Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни
НазваПорядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни
Дата конвертації25.07.2013
Розмір175 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Література > Документы

ПОРЯДОК
НАДАННЯ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
ГРИФІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ

Цей Порядок визначає систему організаційної та науково-методичної роботи Міністерства освіти і науки України щодо оцінки науково-методичного рівня навчальних видань, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України. Він ґрунтується на положеннях і нормах Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про видавничу справу", "Про нау­кову і науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права" та інших нормативно-правових актах, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти України.

1. Загальні положення
1.1. Офіційне визнання відповідності навчальної і навчально-методичної літератури вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм, інших нормативних документів, що регламентують зміст освіти, реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного Грифа.
1.2. Гриф Міністерства освіти і науки України надається таким навчальним виданням.
1.2.1. Підручникам – навчальним виданням, які систематизовано відтворюють зміст навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.
1.2.2.  Навчальним посібникам - навчальним виданням, які доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певної дисципліни.
1.2.3. Навчально-наочним посібникам – навчальним виданням, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.
1.2.4. Навчально-методичним посібникам – навчальним виданням з методики викладання навчальних дисциплін.
1.2.5. Хрестоматіям - навчальним виданням літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об`єктом вивчення певної навчальної дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.
1.2.6. Словникам, енциклопедіям і довідникам –навчальним виданням довідкового характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань або мовні одиниці (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття тощо).
1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює два види Грифів:
- “Затверджено Міністерством освіти і науки України”;
- “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.
1.4. Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надають за результатами експертизи підручникам, які попередньо були видані як навчальні посібники і отримали схвальні відгуки фахівців.
1.5. Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» надається підручникам, гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається усім іншим видам навчальної і навчально-методичної літератури. Рішення про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
(п.1.5. Затверджено Наказом МОН № 11 від 10.01.2009 р.)
1.6. Текст Грифа містить також таку інформацію про призначення навчального видання: вид навчального видання, адресацію використання (тип навчального закладу відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, напрям підготовки або спеціальність). Він зазначається на титульному аркуші під назвою навчального видання. На звороті титульного аркуша вказують вихідні дані документа, на підставі якого прийнято рішення про надання Грифа (номер і дата листа мі­ністерства, а також номер і дата протоколу комісії НМР міністерства, на підставі якого було прийняте рішення про надання Грифа).
1.7. До Планів випуску навчальної літератури Міністерства освіти і науки України за державного фінансування можуть уноситися лише навчальні видання, які отримали відповідний Гриф.

^ 2. Організація експертизи навчальної літератури
2.1. Для одержання Грифа вищий навчальний заклад, видавництво або інша установа чи організація, яка здійснюватиме видання книги, звертається з листом-клопотанням про проведення експертизи до Міністерства освіти і науки України.
2.2. У листі-клопотанні зазначають: повну назву навчальної книги, автора (авторів), вид та адресацію навчального видання (кому адресована книга. тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), відповідність навчальній програмі із зазначенням дисципліни, для якого призначене видання, джерела фінансування видання, навчальної книги. До листа додають:
- попередньо відредагований рукопис, підготовлений державною мовою;
- рецензії на рукопис двох-трьох фахівців;
- відповідь автора (авторів) на зауваження рецензентів;
- висновок фахового редактора (якщо рукопис подає видавництво), в якому дається оцінка якості рукопису, його відповідність навчальній програмі, зазначається актуальність та оригінальність навчальної книги;
- витяг із протоколу рішення вченої ради навчального закладу з рекомендацією рукопису підручника (навчального посібника) до друку, програма дисципліни, копія навчального плану;
- відомості про авторів (прізвище, ім`я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон);
- обґрунтування доцільності видання навчальної книги.
2.3. Після реєстрації поданих матеріалів в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти їх надсилають у тижневий термін до відповідної комісії Науково-методичної ради міністерства, яка  протягом одного місяця проводить експертизу рукопису (в окремих випадках термін експертизи може бути продовжений керівником відділення НМР, до якого належить комісія) і виносить рішення про доцільність його видання з відповідним грифом.
2.4. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок із зазначенням причин відмови в наданні Грифа. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної ради під контролем Бюро відповідного відділення, її рішення є остаточним.

^ 3. Порядок скасування Грифа

3.1. У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу, недостовірного перекладу, щопризвело до пониження його наукового і науково-методичного рівня та якості, наданий Гриф може бути скасований.
3.2. Відмова автора, видавця доопрацювати рукопис відповідно до зауважень експертів або висновку комісії надає підстави на скасування наданого раніше Грифа.
3.3. Редакція Грифа не може самочинно змінюватися видавцем чи автором книги. У разі спотворення тексту Грифа він скасовується Міністерством освіти і науки України. Порядок скасування наданого Грифа такий самий, як і його надання. Скасування здійснюється за рішенням Міністерства освіти і науки на підставі висновку комісії Науково-методичної ради або Бюро відповідного відділення.
3.4. Усі спірні питання щодо надання Грифа розглядає Бюро відповідного відділення Науково-методичної ради, або спеціально створені комісії.


^ 4. Термін дії Грифа

4.1. Термін дії наданого Грифа Міністерства освіти і науки України – 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, то Міністерство освіти і науки України обов`язково має підтвердити раніше нада­ний Гриф.
4.2. Дія наданого Грифа не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 відсотків перевидання навчальної літератури, якщо вони здійснюються навіть у термін дії Грифа. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису необхідно знову пройти експертизу комісії Науково-методичної ради і під­твердити раніше наданий Гриф.
4.3. Після завершення терміну дії Грифа навчальному виданню необхідно пройти нове затвердження з метою встановлення відповідності вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів і програм.Про університет / ^ Факультети та Інститути / Наукові дослідження / Міжнародні проекти / Студентське життя
09117, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, Соборна пл. 8/1, тел.- факс (0446) 35-12-88

Дизайн та Розробка —

                                            
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 440 від 07.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2001 р.
за N 546/5737

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 973 ( z0026-05 ) від 23.12.2004 )Про затвердження Порядку надання навчальній літературі,
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів і свідоцтва
Міністерства освіти і науки України
Відповідно до Закону України "Про освіту" ( ^ 1060-12 ),
Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.99 N 714
( 714-99-п ) "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1128" та з метою
поліпшення якості навчально-методичної літератури, засобів
навчання і навчального обладнання, удосконалення проведення їх
експертизи Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок надання навчальній літературі, засобам
навчання і навчальному обладнанню грифів і свідоцтва Міністерства
освіти і науки України (додається).

2. Департаментам розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), розвитку
професійно-технічної освіти (Томашенко В.В.), вищої освіти
(Дмитриченко М.Ф.) здійснити організаційні заходи щодо проведення
об'єктивної експертизи навчальної літератури комісіями
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України.

3. Науково-методичним центрам середньої освіти
(Завалевський Ю.І.), професійно-технічної освіти (Судаков Є.М.),
вищої освіти (Левківський К.М.), організації розробки і
виробництва засобів навчання (Самсонов В.В.):

3.1. Організувати роботу предметних комісій
Науково-методичної ради з питань освіти відповідно до
затвердженого Порядку.

3.2. У місячний термін розробити типові угоди щодо експертизи
та апробації навчальної літератури і засобів навчання та
орієнтовний кошторис витрат на її проведення згідно з чинним
законодавством.

3.3. Систематично надавати Методично-видавничому центру
організації випуску і доставки освітянської літератури
(Харламова Т.Б.) інформацію про надання грифів і свідоцтва
підручникам і навчальним посібникам.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 2.06.97 N 170 ( z0382-97 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 03.09.97 за N 382/2186 (із
змінами і доповненнями).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено
Наказ Міністерства освіти
і науки України
7 червня 2001 р. N 440

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2001 р.
за N 546/5737

^ Порядок
надання навчальній літературі, засобам навчання
і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва
Міністерства освіти і науки УкраїниЦей Порядок визначає систему організаційної та
науково-методичної роботи Міністерства освіти і науки України щодо
оцінки науково-методичного рівня навчальних видань, засобів
навчання і навчального обладнання, а також офіційного
підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному
процесі в навчальних закладах України. Він грунтується на
положеннях і нормах Законів України "Про освіту" ( ^ 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про
видавничу справу" ( 318/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ), "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) та інших нормативно-правових актів, що регламентують
діяльність Міністерства освіти і науки України щодо
науково-методичного забезпечення системи освіти України.

1. Загальні положення

1.1. Офіційне визнання відповідності навчальної і
навчально-методичної літератури, засобів навчання і навчального
обладнання вимогам державних стандартів освіти, навчальних планів
і програм, інших нормативних документів, що регламентують зміст
освіти, реалізується через процедуру надання Міністерством освіти
і науки України відповідного Грифа (далі - Гриф). Навчальне
обладнання може проходити також сертифікацію виробу, на підставі
якої Міністерство освіти і науки України видає Свідоцтво про
визнання відповідності педагогічним вимогам (далі - Свідоцтво).

1.2. Гриф Міністерства освіти і науки України надається таким
навчальним виданням, засобам навчання і навчальному обладнанню:

1.2.1. навчальним програмам - навчальним виданням, які
визначають зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального
предмета, курсу, дисципліни, розвитку та виховання особистості
відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних
планів;

1.2.2. підручникам - навчальним виданням, які систематизовано
відтворюють зміст навчального предмета, курсу, дисципліни
відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної
навчальної програми (до підручників належить також буквар);

1.2.3. навчальним посібникам - навчальним виданням, які
доповнюють або частково замінюють підручник у викладі навчального
матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого їх
розділу (до навчальних посібників належать також курси лекцій,
зошити-посібники, прописи);

1.2.4. навчально-наочним посібникам - навчальним виданням та
виробам, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють
вивченню і викладанню предмета, курсу, дисципліни, засвоєнню їх
змісту, розвитку та вихованню особистості (різновидом
навчально-наочних посібників є картографічні посібники, глобуси,
атласи, таблиці, плакати, альбоми тощо);

1.2.5. навчально-методичним посібникам - навчальним виданням,
які, окрім викладу навчального матеріалу, містять методичні
вказівки і рекомендації щодо викладання предмета, курсу,
дисципліни або організації самостійної роботи тих, хто навчається,
розвитку та виховання особистості;

1.2.6. хрестоматіям - навчальним виданням
літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших
творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певного навчального
предмета, курсу, дисципліни або виховання особистості відповідно
до офіційно затвердженої навчальної програми (різновидом
хрестоматії є книги для читання);

1.2.7. практикумам - навчальним виданням, які містять
практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню учнями набутих
знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості
їх засвоєння (різновидом практикумів є збірники задач і вправ,
тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів,
інструкції до лабораторних і практичних робіт, робочі зошити,
дидактичні матеріали тощо) (1);

_____________
(1) Зазначені видання і засоби навчання можуть
використовуватися в навчальному процесі за умови позитивного
рішення предметної комісії Науково-методичної ради без
відповідного Грифа Міністерства освіти і науки України.

1.2.8. словникам, енциклопедіям і довідникам для школярів і
студентів - навчальним виданням довідкового характеру, які містять
упорядкований перелік відомостей про певну галузь знань або мовні
одиниці (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки,
імена тощо);

1.2.9. педагогічним програмним засобам - програмній
продукції, яка використовується у комп'ютеризованих системах
освіти як засіб навчання чи виховання учнів і студентів;

1.2.10. натуральним об'єктам - незміненим або дидактично
модифікованим об'єктам природи, що використовуються як засіб
навчання (1);

1.2.11. навчальним моделям - засобам навчання переважно
демонстраційного типу, які спрощено відтворюють об'єкт вивчення,
якщо його неможливо або складно демонструвати в натуральному
вигляді;

1.2.12. приладам і пристосуванням - технічним пристроям, що
як засоби навчання призначені для демонстрації явищ та процесів,
вимірювання фізичних величин, регулювання і контролю тощо (1);

1.2.13. аудіовізуальним засобам навчання і пристроям -
комплексу різноманітних світлотехнічних і звукових посібників та
спеціальної апаратури, яка дає змогу відтворювати відповідну
інформацію;

1.2.14. обладнанню загального призначення - сукупності
матеріальних об'єктів, які формують навчальне середовище, але не
використовуються як джерело знань;

1.2.15. приладдю, інструментам, спорядженню, матеріалам,
спеціалізованому обладнанню - матеріальним об'єктам, які формують
навчальне середовище та сприяють організації навчально-виховного
процесу (1).

1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює два види
Грифів:

"Затверджено Міністерством освіти і науки України";

"Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

1.4. Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України"
надається за результатами експертизи навчальним програмам і
підручникам, засобам навчання з базових предметів і курсів
(дисциплін), що пройшли апробацію і визнані як усталені для
використання у навчально-виховному процесі. Рішення про надання
Грифа "Затверджено Міністерством освіти і науки України" приймає
колегія міністерства.

1.5. Гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України" надається усім іншим видам навчальної і
навчально-методичної літератури, засобам навчання і навчальному
обладнанню. Рішення про надання Грифа "Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України" приймають заступники міністра, що
відповідають за напрям освіти, якому адресовано навчальне видання
або виріб, на підставі висновку предметної комісії
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і
науки України (далі - Науково-методичної ради) та за підсумками
Всеукраїнських конкурсів навчальних програм та підручників.

1.6. Свідоцтво видається Міністерством освіти і науки України
на приладдя, інструменти, спорядження, матеріали, спеціалізоване
обладнання та обладнання загального призначення, а також інші
засоби навчання і шкільне обладнання відповідно до затвердженої
форми.

1.7. Текст Грифа або Свідоцтва містить також таку інформацію
про призначення навчального видання або виробу: вид навчального
видання чи виробу, адресацію використання (тип навчального закладу
відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня,
напрям підготовки або спеціальність). Він зазначається на
титульному аркуші під назвою навчального видання (у
підзаголовковій інформації), у позарамкових вихідних даних
картографічних або табличних виробів та технічному паспорті
навчального обладнання. На звороті титульного аркуша (у
позарамкових вихідних даних та технічному паспорті) указуються
вихідні дані документа, на підставі якого прийнято рішення про
надання Грифа (номер протоколу і дата рішення колегії або номер і
дата листа міністерства).

1.8. Текст висновку Свідоцтва зазначається на четвертій
сторінці обкладинки (палітурки) у вихідних даних допоміжних
друкованих виробів, у паспорті (етикетці) приладдя, інструментів,
спорядження, матеріалів та спеціалізованого обладнання, обладнання
загального призначення. У тексті зазначаються дата та
реєстраційний номер видачі Свідоцтва.

1.9. До офіційного переліку навчальної літератури та
навчального обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і
науки України, можуть уноситися лише навчальні видання та вироби,
які отримали відповідний Гриф або мають Свідоцтво.

2. Організація експертизи навчальної літератури, засобів
навчання та навчального обладнання

2.1. Рішення про надання відповідного Грифа приймається на
підставі висновку предметної комісії Науково-методичної ради, яке
враховує думку принаймні трьох незалежних експертів щодо
придатності навчальної літератури, засобів навчання чи обладнання
для використання в навчально-виховному процесі.

2.2. Для одержання Грифа чи Свідоцтва автор, видавництво або
інша установа чи організація, яка здійснюватиме видання книги чи
виготовлення виробу, звертається з листом-клопотанням про
проведення експертизи до Міністерства освіти і науки України або
відповідного науково-методичного центра, на який покладена
організація роботи предметних комісій Науково-методичної ради.

2.3. У листі-клопотанні зазначаються: повна назва навчальної
книги або виробу, автор (автори), вид та адресація навчального
видання чи виробу (кому адресована книга чи засіб навчання, тип
навчального закладу відповідно до освітнього чи
освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), їх відповідність
навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни),
для якого призначене видання, дотримання державних і галузевих
стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального
обладнання), джерела фінансування видання навчальної книги чи
виготовлення виробу. До листа додаються:

відредагований і повністю підготовлений до видання рукопис
(авторський оригінал) або видана книжка, зразок, проектно-технічна
документація (технічний опис, технічні умови або паспорт виробу) у
3 примірниках (2);

_____________
(2) На друге і наступні видання можуть бути подані розклеєні
книги із змінами та доповненнями.

рецензії на рукопис чи засіб навчання принаймні двох фахівців
з відповідями авторів на зроблені зауваження;

висновок фахового редактора, у якому дається оцінка якості
рукопису, його відповідність програмі, чим відрізняється дана
навчальна книга від раніше виданих аналогічних підручників,
посібників тощо; для засобів навчання та обладнання - висновок
виробника про відповідність педагогічним і технічним вимогам;

виписка з рішення вченої ради вищого навчального закладу з
рекомендацією до друку (для видань, що адресуються вищим
навчальним закладам);

відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий
ступінь, учене звання, місце роботи, посада), постачальника та
(або) виробника.

2.4. Після реєстрації поданих матеріалів у відповідному
науково-методичному центрі вони надсилаються у тижневий термін до
відповідної комісії Науково-методичної ради, яка організовує
первинну експертизу рукопису чи виробу.

2.5. Незалежні експерти, що входять до складу експертних
груп, дають оцінку відповідності рукопису чи виробу вимогам
державних стандартів освіти і програм, відзначають його науковий
або технічний рівень виконання, педагогічну доцільність і
методичну цінність, складають висновок щодо якості рукопису чи
поданого зразка. В окремих випадках комісія може обумовлювати
надання Грифа або видачу Свідоцтва після подання оригінал-макета.

2.6. Після одержання рецензій незалежних експертів відповідна
комісія Науково-методичної ради протягом одного місяця (3) на
підставі одержаних матеріалів, а також власної експертизи якості
поданого рукопису чи зразка виробу складає висновок щодо
доцільності надання їм відповідного Грифа або видачі Свідоцтва.

_____________
(3) В окремих випадках термін експертизи може бути
продовжений керівником відділення Науково-методичної ради, до
якого належить комісія.

2.7. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису
або виробу голова комісії у тижневий строк повертає до
відповідного науково-методичного центру розглянуті матеріали разом
із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття
комісією негативного рішення подається вмотивований висновок із
зазначенням причин відмови в наданні Грифа. У таких випадках на
вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза.
Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія Науково-методичної
ради під контролем Бюро відповідного відділення. Її рішення є
остаточним.

2.8. Процедура надання Грифа і видачі Свідоцтва та
організація незалежної експертизи навчального видання, засобів
навчання та обладнання здійснюється на договірних засадах згідно з
чинним законодавством.

3. Затвердження та скасування Грифа і Свідоцтва

3.1. Залежно від виду навчального видання, засобу навчання чи
обладнання висновок комісії Науково-методичної ради затверджується
рішенням колегії або підтверджується листом Міністерства освіти і
науки України за підписом Міністра або його заступників. Свідоцтво
затверджує заступник міністра, що відповідає за напрям галузі
освіти, якому адресовано навчальне видання чи обладнання.

3.2. Автор, видавництво або інша установа чи організація, що
зверталися з клопотанням про проведення експертизи, у тижневий
термін після прийняття відповідного рішення одержують відповідь
про надання їх навчальному виданню чи обладнанню відповідного
Грифа (видачу Свідоцтва) із зазначенням вихідних даних рішення
колегії або листа Міністерства освіти і науки України, а також
назви комісії Науково-методичної ради, яка схвалила виріб до
виробництва.

3.3. У разі неякісної редакційної підготовки навчального
видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту
оригіналу, недостовірного перекладу або недосконалого виготовлення
виробу з порушенням вимог технічної документації і педагогічних
вимог, що призвело до пониження їх наукового і науково-методичного
рівня та якості, наданий Гриф чи Свідоцтво можуть бути скасовані.

3.4. Відмова автора, видавця або виробника доопрацювати
рукопис чи виріб відповідно до зауважень експертів або висновку
комісії дає підстави на скасування наданого раніше Грифа або
виданого Свідоцтва.

3.5. Редакція Грифа та висновку Свідоцтва не може самочинно
змінюватися видавцем чи виробником, чи автором книги (виробу). У
разі спотворення тексту Грифа або висновку Свідоцтва вони
скасовуються Міністерством освіти і науки України.

3.6. Порядок скасування наданого Грифа чи виданого Свідоцтва
такий самий, як і його надання. Скасування здійснюється за
рішенням Міністерства освіти і науки на підставі висновку
предметної комісії Науково-методичної ради або бюро відповідного
відділення.

3.7. Усі спірні питання щодо надання Грифа і видачі Свідоцтва
розглядають бюро відповідних відділень Науково-методичної ради або
спеціально створені комісії.

4. Термін дії Грифа і Свідоцтва

4.1. Термін дії наданого Грифа Міністерства освіти і науки
України - 5 років з дня прийняття відповідного рішення. Якщо за
цей час навчальна книга не видавалася, а засіб навчання й
навчального обладнання не виготовлялися, то Міністерство освіти і
науки України обов'язково має підтвердити раніше наданий їм Гриф.
Термін дії Свідоцтва на обладнання встановлюється для кожного
виробу окремо, але не більше 5 років.

4.2. Дія наданого Грифа чи Свідоцтва не поширюється на
доповнені перевидання навчальної літератури або змінені
(модернізовані) засоби навчання і обладнання, якщо вони
здійснюються навіть у термін дії Грифа чи Свідоцтва. У такому разі
підготовленому до перевидання рукопису або модернізованому виробу
необхідно знову пройти експертизу комісії Науково-методичної ради
і підтвердити раніше наданий Гриф чи Свідоцтво.

4.3. Після завершення терміну дії Грифа чи Свідоцтва
навчальному виданню чи засобу навчання необхідно пройти нове
затвердження з метою встановлення відповідності вимогам державних
стандартів освіти, навчальних планів і програм.

Перший заступник начальника департаменту
розвитку загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України Я.П.Корнієнко

( Teкст взятo з сайта BPУ - zakon.rada.gov.ua )

Схожі:

Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconЗатверджую
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПідручники І навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних...
Міністерством освіти І науки України, рекомендовані Міністерством освіти І науки України або схвалені для використання в навчально-виховному...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПорядок надання щорічних відпусток
Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. Частина перша
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconМетодичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену...
Наказом Міністерства освіти України №161 від 02. 06. 1993 р., рекомендацій „Про порядок створення, організації та роботи Державної...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Порядок надання навчальній літературі грифів міністерства освіти І науки україни iconНаціональний еколого-натуралістичниий центр учнівської молоді (ненц)...
Ненц міністерства освіти І науки, молоді та спорту України — ініціатор проведення Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка