Програма вступного випробування та методичні вказівки
Скачати 105.96 Kb.
НазваПрограма вступного випробування та методичні вказівки
Дата конвертації28.06.2013
Розмір105.96 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Журналістика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників на навчання за ОКР «Бакалавр»,

напрям підготовки 6.030301 – «Журналістика»)

Затверджено

на засіданні кафедри

журналістики,

протокол № 5 від 30.11.2012 р.

Луганськ 2013
УДК 070(076)


Програма вступного випробування та методичні вказівки щодо підготовки до творчого конкурсу для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», напрям підготовки 6.030301 – Журналістика / [укл. В. М. Гвоздєв, М. І. Одінцова]. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 9 с.

Описано завдання творчого конкурсу з журналістики для абітурієнтів СНУ ім. В. Даля, що вступають на 1-й курс навчання, порядок проведення творчого конкурсу, вимоги до рівня підготовки вступників, критерії оцінювання письмової роботи, що виконується в рамках творчого конкурсу, а також наведено перелік рекомендованої літератури.


Укладачі: В. М. Гвоздєв, доцент кафедри журналістики СНУ ім. В. Даля, кандидат філологічних наук, М. І. Одинцова, старший викладач кафедри журналістики СНУ ім. В. Даля.

Відп. за вип.: В. М. Гвоздєв, канд. філол. наук.

Рецензент: Н. В. Пробийголова, доцент кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля, кандидат політичних наук.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму творчого конкурсу розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).
Програма вступного випробування (творчого конкурсу) з журналістики містить: пояснювальну записку; вимоги до рівня підготовки вступників; описання завдання творчого конкурсу та порядку його проведення; критерії оцінювання; список рекомендованої літератури.
Творчий конкурс з журналістики – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність і здатність до опанування журналістського фаху й спроможність виконувати редакційні творчі завдання, створювати публіцистичні твори.

Мета такого вступного випробування – виявити та розкрити творчий потенціал абітурієнта, його здібності до самостійного творчого мислення, грамотного, чіткого й логічного викладу власних думок у письмовій формі, що має підтвердити його професійну придатність.

Завданням творчого конкурсу є написання письмового твору (есе) за однією із запропонованих тем, яку абітурієнт обирає за власним бажанням.

Творчий конкурс складається з одного туру (етапу) і проводиться в аудиторії. За його підсумками абітурієнт отримує від 100 до 200 балів відповідно до наявної шкали оцінювання.

Завдання творчого конкурсу є єдиним для вступників на денну й заочну форми навчання.

Членами предметної екзаменаційної комісії є висококваліфіковані викладачі кафедри журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Творчий конкурс проводиться відповідно до Правил прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Під час творчого конкурсу з журналістики вступник має продемонструвати:

 • володіння темою й мовою (лексика, граматика, стилістика, орфографія, пунктуація);

 • культуру письма, знання правил українського правопису;

 • вміння точно й повно відображати соціально значущі факти, події, проблеми чи суспільні явища у письмовій формі;

 • вміння викладати свої думки чітко, грамотно, логічно й послідовно і аргументувати їх;

 • спроможність творчо мислити та обґрунтовувати висновки;

 • знання програмного шкільного матеріалу;

 • загальну ерудицію;

 • фахову зацікавленість;

 • розуміння загальнополітичної, соціально-економічної, культурно-духовної ситуації в країні та світі;

 • аналітичні здібності, тобто здатність адекватно оцінювати, коментувати, пояснювати у письмовій формі громадсько-політичні, економічні, історичні, культурні чи спортивні події, проблеми на основі фактів;

 • обізнаність щодо ситуації в сучасній журналістиці, основних тенденцій розвитку медіаринку, а також особливостей функціонування різних типів засобів масової інформації.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Творчий конкурс складається з одного етапунаписання письмового твору (есе) на одну із 5 тем, які будуть запропоновані в день проведення творчого конкурсу.

Абітурієнти пишуть в аудиторії твір (есе) обсягом до 4 сторінок формату А4 впродовж трьох годин.

Орієнтовний перелік тем для підготовки до написання письмового твору під час творчого конкурсу:

1. Молодь у соціальних мережах.

2. Немає державної мови – немає й нації.

3. Мій Кобзар.

4. Інтернет і криза газет.

5. Комп'ютер: друг чи ворог?

6. Усі ми родом із дитинства…

7. Батьки та діти – одвічна проблема.

8. Коли я стану журналістом...

9. Природа і ми.

10. Що таке журналістика?

11. Чому занепадає духовність?

12. Телебачення – володар дум.

13. «Хто володіє інформацією, той володіє світом...»

14. Мої улюблені літературні герої.

15. Політика має бути чесною.

16. Чи варто дивитися реаліті-шоу?

17. Герої нашого часу.

18. Література і сучасність.

19. Чи слід вірити рекламі?

20. Кіно – найважливіше з усіх мистецтв.
Саме з цього переліку в день проведення творчого конкурсу буде запропоновано 5 тем для написання твору. Абітурієнт обирає будь-яку з них за власним бажанням.

Творчий конкурс проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань.

На творчий конкурс абітурієнт з'являється з паспортом.

Рівень знань вступника фіксується у відомості та підтверджується підписами членів предметної комісії. Відомість оформлюється належним чином і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів творчого випробування до 17 години.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ АБІТУРІЄНТА

Оцінювання творчого конкурсу здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів*. Прохідний бал – 124.

Письмова робота абітурієнта оцінюється за такими критеріями (нижче наведено максимальну кількість балів стосовно кожного із зазначених критеріїв):
1. Рівень розкриття теми – 20 балів:

 • відповідність змісту обраній темі – 5 балів;

 • глибина й повнота висвітлення теми – 5 балів;

 • обсяг твору – 5 балів;

 • інформативність (інформаційна насиченість тексту), якість викладу фактичного матеріалу: точність, доречність і розмаїття наведених фактів (даних, свідчень, епізодів, цифр, цитувань заяв і документів тощо), а також достатність фактів для розкриття теми – 5 балів.


^ 2. Композиція твору (наявність усіх обов’язкових структурних частин: назва (заголовок); вступ (введення в проблему); основна частина (самостійно проведений аналіз порушеної у творі проблеми з наведенням відповідних прикладів, що ілюструють думки автора; висновки, які узагальнюють авторську позицію) – 5 балів:

 • назва (заголовок) – 1 бал;

 • вступ – 1 бал;

 • основна частина – 1 бал;

 • висновки – 2 бали.


^ 3. Логіка й послідовність викладу – 5 балів.
4. Літературно-художній рівень тексту – 10 балів:

 • цитування літературних і публіцистичних творів, його точність, доречність і коректність; наведення прикладів з історії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду – 5 балів;

 • мовне багатство, використання художньо-виразних засобів, образів –
  5 балів.


^ 5. Здібність до аналітичної роботи – 5 балів:

 • вміння відбирати, систематизувати, порівнювати, оцінювати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки – 5 балів;


^ 6. Креативність – 5 балів:

Креативність передбачає особливість авторського стилю, власне бачення розглядуваної проблеми та шляхів її розв’язання, оригінальність авторської точки зору та інтерпретації фактів, висловлення своєї позиції.
^ 7. Культура писемного мовлення – 50 балів**:

 • риторичні якості писемного мовлення: ясність, переконливість аргументованість, обґрунтованість суджень, висновків – 5 балів;

 • лексична нормативність – 5 балів;

 • стилістична нормативність – 5 балів;

 • граматична нормативність – 5 балів;

 • орфографічна грамотність – 15 балів;

 • пунктуаційна грамотність – 15 балів.Примітки

*У випадку збігу загальної кількості балів за творчий конкурс перевага надається роботі, яка отримала більше балів за рівень розкриття теми і культуру писемного мовлення.

**За одну лексичну, граматичну, стилістичну помилку знімається 1 бал; за одну орфографічну або пунктуаційну помилку – 3 бали, за одну фактологічну помилку – 5 балів.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

 1. Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр : навч.-метод. посіб. / М. А. Балаклицький. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 74 с.

 2. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособ. / Е. Л. Вартанова. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 335 с.

 3. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях : учеб. пособ. для студ. спец-ти «Журналистика» / В. М. Владимиров. – Луганск : Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1998. – 144 с.

 4. Владимиров В. М. Вступ до спеціальності «Журналістика» : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – К. : МАУП, 2007. – 166 с.

 5. Ворошилов В. В. Журналистика : учебник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 496 с.

 6. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. – Х. : Прапор, 2009. – 384 с.

 7. Дэннис Э. Беседы о масс-медиа / Э. Дэннис Э., Д. Мэррилл. – М. : Вагриус, 1997. – 383 с.

 8. Еверетт Д. Учбовий посібник репортера / Д. Еверетт. – К. : IREX-ПроМедіа, 1999. – 22 с.

 9. Засорина Т. Профессия – журналист / Т. Засорина, Н. Федосова. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 1999. – 320 с.

 10. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.

 11. Инджиев А. А. Универсальный справочник начинающего журналиста / А. А. Инджиев. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 496 с.

 12. Карпенко В. Основи професіональної комунікації / В. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с.

 13. Коновалова О. В. Основы журналистики : учеб. пособ. / О. В. Коновалова. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Изд. центр «Март», 2005. – 272 с.

 14. Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 287 с.

 15. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с.

 16. Москаленко А. Теорія журналістики : підручник / А. Москаленко. – К. : Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.

 17. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

 18. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. пособ. / Е. П. Прохоров. – М. : РИП-Холдинг, 2002. – 322 с.

 19. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособ. / В. Л. Цвик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 495 с.

 20. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе / [укл. К. С. Шендеровський]. – К. : Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 34 с.

 

Додаткова

 1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике / В. Аграновский. – М. : Вагриус, 1999.

 2. Аграновский В. А. Ради единого слова / В. А. Аграновский. – М. : Мысль, 1978. – 168 с.

 3. Вайнштейн О. Для чего и для кого писать эссе? / О. Вайнштейн // Литературная учеба. – 1985. – № 2. – С. 215-217.

 4. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917 – 1997 рр.) : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Луганськ : Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1998. – 210 с.

 5. Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика / М. Ганапольский. – М. : АСТ: Зебра Е, 2008. – 413 с.

 6. Гід журналіста : зб. навч. матер. [упоряд. А. Лазарєва]. – К. : Поліграф центр Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, 1999. – 96 с.

 7. Григораш Д. С. Журналістика у виразах і термінах. – Львів, 1974.

 8. Дудко О. С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навч. посіб. / О. С. Дудко. – К. : Віпол, 2009. – 204 с.

 9. Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

 10. Животко А. П. Історія української преси / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

 11. Карнаух Н. Л. Учимся писать эссе / Л. Н. Карнаух. – М. : Изд. дом «Генжер», 2001. – 40 с.

 12. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с.

 13. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. / Лось Й. Д. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с.

 14. Моисеев В. А. Журналистика и журналисты / В. А. Моисеев. – К. : Дакар, 2002. – 400 с.

 15. Москаленко А. З. Вступ до журналістики : підручник / А. З. Москаленко. – К. :  Школяр, 1997. – 300 с.

 16. Огієнко І. Українська культура / упоряд., авт. передмови та комент. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 342 с.

 17. Прутцков Г .В. Введение в мировую журналистику: Антология в 2-х т. : учеб. пособ. – М. : Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.

 18. Свитич Л. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист : учеб. пособ. / Л. Г. Свитич. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 255 с.

 19. Ученова В. В. Беседы о журналистике / В. В. Ученова. – М. : Эврика, 1978.

 20. Эпштейн М. Эссе об эссе / М. Эпштейн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.emory.edu/INTELNET/esse_esse.html


***

З метою успішної підготовки до творчого конкурсу з журналістики абітурієнтам рекомендується також широко використовувати матеріали друкованих і електронних ЗМІ.


Схожі:

Програма вступного випробування та методичні вказівки iconПрограма фахового вступного випробування спеціальність 02020701

Програма вступного випробування та методичні вказівки iconПрограма практики та методичні вказівки
Програма практики та методичні вказівки до виконання переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності 091709 – Технологія...
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconПрограма та методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання програми переддипломної практики – Суми, 2011. 23 с. – Бібл. 19
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconМета вступного випробування
Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconІ методичні вказівки
Робоча програма І методичні вказівки з переддипломної практики студентів ІV курсу спеціальності “Автоматизовані електромеханічні...
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Облік". – Київ, нту, іебт нту, 2006 – с
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconПрограмові вимоги фахового вступного випробування з іноземної мови...
Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських...
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconГ. А. Усик методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни „Інженерне обладнання споруд”
Програма вступного випробування та методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання І захисту дипломної роботи студентами напряму 030601 «Менеджмент». – Полтава: пнту, 2013. – 41 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка