Затверджую
Скачати 101.33 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації03.08.2013
Розмір101.33 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Журналістика > Документы
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________О.Л.Голубенко

"_______"____________2013 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення творчого конкурсу для вступників на навчання

за напрямом підготовки 6.030301 – «Журналістика»


Програма вступного випробування складається з:

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Порядку проведення творчого конкурсу;

 • Критеріїв оцінювання письмової роботи абітурієнта;

 • Переліку рекомендованої літератури.


Луганськ – 2013
Програму творчого конкурсу розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).

Творчий конкурс з журналістики – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність і здатність до опанування журналістського фаху й спроможність виконувати редакційні творчі завдання, створювати публіцистичні твори.

Мета такого вступного випробування – виявити та розкрити творчий потенціал абітурієнта, його здібності до самостійного творчого мислення, грамотного, чіткого й логічного викладу власних думок у письмовій формі, що має підтвердити його професійну придатність.

Завданням творчого конкурсу з журналістики є написання письмового твору (есе) за однією із запропонованих тем, яку абітурієнт обирає за власним бажанням.

Творчий конкурс проводиться відповідно до Правил прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Творчий конкурс з журналістики складається з одного туру (етапу) і проводиться в аудиторії. За його підсумками абітурієнт отримує від 100 до 200 балів відповідно до наявної шкали оцінювання.

Завдання творчого конкурсу є єдиним для вступників на денну й заочну форми навчання.

Членами предметної екзаменаційної комісії є висококваліфіковані викладачі кафедри журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Під час творчого конкурсу з журналістики вступник має продемонструвати:

 • володіння темою й мовою (лексика, граматика, стилістика, орфографія, пунктуація);

 • культуру письма, знання правил українського правопису;

 • вміння точно й повно відображати соціально значущі факти, події, проблеми чи суспільні явища у письмовій формі;

 • вміння викладати свої думки чітко, грамотно, логічно, послідовно і аргументувати їх;

 • спроможність творчо мислити та обґрунтовувати висновки;

 • знання програмного шкільного матеріалу;

 • загальну ерудицію;

 • фахову зацікавленість;

 • розуміння загальнополітичної, соціально-економічної, культурно-духовної ситуації в країні та світі;

 • аналітичні здібності, тобто здатність адекватно оцінювати, коментувати, пояснювати у письмовій формі громадсько-політичні, економічні, історичні, культурні чи спортивні події, проблеми на основі фактів;

 • обізнаність щодо ситуації в сучасній журналістиці, основних тенденцій розвитку медіаринку, а також особливостей функціонування різних типів засобів масової інформації.^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Творчий конкурс складається з одного етапунаписання письмового твору (есе) на одну із 5 тем, які будуть запропоновані в день проведення творчого конкурсу.

Абітурієнти пишуть в аудиторії твір (есе) обсягом до 4 сторінок формату А4 впродовж трьох годин.

Орієнтовний перелік тем для підготовки до написання письмового твору під час творчого конкурсу:

1. Молодь у соціальних мережах.

2. Немає державної мови – немає й нації.

3. Мій Кобзар.

4. Інтернет і криза газет.

5. Комп'ютер: друг чи ворог?

6. Усі ми родом із дитинства…

7. Батьки та діти – одвічна проблема.

8. Коли я стану журналістом...

9. Природа і ми.

10. Що таке журналістика?

11. Чому занепадає духовність?

12. Телебачення – володар дум.

13. «Хто володіє інформацією, той володіє світом...»

14. Мої улюблені літературні герої.

15. Політика має бути чесною.

16. Чи варто дивитися реаліті-шоу?

17. Герої нашого часу.

18. Література і сучасність.

19. Чи варто вірити рекламі?

20. Кіно – найважливіше з усіх мистецтв.
Саме з цього переліку в день проведення творчого конкурсу буде запропоновано 5 тем для написання твору. Абітурієнт обирає будь-яку з них за власним бажанням.

Творчий конкурс проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань.

На творчий конкурс абітурієнт з'являється з паспортом.

Рівень знань вступника фіксується у відомості та підтверджується підписами членів предметної комісії. Відомість оформлюється належним чином і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів творчого випробування до 17 години.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ АБІТУРІЄНТА

Оцінювання творчого конкурсу здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів*. Прохідний бал – 124.

Письмова робота абітурієнта оцінюється за такими критеріями (нижче наведено максимальну кількість балів стосовно кожного із зазначених критеріїв):
1. Рівень розкриття теми – 20 балів:

 • відповідність змісту обраній темі – 5 балів;

 • глибина й повнота висвітлення теми – 5 балів;

 • обсяг твору – 5 балів;

 • інформативність (інформаційна насиченість тексту), якість викладу фактичного матеріалу: точність, доречність і розмаїття наведених фактів (даних, свідчень, епізодів, цифр, цитувань заяв і документів тощо), а також достатність фактів для розкриття теми – 5 балів.


^ 2. Композиція твору (наявність усіх обов’язкових структурних частин: назва (заголовок); вступ (введення в проблему); основна частина (самостійно проведений аналіз порушеної у творі проблеми з наведенням відповідних прикладів, що ілюструють думки автора; висновки, які узагальнюють авторську позицію) – 5 балів:

 • назва (заголовок) – 1 бал;

 • вступ – 1 бал;

 • основна частина – 1 бал;

 • висновки – 2 бали.


^ 3. Логіка й послідовність викладу – 5 балів.
4. Літературно-художній рівень тексту – 10 балів:

 • цитування літературних і публіцистичних творів, його точність, доречність і коректність; наведення прикладів з історії, суспільно-політичного життя чи власного досвіду – 5 балів;

 • мовне багатство, використання художньо-виразних засобів, образів –
  5 балів.


^ 5. Здібність до аналітичної роботи – 5 балів:

 • вміння відбирати, систематизувати, порівнювати, оцінювати факти, виявляти причинно-наслідкові зв'язки – 5 балів;


^ 6. Креативність – 5 балів.

Креативність передбачає:

 • особливість авторського стилю;

 • власне бачення розглядуваної проблеми та шляхів її розв’язання;

 • оригінальність авторської точки зору та інтерпретації фактів;

 • висловлення своєї позиції.


^ 7. Культура писемного мовлення – 50 балів**:

 • риторичні якості писемного мовлення: ясність, переконливість аргументованість, обґрунтованість суджень, висновків – 5 балів;

 • лексична нормативність – 5 балів;

 • стилістична нормативність – 5 балів;

 • граматична нормативність – 5 балів;

 • орфографічна грамотність – 15 балів;

 • пунктуаційна грамотність – 15 балів.


Примітки
*У випадку збігу загальної кількості балів за творчий конкурс перевага надається роботі, яка отримала більше балів за рівень розкриття теми і культуру писемного мовлення.

**За одну лексичну, граматичну, стилістичну помилку знімається 1 бал; за одну орфографічну або пунктуаційну помилку – 3 бали, за одну фактологічну помилку – 5 балів.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна


 1. Балаклицький М. А. Есе як художньо-публіцистичний жанр : навч.-метод. посіб. / М. А. Балаклицький. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 74 с.

 2. Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособ. / Е. Л. Вартанова. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 335 с.

 3. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях : учеб. пособ. для студ. спец-ти «Журналистика» / В. М. Владимиров. – Луганск : Изд-во Восточноукр. гос. ун-та, 1998. – 144 с.

 4. Гетьманець М. Ф. Сучасний словник літератури і журналістики / Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. – Х. : Прапор, 2009. – 384 с.

 5. Засорина Т. Профессия – журналист / Т. Засорина, Н. Федосова. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 1999. – 320 с.

 6. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2008. – 276 с.

 7. Карпенко В. Основи професіональної комунікації / В. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с.

 8. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Л. Михайлин. – К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 496 с.

 9. Москаленко А. Теорія журналістики : підручник / А. Москаленко. – К. : Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.

 10. Програма вступного випробування та методичні вказівки щодо підготовки до творчого конкурсу для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», напрям підготовки 6.030301 – «Журналістика» / укл. В. М. Гвоздєв, М. І. Одінцова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 9 с.

 11. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики : учеб. пособ. / Е. П. Прохоров. – М. : РИП-Холдинг, 2002. – 322 с.

 12. Як написати успішне есе: Методичні рекомендації до написання есе / укл. К. С. Шендеровський. – К. : Ін-т масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 34 с.

Додаткова


 1. Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике / В. Аграновский. – М. : Вагриус, 1999.

 2. Аграновский В. А. Ради единого слова / В. А. Аграновский. – М. : Мысль, 1978. – 168 с.

 3. Вайнштейн О. Для чего и для кого писать эссе? / О. Вайнштейн // Литературная учеба. – 1985. – № 2. – С. 215-217.

 4. Владимиров В. М. Вступ до спеціальності «Журналістика» : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – К. : МАУП, 2007. – 166 с.

 5. Ворошилов В. В. Журналистика : учебник / В. В. Ворошилов. – М. : КНОРУС, 2009. – 496 с.

 6. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917 – 1997 рр.) : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Луганськ : Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1998. – 210 с.

 7. Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика / М. Ганапольский. – М. : АСТ: Зебра Е, 2008. – 413 с.

 8. Гід журналіста : зб. навч. матер. / упоряд. А. Лазарєва. – К. : Поліграф центр Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, 1999. – 96 с.

 9. Григораш Д. С. Журналістика у виразах і термінах. – Львів, 1974.

 10. Дудко О. С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навч. посіб. / О. С. Дудко. – К. : Віпол, 2009. – 204 с.

 11. Дэннис Э. Беседы о масс-медиа / Э. Дэннис, Д. Мэррилл. – М. : Вагриус, 1997. – 383 с.

 12. Еверетт Д. Учбовий посібник репортера / Д. Еверетт. – К. : IREX-ПроМедіа, 1999. – 22 с.

 13. Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

 14. Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В. О. Жадько. – К. : Знання, 2012. – 271 с.

 15. Животко А. П. Історія української преси / упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 368 с.

 16. Инджиев А. А. Универсальный справочник начинающего журналиста / А. А. Инджиев. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 496 с.

 17. Карнаух Н. Л. Учимся писать эссе / Л. Н. Карнаух. – М. : Изд. дом «Генжер», 2001. – 40 с.

 18. Коновалова О. В. Основы журналистики : учеб. пособ. / О. В. Коновалова. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Изд. центр «Март», 2005. – 272 с.

 19. Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 287 с.

 20. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 512 с.

 21. Лось Й. Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. / Лось Й. Д. – Львів : ПАІС, 2008. – 376 с.

 22. Моисеев В. А. Журналистика и журналисты / В. А. Моисеев. – К. : Дакар, 2002. – 400 с.

 23. Москаленко А. З. Вступ до журналістики : підручник / А. З. Москаленко. – К. :  Школяр, 1997. – 300 с.

 24. Огієнко І. Українська культура / упоряд., авт. передмови та комент. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 342 с.

 25. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння / Б. В. Потятиник. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

 26. Прутцков Г .В. Введение в мировую журналистику: Антология в 2-х т. : учеб. пособ. – М. : Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.

 27. Свитич Л. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист : учеб. пособ. / Л. Г. Свитич. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 255 с.

 28. Ученова В. В. Беседы о журналистике / В. В. Ученова. – М. : Эврика, 1978.

 29. Цвик В. Л. Телевизионная журналистика : учеб. пособ. / В. Л. Цвик. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 495 с.

 30. Эпштейн М. Эссе об эссе [Електронний ресурс] / М. Эпштейн. – Режим доступу : http://www.emory.edu/INTELNET/esse_esse.html


***

З метою успішної підготовки до творчого конкурсу з журналістики абітурієнтам рекомендується також широко використовувати матеріали друкованих і електронних ЗМІ.

Голова предметної комісії В.М. Гвоздєв

                                     

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка