Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності
НазваДипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності
Сторінка1/6
Дата конвертації23.06.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДиплом
skaz.com.ua > Література > Диплом
  1   2   3   4   5   6


ВСТУП
Виконання дипломної роботи — завершальний та найбільш відповідальний етап навчання у вузі. У процесі дипломування студенти закріплюють одержані знання шляхом самостійного виконання науково-дослідної роботи, створення нового програмного продукту у вигляді пакета прикладних програм або розробки та виготовлення зразка нового приладу чи пристрою на основі останніх досягнень науки і техніки. Дипломна робота є найважливіший підсумок підготовки спеціалістів, тому її зміст та рівень захисту складає один із основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

На відміну від дипломного проекту дипломна робота має науково-дослідний характер. Отже, дипломна робота за своїм змістом є науково-технічний звіт, під час оформлення якого необхідно дотримуватися вимог державного стандарту України — ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки.Структура і правила оформлення». Мета рекомендацій — полегшити роботу студентів під час дипломування за допомогою конкретно викладених правил оформлення текстової частини та графічного матеріалу дипломної роботи згідно з державними стандартами, а також роз’яснення порядку підготовки та захисту дипломної роботи. Потрібно відзначити, що інші наукові роботи (статті, монографії та т.ін.) оформлюють відповідно до вимог інших стандартів (з бібліотечної та видавничої справи).
^ 1. ПОРЯДОК ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Структура дипломної роботи
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності:

- титульний аркуш;

- завдання на дипломну роботу;

- реферат;

- анотація (англійською мовою);

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць,скорочень і термінів (стуктурний елемент не є обов’язковий);

- вступ;

- огляд стану дослідження предмета з подальшою постановкою завдання;

- теоретична частина;

- експериментальна частина;

- практична реалізація результатів досліджень;

- розділ «Охорона праці» (для бакалаврських робіт цей стуктурний елемент не є обов’язковий);

- заключна частина (або висновки);

- список використаної літератури;

- додатки (стуктурний елемент не є обов’язковий).

Кожен зазначений структурний елемен необхідно починати з нової сторінки. Великі за обсягом розділи, такі як огляд, теоретична та експериментальна частини, необхідно ділити на підрозділи, пункти, підпункти.
^ Титульний аркуш
Титульний аркуш — це перша сторінка дипломної роботи, його оформлюють згідно з формою, наведеною в додатку А. Титульний аркуш містить відомості про виконавця роботи, відповідальних осіб та навчальний заклад, повну назву дипломної роботи з наведенням галузі науки і техніки згідно з універсальною десятковою класифікацією (УДК), назву освітньо-кваліфікаційного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр). У випадках, коли дипломна робота є частиною комплексної роботи, то під загальною назвою роботи пишуть назву її складової частини. На титульному аркуші обов’язково наводять підписи виконавця, керівника, рецензента, консультанта, завідувача профілюючої кафедри з зазначенням дати підписання.

^ Завдання на дипломну роботу
Завдання визначає зміст дипломної роботи, його складають згідно з вказівками керівника на типовому бланку, за підписами виконавця, керівника, консультанта, відтак його затверджує завідувач профілюючої кафедри. У завданні вказують тему дипломної роботи, вихідні дані, наводять перелік питань, які необхідно вирішити в роботі, орієнтовний перелік графічного матеріалу, календарний план виконання роботи, дату здачі виконаної дипломної роботи на кафедру для затвердження допуску до захисту.
Реферат
Реферат призначений для первинного ознайомлення з роботою, тому він має бути стислим і інформативним.

Реферат розташовують на третій сторінці дипломної роботи. Він має містити:

- відомості щодо обсягу дипломної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних літературних джерел, додатків;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату має відбивати подану в дипломній роботі інформацію, як правило, у такій послідовності: об’єкт дослідження або роз­робки; мета роботи; особливість методу дослідження; отримані результати та їх новизна; конструктивні, техно­логічні і експлуатаційні показники; рекомендації щодо застосування резуль­татів роботи; галузь застосування; економічна ефективність; значущість ро­боти та висновки. Реферат слід виконувати обсягом не більше ніж 500 слів, ключові слова, що є визначальні для розкриття суті дипломної ро­боти, вміщують після тексту реферату. Ключі слова (5–15 найменувань) слід друкувати прописними (великим) літерами в називному відмінку в рядок че­рез кому.

Приклад оформлення реферату наведено в додатку Б.
Анотація
В анотації до дипломної роботи стисло наводять основні результати проведених досліджень чи розробки та рекомендації щодо їх використання. Обсяг анотації – не більше ніж 100 слів англійською мовою.
Зміст
Зміст уміщує назву і номери (за наявності) всіх розділів та підрозділів (починаючи з переліку умовних позначень) з наведенням номерів сторінок, на яких розміщують початок матеріалів розділу (підрозділу). Назви розділів друкують великими літерами, назви підрозділів – малими літерами, починаючи з великої.
Вступ
У вступі студент повинен стисло обґрунтувати тему дипломної роботи, розкрити її актуальність та новизну, сформулювати мету, коротко викласти зміст роботи та найбільш оригінальні результати, одержані в процесі дипломування, дати оцінку практичної цінності роботи із зазначенням галузі застосування. У вступі не слід наводити загальновідомі визначення, історичні огляди та прийняту класифікацію. Загальний обсяг вступу не має перевищувати 1–2 сторінки.

^ Огляд стану предмета дослідження
Уявлення про ступінь вивчення предмета дослідження формується в процесі огляду спеціальної літератури відповідно до теми, для чого керівник відводить час (10–12 днів), протягом яких студент вивчає спеціальну літературу (реферативні журнали, патентні документи і т.ін.), робить виписки, які потім використає під час написання огляду. На сьогодні існують два основні напрямки дипломних робіт, а саме: дослідження або розробка технічних систем, пристроїв (приладів), або розробка програмних продуктів у вигляді пакета прикладних програм.

Для робіт першого напрямку бажано застосовувати такий порядок побудови огляду:

а) аналіз існуючих методів, наприклад, обробки інформації, вимірювання чи контролю фізичних величин тощо;

б) аналіз засобів технічного забезпечення вибраного матеріалу з розгля­дом структурних і функціональних особливостей систем, пристроїв (приладів).

Під час розробки програмних продуктів у огляді необхідно послідовно про­аналізувати різні методи (або групу методів) модельного опису заданої сис­теми (чи процесу).

Огляд має бути критичним. У процесі аналізу необхідно відзначити позитивні якості, а також недоліки методу, пристрою (приладу), алгоритму.

Останнім підрозділом огляду є «Постановка завдання». Він починається сло­вами: «У результаті аналізу існуючих методів (пристроїв, приладів і т.ін.), призначених для..., завдання дипломної роботи може бути сформульоване в та­кому вигляді». Потім коротко наводять перелік питань, вирішенню яких при­свячена дипломна робота. Звичайно перелік складає 3–5 пунктів.

Оптимальний обсяг огляду 8–12 сторінок.
^ Теоретична та експериментальна частини
Ці розділи дипломної роботи є основні, оскільки вони вміщують резуль­тати досліджень, які студент одержує особисто під час дипломування.

У дипломних роботах із розробки технічних систем теоретичу частину звичайно починають із розробки загальної функціональної схеми системи (пристрою чи приладу). Потім послідовно здійснюють детальну розробку окре­мих блоків функціональної схеми, зокрема одержання аналітичних виразів, які описують роботу окремих вузлів пристрою, розрахунки елементів електричних схем, побудова часових діаграм. Залежно від складності за­вдання розрахунки можуть бути проведені вручну або з використанням комп’ютера.

В експериментальній частині роботи наводять результати розробки кон­струкції пристрою (приладу), дані досліджень макетів окре­мих вузлів (осцилограми, графічні залежності, таблиці). Експериментальні за­лежності необхідно апроксимувати аналітичними виразами для одержання емпіричних формул. Експериментальну частину має завершувати роз’яснення конкретних електричних схем, на основі яких виготовлений обчислювальний пристрій, вимірювальний прилад і т.ін.

Для дипломних робіт із розробки програмних систем можна рекомен­дувати такий порядок побудови теоретичної частини:

а) розробка загального алгоритму моделювання заданої системи (процесу);

б) послідовне обґрунтування та розробка окремих частин загального ал­горитму моделювання.

В експериментальній частині наводять детальний опис програм, написа­ний вибраною алгоритмічною мовою, результати машинного експерименту та його аналіз. Роботу здійснюють у два етапи:

а) налагодження програм;

б) машинне моделювання заданої системи (процесу).

Текст розробленої програми необхідно наводити в додатку, особливо коли обсяг програми значний.

Теоретична та експериментальна частини за обсягом можуть займати 30–40 сторінок.
^ Практична реалізація результатів дослідження
Для дипломних робіт із розробки технічних систем (пристроїв, приладів) розділ із практичної реалізації результатів досліджень має вміщувати ре­зультати лабораторних або виробничих випробувань розробленого та виготов­леного студентом експериментального зразка пристрою (приладу або діючого макета). У розділі наводять функціональну схему проведення випробувань пристрою (приладу). Необхідно також вказувати типи використовуваних стандартних приладів, обгрунтовувати їх застосування, давати характеристику нестан­дартного обладнання, описувати умови та особливості проведення випробувань розробленого пристрою (приладу). Результати випробувань слід подавати у вигляді графіків, таблиць, осцилограм. Доцільно також вміщувати фото­графії зовнішнього вигляду пристрою та, у разі необхідності, його окремих вузлів. Під час випробування вимірювальних приладів необхідно розраховувати похибку вимірювання. Бажано також наводити рекомендації з метрологічного за­безпечення розробленого вимірювального приладу.

Для дипломних робіт із розробки програмних систем у цьому розділі не­обхідно навести рекомендації щодо практичного застосовування результатів ди­пломної роботи, відзначити їх специфіку, проаналізувати резуль­тати машинного експерименту.

Рекомендований обсяг цього розділу може становити 10–12 сторінок.
^ Заключна частина
Заключна частина — важливий розділ дипломної роботи. Вона має містити короткі висновки за результатами проведених досліджень, технічні ха­рактеристики розрахованого (виготовленого) пристрою, аргументоване обґрунтування повноти виконання пунктів завдання дипломної роботи. Якщо результати дипломної роботи оригінальні, то в заключній частині необхідно вказати рекомендації щодо їх застосування, оцінку їх техніко-економічної ефек­тивності або господарську, наукову, соціальну цінність результатів роботи. Обсяг цієї частини — 1-2 сторінки.
^ Список використаної літератури
Перелік використаних літературних джерел є обов’язкова частина дипломної роботи. Його обсяг показує, наскільки глибоко обґрунтовані теоретичні по­ложення, наведені в дипломній роботі. Звичайно перелік подають на наступній сторінці після заключної частини. У верхній частині аркуша пишуть за­головок: “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”. Кожному пункту списку присвоюють порядковий номер, який позначають арабською цифрою з крапкою праворуч. Цей же номер у тексті дипломної ро­боти використовують для оформлення посилань та виділяють двома квадратними дужками. Пункти в переліку розташовують у порядку першого звернення до праці в тексті роботи.

Бібліографічний опис має містити інформацію, за якою, у разі необхідності, можливо визначити автора, назву книги, статті і т. ін., місто і рік видання. У додатку В наведені зразки оформ­лення бібліографічного опису різних видів літератури відповідно до чинного стандарту ДСТУ 7.1:2006.
Додатки
До додатків студент може включити окремі рисунки, таблиці, графіки, пакети програм, перелік елементів розрахованого приладу і т.ін. До них також можна внести акти випробувань, технічні акти впровад­ження, розрахунки економічної ефективності, довідки про використання приладу (пристрою), виготовленого студентом під час дипломування. Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних сторінках, роз­ташовуючи їх згідно з порядком посилання на них у тексті. Додаток починають із нової сторінки із заголовком, на-друкованим угорі малими літерами з першої заголовної, симетрично розташованим відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першою великою літери друкують слово «Додаток __» і велику літеру, якою позначають додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначають як додаток А.

Текст додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед номером розділу чи підрозділу вказують позначення додатка (літеру) і ставлять крапку, наприклад: А.2 — другий розділ додатка А; В.3.1 — підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис.Д.1.2 — другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) — перша формула додатка А.

Перелік елементів виконують згідно з вимогами до правил виконання схем і оформлюють у вигляді стандартних форм 2 (для заповнення основного над­пису текстових конструкторських документів першого аркуша) і 2а (для за­повнення наступних аркушів). Форми 2 і 2а показано на рис. 1.1, 1.2, зразок виконання переліку елементів — на рис. 1.3.

^ 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1. Загальні положення
Роботу слід виконувати машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (розмір аркуша 210х297 мм); роботу також можна написати чітким акуратним почерком. Текст рукопису треба розташовувати, дотримуючись таких розмірів полів: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм. Заголовки розділів розташовують посередині симетрично тексту великими літерами. Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Підкреслювання заголовка не допускаються. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацу, друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзаци мають бути однаковими по всьому тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам. Розділи і підрозділи — обов’язково мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Якщо заголовок містить

Рис. 1.1. Форма для заповнювання основного надпису текстових конструкторських документів першого аркуша (форма 2)


Рис. 1.2. Форма для заповнювання основного надпису текстових конструкторських доку­ментів наступних аркушів (форма 2а)


8


20


110


10


37

Найменування


Зона


Поз.

позначення


Примітки


К–ть
Стандартні вироби
Резистори1


R1 МЛТ – 1,5 – 360 кОм±5% ГОСТ 7113 - 66R2 ОМЛТ – 2 – 360 Ом±5% ГОСТ 7113 - 66


1

R3, R6 МЛТ – 1,5 – 560 кОм±5% ГОСТ 7113 - 66


2

R4, R5 ІСП – 1 – А - 560 Ом±10% ГОСТ 5574 - 65


2

КонденсаториC1 КМ – 66 – Н90 – 1 мкФ ОЖО 466.171 ТУ


1

C2, C3 КМ – 56 – М1600 – 47 пФ ±20% ОЖО 460.043 ТУ

2Мікросхеми

DA1 К140 УД7 бКО.347.004 ТУ51


DD1, DD2 К176 ЛА7 бКО.348.047 ТУ1


2
К1 624. 000. 000. ПЕ1


Лист


Змін


№ док.


Підп


ДатаРозробив


Кравець


03.02.10

03.02.10

03.02.10


літ


лист


листів


Модуль аналоговий
Перелік елементів


Перевірив

Палій

05.02.10
1


3Н. контроль


^ ДНУ ФФЕКС


Затвердив

Пилипчук

08.02.10  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності icon1. Основні структурні елементи світогляду. Історичні типи світогляду
В формуванні світоглядних знань вирішальна роль належить розуму, для формування ж цінностей вимагається вже І робота душі, активність...
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconЗадача: Оформлення фойє стоматологічної клініки: ніжно-жовті стіни,...
За ступенем настійності потреби розташовуються у такій послідовності (від більш настійних до менш настійних)
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconРобота студентів у комп’ютерному класі 18-19 березня 2013 року
Використайте кілька джерел Баланс власного тексту до скопійованого складає приблизно 50% на 50%. Нагадую про обов’язкові посилання...
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconТема Суспільство, глобалізація та соціальні зміни
Поняття суспільства. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи.(див. Гіденс Е; Смелзер Н; Черниш Н.)
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconДипломна робота бакалавра на тему тема роботи …

Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconДипломна робота
Розділ І. Теоретичні основи формування здорового способу життя
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconДипломна робота
Розділ Аналіз маркетингової діяльності тов «Таврія Люкс»
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconДипломна робота з правознавства
Регулювання орендних відносин у вітчизняному законодавстві України
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconБали за обов’язкові види срс
Перелік завдань щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання наведено у таблиці 1
Дипломна робота містить обов’язкові структурні елементи, що розташовують у такій послідовності iconТема сутність, принципи І роль страхування. 5
Класифікація за формами здійснення (обов’язкові І добровільні види страхування) 15
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка