Перелік контрольних тем І питань
Скачати 89.47 Kb.
НазваПерелік контрольних тем І питань
Дата конвертації06.07.2013
Розмір89.47 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ТЕМ І ПИТАНЬ

до екзамену з дисципліни «Історія України в контексті всесвітньої історії»

для студентів І курсу факультетів «Бізнес-управління» та «Соціальний менеджмент»


 1. Предмет, принципи, джерела й значення вивчення курсу «Історія України в контексті всесвітньої історії».

 2. Методологія й методи вивчення курсу «Історія України в контексті всесвітньої історії».

 1. Становлення й розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь.

 1. Військові походи київських князів. Значення походів для становлення державності східних слов’ян.

 1. Розвиток української державності: основні етапи.

 1. Виникнення українського козацтва, умови й джерела його формування.

 2. Запорізька Січ та її значення в розвитку української державності.

 3. Формування української державності в ході визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.

 1. Б. Хмельницький: політичний портрет.
 1. Зміни в адміністративно-політичному устрої України в другій половині XVII–XVIII століть. Ліквідація автономії.

 2. Слобідська Україна: географічне положення, історія виникнення, заселення й розвитку.

 3. Розвиток торгівлі на Слобідській Україні. Утворення й роль ярмарків.

 4. Харків: історія виникнення й розвитку.

 5. Світ на рубежі XIX–XX століть. Особливості розвитку Російської імперії.

 6. Революція 1905–1907 років: причини, хід і наслідки. Особливості її розвитку в Україні.

 7. Створення й діяльність політичних партій на українських територіях на початку XX століття.

 8. Українські землі в роки Першої світової війни.

 9. Лютнева революція 1917 р. у Російській імперії та її вплив на Україну.

 1. Створення Української Центральної Ради, її мета й функції.

 1. Універсали Центральної Ради, їхнє значення для української державності.

 1. Боротьба за владу в Україні (1917–1920 рр.): загальна характеристика.

 2. В. Винниченко: політичний портрет.

 3. Гетьманщина в Україні періоду Громадянської війни.

 4. М. Грушевський: політичний портрет.

 5. Українська держава часів Директорії.

 6. Установлення радянської влади в Україні.

 7. Політика «воєнного комунізму» та її наслідки.

 1. Основні проблеми міжнародного розвитку між двома світовими війнами.

29. Політичні лідери радянської Росії й України: характеристика державної й політичної діяльності.

 1. Нова економічна політика (неп) та її реалізація в Україні.

 2. Індустріалізація в СРСР: загальна характеристика.

 3. Причини й наслідки голоду 1932–1933 років в Україні.

 4. Колективізація в СРСР та її наслідки.

 5. Формування тоталітарного режиму в СРСР: причини й форми.

 6. Радянсько-германський пакт 1939 року та його наслідки.

 7. Причини й початок Другої світової війни. Возз’єднання Західної України й Північної Буковини з Української РСР.

 8. Початок Великої Вітчизняної війни. Основні напрямки організації оборони держави.

 9. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Всенародна боротьба проти загарбників.

 10. Харківщина в роки Великої Вітчизняної війни.

 11. Переможне закінчення Великої Вітчизняної війни. Внесок України в перемогу над фашизмом.

 12. Зміни у світі після Другої світової війни.

 13. «Холодна війна», її причини, генезис і наслідки.

 14. Україна в післявоєнний період: труднощі відновлення й розвитку.

 15. Розвиток Західних областей України після Великої Вітчизняної війни.

 16. Міжнародні відносини в другій половині XX століття: загальна характеристика.

 17. Десталінізація (1956–1964 рр.): суть й особливості реалізації в Україні.

 18. Реформи М.С. Хрущова та їх наслідки.

 19. Освіта, наука й культура в СРСР: 50–60-і роки XX ст.

 20. Реформи 1965–1967 років, їхня суть і результати.

 21. Наростання «застійних явищ» у СРСР (друга половина 1970-х – початок 1980-х рр.).

 22. Диссидентство в СРСР (кінець 1950-х – початок 1980-х рр.).

 23. Перебудова в СРСР (1985–1991 рр.) і особливості її реалізації в Україні.

 24. Перебудова економіки в СРСР (1985–1991 рр.).

 25. Основні напрямки реформи суспільно-політичного життя в роки перебудови.

 26. Політика перебудови й міжнародні відносини.

 27. М.С. Горбачов: політичний портрет.

 28. Міжнаціональні відносини в СРСР (80-і – початок 90-х років XX ст.) і причини їхнього загострення.

 29. Спроба державного перевороту в СРСР та її наслідки (серпень 1991 р.).

 30. Проголошення державної незалежності України та її історичне значення (1991 р.).

 31. Україна в нових економічних умовах: перші результати й перспективи (кінець XX – початок XXI ст.).

 32. Сучасний політичний і державний устрій України.

 33. Основні напрямки зовнішньої політики України на початку XXI століття.

 34. Сучасні політичні партії й рухи в Україні: загальна характеристика й тенденції розвитку.

 35. Україна і Європейське Співтовариство: взаємини й перспективи.

 36. Україна й СНД: проблеми й перспективи.

 37. Світовий політичний простір й Україна: роль і шляхи інтеграції.

 38. Загальна характеристика Конституції як Основного Закону держави Україна.

 39. Реформи в соціальній сфері українського суспільства, труднощі їхнього здійснення в сучасних умовах.

 40. Основні тенденції розвитку сучасної культури в Україні.

 41. Реформування вищої освіти в Україні на сучасному етапі. Болонський процес.

 42. Політичні лідери сучасної України.

 43. Демографічні проблеми України на початку XXI в.

 44. Політичні події 2004–2007 рр. та їхній вплив на розвиток Української держави.

 45. Україно-російські відносини на рубежі XX–XXI ст.: основні тенденції.

 46. НТР й Україна.


Склала проф. К. В. Астахова

Затверджено на засіданні кафедри філософії

та гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 5 листопада 2012 року.
_____________________ /К. В. Астахова/

^ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕМ И ВОПРОСОВ

к экзамену по дисциплине «История Украины в контексте всемирной истории»

для студентов І курса факультетов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент»

(дневной формы обучения)
1. Предмет, принципы, источники и значение изучения курса «История Украины в контексте всемирной истории».

2. Методология и методы изучения курса «История Украины в контексте всемирной истории».

3. Становление и развитие раннефеодального государства Киевская Русь.

4. Военные походы киевских князей. Значение походов для становления государственности восточных славян.

5. Развитие украинской государственности: основные этапы.

6. Возникновение украинского казачества, условия и источники его формирования.

7. Запорожская Сечь и ее значение в развитии украинской государственности.

8. Формирование украинской государственности в ходе освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.

9. Б. Хмельницкий: политический портрет.
10. Изменения в административно-политическом устройстве Украины во второй половине XVII–XVIII веков. Ликвидация автономии.

11. Слободская Украина: географическое положение, история возникновения, заселения и развития.

12. Развитие торговли на Слободской Украине. Образование и роль ярмарок.

13. Харьков: история возникновения и развития.

14. Мир на рубеже XIX–XX веков. Особенности развития Российской империи.

15. Революция 1905–1907 годов: причины, ход и последствия. Особенности ее развития в Украине.

16. Создание и деятельность политических партий на украинских территориях в начале XX века.

17. Украинские земли в годы Первой мировой войны.

18. Февральская революция 1917 г. в Российской империи и ее влияние на Украину.

19. Создание Украинской Центральной Рады, ее цели и функции.

20. Универсалы Центральной Рады, их значение для украинской государственности.

21. Борьба за власть в Украине (1917–1920 гг.): общая характеристика.

22. В. Винниченко: политический портрет.

23. Гетманщина в Украине периода Гражданской войны.

24. М. Грушевский: политический портрет.

25. Украинское государство времен Директории.

26. Установление советской власти в Украине.

27. Политика «военного коммунизма» и ее последствия.

28. Основные проблемы международного развития между двумя мировыми войнами.

29. Политические лидеры советской России и Украины: характеристика государственной и политической деятельности.

30. Новая экономическая политика (нэп) и ее реализация в Украине.

31. Индустриализация в СССР: общая характеристика.

32. Причины и последствия голода 1932–1933 годов в Украине.

33. Коллективизация в СССР и ее последствия.

34. Формирование тоталитарного режима в СССР: причины и формы.

35. Советско-германский пакт 1939 года и его последствия.

36. Причины и начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Украины и Северной Буковины с Украинской ССР.

37. Начало Великой Отечественной войны. Основные направления организации обороны государства.

38. Немецко-фашистский оккупационный режим в Украине. Всенародная борьба против захватчиков.

39. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны.

40. Победоносное окончание Великой Отечественной войны. Вклад Украины в победу над фашизмом.

41. Изменения в мире после Второй мировой войны.

42. «Холодная война», ее причины, генезис и последствия.

43. Украина в послевоенный период: трудности восстановления и развития.

44. Развитие Западных областей Украины после Великой Отечественной войны.

45. Международные отношения во второй половине XX века: общая характеристика.

46. Десталинизация (1956–1964 гг.): суть и особенности реализации в Украине.

47. Реформы Н. С. Хрущева и их последствия.

48. Образование, наука и культура в СССР: 50–60-е годы XX в.

49. Реформы 1965–1967 годов, их суть и результаты.

50. Нарастание «застойных явлений» в СССР (вторая половина 1970-х – начало 1980-х гг.).

51. Диссидентство в СССР (конец 1950-х – начало 1980-х гг.).

52. Перестройка в СССР (1985–1991 гг.) и особенности ее реализации в Украине.

53. Перестройка экономики в СССР (1985–1991 гг.).

54. Основные направления реформы общественно-политической жизни в годы перестройки.

55. Политика перестройки и международные отношения.

56. М.С. Горбачев: политический портрет.

57. Межнациональные отношения в СССР (80-е – начало 90-х годов XX в.) и причины их обострения.

58. Попытка государственного переворота в СССР и ее последствия (август 1991 г.).

59. Провозглашение государственной независимости Украины и ее историческое значение (1991 г.).

60. Украина в новых экономических условиях: первые результаты и перспективы (конец XX – начало XXI в.).

61. Современное политическое и государственное устройство Украины.

62. Основные направления внешней политики Украины в начале XXI века.

63. Современные политические партии и движения в Украине: общая характеристика и тенденции развития.

64. Украина и Европейское Сообщество: взаимоотношения и перспективы.

65. Украина и СНГ: проблемы и перспективы.

66. Мировое политическое пространство и Украина: роль и пути интеграции.

67. Общая характеристика Конституции как Основного Закона государства Украина.

68. Реформы в социальной сфере украинского общества, трудности их осуществления в современных условиях.

69. Основные тенденции развития современной культуры в Украине.

70. Реформирование высшего образования в Украине на современном этапе. Болонский процесс.

71. Политические лидеры современной Украины.

72. Демографические проблемы Украины в начале XXI в.

73. Политические события 2004–2007 гг. и их влияние на развитие Украинского государства.

74. Украинско-российские отношения на рубеже XX–XXI вв.: основные тенденции.

75. НТР и Украина.
Составила проф. Е. В. Астахова

Утверждено на заседании кафедры философии

и гуманитарных дисциплин

Протокол № 4 от 5 ноября 2012 года.
_____________________ /Е. В. Астахова/

Схожі:

Перелік контрольних тем І питань iconПерелік контрольних питань з курсу
Позитивні та проблемні аспекти функціонування інформаційних систем в організаціях
Перелік контрольних тем І питань iconПерелік контрольних питань для підсумкового контролю до курсу «Політичні...

Перелік контрольних тем І питань iconІсторія економіки та економічної думки Перелік контрольних питань
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського
Перелік контрольних тем І питань iconПерелік контрольних питань навчального з курсу
Значення курсу “Картографія з основами топографії” в професійній підготовці учителя географії
Перелік контрольних тем І питань iconПерелік контрольних питань для проведення модульних контролів з навчальної...
Доцент кафедри адміністративного права І адміністративної діяльності овс, кандидат юридичних наук, капітан міліції Логвиненко Б....
Перелік контрольних тем І питань iconПерелік контрольних питань, необхідних для визначення рівня засвоєння...
Декларація про державний суверенітет України ідейна основа створення Конституції України як суверенної, демократичної держави
Перелік контрольних тем І питань iconМетодичні рекомендації до вивчення самостійних тем та завдання індивідуальних контрольних робіт

Перелік контрольних тем І питань iconПерелік питань що виносяться на залік з дисципліни «Інтелектуальна власність»
Перелік питань на залік з дисципліни «Інтелектуальна власність» обговорений та затверджений на засіданні кафедри Цивільного права...
Перелік контрольних тем І питань iconПерелік тем до самостійної роботи з систематики тварин

Перелік контрольних тем І питань iconПерелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка