження й передавання фахових знань і культури професійного спілкування;

 • естетична – мовностилістична довершеність текстів.

^ Нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
^ Це цікаво знати

Відомі люди про мову

 • Вільгельм фон Гумбольдт: «Рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова».

 • Дзерович Юліан: «Мова – це кров, що оббігає тіло нації. Виточи кров – умре нація».

 • Йоганн Готфрид Гердер: «Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім'я людини».

 • ^ Олександр Пономарів: «Стан державної мови, рівень володіння нею, поширеність у різних сферах життя - усе це показник цивілізованості суспільства».

 • ^ Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку в них відбирає мову».

 • Карл Маркс: «Чужою мовою розмовляє у державі або гість, або найманець, або окупант, який нав’язує їй свою мову».^ 2. Запитання для самоперевірки знань

1. Що таке мова? Чому вона є найважливішим засобом спілкування?

2.Чим мова відрізняється від мовлення?

3. Назвіть основні функції мови в суспільстві.

4. Які сфери соціального життя охоплює мова?

5. Чому мову вважають основним виразником культури нації?

6. Що таке загальнонародна мова?

7. Що таке літературна мова? Назвіть її ознаки.

8. Що таке норма? Назвіть види мовних норм.

9. До якої мовної сім’ї і групи належить українська мова?

10. На які підгрупи поділяється група слов’янських мов?

11. Хто є зачинателем сучасної української літературної мови?

12. Хто є основоположником сучасної української літературної мови?

13. На основі якого наріччя і коли сформувалася сучасна українська літературна мова?

14. Що таке державна мова? Які функції вона виконує?

15. Які законодавчі акти про мови в Україні ви можете назвати? Охарактеризуйте їх.

16. Розкрийте поняття мови міжнародного і міжнаціонального спілкування. Чи є українська мова мовою міжнародного і міжнаціонального спілкування?

17. Що є діловою мовою? Назвіть її особливості.

18. Охарактеризуйте поняття мови правознавчого спрямування. Які функції вона виконує?

19. Що таке нормативно-правовий акт?
Розділ 2. Стильові різновиди української мови
^ 1. Термінологічний мінімум

Функціональний стиль – сукупність прийомів відбору та сполучень мовних засобів, зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування.

Кожний стиль має:

 • функцію (мету мовлення);

 • сферу поширення (коло мовців);

 • систему мовних засобів;

 • стилістичні норми (правила використання мовних засобів);

 • підстилі;

 • жанри реалізації.

Офіційно-діловий стиль - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, гро­мадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю.

Основна функціянастановчо-інформативна.

Сфера використання – офіційно-ділові стосунки в державно-політичному, громадському і економічному житті, законодавство, адміністративно-господарська діяльність.

Основні ознаки:

 • ґрунтується на логічній основі;

 • послідовність і точність викладу фактів;

 • документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість;

 • емоційно-експресивна нейтральність вислову;

 • неприпустимість двозначності тлумачень змісту;

 • високий рівень стандартизації мови (вживання усталених словесних формул, значна частота повтору слів, зворотів, конс­трукцій);

 • одноманітність, усталеність форми, сувора регламентація розміщення та будови тексту

Мовні засоби:

 • широке використання професій­ної термінології, канцеляризмів, абревіатур, відсутність діалектизмів, жаргонізмів, просторічних виразів, слів із суфіксами суб’єктивної оцінки тощо;

 • номенклатурні найменування;

 • іменний характер;

 • використання віддієслівних іменників, назв осіб за їх функцією, словосполучень із дієсловами у теперішньому часі для позначення постійності дії;

 • своєрідність синтаксису: прямий поря­док слів, найхарактерніші речення – прості поширені, використання і складносурядних та складнопідрядних речень, нанизування однорідних членів речення, ускладнення речень численними однотипними конструкціями.

Підстилі:

 • законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо;

 • юридичний — використовується в юриспруденції у вигляді актів, позовних заяв, протоколів, постанов, за­питів, повідомлень тощо;

 • адміністративно-канцелярський — використовуєть­ся в професійно-виробничій сфері, правових взаєминах і діловодстві у вигляді офіційної кореспонденції, дого­ворів, контрактів, заяв, автобіографій, доручень тощо;

 • дипломатичний — використовується в сфері між­державних офіційно-ділових стосунків у вигляді договорів, конвенцій, протоколів, заяв тощо.

Основні жанри: закон, указ, статут, постанова, акт, позовна заява, протокол, запит, наказ, договір, характеристика, автобіографія, розписка, доручення, розпорядження, інструкція, довідка, заява, звіт, конвенція, комюніке, звернення, нота, міжнародний протокол.

^ Науковий стиль обслуговує різні сфери і потреби науки.

Основна функція – пізнавально-інформативна.

Сфера використання – наукові й науково-технічні праці, призначені для спеціалістів (монографії, спеціальні журнали, підручники для вищих шкіл, філософські трактати тощо).

Основні ознаки:

 • понятійність і предметність;

 • об’єктивний і змістовний аналіз;

 • логічна послідовність і доказовість викладу;

 • узагальненість понять і явищ;

 • однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень;

 • точність і лаконічність висловлювань;

 • аргументація висловлених положень і переконливість твержень;

 • докладні висновки.

Мовні засоби:

Підстилі:

 • власне науковий, основним призначенням якого є об'єктивувати наукові відомості й кінцеві результати аналітико-синтетичного перероблення даних. Цей підстиль збагачений інтернаціональними загальнонауковими термінами. У межах власне наукового підстилю виділяють науково-інформативний різновид (реферат, анотація, резюме, огляд) та науково-довідковий (довідники,словники, каталоги);

 • науково-навчальний, головною рисою якого є доступність викладу інформації, спрощеність системи доведень, програмність викладу матеріалу, спрямованою на активізацію мислення учня, послідовність уведенням термінологічної лексики;

 • науково-публіцистичний, що передбачає виклад наукової інформації із залученням емоційних засобів. Прикладом може слугувати стаття в ЗМІ про певну історичну подію, де як використовуються урочисті, поетичні лексеми, складні синтаксичні конструкції, так і образні вислови, за допомогою яких автор висловлює власну думку;

 • науково-популярний, що характеризується використанням елементів художнього та публіцистичного мовлення (епітети, порівняння, метафори).

Основні жанри: монографія, стаття, реферат, анотація, дисертація тези, підручник, посібник та ін.
  1   2   3   4

Схожі:

Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconПрактичне заняття 2 Державна мова – мова професійного спілкування
Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – С. 19–52
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування icon1. Державна мова – мова професійного спілкування
Під час вивчення дисципліни «Українська мова професійного спілкування» наголошується переважно на тих особливостях мовних норм, які...
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconЛ. П. Бойко сучасна українська літературна мова
Бойко Л. П. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : [навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconЛекція тема державна мова мова професійного спілкування
Ключові поняття: мова професійного спілкування, літературна мова, мовні норми, мовна, мовленнєва, комунікативна компетенція, професійна...
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconЗакони, що регламентують функціонування української мови
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconДержавна мова – Мова професійного спілкування
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Комунікативне призначення мови в професійній...
Українська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний мінімум, запитання для самоконтролю та рекомендована література розділ Українська мова як мова професійного спілкування iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
Тимофєєва О. М. Українська мова ІІ тимофєєва О. М. Українська мова ІІІ тимофєєва О. М. Українська література
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка