Наукова проблематика конференції
Скачати 58.25 Kb.
НазваНаукова проблематика конференції
Дата конвертації30.08.2013
Розмір58.25 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

ЄЛЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.О. БУНІНА (РОСІЯ)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики».

Конференція відбудеться 4-5 жовтня 2013 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Реєстрація учасників конференції 3 жовтня з 900 до 1800 год. і 4 жовтня з 800 до 1100 год. у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки», затвердженому ВАК України як фахове видання. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.
^

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:


 • поетика в системі літературознавчих категорій;

 • індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм;

 • текст, інтертекст, культура;

 • семантика слова, тексту, перекладу;

 • літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики;

 • компаративістичні виміри літератури;

 • поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.


Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 15 липня 2013 р. заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, E-mail) і текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок. Для учасників конференції без наукового ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість – 25 грн. за сторінку (публікації для учасників, що мають науковий ступінь доктора наук, здійснюються безкоштовно), організаційний внесок (для всіх) – 150 грн.

До 1 вересня 2013 р. після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде повідомлено додатково на електронну адресу) здійснюється оплата публікації та оргвнеску поштовим або електронним переказом на адресу:

Шулик Поліна Львівна

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Факультет іноземної філології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, буд. 61

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

Україна, 32300

^ ЗАОЧНА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для заочної участі у конференції необхідно до 15 липня 2013 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (8-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. Оргвнесок включає витрати на підготовку програми конференції (друкований та електронний варіанти), розсилку програми та збірника статей учасникам (учасникам, які не сплатили оргвнесок, матеріали не надсилаються!). Публікація статті здійснюється з розрахунку 25 грн. за сторінку окремо.
^
Оргвнесок та оплата статті для заочних учасників здійснюється поштовим або електронним переказом на адресу:

Шулик Поліна Львівна

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Факультет іноземної філології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, буд. 61

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

Україна, 32300

^
Контакти: тел. 0384933361; 0969416512; 0503764701;

E-mail: azs953@i.ua

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті такі:

  1. Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: „постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

  2. На першому рядку статті, перед прізвищем автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).

  3. Текст набирається шрифтом “Times New Roman”, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

  4. У тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються параметри абзацу, шрифту, положення символів табуляції).

  5. У тексті використовується дефіс "-", який не відділяється пропусками, і тире "—" (Alt+0151), яке відділяється з обох боків пропусками. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться, а після них — ставиться. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.

  6. Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

  7. Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7—9], де перша цифра — номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому, декілька джерел через крапку з комою або через дефіс.

  8. За необхідності подання приміток (коментарів) до тексту вони оформлюються так: у тексті за допомогою функції “Верхний индекс” ставиться порядковий номер примітки (наприклад: ...1 ...2), а після тексту статті (до “Списку використаних джерел”) із заголовком “Примітки” (по центру) наскрізною нумерацією подається текст приміток.

  9. Після тексту статті (приміток) по центру подається заголовок “Список використаних джерел” і в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список використаних джерел оформлюється за вимогами ВАК (Бюлетень ВАК України. — 2009. — №3). У списку необхідно розрізняти тире та дефіс.

  10. Після “Списку використаних джерел” подається два резюме — українською та англійською мовами, кожне розміром не менше 5 рядків із відповідними заголовками: “Анотація”, “Summary” та ключові слова.

  11. Матеріали, які не відповідатимуть вимогам, будуть відхилені.


Взірець оформлення матеріалів:

УДК

Соломейко П.Г., Крицький О.С.

^ НАЗВА СТАТТІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Текст статті

Примітки

Список використаних джерел (взірець)

 1. Безхутрий Ю. М. Художній світ Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Ю. М. Безхутрий. — Режим доступу: http: // www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/Bezkhoutry.pdf.

 2. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие / Елена Андреевна Земская. — [3-е изд., испр.] — М. : Флинта, 2006. — 328 с.

 3. Каракуця О. М. Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. : 10.02.01. «Українська мова» / О. М. Каракуця. — Харків, 2002. — 19 с.

 4. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. — К. : Вища шк., 1994. —670 с.

 5. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнословянські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2006. — С. 146—151.

 6. Щукин В. Заметки о мифопоэтике «Грозы» [Электронный ресурс] / В. Щукин // Вопросы литературы. — 2006. — № 3 (май-июнь). — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/voplit/2006/3/shu6-pr.htm1.

 7. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. — Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. — 830 p.

Анотація

Ключові слова:

Summary

Key words

Заявка

на участь у V Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики”
4-5 жовтня 2013 р., м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________________________

Тема доповіді:_____________________________________________________

Наукова проблематика:____________________________________________

Установа:________________________________________________________

Посада:__________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання,:_____________________________________

Поштова адреса:__________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________

Телефон:________________________________________________________

Потреба у бронюванні готелю (так, ні)_______________________________
Контакти: тел.: 0384933361; 0969416512; 0503764701;

E-mail: azs953@i.ua


Схожі:

Наукова проблематика конференції iconУ збірнику матеріалів, які будуть опубліковані до початку роботи...
У збірнику матеріалів інформація може йти з кольоровими картинками (за додаткову плату). Наукова стаття публікується після завершення...
Наукова проблематика конференції iconПлан предмет, проблематика та значення філософії економіки Людина...
Економіка поняття багатозначне. Це І частина повсякденного життя, І народне господарство певної країни в цілому, а також окремих...
Наукова проблематика конференції iconІнформаційний лист міжнародна наукова відео-конференція
Місце проведення: корпус №1 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (ауд. 720). Початок роботи конференції:...
Наукова проблематика конференції iconПрограмові вимоги до іспиту
Наукова проблема та етапи її породження, наукова гіпотеза види наукових гіпотез
Наукова проблематика конференції iconК иївська наукова
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників...
Наукова проблематика конференції iconСписок наукових праць
Лупаренко Л. А. Технологія електронних відкритих журнальних систем в ікт-підтримці процесу науково-дослідної роботи / Лупаренко Л....
Наукова проблематика конференції iconФілософія, її походження, проблематика І функції. ІСТОРИЧНІ ТИПИ...
«Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів І харчоконцентратів», «Технологія зберігання, консервування І переробки плодів...
Наукова проблематика конференції icon«Шевченківська Весна 2012» 19-23 березня, Київ Міжнародна наукова...
Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
Наукова проблематика конференції iconОрієнтовний регламент роботи конференції
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції, за умов надання повної інформації про авторів...
Наукова проблематика конференції iconПлан поняття наукової публікації. Наукова монографія, наукова стаття,...
Вони узагальнюються також у кандидатських І докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка