План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти
НазваПлан Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти
Сторінка1/15
Дата конвертації23.06.2013
Розмір2.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ТЕМА 1. Українська мова — національна мова

українського народу, державна мова України.

Стилі мови
План

1. Мова і мовлення

2. Функції мови

3. Українська мова — національна мова українського народу

4. Поняття літературна мова і діалекти

5. Мовна норма

6. Стилі української мови
Дидактична мета:

 • узагальнення та поглиблення знань про українську мову як національну та державну мову українського народу; виховання поваги до української мови;

 • забезпечення оволодіння орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними, пунктуаційними нормами української мови;

 • розширення знань про стилі мови та особливості кожного стилю.

Студенти повинні знати:

 • роль мови в житті людини і суспільства;

 • норми української мови;

 • функції мови і мовлення;

 • поняття літературної мови та національної;

 • стильову диференціацію мови.

Студенти повинні вміти:

 • давати визначення основних понять;

 • визначати приналежність тексту до певного стилю;

 • давати характеристику кожному стилю;

 • розпізнавати норми української мови;

 • користуватися стійкими словесними формулами; вміти знаходити українсько-російські відповідники даних виразів;

— редагувати стійкі словосполучення.
Список рекомендованої літератури:

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.

2. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. —К.,1989.

3. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навчальний посібник. —К.,1998. — 416 с.

4. Орфографічний словник української мови. —К., 1994.

5. Словник труднощів української мови /За ред.С.Я. Єрмоленко. —К.,1989.

6. Український правопис. 4-е вид. —К.,2000. —

7. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. — К.,2003. —448 с.
^ ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

1.1. Мова і мовлення

Мова є засобом і матеріалом формування та становлення особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів і формою буття. Мова — це безперервний процес пізнання світу, освоєння його людиною. Мова сприяє виявленню й задоволенню матеріальних і духовних потреб людей, об’єднує їх у суспільство для досягнення добробуту та матеріальних цінностей.

Мова — суспільне явище, що виникає, розвивається, живе й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування людей. Мова — це витвір історії суспільства. Поза суспільством немає мови. Разом із загибеллю народу гине і його мова. Мовлення — це форма існування мови, це мовна діяльність, конкретне говоріння, що проходить у часі і виявляється у звуковій (включно з внутрішнім проговорюванням) або письмовій формі.

Отже, мовлення існує у двох формах: усній та письмовій. Передаючись з уст в уста, закріплюючись у текстах, вона невтомно долає віки, єднає покоління, збирає й зберігає духовне єство народу, національну картину світу, формує національну свідомість і культуру нації. Мова невмируща, бо в ній безсмертя народу. Вона твориться народом, живе в ньому і з ним. Саме через мову кожна людина дотикається до безсмертя свого народу.
^ 1.2. Функції мови

Мова належить до унікальних явищ життя людини і суспільства. Вона витворилась одночасно з ними і є не тільки їхньою найприкметнішою ознакою, а й найнеобхіднішою умовою формування їхньої сутності. Мова обслуговує людину і суспільство, але цим не вичерпується її роль. Мова є і формою буття їх.

З-поміж багатьох функцій мови в житті людини та суспільства основними називають такі: комунікативна, номінативна, мислетворча, пізнавальна, експресивна, естетична, культурологічна, ідентифікаційна, міфологічна.

Комунікативна функція є найважливішою, адже мовою ми спілкуємося, досягаємо порозуміння, обмінюємося досвідом тощо. Ця функція є життєво необхідною і для суспільства, і для мови.

Номінативна функція або функція називання. Усе пізнане людиною (предмети, особи, якості, властивості, явища, процеси тощо) дістає назву і так під цією мовною назвою існує в житті і свідомості мовців. Завдяки цій функції кожну мову можна розглядати як окрему своєрідну картину світу, що відображає національне світобачення і світовідчуття.

Мислетворча функція. Мова є не тільки формою вираження і передавання думки, а й засобом творення самої думки. Людина мислить у мовних формах. Процес цей складний, іде від конкретно-чуттєвого рівня до понятійного.

Пізнавальна функція мови. Вона полягає в тому, що світ людина пізнає не стільки власним досвідом, скільки через мову, бо в ній нагромаджено досвід попередніх поколінь, сума знань про світ.

Експресивна або виражальна функція. Неповторний світ інтелекту, почуттів та емоцій, волі людини є невидимим для інших. І тільки мова надає найбільше можливостей розкрити їх для інших людей, вплинути на них силою своїх переконань чи почуттів.

Естетична функція. Мова фіксує в собі естетичні смаки та уподобання своїх носіїв. Милозвучність, гармонія змісту, форми і звучання, дотримання норм літературної мови в процесі спілкування стають для мовців джерелом естетичної насолоди, сприяють розвитку високого естетичного смаку.

Культурологічна функція. Мова є носієм культури народу-мовотворця. Кожна людина, оволодіваючи рідною мовою, засвоює культуру свого народу, бо сприймає разом з мовою пісні, казки, легенди, перекази, історію, звичаї, традиції матеріальної культури і духовного життя нації. Пропагуючи мову, ми поширюємо свою культуру, вводимо її у світову.

Ідентифікаційна функція полягає в тому, що мова виступає засобом ідентифікації мовців, тобто засобом вияву належності їх до однієї спільноти. Цю функцію можна назвати об’єднуючою.

Міфологічна функція мови збереглася з доісторичних часів, коли люди вірили у слово як реальне дійство, здатне зупинити небажаний хід дій, побороти злі сили, підкорити природу своїй волі. Ця міфологічна сила знайшла широке відображення в українському фольклорі: заклинаннях, шептаннях, чаруваннях, виливаннях, ворожіннях, казках, переказах, легендах тощо. В них надзвичайною силою наділяються окремі слова, вирази за певних умов їх виголошення. У словесному світі зміщуються межі реального та уявного. Нині у зв’язку з поширенням теорій біологічного поля людини, позитивної та негативної енергії, екстрасенсорики набуває нових імпульсів міфологічна функція мови.
^ 1.3. Українська мова — національна мова українського народу

Українська мова належить до слов’янських мов. Вона є єдиною національною мовою українського народу. Національна мова входить до поняття національної культури, бо природні умови, географічне положення, рівень і спеціалізація народного господарства, розвиток суспільної думки, науки, мистецтва знаходять відбиття у мові. Саме це засвідчує історія українського народу, його багата культура.

Національна мова —це загальнонародна українська мова — як літературна, так і діалекти, професійні та соціальні жаргонізми, суто розмовна лексика.

Українська мова проголошена в Україні державною як мова корінного населення на її території. Це записано в ст. 10 Основного Закону — Конституції України.
^ 1.4. Поняття „літературна мова” і „діалекти”

Літературна мова — це вища форма національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови, якій властива багатофункціональність, унормованість, стандартність, уніфікованість, розвинена система стилів.

Літературна мова обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, державну, культуру, радіо та телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут людей); є засобом вираження національної культури та національної самосвідомості українців.

Українська літературна мова сформувалася на основі південно-східних (середньонаддніпрянських ) говорів, які раніше й ширше за інших закріпилася в художніх творах та науковій літературі.

Початком нової української літературної мови умовно вважається 1798 рік, коли вийшли друком три перші частини „Енеїди” І.П.Котляревського.

І.П.Котляревський — зачинатель нової української літературної мови. Він увів до літератури багату, колоритну, мелодійну, співучу українську народну мову.

^ Основоположником сучасної української літературної мови є Тарас Шевченко, який відібрав з народної мовної скарбниці багаті лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні й граматичні норми, поєднав її різнотипні стильові засоби в єдину чітку мовностилістичну систему.

Територіальний діалектрізновид національної мови, якому властива відносна структурна близькість і який є засобом спілкування людей, об’єднаних спільністю території, а також елементів матеріальної і духовної культури, історично-культурних традицій, самосвідомості.

Сукупність структурно близьких діалектів утворює наріччя, сукупність усіх наріч — діалектну мову, що є однією з двох основних форм існування національної мови.
^ 1.5. Мовна норма

Українська літературна національна мова сформувалася на основі найбільш уніфікованого й поширеного діалекту, в основі якого лежать середньонаддніпрянські говірки, але увібрала в себе найважливіші елементи інших діалектів України. Літературна мова — це унормована мова з погляду лексики, граматики, орфографії, орфоепії ( тобто це певні критерії вживання слів та речень).

Норми літературної мови — це сукупність загальновизнаних, кращих, найпридатніших мовних засобів, що вважаються кращими на певному історичному етапі. Це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному та писемному мовленні.

Лексична нормаце відбір словесних засобів, які сприяють встановленню певного мовного стилю; це вживання слів у властивих їм значеннях, правильне поєднання слів (Брати участь у конференції, наступне питання, будь-які норми, сердечні тони, серцеві краплі тощо).

Орфографічна нормаце орієнтація в написанні на останнє видання „Українського правопису” та нормативні словники (пів-Європи, пів-Києва, пів-Одеси, півкласу, півогірка, пів’ящика, пів’ягоди).

Граматична норма це творення слів за допомогою префіксів, суфіксів, це відмінкові форми, поєднання слів у речення (згідно з наказом, відповідно до наказу, йти вулицею,

Орфоепічна норма це правильна вимова звуків та наголос.

Пунктуаційні норми вживання розділових знаків.

Стилістичні нормивикористання мовних засобів, властивих певному стилю.

Мовлення має відповідати літературним нормам. Високу культуру мовлення людини визначає досконале володіння літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності. Культура мовлення — це ще й загальноприйнятий етикет: типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення, вдячності тощо. Важливе значення має і тон розмови, вміння вислухати іншого, вміння підтримати розмову. Культура мовлення невіддільне від загальної культури людини, більше того, вона свідчить про рівень освіченості мовця. Отже, культура мовлення — це і логічна послідовність, і точність, правильність, ясність, чистота, виразність, різноманітність і багатство мовних засобів, естетичність, правильне наголошування складів, чітке вимовляння звуків та слів.

^ 1.6. Стилі української мови

Стилістикаце мовознавча наука, яка вивчає різновиди мови, типи і види мовлення, все те, що називають стилями, підстилями; функціонування їх і розвиток.

Стиль — це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматичних форм, типів речень тощо).

Стиль — це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання.

Кожний стиль має свою сферу поширення (коло мовців), призначення (функції повідомлення, впливу тощо), систему мовних засобів, стилістичні норми, що оберігають цю систему і роблять її досить стійким стилем.

Науковий стиль —це повідомлення з науковою інформацією, які вимагають логічного викладення на лексичному та граматичному рівнях.

Сфера використання: наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

Призначення: повідомлення про результати дослідження, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань.

Ознаки: понятійність, предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення причинно-наслідкових зв’язків, висновки.

Мовні засоби: велика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, наукова фразеологія, цитати, посилання, відсутність відомостей, що вказують на особу автора, відсутність емоційно-експресивних суфіксів, багатозначних слів, тропів, індивідуальних неологізмів.

Підстилі : власне науковий (монографія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, тези); науково-популярний (виклад наукових даних для нефахівців); науково-навчальний (підручники, лекції, бесіди).
^ Офіційно-діловий стил

Сфера використання: спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті, законодавство, адміністративно-господарська діяльність.

Призначення: регулювати ділові стосунки мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговувати громадські потреби людей у типових ситуаціях.

Ознаки: документальність, стабільність, стислість, чіткість, висока стандартизація вислову, сувора регламентація тексту.

Мовні засоби: широке використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології, специфічна фразеологія (порушити питання, подати пропозицію), відсутність емоційно-експресивної лексики, обмежена синонімія, наявність безособових і наказових форм дієслова, чітко регламентоване розміщення і будова тексту, наявність стандартних висловів.

Підстилі: законодавчий (закони, укази, статути, постанови), дипломатичний (міжнародні угоди — конвенції, повідомлення — комюніке, звернення — ноти, протоколи), адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, довідки, заяви, звіти).
^ Художній стил відображає багатство національної мови. Це поєднання всіх мовних стилів з погляду лексики, граматики, але з орієнтацією на літературну мову. Різновиди: проза, поезія. Особливістю є вживання художніх засобів — тропів, епітетів, метафор, порівнянь, алегорій...Публіцистичний стиль призначений інформувати суспільство про факти, явища, формувати громадську думку. Основна риса: поєднання логічного викладу з емоційно-експресивним забарвленням з метою впливу і переконання. Орієнтується на усне мовлення (ораторський стиль). Різновиди: науково-популярний, газетний, радіомовлення, телебачення. Існує в усній та писемній формах.
^ Розмовний стиль найдавніший, виник з потреби спілкування. Має дві форми: кодифіковану та некодифіковану. Риси: неодноманітність, просторічні елементи, різні інтонації, ритми, мелодика, експресія, емоційність. Форми: діалог, монолог. Використовуються позамовні засоби: міміка, жести.

Сьогодні вчені-мовознавці виділяють ще й конфесійний стиль, який обслуговує релігійну сферу нашого життя.
^ ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Вправа 1. Прочитайте текст Статті 10 Конституції України. Дайте визначення поняття „державна мова”.

“Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування .

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.”
Вправа 2. Прочитайте висловлювання про мову. Яке значення має мова в житті людини і суспільства?

 1. „Найбільше і найдорожче добро в кожного народу— це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сповідання, розум, досвід, почування” (П.Мирний).

 2. „Мова — то цілюще народне джерело, і хто не припаде нього вустами, той сам висихає від спраги” (В.Сухомлинський).

 3. „Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе” (О. Гончар).

 4. „О рідне слово, хто без тебе я?..” (Д. Павличко).


Вправа 3. Запишіть визначення понять „державна мова” та „літературна мова”. З’ясуйте різницю між ними.
Вправа 4. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси, звірте зі „Словником наголосів”.

І.Випадок, ненависть, фаховий, середина, текстовий, беремо, виразний, вісімдесят, дошка, кропива, щипці, спина, щелепа, ознака, принести, відвезла, принесла, кінчити, бюлетень, алкоголь, дозиметрія.

ІІ. Курятина, приятель, кидати, кроїти, Полтавщина, предмет, порядковий, тулуб, наркоманія, рукопис, каталог, рентгенографія, бюрократія, гарячковий, завдання, медикамент, кишка, визнання, черговий.
Вправа 5. Виправте помилки та запишіть правильні варіанти. Які мовні норми порушені?

Наприклад: Різка біль в області серця — різкий біль у ділянці серця (граматична— біль-чол. роду; лексична – ділянка серця)

Хворобу легше попередити, ніж лічити

У дитини сильна тошнота

Вам поставили неправильний діагноз

Принімайте жаропонижуючі лікарства

Прощупується опухоль

У неї болить позвоночник

Прийняти належні міри

Відправити листа по пошті

Ввести в склад

Його усунули з цієї посади.

Студенти не зрозуміли смислу слова.

Це можна зробити при всіх обставинах.

Вправа 6. Визначте, до яких функціональних стилів належать подані тексти. Назвіть основні ознаки цих стилів.

І.Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом; суворою лінією стоять на ньому сторожові могили, насипані, може, татарвою, а може, волелюбним козацтвом, що шаблею та мушкетом боронило оці степи від ворожих навал. Весною могили оборюють, і ціле літо зеленіють вони густою пахучою травою; росте на них подорожник, біленькі невісточки, чіпкий спориш, розкішний полин, колючий будяк, скромні, лагідні незабудки, нерозлучні брат-і-сестра.

ІІ. Держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального та матеріального положення, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, виду та характеру занять, місця проживання та інших обставин.

ІІІ. В основі життєдіяльності клітин, тканин, органів і всього організму лежить обмін речовин. Він складається з двох взаємопов’язаних процесів: засвоєння поживних речовин (асиміляція) та розпад речовин (дисиміляція).

IV. В історії людської цивілізації нелегко віднайти народ, подібний нашому, який, маючи тисячолітню традицію державотворення, збагативши вершини людського поступу самобутньою культурою, протягом століть був позбавлений права знати правду про себе: хто він, чиїх батьків його діти, що з ними сталося сьогодні, за що боролися і вмирали його предки?

V. До заяви додаю довідку про стан здоров’я.

Вправа 7. Виберіть серед запропонованих сполучень слів лише ті, що є мовними засобами наукового стилю. Складіть з ними речення.

Солов’їна мова, створити комісію, порядок денний, документи відтворюють, державна святиня, засіб спілкування, розпад речовин, попередній розгляд, сукупність реквізитів, керівник установи, призначити на посаду, теоретичні принципи укладання словників, сукупність термінів, лексичне значення, визначається законом.
Вправа 8. Запишіть українською мовою.

Принимать участие в конференции

Любые нормы

Ввести в состав

Принять надлежащие меры

Принять участие в обсуждении

Исключение из правила

Отправлять в командировку

В соответствии с приказом

Отправить по почте

Попасть в цель

Прилагать усилия

Вправа 9. Поясніть значення поданих прислів’їв та приказок:

Говоріть так, щоб словам було тісно, а думкам просторо.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Умієш говорити — умій слухати.

Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.

Краще недоговорити, ніж переговорити.

Бережи хліб на обід, а слово у відповідь.
^ БЛОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

Вправа 1. Продовжіть речення.

1. Мова — це...

2. Мовлення — це...

3. Відповідно до статті 10 Конституції України українська мова є...

4. Літературна мова — це...

5. Норма літературної мови — це...

6. Розрізняють такі типи норм: ...

7. Зачинателем нової української літературної мови є ...

8. Основоположником сучасної української літературної мови став ...

9. Мовний стиль —це ...

10. Призначення офіційно-ділового стилю: ...

11. Основна риса публіцистичного стилю: ...

12. Підстилі офіційно-ділового стилю: ...

13. Різновиди публіцистичного стилю: ...

14. Призначення наукового стилю:...

15. Сфера використання наукового стилю: ...

16. Пізнавальна функція мови полягає в тому, що...

17. Комунікативна функція мови полягає втому, що...

18. Ідентифікаційна функція мови полягає в тому, що...

19. Експресивна функція мови полягає в тому, що ...

20. Міфологічна функція мови полягає ...
Вправа 2. Поясніть, чи є нормативними для літературної мови наступні слова та сполучення слів.

Поставник, слідуючий, діючий закон, міроприємство, дякуючи допомозі, малоімущий, згідно розкладу, по закінченні навчання, досягнення в області медицини, із сказаного слідує, на слідуючий день, попасти в ціль, попало від батька, попали на стежину, дружнє відношення в колективі.

Вправа 3. Розкрийте різницю між поняттями ”національна мова” та „літературна мова”.
Вправа 4. Відредагуйте словосполучення та складіть з ними речення.

Учбове приміщення, прийняти міри, річ ідеться про студентів.
Вправа 5. Розкрийте роль Т.Г. Шевченка в розвитку української мови.
Вправа 6. Випишіть із тексту слова, у яких можливе чергування голосних, продемонструйте його.
Слово

Першим до нас приходить слово. З колисковою материнською піснею, тихою казкою, доброю ласкою. Поступово наші знання з словесності розширюються. Щодня дитина пізнає десятки нових слів. І яких звучних і красивих! Сонечко, квітка, весна, осінь, бігти, летіти... світ — мов казка. І пізнаємо його ми за допомогою слова.

Збагачені словом, приходимо до школи. Тепер пізнаємо мудрість і таємничість віків, складність наук. Отже, словесність — джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає сил, і розливається могутньою рікою.
Вправа 7. Прочитайте слова, правильно наголошуючи їх. Які мовні норми регулюють наголошення слів?

Медикамент, рентгенографія, поєднання, каталог, чотирнадцять, перепис, урочистий, громадський, марлевий, дозиметрія, принесла, кропива, роблю, диспансер, алкоголь, наркоманія, кишка, спина, нирки.
Вправа 8. Запишіть українською мовою:

Поступить в аспирантуру, область медицини, дало себя знать, сдержать слово, дружеские отношения, жаропонижающие лекарства, при любих обстоятельствах, благодаря поддержке, заведующий отделения, по приказу директора, в соответствии с приказом, остановкапо требованию, идти по улице, бывший директор.
Вправа 9. Складіть речення, характерні для офіційно-ділового стилю, використовуючи наступні словосполучення:

Відповідно до, згідно з, у зв’язку з, з метою.
^ БЛОК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке мова?

2. Дайте визначення державної мови.

3. Що означає поняття „літературна мова”?

4. Чим відрізняються поняття „національна мова” та „літературна мова”?

5. Хто став основоположником сучасної української літературної мови?

6. Хто є зачинателем нової української літературної мови?

7. Назвіть функції мови.

8.У чому полягає суть комунікативної функції мови?

9. Що таке норма літературної мови?

10. Що регламентують орфоепічні норми?

11. Що ви розумієте під орфографічними нормами?

12. Які словники фіксують орфографічні норми?

13. Що передбачають лексичні норми?

14. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови.

15. Що таке стиль мови?

16. Назвіть основні стилі сучасної української літературної мови.

17. Які головні ознаки художнього стилю?

18. Назвіть риси розмовного стилю.

19. У яких формах реалізується розмовний стиль?

20. Назвіть основні різновиди художнього стилю.

21. Які існують різновиди наукового стилю?

22. Які головні ознаки наукового стилю?

23. Яке призначення публіцистичного стилю?

24. Назвіть головні ознаки офіційно-ділового стилю.

25. Наведіть приклади готових словесних формул, що вживаються у текстах офіційно-ділового стилю.

26. У якій сфері реалізується науковий стиль?

27. Назвіть підстилі офіційно-ділового стилю.

28. Назвіть різновиди публіцистичного стилю.

29. Яким документом закріплено статус української мови як державної?

30. Які позамовні засоби використовуються в розмовному стилі?

^ БЛОК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Варіант 1

1. Мова — це:

а) суспільне явище, що виникає, розвивається, живе й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування;

б) мовна діяльність, конкретне говоріння, що проходить у часі і виявляється у звуковій або письмовій формі;

в) володіння нормами літературної мови, вміння користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети й змісту мовлення.

2. Яке з даних тверджень помилкове?

а) писемне мовлення є первинним;

б) писемне мовлення завжди спирається на усне;

в) писемне мовлення фіксується графічними знаками.

3. Позначте правильний варіант відповіді:

Функція мови, що полягає в тому, що мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві, — це:

а) пізнавальна функція; б) експресивна; в) комунікативна.

4. Яке практичне значення додержання орфографічних норм?

а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;

б) робить мовлення зрозумілішим, логічним, естетичним;

в) сприяє послідовності викладу матеріалу;

г) сприяє піднесенню рівня мовної культури.

5. Державна мова — це:

а) єдина національна мова українського народу;

б) закріплена традицією або законом мова, вживання якої є обов’язкове в органах управління та діловодства;

в) володіння нормами літературної мови, вміння користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети й змісту мовлення.

6. Вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови — це:

а) мовний стиль;

б) норми літературної мови;

в) літературна мова;

г) художній стиль.

7. Знайдіть неправильне тлумачення:

а) чергування О, Е з І притаманне лише українській мові;

б) чергування О, Е з І відбувається і у тих випадках, коли вони є випадними;

в) чергування голосних не відбувається у словах іншомовного походження.

8. Вкажіть рядок, у всіх словах якого можливе чергування голосних:

а) стравохід, доручення, порушення, настій;

б) сечовід, ступінь, чекати, промінь;

в) кропив’янка, спокій, стегно, черево;

г) нервовий, селезінка, непокоїти, рослинний.

9. Вкажіть рядок, в усіх словах якого можливе чергування О/А, в коренях дієслів:

а) стирати, застилати, вимагати, перемагати;

б) проганяти, поламати, допомагати, котити;

в) непримиренний, невблаганний, неподоланий, голосити;

г) відтворити, узагальнити, зберігати, возити.

10. Вкажіть рядок, в усіх словах якого можливе чергування Е/И в коренях дієслів:

а) витерти, прибирати, видирати, застелю;

б) заберу, вистилати, вмирати, перемогти;

в) вимерзати, зламати, котити, проводжати;

г) орендувати, кланятися, повертати, стихати.
Варіант 2.

1. Мовний стиль — це:

а) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації;

в) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

г) вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови.

2. Яке твердження помилкове?

а) Літературна мова має дві форми вживання: писемну та усну.

б) Норми літературної мови — це вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови.

в) Національна мова — це загальнонародна українська мова, що охоплює літературну мову і діалекти.

г) Зачинателем нової української літературної мови був І.П.Котляревський.

3. Позначте правильний варіант відповіді:

Функція мови, яка полягає в тому, що мова використовується для пізнання світу через мову — це:

а) пізнавальна функція; б) експресивна; в) комунікативна.

4. Позначте помилкове визначення:

а) Поняття національна мова охоплює загальнонародну українську мову — як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику;

б) І.П. Котляревський є основоположником сучасної української літературної мови;

в) Літературна мова — це вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови.

5. Сфера використання наукового стилю — це :

а) спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті, законодавство, адміністративно-господарська діяльність.

б) наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

в) громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяльність, навчання.

6. Позначте помилкове визначення:

а) Поняття літературна мова охоплює загальнонародну українську мову — як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику;

б) Т.Г. Шевченко є основоположником сучасної української літературної мови;

в) Експресивна функція мови полягає в тому, що засобом мови виражаються і передаються почуття, емоції, переконання.

7. Позначте правильне визначення:

а) Норми літературної мови — це сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному та писемному мовленні;

б) Найголовнішою ознакою літературної мови є використання просторічних елементів, позамовних засобів;

в) Граматична норма — це відбір словесних засобів, які сприяють встановленню певного мовного стилю.

8. Вкажіть рядок, в словах якого можливе чергування Е/И в коренях дієслів:

а) витерти, прибирати, видирати, застелю;

б) заберу, вистилати, вмирати, перемогти;

в) вимерзати, зламати, котити, проводжати;

г) орендувати, кланятися, повертати, стихати.

9. Вкажіть рядок, у всіх словах якого рядка неможливе чергування голосних:

а) пролежень, клітина, шлунок, сік;

б) апетит, стимуляція, секреція, кислий;

в) якість, білок, родовід, ростомір;

г) плід, зародок, згусток, блідість.

10. Позначте рядок, у всіх словах якого можливе чергування О,Е з нулем звука:

а) кроїти, ломити, скочити, схопити, поганий, зозуля;

б) гачечок, ложечка, щедрий, черствий, печера, чепурний;

в) слово, школа, перина, береза, Київ, Канів;

г) розумний, холодний, вовк, порт, атом, човен.
Варіант 3

1. Яке з даних тверджень помилкове?

а) Експресивна функція мови полягає в тому, що за допомогою мови виражаються почуття та емоції.

б) Мова є засобом і матеріалом формування та становлення особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів.

в) Лексичні норми — це творення слів, вживання форм слів, побудова речень.

2. Позначте правильний варіант відповіді:

Функція мови, що фіксує в собі естетичні смаки та уподобання своїх носіїв, — це:

а) пізнавальна функція; б) експресивна; в) комунікативна; г) естетична.

3. Зачинателем нової української літературної мови був:

а) Г.Сковорода;

б) І.П.Котляревський;

в) Т.Г.Шевченко;

г) П.Мирний.

4. Мовний стиль, у якому поєднується логічність доказів, точність висловлення наукових положень з емоційно-експресивною образністю, використовуються епітети, порівняння, метафори — це:

а) науковий стиль;

б) публіцистичний стиль;

в) художній стиль.

5. Зачинателем нової української літературної мови був:

а) І.П.Котляревський; б) П.Мирний; в) Т.Г.Шевченко.

6. Яке практичне значення додержання орфографічних норм?

а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;

б) робить мовлення зрозумілішим, логічним, естетичним;

в) сприяє послідовності викладу матеріалу;

г) сприяє піднесенню рівня мовної культури.

7. Вкажіть рядок, у всіх словах якого неможливе чергування голосних:

а) пролежень, клітина, шлунок, сік;

б) апетит, стимуляція, секреція, кислий;

в) якість, білок, родовід, ростомір;

г) плід, зародок, згусток, блідість.

8. Вкажіть рядок, в словах якого можливе чергування О/А, в коренях дієслів:

а) стирати, застилати, вимагати, перемагати;

б) проганяти, поламати, допомагати, котити;

в) непримиренний, невблаганний, неподоланий, голосити;

г) відтворити, узагальнити, зберігати, возити.

9. Вкажіть рядок, в словах якого можливе чергування Е/И в коренях дієслів:

а) витерти, прибирати, видирати, застелю;

б) заберу, вистилати, вмирати, перемогти;

в) вимерзати, зламати, котити, проводжати;

г) орендувати, кланятися, повертати, стихати.

10. Знайдіть правильне тлумачення:

а) чергування О, Е з І притаманне лише українській мові;

б) чергування О, Е з І відбувається і у тих випадках, коли вони є випадними;

в) чергування голосних відбувається лише у словах іншомовного походження.
^ КОНТРОЛЬНИЙ БЛОК

Варіант 1

І. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації;

в) найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

г) вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови;

д) мовна діяльність, конкретне говоріння, що проходить у часі і виявляється у звуковій або письмовій формі;

е) володіння нормами літературної мови, вміння користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети й змісту мовлення.

є) Функція мови, що збереглася з доісторичних часів і знайшла відображення в українському фольклорі;

ж) Форма існування мови.

ІІ. Закінчіть речення:

а) Літературна мова — це...

б) Літературна мова має дві форми вживання: ...

в) Норми літературної мови — це...

г) Орфоепічні норми регулюють правильність ...

д) Сфера використання наукового стилю: ...

е) Основна риса публіцистичного стилю: ...

є) Лексичні норми регулюють ...

ж) Державна мова —це...

ІІІ. Відредагуйте сполучення слів.

Оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, вільна вакансія, написати автобіографію, захисний імунітет, здавати екзамени, курси по вивченню української мови, прийняти участь, завідуючий по відділенню, підняти питання, дало себе знати, діяти справедливо; я знаходжу, що; вийшло непорозуміння, виконати обіцянку, давати обіцянку, відправити у відрядження, за відсутності доказів, примірний комплекс вправ.

^ IV. Знайдіть помилкове визначення, відредагуйте й запишіть правильний варіант:

А)Поняття національна мова охоплює загальнонародну українську мову — як літературну, так і діалекти, професійні і соціальні жаргони, суто розмовну лексику;

Б) І.П. Котляревський є основоположником сучасної української літературної мови;

В) Літературна мова — це вища форма вияву національної мови, відшліфована форма загальнонародної мови.

^ V. Продемонструйте чергування голосних:

Ущелина, мудрість, осінь, камінь, летіти, злипатися, повісити, протекти, дзвеніти, роздерти, виберу, доріжка, поріг, корівка, вимерзнути, завмерти, здеру, прибирати, витерти, котити, перемогти, підперезати, замести, стілець, четвертий, овес.

^ VI. Відредагуйте словосполучення та складіть з ними речення.

Захворювання визивається, лікар обдивився хворого, пошкоджена рука.

VIІ. Запишіть українською мовою:

Сдержать слово

Дружеские отношения в коллективе

Жаропонижающие лекарства

При любых обстоятельствах

Благодаря поддержке

Заведующий по отделению

По приказу директора

В соответствии с приказом

Остановка по требованию

Из сказаного выплывает

^ VIІІ. Запишіть номери слів, у які треба вставити і:

А. 1)збер...гати; 2) переш...птуватися; 3) зач...пити; 4) згр...бати;

Б. 1) остер...гати; 2) обт...сувати; 3) зч...сати; 4) викор...нити;

^ IX. .Запишіть номери слів, у які треба вставити Е:

А. 1) ст....рати; 2)заст....лати; 3)розд...реться; 4) виб...ремо;

Б. 1) вит...рти; 2)перет...рати; 3)заст....лити; 4) підп...рати.

^ X. Позначте правильні варіанти:

А.В українській мові всі шиплячі вимовляються твердо.

Б. В українській мові губні Б,П,В,М,Ф є м’якими.

В. Африкати ДЗ і ДЖ вимовляються як один звук.

Г. Голосна Е в ненаголошеній позиції наближається до И.
Варіант 2

І. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) Складний сплав, що відображає багатство національної мови, поєднання всіх мовних стилів з погляду лексики, граматики, але з орієнтацією на літературну мову;

б) Сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці в усному та писемному мовленні;

в) Мовна норма, що регулює вживання слів у властивих їм значеннях;

г) Мовний стиль, що характеризується вживанням термінологічної лексики, розгорнутими складними реченнями, документуванням тверджень, посиланнями, наявністю цитат.

д) Вища форма вияву національної мови...

е) Основоположник сучасної української літературної мови.

є) Суспільне явище, що виникає, розвивається, функціонує в суспільстві.

ж) Повідомлення з науковою інформацією, які вимагають логічного викладу на лексичному та граматичному рівнях.

ІІ. Закінчіть речення:

а) Мова — це...

б) Мовлення — це...

в) Багатофункціональність, унормованість, стандартність, уніфікованість, розвинута система стилів властиві...

г) Лексичні норми регулюють...

д) Вища форма загальнонародної мови — це...

е) Літературна мова реалізується ...

є) Лексичні норми регулюють...

ж)Такі різновиди, як проза і поезія, має...

ІІІ. Відредагуйте сполучення слів:

Винести подяку, оцінка по фізиці, електросіть, в залежності від обставин, бувший директор, охорона оточуючого середовища, по наказу ректора, учбовий план, учбова кімната, виключення з правила, дякуючи підтримці.

^ IV. Продемонструйте чергування голосних.

Лежати, летіти, перенесла, село, Прокіп, Федір, ввечері, четверо, копієчка, сокіл, вікно, місто, щока, Львів, Канів, садок, молодість, відданість, пшениця, женитися, возити, нести, ломити, пекти, вихід, схопити, осінь, Київ, весілля.

^ V. Запишіть номери слів, у які треба вставити Е:

А.1)збер...гти; 2) переш...птуватися; 3) зач...пити; 4) загр...бти;

Б. 1) остер...гати; 2) обт...сувати; 3) зч...сати; 4) викор...нити;

^ VІ. Запишіть номери слів, у які треба вставити О:

А. 1) к...жух; 2) к...зак; 3) л...пух; 4) вор...шити;

Б. 1) чар...вати; 2)б...гатство; 3)м...настир; 4) з...зуля.

VІІ. Знайдіть помилкові твердження, відредагуйте та запишіть.

А) Лексичні норми регулюють правильність написання.

Б) Мовна норма — це діалекти.

^ VІІІ. Запишіть словосполучення українською мовою.

На Ваше рассмотрение, знать в лицо, превратности судьбы, прилащать усилия, по поводу, лучше всего.

^ IX.Позначте правильні визначення.

А.Стилістичні норми регулюють правильність постановки розділових знаків.

Б.Лексичні норми регулюють вживання слів у властивих їм значеннях, правильне поєднання слів.

В.Орфоепічні норми регулюють правильність вимови звуків, звукосполучень, наголошення слів.

^ Х. Позначте групу словосполучень, що стосуються наукового стилю мовлення.

А.До смаку, летіти сторч головою, обіймати посаду, забивати памороки;

Б.Обмін речовин, нуклеїнові кислоти, осередок запалення, ушкоджений орган; поставити гірчичники;

В. летять журавлі, карії очі, багато снігу, грім у блакиті, по діброві.
Варіант 3

І. З’ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

а) Мовний стиль, що характеризується експресивно-емоційним забарвленням, наявністю просторічних елементів у лексиці, різноманітністю інтонації, використанням міміки та жестів;

б) Вища форма вияву національної мови;

в) Норми літературної мови, що регулюють вживання розділових знаків;

г) Система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання.

д) Мовний стиль, що призначений інформувати суспільство про факти, явища і формувати громадську думку;

е) Мовна норма, що регулює правильність вимови звуків, звукосполучень, наголошення слів;

є) Суспільне явище, що виникає, розвивається й живе в суспільстві, та є засобом спілкування;

ж) Функція мови, що полягає в тому, що мова використовується як засіб спілкування між людьми, як інформаційний зв’язок у суспільстві.

ІІ. Закінчіть речення.

а) Вищою формою вияву національної мови є...

б) Національна мова — це...

в) Стилістичні норми регулюють ...

г) Кодифіковану та некодифіковану форми має...

д)Основні ознаки наукового стилю:...

е) Естетична функція мови полягає в тому, що...

є) Основне призначення наукового стилю мовлення:

ж) Лексичні норми регулюють...

ІІІ. Виправте помилки у визначеннях, запишіть правильний варіант.

А) Сфера використання наукового стилю: повсякденне життя.

Б) Основна риса публіцистичного стилю: використаннямовнихзасобівпід час документального оформлення актів державного , суспільного, політичного життя;

В) Лексичні норми регулюють вживання розділових знаків;

Г) Державна мова —це мова міжнародного спілкування.

ІV. Літературна мова — це:

А. Мова міжнародного спілкування;

Б. Вища форма вияву національної мови;

В. Діалектна мова та жаргонізми.

^ V. Продемонструйте чергування голосних.

Поріг, борода, голова, корова, лебідь, дружок, садок, бджола, підніжжя, застилати, пекти, зачепити, воля, робота.

^ VI. Запишіть номери слів, у які треба вставити И:

А. 1)збер...гати; 2) прор...вати; 3) неприм...ренний; 4) вел...ч;

Б. 1) остер...гти; 2) обт...сати; 3) др....жати; 4) сп...нити;

VIІ. Запишіть номери слів, у які треба вставити А:

А. 1) зг...няти; 2)сл...в’яни; 3)п...гон; 4) к...чан;

Б. 1) зл...мати; 2)х...зяїн; 3)м...настир; 4) допом...гати.

^ VIII. Відредагуйте сполучення слів.

Скритий період хвороби, у хворого жовтуха, хворіла грипом, вступити в аспірантуру, зупинка по вимозі, результати співпадають, при огляді хворого.

^ IX. Продемонструйте чергування голосних.

Випікати, воля, гонити, допомогти, здеру, молодість, свіжість, копієчка, замести, вигребти, носити.

X. Позначте номери словосполучень, що належать до публіцистичного стилю мовлення.

1)Розвиток національної культури, 2)суспільне життя України, 3)гармонійний розвиток, 4)обробка металів різанням, 5)розділи науки про мову, 6)досліджує звуки, 7)голосні під наголосом, 8) вершини людського поступу, 9) воістину хресний шлях, 10) діячі національного відродження.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconТема 1 Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми...
«мова» І «мовлення», які функції виконує мова, яким чином співвідносяться поняття «національна мова», «державна мова», «літературна...
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти icon1. Вченя про мову як суспільне вище. Функції мови. Мова І мовлення....
Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку,...
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconК ф. н. Мацько О. М. Програма курсу „Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія”
Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення. Українська мова – національна мова українського народу. Мовна...
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconПрограма державного іспиту із сучасної української мови українська...
Українська мова – національна мова українського народу. Походження І розвиток мови української народності І нації
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconЩо регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади
Розкрити роль мови у суспільному житті. Розрізняти поняття «державна мова», «літературна мова», «національна мова». Систематизувати...
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconЛ. П. Бойко сучасна українська літературна мова
Бойко Л. П. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : [навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного...
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти icon1 Мова суспільне явище. Літературна мова
Українська мова: Збірник вправ І завдань для курсантів та студентів І курсу – Черкаси: апб, 2008. – 84 с
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconОрієнтовні питання до підсумкового контролю (іспиту) з курсу «історія...
Основні поняття курсу: «літературна мова», «мовна норма», «книжна мова», «живе народне мовлення»
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconЗакони, що регламентують функціонування української мови
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед мов народів світу
План Мова І мовлення Функції мови Українська мова національна мова українського народу Поняття літературна мова І діалекти iconМова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови
Поняття «Н. М» охоплює всі мовні засоби спілкування людей — літ мову та діалекти. Діалект – різновид Н. М. вживання якої обмежене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка