Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації
Скачати 39.92 Kb.
НазваПрограма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації
Дата конвертації30.08.2013
Розмір39.92 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Українська мова – національна мова українського народу. Походження і розвиток мови української народності і нації.

Основні стилі сучасної української мови. Територіальні діалекти української мови.

Фонетичне членування мовного потоку. Склад як частина фразового такту. Український складоподіл. Наголос.

Загальна характеристика та класифікація мовних звуків.

Голосні звуки сучасної української літературної мов. Артикуляційна класифікація голосних звуків. Зміни голосних у потоці мовлення.

Артикуляційно-акустична класифікація приголосних звуків. Асиміляція і дисиміляція приголосних звуків у потоці мовлення. Спрощення у групах приголосних.

Фонема як найменша одиниця звукової системи мови. Фонеми і варіанти фонем. Головні і варіантні вияви голосних і приголосних фонем української мови.

Основні чергування голосних і приголосних фонем.

Основні правила української літературної вимови.

Звуки і букви. Український алфавіт.

Українська орфографія, її принципи. Вживання м'якого знака і апострофа. Правопис слів іншомовного походження. Позначення на письмі подовжених приголосних звуків.

Правила переносу слів з рядка в рядок.

Слово як одиниця мови. Значення слова і поняття. Багатозначність слів у сучасній українській мові. Пряме і переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми.

Формування української лексики. Активна і пасивна лексика. Лесика українська мови з погляду сфер вживання. Склад української лексики із стилістичного погляду.

Типи фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології. Типологія словників. Історія української лексикографії.

Морфема як найменша неподільна значуща частина слова. Типи морфем. Корінь слова, спільнокореневі слова. Афікси, їх типи. Основа слова закінчення (флексія). Зміни у морфемній будові слова.

Словотвірна структура слова. Словотвірне значення. Словотвірний тип. Морфологічні і неморфологічні способи словотвору.

Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія. Основні способи вираження граматичних значень в українській мові. Частини мови принципи їх виділення.

Загальне значення і граматичні ознаки іменника. Лексико-граматичні категорії іменника. Граматичні категорії іменника (рід, число, відмінок). Основні значення відмінків. Поділ іменників на відміни і групи. Відмінювання іменників. Словотвір іменників.

Значення і граматичні ознаки прикметника. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Повні і короткі прикметники. Тверда і м'яка групи прикметників. Відмінювання прикметників. Словотвір прикметників. Адє'ктивація.

Значення і граматичні ознаки числівника. Розряди числівників за значенням і граматичними ознаками. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Словотвір числівників.

Значення займенників. Співвідношеня займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників. Прономіналізація.

Значення і граматичні ознаки дієслова. Дієслівні форми. Дві основи дієслова. Структурні класи дієслів. Категорії виду, перехідності/неперехідності, стану, особи, часу, способу дієслів.

Дієвідмінювання. Словотвір дієслів. Вербалізація.

Дієприкметник. Предикативні форми на -но, -то. Дієприслівник. Дієслівні зв'язки.

Значення і граматичні ознаки прислівника. Розряди прислівників за значенням. Безособово-предикативні та модальні прислівники. Словотвір прислівників. Адвербіалізація.

Прийменник. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників та субстантивованих слів. Групи прийменників за походженням і морфологічним складом.

Сполучник. Сполучники сурядності і підрядності. Морфологічний склад сполучників.

Вигук. Групи вигуків за значенням. Звуконаслідувальні слова. Інтер'єктивація.

Словосполучення як синтаксична одиниця. Типи словосполучень. Способи зв'язку слів у словосполученні і реченні. Синтаксичні відношення у словосполученні.

Речення як основна синтаксична одиниця. Основні ознаки речення. Класифікація речень. Головні члени речення. Другорядні члени речення.

Односкладні речення. Слова-речення. Неповні речення. Приєднувальні конструкції. Порівняльні звороти.

Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення. Відокремлені члени речення. Звертання. Вставні та вставлені конструкції.

Складне речення. Основні типи складних речень. Засоби поєднання частин складного речення.

Складносурядні речення, їх класифікація. Складнопідрядні речення, їх класифікація. Складні безсполучникові речення, їх класифікація.

Складні синтаксичні конструкції. Складнопідрядні багатокомпонентні речення. Складні речення із сурядністю і підрядністю. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Надфразна єдність. Текст.

Конструкції з чужим мовленням. Пряма, непряма, невласне пряма мова. Діалог. Цитати. Актуальне членування речення. Порядок слів у реченні. Українська пунктуація.

Схожі:

Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації icon1. Вченя про мову як суспільне вище. Функції мови. Мова І мовлення....
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку,...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова...
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconЩо регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Розкрити роль мови у суспільному житті. Розрізняти поняття «державна мова», «літературна мова», «національна мова». Систематизувати...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconЗакони, що регламентують функціонування української мови
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconК ф. н. Мацько О. М. Програма курсу „Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія”
Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення. Українська мова – національна мова українського народу. Мовна...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconВступ. Норми І стилі сучасної української літературної мови
...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації icon1. Державна мова мова професійного спілкування. 2
Стилістична система української мови. Основні ознаки функціональних стилів української мови. 7
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconУкраїнська культура першої пол. ХІХ ст
Західної Європи. Саме розвиток української культури був яскравим виявом дальшого формування української нації, відро­дження самосвідомості...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconТема 1 Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми...
«мова» І «мовлення», які функції виконує мова, яким чином співвідносяться поняття «національна мова», «державна мова», «літературна...
Програма державного іспиту із сучасної української мови українська мова національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації iconЛекція 1 Державна мова – мова професійного спрямування
Поняття національної мови, історія розвитку української мови, її місце серед інших мов світу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка