Затверджую
Скачати 234.58 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації11.08.2013
Розмір234.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра _________Теплоенергетики___________

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________ Чепрасов О.І

„____” ___________2012 р.

Робоча НАВЧАЛЬНА програма

Дисципліна ___Використання вторинних енергетичних ресурсів_________

(назва дисципліни згідно з робочим навчальним планом)

____вибіркова_________

(статус - нормативна, вибіркова)

Галузь знань _0506^ ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ ”_

…………. (назва галузі знань)

Напрям підготовки 6.050601 „Теплоенергетика

………….(шифр і назва напряму) … ………

Факультет ____ Енергетики та енергозбереження

(назва факультету)

Укладач: доц. Чейлитко А.О.___

(посада, ПІБ)

Обсяги навчальної роботи, за формами навчальних занять

Форма навчання

Денна

Заочна


^ Загальний обсяг, годин / кредитів

144 / 4

144 / 4

У тому числі: обсяг аудиторних занять, год.:

64

12

з них: - лекції

32

8

- практичні заняття

32

4

- лабораторні заняття

-

-

У тому числі: обсяг самостійної роботи, год.:

80

132

- підготовка до аудиторних занять

16

12

- опрацювання розділів РНПД, які не висвітлюються на лекціях

10

50

- виконання курсового проекту (^ КП) чи курсової роботи (КР)- виконання індивідуальних завдань: реферат (Р), домашня контрольна робота (ДКР), аудиторна контрольна робота (АКР), тестування (Т)

38

60

- підготовка до модульного та підсумкового контролю

16

10

Форми і термін проведення (№ тижня) модульного контролю

Т (2), ДКР (4); Т (6),Т(8)

ДКР(6), Т(8)

Термін підсумкового контролю (ПК) (№семестру і напівсеместру)

VIIІ сем., 15 н/с

X сем., 19 н/с

 • Робоча програма розглянута на засіданні кафедри ____________ ТЕ ____________________

(назва кафедри, за якою закріплена дисципліна)

Завідувач кафедри Яковлєва І.Г. ____________ протокол № _ від _18.12.2012__

Погоджено з науково-методичною радою:

- спеціальності ТЕ; Голова н/м ради _ Яковлєва І.Г __________ протокол № __ від __________
ЗМІСТ


1 Загальні положення...........................................................................

1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни……………………

1.2 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .........................................................................................................

1.3 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...............

1.4 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .................................

2 Модульна структура дисципліни………………………………………. . ..

3 Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

3.1 Лекційні заняття……………………...........................................................

3.2 Практичні заняття……………………. .....................................................

3.3 Самостійна робота студента……………………... ....................................

3.3.1 Підготовка до аудиторних занять..…………………………………….

3.3.2 Домашня контрольна робота (індивідуальні домашні завдання).........

3.4 Питання до модульного тестування…………………………………….

3.5 Контрольні питання до іспиту з дисципліни ……………………….

4 Критерії модульного контролю та оцінювання знань…………………….

5 Навчально-методичні матеріали з дисципліни .........................................

5.1 Основна література…………….. ...............................................................

5.2 Додаткова література……………………………………………………..3

3

4

3

3

3

4

6

6

7

8

8

8

9

9

10

10

10

10
ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни "Використання вторинних енергетичних ресурсів” (ВВЕР) вивчається відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.050601 „Теплоенергетика

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Мета і завдання викладання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни є навчання студентів сучасним методам використання вторинних енергоресурсів у промисловості з метою покращення ексергетичних характеристик виробництва та збільшення прибутку підприємства.

Задачами дисципліни є оволодіння студентами методами розрахунку, аналізу та вибору раціональних схем використання вторинних енергетичних ресурсів; розрахунків енергетичного та ексергетичного балансу виробництва; розрахунків технологічних режимів, їх оптимізації, вибору обладнання.

^

1.2 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця


Дисципліна повинна дати достатні фундаментальні та прикладні знання для компетентного і відповідального вирішення таких задач:

- розрахунок та дослідження ефективності процесу виробництва;

- знання сучасних технологічних схем використання вторинних енергоресурсів у виробництві;

 • зниження собівартості кінцевої продукції та підвищення енергетичних показників роботи за рахунок використання вторинних енергоресурсів.


^ 1.3 Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ види та класифікацію вторинних енергоресурсів; загальні характеристики та конструкції енергетичного обладнання, яке застосовується при використанні вторинних енергоресурсів; фактори, які впливають на вибір принципової схеми, обладнання, параметрів технологічного процесу.

ВМІТИ обирати і розраховувати теплові схеми установок з використанням вторинних енергоресурсів; вибирати і розраховувати параметри обладнання, яке буде задовольняти поставленим технологічним вимогам; проводити обчислювальні експерименти і аналізувати їх результати.
^ 1.4 Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна "Використання вторинних енергетичних ресурсів” продовжує технічну підготовку студента і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін "Термодинаміка", "Котельні установки промислових підприємств", "Тепломасообмін", "Паливо" та ін.
^ 2 Модульна структура дисципліни


№ і назва .залікового …модуля

( (№ тиж-

нів напівсеместру)

Обсяг і тематика аудиторних занять та самостійної роботи,

за напівсеместрами

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

навчального семестру та напівсеместру

VIIІ семестр,

15-ий н/с

X семестр,

19-ий н/с

Максимальна рейтингова оцінка у н/с

100 балів

100 балів

Загальний навчальний обсяг дисципліни у н/с (год./кредити)

144 / 4

144 / 4

Модуль 1 Загальні характеристики ВЕР. Енергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР

(1- 2 тижні)

Максимальна рейтингова оцінка 1-го модуля

25 балів

25 балів

Обсяг 1-го модуля (год./кредити)

36/1

36/1

Форма і термін проведення модульного контролю

АКР (2),

СКР (2)

^ Аудиторна робота, год.,

у тому числі:

16

6

Лекції:

8

4

Практичні заняття:

8

2

^ Самостійна робота, год.,

у тому числі:

20

33

Підготовка до занять

4

3

- виконання індивідуальних завдань: реферат (Р), домашня контрольна робота (ДКР), аудиторна контрольна робота (АКР), тестування (Т), підготовка СКР

СКР

9,5

СКР

15

Опрацювання розділів програми, які не висвітлюються на лекціях

2,5


12,5


Підготовка до аудіторної контрольної роботи (АКР)

4

2,5

Модуль 2 Ексергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР (3 -4 тижні)

Максимальна рейтингова оцінка 1-го модуля

25 балів

25 балів

Обсяг 1-го модуля (год./кредити)

36/1

36/1

Форма і термін проведення модульного контролю

АКР (4),

СКР (4)

^ Аудиторна робота, год.,

у тому числі:

16

6

Лекції:

8

4

Практичні заняття:

8

2

^ Самостійна робота, год.,

у тому числі:

20

33

Підготовка до занять

4

3

- виконання індивідуальних завдань: реферат (Р), домашня контрольна робота (ДКР), аудиторна контрольна робота (АКР), тестування (Т), підготовка СКР

СКР

9,5

СКР

15

Опрацювання розділів програми, які не висвітлюються на лекціях

2,5


12,5


Підготовка до аудіторної контрольної роботи (АКР)

4

2,5

Модуль 3 "Використання тепла відхідних газів" (5 -6 тижні)

Максимальна рейтингова оцінка 1-го модуля

25 балів

25 балів

Обсяг 1-го модуля (год./кредити)

36/1

36/1

Форма і термін проведення модульного контролю

Т(6),

Т (6)

^ Аудиторна робота, год.,

у тому числі:

16

0

Лекції:

8

0

Практичні заняття:

8

0

^ Самостійна робота, год.,

у тому числі:

20

33

Підготовка до занять

4

3

- виконання індивідуальних завдань: реферат (Р), домашня контрольна робота (ДКР), аудиторна контрольна робота (АКР), тестування (Т), підготовка СКР

СКР

9,5

СКР

15

Опрацювання розділів програми, які не висвітлюються на лекціях

2,5


12,5


Підготовка до аудіторної контрольної роботи (АКР)

4

2,5

Модуль 4 Використання тепла при охолодженні конструкції та від технологічних продуктів виробництва (7 -8 тижні)

Максимальна рейтингова оцінка 1-го модуля

25 балів

25 балів

Обсяг 1-го модуля (год./кредити)

36/1

36/1

Форма і термін проведення модульного контролю

Т (8),

Т (8)

^ Аудиторна робота, год.,

у тому числі:

16

0

Лекції:

8

0

Практичні заняття:

8

0

^ Самостійна робота, год.,

у тому числі:

20

33

Підготовка до занять

4

3

- виконання індивідуальних завдань: реферат (Р), домашня контрольна робота (ДКР), аудиторна контрольна робота (АКР), тестування (Т), підготовка СКР

СКР

9,5

СКР

15

Опрацювання розділів програми, які не висвітлюються на лекціях

2,5


12,5


Підготовка до аудіторної контрольної роботи (АКР)

4

2,5


^ 3 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1 Лекційні заняття
з/п

Назва теми

Обсяг навчаль-них занять, год.

Лекції

СРС

Модуль № 1 “ Загальні характеристики ВЕР. Енергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР ”

1

Вступ. Визначення та класифікація ВЕР. Принципова схема використання енергетичних ресурсів й розподіл теплових потоків при використанні ВЕР.

Література: [1-3].

2
2

Загальні шляхи використання ВЕР у промисловості.

Література: [1-3].

2
3

Визначення виходу та можливості використання ВЕР. Визначення економії палива за рахунок ВЕР

Література: [1,3].

2

0,5

4

Енергетичні характеристики виробничих високотемпературних процесів.

Література: [1-3].

2

2
Усього:

8

2,5

Модуль № 2 “Ексергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР".

5

Ексергетичні характеристики виробничих високотемпературних процесів.

Література: [1,3].

2

2

6

Термодинамічна ефективність технологічних агрегатів. Ефективність комбінованих теплових установок.

Література: [1,3].

2
7

Ексергетичний метод розподілу витрати палива у комбінованих установках

Література: [1,3].

2

0,5

8

Використання ВЕР у замкнутих схемах тепловикористання

Література: [1,3].

2Усього:

8

2,5

Модуль № 3 "Використання тепла відхідних газів"

9

Використання тепла відхідних газів. Оцінка економії палива.

Література: [1-3].

2
10

Вплив технологічного виносу на роботу установок та способи чистки поверхні нагріву. Установки для внутрішнього використання тепла відхідних газів.

Література: [1-3].

2
11

Установки для зовнішньо-енергетичного використання тепла відхідних газів.

Література: [1-3].

2
12

Особливості використання парогенераторів на відхідних газах у металургії.

Література: [1-3].

2

2,5
Усього:

8

2,5

Модуль № 4 Використання тепла при охолодженні конструкції та від технологічних продуктів виробництва

13

Методи використання тепла при охолодженні конструктивних елементів високотемпературних установок.

Література: [1,3].

2
14

Використання фізичного тепла технологічних продуктів та відходів виробництва

Література: [1,3].

2
15

Аналіз виробничих, енергетичних та загальноекономічних характеристик вогнетехнічних установок.

Література: [1,3].

2
16

Енерготехнологічна модернізація існуючих установок.

Література: [1,3].

2

2,5

Усього:

8

2,5

Усього за напівсеместр:

32

8
^

3.2 Практичні заняттяз/п

Назва теми

Обсяг навчаль-них занять, год.

денна

заочна

Модуль № 1 “ Енергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР ”

1

Визначення економії палива від використання тепла відхідних продуктів спалювання.

4

1

2

Розрахунок енергетичного балансу.

4

1
Усього:

8

2

Модуль № 2 “Ексергетичний баланс підприємства при використанні ВЕР".

3

Розрахунок ексергетичного балансу прокатної печі для нагріву сталевих заготівок.

8

2
Усього:

8

2

Модуль № 3 "Використання тепла відхідних газів"

4

Розрахунок економії палива в установці пічь-парогенератор на відхідних газах

8Усього:

8

0

Модуль № 4 Використання тепла при охолодженні конструкції та від технологічних продуктів виробництва

5

Розрахунок обертового регенеративного теплообмінника

6
6

Розрахунок зменшення витрат води при переході від водяного режиму охолодження мартенівської печі на випаровувальне.

2
Усього:

8
Усього за напівсеместр:

32

8^ 3.3 Самостійна робота студента
3.3.1 Підготовка до аудиторних занять

Опрацювання матеріалу лекцій, які були прочитані напередодні та підготовка до запланованих розкладом занять лекцій.

Література: [1], [2].

Підготовка до проведення практичних занять.

Література: [1], [2], [3].
^ 3.3.2 Самостійна домашня контрольна робота (індивідуальні домашні завдання)

Тема: Ексергетичний баланс при використанні ВЕР. Розрахунок ККД при використанні ВЕР.

^ Мета самостійних домашніх контрольних робіт: детальніша і ґрунтовніша проробка лекційного матеріалу; перевірка та контроль ступеня засвоювання теоретичного матеріалу; формування у студентів передбачених робочою програмою вмінь.

Виконання домашнього завдання зводиться до розв’язання комплексної задачі яка розрахована на практичне застосування методів розрахунку та аналізу використання ВЕР.

^ Загальний обсяг домашнього завдання, у середньому, не повинен перевищувати 10 -12 сторінок.

Обсяг навчального часу, який планується на виконання одного домашнього завдання – 9,5 годин.

Обов’язковою умовою роботи по даному курсу являється:

Кожний студент повинен виконати по індивідуальному завданню розрахунок ексергетичного балансу котельної установки. Провести розрахунок збільшення ККД при використанні заданого типу ВЕР.

^ 3.4 Питання до модульного тестування


 1. Визначення та класифікація ВЕР.

 2. Принципова схема використання енергетичних ресурсів й розподіл теплових потоків при використанні ВЕР.

 3. Загальні шляхи використання ВЕР у промисловості.

 4. Визначення виходу та можливості використання ВЕР.

 5. Визначення економії палива за рахунок ВЕР

 6. Енергетичні характеристики виробничих високотемпературних процесів.

 7. Ексергетичні характеристики виробничих високотемпературних процесів.

 8. Термодинамічна ефективність технологічних агрегатів. Ефективність комбінованих теплових установок.

 9. Ексергетичний метод розподілу витрати палива у комбінованих установках

 10. Використання ВЕР у замкнутих схемах тепловикористання.

 11. Використання ВЕР у відкритих схемах тепловикористання.

 12. Використання тепла відхідних газів.

 13. Оцінка економії палива.

 14. Вплив технологічного виносу на роботу установок.

 15. Способи чистки поверхні нагріву.

 16. Установки для внутрішнього використання тепла відхідних газів.

 17. Установки для зовнішньо-енергетичного використання тепла відхідних газів.

 18. Особливості використання парогенераторів на відхідних газах у чорній кольоровій металургії.

 19. Методи використання тепла при охолодженні конструктивних елементів високотемпературних установок.

 20. Використання фізичного тепла технологічних продуктів та відходів виробництва

 21. Аналіз виробничих, енергетичних та загальноекономічних характеристик вогнетехнічних установок.

 22. Енерготехнологічна модернізація існуючих установок.Контрольні (екзаменаційні) запитання використовуються у разі складення студентом іспиту з дисципліни на підвищену оцінку, в порівнянні з оцінкою, яку він отримав за рейтингом напівсеместру. Згідно з діючим Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та рейтингове оцінювання знань студентів ЗДІА, оцінка, отримана на такому іспиті, є остаточною і вона вноситься до екзаменаційної відомості та індивідуального навчального плану (залікової книжки) студента.
^ 4 Критерії модульного контролю та оцінювання знань

Модульне оцінювання знань здійснюється на підставі результатів навчання студентів протягом всього напівсеместру, з урахуванням:

 • результатів ввідного контролю знань;

 • результатів поточного опитування студентів;

 • результатів домашньої контрольної роботи;

 • результату тестування .


Рейтингова оцінка

№ мод.

Лекції

Практичні заняття

Бали

всього

години

Бали

(тести)

години

Бали

(Виконання)

1

8

15

8

10

25

2

8

15

8

10

25

3

8

15

8

10

25

4

8

15

8

10

25

Всього

32

60

16

40

100


Семестрова (напівсеместрова) оцінка визначається на основі суми рейтингових балів, отриманих за засвоєння всіх залікових модулів, у відповідності до таблиці співвідношень балів та оцінки в національній шкалі і шкалі ЕСTS
5 Навчально-методичні матеріали з дисципліни.

5.1 Основна література

1. Н.А. Семененко. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. – К. :Вища школа, 1979. – 296 с. ( экз.)

2. В.С. Самохвалов. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: Навч.посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. ( экз.)

5.2 Додаткова література

3. Л.И. Куперман, С.А. Романовский, Л.Н. Сидельковский. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. – К.: Вища школа, 1996. – 303 с. ( экз.)


Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка