Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І.
НазваМозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І.
Сторінка1/8
Дата конвертації23.08.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)
САМОСТІЙНА РОБОТА №1 (2 год)

до теми „Державна мова — мова професійного спілкування”

Студент повинен знати: тенденції розвитку української мови на сучасному етапі, природу й функції мови, основні ознаки літературної мови, типологію мовних норм, ознаки мовної норми.

Студент повинен уміти: розрізняти терміни „національна”, „офіційна”, „державна” мова; правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

^ Основні терміни: національна мова, офіційна мова, державна мова, літературна мова, норма, типологія мовних норм, функції мови.
ПЛАН

 1. Місце української мови серед мов світу. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

 2. Нормативність мовних одиниць. Ознаки мовної норми (традиційність, стійкість, змінність, варіантність, системність).

 3. Труднощі української словозміни та словопоєднання.

3.1.Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду.

3.2. Особливості поєднання числівників з іменниками.

3.3. Норми утворення ступенів порівняння прикметників.

3.4. Основні закономірності поєднання слів у словосполученні.
ЛІТЕРАТУРА

1. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. − К.: МАУП, 2002. – С.5−15; 29−35; 84−87; 95−99; 113−115.

2. Єрмоленко С.Я. Літературна мова / С.Я.Єрмоленко // Українська мова. Енциклопедія / [редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін.]. − К.: Українська енциклопедія, 2000.  С. 293−294.

3. Ковтюх С.Л. Репетитор (як навчитися грамотно писати): Навч. посібник з практичного курсу української мови. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2004. – С.188−191; 207−208; 219−223.

4. Ліштаба Т.В. Культура мови: курс лекцій / Т.В.Ліштаба. – Кіровоград, 2010. – С.22−29; 55−57; 59−60; 61, 66−67.

5. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. − К.: Каравела, 2008.

6. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч. посіб. / В.І. Мозговий – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

7. Німчук В.В. Державна мова / В.В.Німчук // Українська мова. Енциклопедія / [редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін.]. − К.: Українська енциклопедія, 2000.  С. 126−128.

8. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1993. – С.4−8.

9. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища школа, 1994. –С.3−9.
Виконати практично

 1. З Конституції України виписати 10 і 12 статті.

 2. Скласти короткий конспект теоретичного матеріалу.

 3. З підручника Ковтюх С.Л. „Репетитор (як навчитися грамотно писати)” виконати вправи 79 (І−ІІ с. 202), 85 (с.211), 91 (с.224).^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2 (4 год)

Тема: ОСНОВИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Студент повинен знати: яка роль культури мови в житті сучасного індивіда, комунікативні ознаки культури мови, особливості стандартних етикетних ситуацій, усталений набір мовних формул; роль словників у професійному мовленні вчителя, типи словників.

^ Студент повинен уміти: використовувати практичні навички з культури мови, удосконалити володіння мовними нормами, технікою усного і писемного мовлення, підвищити рівень власної мовленнєвої діяльності, навчитися помічати недоліки чужого мовлення.

^ Основні терміни: культура мови, комунікативні ознаки культури мови, професіограма, комунікативна професіограма, етикет, мовні формули.
ПЛАН

1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

2. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

3. Лексикографія. Предмет і завдання (САМОСТІЙНО!).

4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

5. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

6. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

^ 7. Телефонний етикет (САМОСТІЙНО!).

ЛІТЕРАТУРА

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

2. Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-Дружинець М. Л. СУМ: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. – К. : ВЦ „Академія”, 2006.

3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

4. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн./ З.Мацюк, Н. Станкевич. − К.: Каравела, 2008.

^ 5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет у спілкуванні / Я. Радевич-Винницький // Укр. мова і літ. − Ч. 10. − 2000. − С. 8-9.

7. Радевич-Винницький Я. Мовленнєвий етикет у сперечанні / Я. Радевич-Винницький // Укр мова і літ. − № 28. − 2004. − С. 1-3.

8. Стельмахович М. Г. Мовний етикет / М.Г.Стельмахович // Культура слова. — К., 1981. — Вип. 20.

9. Сучасна українська літературна мова / за ред. А. П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1993.

10. Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища школа, 1994.

11. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. — М.: Русский язык, 1982.

12. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навч. посібн. / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка К.: Вікар, 2003. − 224 с.

13. Язык и массовая коммуникация: Социолингвистическое исследование: [cб. статей]. − М.: Наука, 1984. − 278 с.
Виконати практично:

Завдання 1. Укласти схему комунікативної професіограми вчителя.
Завдання 2. Ознайомтеся з факторами, що впливають на етикетні ситуації. Проілюструйте кожен із пунктів прикладами з життя.

Фактори, що впливають на етикетні ситуації

1. Тип ситуації спілкування: жорсткі норми мовленнєвого етикету в офіційних ситуаціях (учитель / учні, начальник/підлеглий), напівофіційні (представники старшого / молодшого покоління), вільні норми в неофіційних ситуаціях (між друзями, близькими родичами).

2. Рівень знайомства співрозмовників. Найбільш жорсткі норми для незнайомих / малознайомих людей.

3. Ставлення до співрозмовника. Від цього залежить вибір мовних формул (з повагою, фамільярне і т.д)

4. Характеристика того, хто говорить. Чоловіки менш схильні дотримуватися норм мовленнєвого етикету. Те саме помітно і в спілкуванні людини, вищої за посадою.

5. Характеристика адресата: до погано одягненої людини у мовців часто виникає бажання звернутися на „ти”. На «ти» звертаються і до дітей.

6. Місце і час спілкування. Наприклад, „смачного”, „гірко”.

Завдання 3. Підготуйте сценарій етикетної ситуації (3 різні) з використанням мовних формул. Можливі ситуації: в бібліотеці, в „коридорах” влади, в громадському транспорті, на співбесіді та ін.

Завдання 4. Підготуйте повідомлення про етикетні мовні формули при веденні телефонної розмови.

Завдання 5. Опрацювати 10 словників. Зробити загальний короткий аналіз поданого в кожному словнику матеріалу за схемою:

1. Вихідні дані про словник: автор, упорядник чи колектив авторів, повна назва словника, кількість томів, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок.

2. Тип та завдання аналізованого словника, особливості розробки словникових статей, типи ремарок тощо.

3. Специфіка побудови аналізованого словника, особливості розробки словникових статей, типи ремарок тощо.

4. Коротка оцінка словника (доцільно використати матеріал рецензій на словник), його практичне застосування.

5. Приклад словникових статей (доцільно різних частин мови).
Перелік словників для опрацювання

1. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / Уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010 — 568 с.

2. Англо-русский физический словарь (около 60000 терминов) / Под ред. проф., д-ра физ.-мат. наук Д.М. Толстого. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 848 с.

3. Бастун В. М., Григоренко Я. М., Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 512 стор.

4. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2-х т. – М., 1991.

5. Вакуленко Максим. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. проф. О.В. Вакуленка. – Київ: Поліграфічний центр Київського університету імені Тараса Шевченка, 1996. – 236 с.

6. Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии. Около 18 000 терминов / Под редакцией канд. физ.-мат. наук А.М. Леонтовича. – М.: Русский язык. – 1977. – 501 с.

7. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.

8. П'ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.

9. Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.

10. Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп'ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В.В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.

11. Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.

12. Саврук М. П., Українсько-англійський науково-технічний словник. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 912 стор.

13. Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.

14. Физическая энциклопедия – М.: Большая Российская энциклопедия. – 1992-1998.

15. Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 928 с.^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3-4 (4 год)

Тема: СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Студент повинен знати: особливості стилістичної диференціації української мови, історію становлення стилів, різновиди жанрів та мовні засоби функціональних стилів, поняття про текст та його ознаки.

^ Студент повинен уміти: навчитися працювати з текстами різних функціональних стилів, визначати ознаки тексту; оволодіти навичками аналізу фахового тексту.

^ Основні терміни: стиль, стильова диференціація, жанр, мовні засоби,

науковий текст, науковий дискурс, ознаки тексту, цілісність тексту, зв'язність тексту, інформаційність, завершеність.
План

 1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.

 2. Історія становлення сучасної системи функціональних стилів української мови.

 3. Головні жанри реалізації стилів української мови.

 4. Мовні особливості стилів сучасної української мови.

 5. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів (САМОСТІЙНО!).

 6. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.

 7. Ознаки тексту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української літературної мови. – К., 1999.

3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. / Г.Й. Волкотруб. − К.: МАУП, 2002. – С.22−28;

4. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003.

5. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987. – 349 с.

6. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – С.241−295; 217−236.

8. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

9. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 1999.

10. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль, 2000.

^ 11. Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О. М. Семеног. ­­– К. : ВЦ «Академія», 2010. – С.20−24.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

13. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009.

^ 14. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. – К.: Вища шк., 1997. – С.7−10.

15. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009.
Практичні завдання

Завдання 1. Укласти табличку особливостей функціональних стилів української мови за схемою.


Стиль

Жанри

Мовні засоби

Науковий

Дисертація, лекція……

Широке використання термінів, іншомовних слів, абстрактної лексики…..
Завдання 2. Зробити аналіз поданих нижче текстів різних функціональних стилів за схемою.

Схема аналізу тексту

 1. Визначення стильової належності тексту.

 2. Головна ідея тексту.

3. Лексичні особливості: а) характеристика лексичного складу тексту з погляду вживання (книжна, розмовна, нейтральна, стилістично забарвлена лексика); б) доцільність використання синонімів, антонімів, паронімів, омонімів; в) з’ясування незнайомих слів; г) характеристика термінів.

4. Синтаксичні особливості: які речення переважають (прості, складні, повні, неповні).

5. Засоби зв’язності: лексичні засоби зв'язку; граматичні засоби зв'язку.
Текст 1

Ця осінь така, що не хочеться вголос мовчати.
Ця осінь напнута на душу, немовби струна.
Скрипкують дощі, достигають медові цукати.
І хочеться неба безоднього – тільки до дна.
І зайві слова. І повітря розбите словами.
Ковтаєш дими привокзальні і вогнищ дими.
І світ – карусель. І танцює земля під ногами.
А може, це просто назад обертаємось ми ?
...Вже завтра настане невдало віщоване дійство:
ти вийдеш із дому. Валізу – на плечі – мов хрест.
І сонне – з біґбордів – тебе проводжатиме місто,
затерте до дір, як напам’ять зазубрений текст.
Ти будеш блукати у пошуках долі і дому.
Ти будеш молитись на вицвілі мапи гілля.
А осінь тебе пожаліє й не скаже нікому
про те, як забув ти укотре, що кругла Земля.

(Н.Білецька)

Текст 2. Усі тіла мають масу і тому приєднуються один до одного. Заряджені ж тіла можуть і притягатися, і відштовхуватися одне від одного. Цей важливий факт означає, що в природі є частинки з електричними зарядами протилежних знаків. Якщо знаки зарядів однакові, частинки відштовхуються. Якщо різні – притягуються.

Заряд елементарних частинок – протонів, що входять до складу всіх атомних ядер, називають додатним, а заряд електронів – від’ємним. Між додатними і від’ємними зарядами немає ніяких внутрішніх відмінностей. Коли б знаки зарядів частинок помінялися місцями, то від цього характер електромагнітних взаємодій зовсім не змінився б (З підручника).
Текст 3.

Директору

товариства з обмеженою

відповідальністю "Еней "

Короленку В.І.

Волошенко Олени Олександрівни,

яка мешкає за адресою:

м. Кіровоград,

вул. Чорновола, 4, кв. 5

тел. 27-08-96
Заява

Прошу прийняти мене на посаду головного бухгалтера з 18 січня 2011 року.
До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома;

3) характеристику.
17 січня 2011 р.
Волошенко (підпис)
Текст 4. У зв'язку з настанням спекотної погоди рух великовантажного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад сім тонн по всіх вулицях Києва, у тому числі, визначеними для руху транзитного вантажного транспорту, з 10:00 до 22:00 заборонено. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідні заходи на вуличній мережі міста здійснюються і контролюються нарядами дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції Києва. Асфальтобетонні покриття при температурі повітря вище ніж +28 протягом дня нагріваються, що призводить до утворення колійності, напливів та інших механічних деформацій від дії колісних навантажень під час руху важкого транспорту.

(gazeta.ua).

Текст 5.

  • Добрий вечір.

  • Як вас звати? – терпеливо питається ведучий.

  • Чому ви питаєте?

  • Ну, я всіх питаю, коли хто додзвониться – як вас звати?

  • Точно всіх? – уточнює Вася.

  • Всіх-всіх, - заспокоює його ведучий.

  • Ну, - починає торгуватися Вася, - мене звати... А вас як звати?

  • Мене?

  • Так. Вас.

  • Ну, мене, - кокетує ведучий. – Та ладно, бог із ним. Що ви взагалі хотіли?

  • Від кого? - знову не розуміє Вася.

  • Ну, від мене.

  • Що? – пошепки питається Вася мене.

  • А я знаю? – кажу я йому. – Поговори з ним про музику. Головне – потягни час, розумієш?

  • Розумію, - каже Вася. – На, сам потягни.

(С.Жадан)
Текст 6. Тебе взиваємо, правдивого Бога... Не зсилай на нас ні турбот, ні голоду, ні нагальної смерти, огню, потопи, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало нас карай, багато милуй, мало рани, а милосердно лікуй; мало смути, скоро звесели, бо не може наша душа довго стерпіти Твого гніву, як стеблина вогню. Вкороти свій гнів, умилосердися, бо Твоя є сила милувати і спасати. Тому й продовжи ласку Твою для людей Твоїх... Всіх, що в роботі, в полоні, на засланні, в дорозі, у плавбі, в темницях, у голоді, і спразі, і наготі, — всіх помилуй, усіх потіш, усіх возрадуй, зсилаючи їм радість тілесну й душевну (Митрополит Іларіон).
Завдання 2. З’ясуйте засоби зв’язності у поданих фрагментах наукового тесту.

1. Необхідно звернути увагу на положення долоні під час вітання. Якщо той, хто протягує руку, тримає її відкритою догори, він демонструє свою доброзичливість і довіру. Якщо долоня повернута донизу, у людини, якій її простягнуто, виникає відчуття залежності. 2. Перш ніж телефонувати у важливій справі треба спочатку добре обміркувати можливий перебіг майбутньої розмови. Для цього треба уявити собі людину, з якою доведеться розмовляти, і бесіду будувати, враховуючи її особливості. До того ж треба зважати на те, що в неї обмаль часу й не вона є ініціатором бесіди. 3. Успіх бесіди багато в чому залежить від того, чи вдасться адекватно уявити собі образ партнера. Тут нерідко спрацьовують стереотипи, а вони часом бувають неправильними. Як зазначалося, треба мати попередню інформацію про співбесідника, передусім знати типові, індивідуальні, вікові та статеві характеристики.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Модульний контроль

Студент повинен знати: увесь теоретичний матеріал І модуля

Студент повинен уміти: застосовувати на практиці теоретичні знання І модуля.

Основні терміни: усі з вивченого матеріалу за І модуль.


Змістовий модуль 2

^ ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 (2 год)

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconШевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч посіб
...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconРекомендована література
Кислюк К. В. Філософія. Модульний курс: навч посіб для студ вищ навч закл. – Х.: Торсінг Плюс, 2009. – 416 с
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconКредитно-модульний курс
В.І. Штанько, Н. В. Чорна, Т. Г. Авксентьєва, Л. А. Тіхонова. Політологія: кредитно-модульний курс. Навч посібник. –, 2010.– 368...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconТема. Система жанрів наукової літератури. Стаття
Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч посіб. / Л. І. Галузинська,...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconЛ. В. Борисова «Управлінське документування: Кредитно модульний курс»
Білобровко Т.І. «Управлінське документування: Кредитно – модульний курс»: навч метод посібник / Т.І. Білобровко, Л. В. Борисова;...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconУкраїнська мова за правознавчим спрямуванням. 2 Курс термінологічний...
Мова – система звукових І графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається І має соціальне призначення;...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconТема: Нормативність використання лексичних засобів у професійному...

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconГалузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова...
Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч посібн. – К.: Знання, 2008....
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconМацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч посіб./ З. Мацюк, Н. Станкевич
Кр складається з двох теоретичних питань та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому...
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навч посіб. / В.І. iconДвнз «Криворізький національний університет» (повне найменування вищого навчального закладу)
Спеціальність 010100 «Українська мова та література І українознавство», «Українська мова, література та редагування освітніх видань»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка