Експертиза технічної документації
НазваЕкспертиза технічної документації
Сторінка1/10
Дата конвертації05.07.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Розділ 5

МЕТРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1. Загальні положення та завдання метрологічної експертизи

Під метрологічною експертизою конструкторської і технологічної документації озуміють аналіз і оцінку технічних рішень з вибору параметрів, які підлягають ви-ірюванню.встановленню норм точності і забезпеченню методами і засобами ви-ірювань розробки, виготовлення, випробовування, експлуатації і ремонту виробів.

Експертизу проводять при розробці проектів нових технологічних процесів, ус-ановок , машин , апаратів і приладів з метою: вдосконалення метрологічного забез-5чення технологічного процесу; скорочення тривалості технологічної підготовки фобництва і можливих втрат, пов'язаних із застосуванням недосконалих або ^достатньо точних засобів і методів виконання вимірювань; забезпечення надійного значення параметрів, які характеризують якість готових виробів , напівфабрикатів , атеріалів і гарантують стабільність технологічних процесів і роботи обладнання і інструмента.

Внаслідок проведення експертизи документації повинні бути виявлені: доцільність істосування стандартизованих і уніфікованих засобів і методів виконання вимірювань , зень механізації і автоматизації існуючих і необхідність розробки нових засобів імірювань, контролю і випробувань, а також методів і засобів їх метрологіч-)ї перевірки.

Експертизу документації здійснюють згідно з правилами і положеннями, рег-іментованими державними стандартами (ДСТУ): Єдина система технологічної під-товки виробництва (ЄСТПВ), Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), іина система технологічної документації (ЄСТД), галузевими стандартами (ГСТУ), андартами підприємств (СТП) та іншою НТД , підрозділи метрологічної служби (МС) іприемства (організації), а також конструкторські і технологічні підрозділи і служби андартизації під методичним керівництвом і контролем МС підприємства головних і зових організацій з метрології. Наукове і методичне керівництво роботою головних і зових організацій з експертизи документації покладені на Державну метрологічну ужбу України.

За наявності необхідної НТД, що встановлює вимоги до метрологічного забезпечення , проводять метрологічний контроль. Якщо така документація відсутня, то необхідна метрологічна експертиза.

Метрологічний'контроль або експертизу рекомендується проводити одночасно з нормоконтролем Конструкторської і технологічної документації. Нормоконтроль проводить спеціальний нормоконтролер.

Конкретні види конструкторських і технологічних документів, які підлягають експертизі або контролю на різноманітних стадіях розробки, порядок подання доку­ментації на експертизу; методики проведення експертизи окремих видів документів, підрозділи підприємства (організації), що проводять експертизу, і її тривалість рег­ламентуються залежно від виду виробів і характеру виробництва галузевими стан­дартами, стандартами підприємств і наказами підприємства.

Метрологічна експертиза має на меті:

 1. Визначення оптимальності номенклатури вимірюваних параметрів при
  контролі з метою забезпечення ефективності і достовірності котролю якості і взає­
  мозамінності. Виконання цього завдання вимагає залучення таких документів: опе­
  раційної карти (далі - ОК); технологічної інструкції (ТІ); карти техно-логічного процесу
  (КТП); карти типового технологічного процесу (КТТП); операційної карти типової (ОКТ);
  відомості операцій технічного контролю (ВОТК); операційної карти технічного контролю
  (ОКТК).

 2. Встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам ефек­
  тивності і достовірності контролю і взаємозамінюваності.

 3. Встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам за­
  безпечення оптимальних режимів технологічних процесів (необхідні ТІ, КТТП, ОКП,
  ВОТК, ОКТК).

 4. Встановлення повноти і правильності вимог до методик виконання вимі­
  рювань (необхідні ТІ, ВОТК.ОКТК).

 5. Встановлення повноти і правильності вимог до засобів вимірювання, від­
  повідності їх технічних параметрів сучасному рівню вимірювальної техніки, вимогам
  державних стандартів і способів їх нормування (необхідні ТІ, ВОТК, ОКТК).

 6. Наявність вимог до показників надійності засобів вимірювання та їх вимо­
  гам НТД.

 7. Оцінку правильності вибору засобів вимірювання (в тому числі нестандар-
  тизованих) і методик виконання вимірювань (необхідні всі документи).

 8. Встановлення пріоритетного застосування стандартизованих або наявних
  атестованих методик виконання вимірювань (необхідні ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК,
  ОКТК).


78

79

 1. Встановлення правильності рекомендацій щодо організації і проведення
  їимірювань для забезпечення безпеки праці.

 2. Оцінку забезпечення застосованими засобами вимірювань мінімальних
  [іудомісткості і собівартості контрольних операцій при заданій точності (необхідні ОК, ТІ,
  (ТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).

 3. Оцінку відповідності продуктивності засобів вимірювання продуктивності
  чшологічного обладнання (необхідні ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК)

 4. Виявлення можливості і пріоритетного застосування уніфікованих, автоматизо-
  сніих засобів вимірювання, що забезпечують одержання заданої точності вимірювань і
  шобхідної продуктивності (необхідні МК, ОК, ТІ, ВТД, КТП, КТТП, ОКП, ВОТК, ОКТК).

 5. Визначення доцільності обробки на комп'ютері результатів вимірювання,
  шявності стандартних або спеціальних програм обробки і відповідності їх вимогам
  )6робки результатів вимірювання (заокруглення, розрядність і т.д.), а також формам
  юдання рузультатів вимірювання, контролю і випробувань (необхідна ТІ).

 6. Встановлення правильності назв і позначень фізичних величин та їх одиниць
  необхідні всі документи).

5.2. Організація і порядок проведення метрологічної експертизи

Підприємства здійснюють експертизу документації, що розробляється, а також документації, яка надійшла від інших організацій. Представники організацій, від яких шдійшла документація, можуть бути залучені для проведення експертизи. Номенк-іатура виробів, документація на які підлягає експертизі, регламентується планом її про-іедення, затвердженим у встановленому порядку. В плані може бути враховано про-іедення експертизи виробів як основного, так допоміжного виробництв, і в першу чергу іиробів, призначених для поставки на експорт. Експертиза документації на вироби, які іаново розробляються основним виробництвом, є обов'язковою, і її передбачають в )ічних планах та проводять в міру її розробки.

Підрозділи, що розробляють конструкторську і технологічну документацію, дають АС пропозиції до переліку документації, що підлягає експертизі, по кожному виробу, іключеному в річний план, із вказанням термінів, подання документів і проведен-ія експертизи.

Терміни розгляду поданої документації і видачі зауважень по ній встановлює МС іалежно від значимості, складності, обсягу тощо, різноманітних документів. МС -

узагальнює пропозиції розробників і складає річний графік проведення експертизи, узгоджує його з розробниками документації і подає на затвердження керівницшу підприємства (додаток 5).

Підрозділи - розробники документації готують і подають згідно до затвердженою плану-графіку технічну документацію МС або особам, відповідальним за проведення експертизи. Документація на експертизу повинна подаватися комплексно згідно з державними стандартами.

На основі проведенної експертизи розробляються пропозиції до внесення необхідних змін в документацію. Пропозиції можуть носити конкретний характер, наприклад, замінити один вид засобу вимірювань іншим, або зводитися до констатації факту про неприйнятність встановлених норм точності або розроблених методів контролю і вказанню про необхідність їх переробки.

Оформляють їх у вигляді списку пропозицій і зауважень, що підписується особою, яка проводила експертизу, і затверджується головним метрологом підприємства. Документацію разом зі списком пропозицій і зауважень повертають розробникам для внесення поправок.

При великій кількості зауважень або серйозному їх характеру документацію мож на повернути на доопрацювання (без виявлення повного об'єму недоліків) з подальшим поданням на експертизу. Питання про терміни повторної експертизи вирішують керівник підрозділу-розробника документації і головний метролог підприємства.

Результати експертизи технічної документації, що діє на цьому підприємстві, або надійшла від інших организацій і підприємств, за якими вимагається оформлення змін технічної документації або розробка заходів з підвищення ефективності метрологічного забезпечення, викладають в експертному висновку, який складають в двох примірниках (додаток 6). Перший примірник направляють розробнику, а другий з його підписом -зберігають в підрозділі, який проводив експертизу.

Технічну документацію, що пройшла експертизу, після її коректування візують особи, відповідальні за її проведення. Без візи відділу головного метролога документи не можна подавати на затвердження.

У разі виникнення розбіжностей між відділом-розробником документації і МС остаточне рішення приймає керівництво підприємства.

Документацію, що пройшла експертизу, реєструють в спеціальному журналі, (додаток 7) при цьому зберігають копії списків пропозицій і зауважень до документації і експертні висновки.


80

81

За результатами експертизи, аналізу внутрішньозаводського браку і дефектів родукції, відзначених в рекламаціях і протоколах випробовувань; перевірки дотримання имог НТД ДСВ ; контролю за станом і правильністю застосування засобів вимірювань у иробництві щорічно, або по завершенню основного етапу підготовки виробництва, МС ідириємства розробляє сумісно з технологічними і конструкторськими підрозділами рганізаційно-технічні заходи, спрямовані на подальше вдосконалення метрологічного ізбезпечення виробництва.

Спеціалістам (експертам-метрологам, спеціальним нормо - контролерам тощо), Ідповідальним за проведення експертизи потрібно керуватись положеннями чинних у омент експертизи стандартів і іншої НТД.

5.3. Метрологічна експертиза «. конструкторської документації

Конструкторська документація підлягає метрологічній експертизі з метою абезпечення ефективності вимірювань при контролі виробів під час їх розробки, лготовлення, експлуатації і обслуговування.

Під час проведення метрологічної експертизи конструкторської документації фішуються такі завдання:

 • перевірка оптимальності номенклатури і обгрунтованості норм точності па-
  аметрів, які контролюються з метою забезпечення ефективності і достовірності
  жтролю якості і взаємозамінності;

 • оцінка забезпечення конструкції виробу можливостями контролю необхідних
  араметрів під час їх виготовлення, випробування, експлуатації і ремонту;

 • перевірка відповідності засобів і методів вимірювання сучасним вимогам
  іробництва при забезпеченні мінімальної трудоємкості і собівартості контрольних
  іерацій при заданій точності;

 • встановлення правильності і обгрунтованості вимог до засобів вимірюваль­
  ні техніки;

 • перевірка повноти вимог і норм у методах вимірювання;

 • оцінка правильності вибору засобів і методик виконання вимірювань;

• встановлення правильності назв і позначень фізичних величин і їх одиниць.
Під час проведення метрологічної експертизи конструкторської документації під-

ігають перевірці такі документи: технічне завдання, ескізний проект, робоча доку-знтація, технічні умови, пояснювальна записка, програма і методика випробувань,

експлуатаційна документація, карта технічного рівня і якості продукції, розрс протоколи всіх видів випробувань, стандарти підприємств, раціоналізаторські пропоз, на засоби вимірювання.

Документацію на метрологічний контроль потрібно подавати комплектно, в межах од­ного виробу. При контролі креслень допускається документація в обсязі складової одиниці.

Крім цього, розробник за необхідності повинен подати додакову інформацію. Наприклад, при контролі технічних умов повинні бути подані :технічне завдання на розробку продукції, карта технічного рівня і якості; технічний, ескізний проект або інший документ, в якому наводиться обгрунтування принятих рішень з метрологічного забез­печення данної продукції; креслення, експлуатаційні документи або інші документи, які дозволяють зрозуміти функціонування пристрою, склад і принцип дії виробу (продукції); документ, який відображає результати метрологічного контролю технічного завдання.

При контролі програм і методик випробувань розробником додатково подається така документація: технічне завдання на розробку продукції, текстова конструкторська документація (технічні умови на продукцію, пояснювальна записка, карта технічного рівня, експлуатаційна документація); креслення загального вигляду, різні схеми; документація на унікальне обладнання і засоби випробувань; протокол проведення дослідних випробувань макетного зразка або складових експериментальних одиниць; результати науково-дослідної роботи.

Для виконання завдання керівниками проекту на основі вихідних вимог замовника, тобто заявки, повинна бути вироблена чітка конструктивна концепція, для чого і як проводять метрологічну експертизу заявки. Під час цієї експертизи встановлюють обсяг вимог до метрологічного забезпечення розробки виробу і дають попередню оцінку вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробів. Експертиза заявки дозволяє визначити обгрунтування і достатність норм точності, встановлених для виробу. Під час експертизи визначають відповідність встановлених норм точності державним і галузевим стандартам, якщо їх дія розповсюджується на виріб. При цьому також виявляють контролепридатність встановлених норм точності за допомогою існуючих або запланованих до розробки і виготовлення засобів вимірювань.

При метрологічній експертизі технічного завдання повинен бути встановлений обсяг вимог до метрологічного забезпечення розробки виробу і зроблена оцінка вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробу. При метрологічній експертизі технічного завдання перевіряються:


82

83

• необхідність проведення метрологічних досліджень при розробці виробів, їх
та обсяг;

 • необхідність розробки нових спеціальних засобів та методів вимірювання, які
  використовуватись при розробці виробу;

 • необхідність додаткових вимірювальних засобів;
 • необхідність виділення або побудови приміщення та придбання спеціального
  іаднання для забезпечення умов проведення метрологічних досліджень, пов'язаних з
  іробкою виробу;

 • необхідність в розробці спеціальних вимірювальних засобів та методів
  фювання для метрологічного забезпечення виробництва виробу; г

 • правильність вибору і технічне обгрунтування вихідних параметрів, що за-
  печують достовірну оцінку якості виробу;

 • правильність встановлення норм точності вимірювання.

Під час метрологічної експертизи ескізного проекту розглядають виконання омендацій, що вироблені при експертизі технічноі пропозиції, і перевіряють відпо-іість норм точності, встановлених для виробу.

Метрологічна експертиза технічного проекту містить перевірку виконання ре-ендацій експертизи ескізного проекту у частині відповідності встановлених для обу норм точності, тим, що містяться у ескізному проекті. Технічний проект після здження, проведення експертизи і затвердження у встановленному порядку служить овою для розробки робочої конструкторської документації.

Робочу документацію на виріб розглядають в декілька етапів:

 • на дослідний зразок (дослідну серію);

 • для серійного і масового виробництв.

Розроблена робоча конструкторська документація підлягає метрологічній екс-гизі, при якій перевіряють закладені в ній норми точності і методи контролю. При рологічній експертизі норм точності перевіряють:

 • взаємне узгіднення допусків, встановлених на розміри, відхилення форми, роз-
  ування поверхонь і шорсткість поверхні;

 • достовірність встановлених норм точності для всіх елементів, що визначають
  дні параметри виробу, можливість контролю (контролепридатність) норм точності за-
  ІМИ вимірювань, які є у виробника;

 • обґрунтування норм точності і вибір нормативних параметрів, який проводять у
  неможливості або трудності контролю наявними засобами вимірювань.

Під час перевірки конструкторської документації треба перевірити правильність розрахунку розмірних кіл, що визначають вихідні параметри виробу, використовуючи пояснювальну записку і розрахунок, та впевнитись у правильності проведення розрахунку, а при необхідності - і в правильності викладень.

Перевірка норм точності входить в обов'язки конструкторської і технологічної служб, і при експертизі її проводять вибірково. У випадку, коли виявлено багато недоліків і відхилень, можна приймати рішення про повернення документації на доопрацювання.

Велике значення при проведенні експертизи має перевірка методів контролю. Під час її виконання перевіряють:

 • правильність методів контролю, які передбачають забезпечення вимірювань з
  допустимою похибкою;

 • правильність вибору засобів вимірювань.враховуючи передбачені вимоги
  методів виконання вимірювань;

 • обґрунтованість норм точності і правильність вибору нормативних параметрів;

• обґрунтованість вимог, що ставляться до кожної впливової величини.
Послідовний опис всіх операцій, які виконуються під час контролю, повинен бути

настільки повним, щоб тільки на його основі міг бути зроблений контроль.

Метрологічна експертиза креслення деталі-документа, що вміщує зображення деталі і інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю, передбачає перевірку:

 • взаємного узгіднення допусків, встановлених на розміри, відхилення форми,
  розташування поверхонь і шорсткість поверхні;

 • встановлених норм точності, тобто наявності норм точності для всіх елементів,
  які визначають вихідні параметри виробу;

 • контролепридатності норм точності.

За результатами метрологічної експертизи креслення деталі складають список зауважень і пропозицій, який затверджується головним метрологом. Експертиза крес­лення деталі і взаємне узгіднення допусків пов'язані з експертизою збирального креслення. Під час метрологічної експертизи збирального креслення-документа, що вміщує зображення виробу і інші відомості, необхідні для його збирання і контролю, встановлюють правильність розрахунку розмірних кіл, які визначають вихідні параметри виробу, і контролепридатність виробу.

При метрологічній експертизі монтажного креслення перевіряються:

 • достатність встановлених норм точності;

 • контролепридатність виробу.


84

85

При метрологічній експертизі пояснювальної записки і розрахунків перевіряються:

 • відповідність розрахунків метрологічним вимогам та нормам'

 • правильність метрологічної термінології і назв позначень фізичних величин та
  ДИНИЦЬ.

При метрологічній експертизі технічних умов перевіряються:

 • відповідність норм точності встановленим в технічних умовах вимогам тех-
  ного завдання;

 • відповідність вимог технічних умов вимогам стандартів;

 • методи контролю.

При метрологічній експертизі програми та методики випробувань перевіряються:

 • повнота програми, тобто наявність в ній випробувань всіх вихідних па-
  іетрів виробу;

 • норми точності показників якості та надійності виробів, режимів випробувань;

 • норми точності вимірювань, які проводяться при випробуваннях;

 • опис методів випробувань та засобів вимірювальної техніки і контролю;

 • відхилення;

 • надійність ЗВТ;

 • методи контролю.

При метрологічному контролі карти технічного рівня і якості виробу перевіряються іовідність вибраних одиниць вимірювання та правильність їх позначення.

Метрологічний контроль ремонтних та експлуатаційних документів повинен жодитись тільки для тих розділів, де встановлюються норми точності і містяться їси операцій контролю.

5.4. Метрологічна експертиза технологічної документації

Експертизу технологічної документації проводять з метою встановлення повідності норм точності, методів, засобів, умов і процедур виконання вимірювань, сазників точності вимірювань, які наведені в цій документації, вимогам стандартів та іих нормативних документів.

Проведення метрологічної експертизи технологічної документації вирішує такі щання:

 • визначення оптимальної номенклатури вимірюваних параметрів;

 • встановлення показників точності вимірювань, які відповідають вимогам завез­
  ення оптимальних режимів технологічних процесів;

 • оцінка правильності вибору засобів і методик виконання вимірювань;
 • виявлення можливості переважного застосування уніфікованих, автома­
  тизованих засобів вимірювальної техніки, які забезпечують отримання заданої точності
  вимірювань і необхідної продуктивності;

 • оцінка забезпечення вибраними ЗВТ мінімальних трудоємкості і собівартості
  операцій при заданій точності;.

 • встановлення пріоритетного використання стандартизованих або наявнних
  атестованих методик виконання вимірювань;

 • оцінка відповідності продуктивності засобів вимірювальної техніки продук­
  тивності технологічного обладнання;

 • визначення доцільності опрацювання результатів вимірювання, контролю і
  випробувань виробів засобами обчислювальної техніки;

 • встановлення правильності назв і позначень фізичних величин і їх одиниць;

 • оцінка рекомендацій з організації і проведення вимірювань для забезпечення
  безпеки праці (стандарти на загальні вимоги і норми за видами небезпечних і шкідливих
  виробничих факторів, що встановлюють гранично-допустиме значення нормованих
  параметрів; вимоги до методів їх вимірювань; до безпеки при роботі з небезпечними і
  шкідливими речовинами).

Технологічні документи, що підлягають метрологічній експертизі:

 • карти ескізів, маршрутна карта, операційна карта, карта технологічного
  процесу, карта типового технологічного процесу, технологічна інструкція, відомість
  технологічних документів, відомість операцій технологічного контролю, операційна карта
  технологічного контролю;

 • відомість оснащення;

 • специфікація технологічних документів.

Особливу увагу при метрологічній експертизі технологічної документації необхідно звернути на стислість, чіткість формулювання, вимоги до яких описані в стан­дартах ЄСТД, ЄСТПВ і іншої НТД .

Щоб спростити роботу технолога і експерта-метролога, рекомендується замість індивідуальних технологічних процесів проектувати типові, що враховують конструктивні і технологічні особливості всіх деталей тої чи іншої класифікаційної групи.

Типовість і стандартизація технологічних процесів виготовлення деталей і монтажно-збірних робіт сприяють підвищенню якості технологічної документації, скоро­чують терміни і цикл її розробки і суттєво зменшують її обсяг, дозволяють викорис­товувати в малосерійному і серійному виробництві прогресивну технологію багато­серійного і масового виробництва.

Кожний технологічний документ повинен бути підписаний особами, що склали, перевірили і затвердили його.


86

87

Розділ б
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Експертиза технічної документації iconПерелік нормативно-технічної документації, вимогам яких повинні відповідати...

Експертиза технічної документації iconЕкологічна експертиза водяних джерел підприємства
При цьому експертиза прово­диться з метою визначення стану поверхневих, ґрунтових вод, ґрунтів І стану по­вітря
Експертиза технічної документації iconКонспект лекцій з дисципліни "організація виробничої структури технічної...
Тема 1 Організації технічної служби авто підприємств
Експертиза технічної документації iconДержавного вищого навчального закладу «донбаський державний педагогічний...
Опис шкільної документації, документації вчителя-предметника, класного керівника
Експертиза технічної документації iconАттестація практики вимоги до оформлення звітної документації
Захист з практики проводиться на основі пред'явлення студентом такої документації
Експертиза технічної документації iconЗаконодавча база проведення експертизи та грошової оцінки архівного документу
Підстава експертизи та грошової оцінки архівного документу. Експертиза та грошова оцінка документу здійснюється в рамках практичної...
Експертиза технічної документації iconЕкологічна експертиза. Загальні положення екологічна експертиза в...
Мета екологічної експертизи це попередження негативного впливу ан­тропогенної дії на стан навколишнього середовища та здоров'я людей,...
Експертиза технічної документації iconН а к а з
Про страховий фонд документації України" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1447 ( 1447-2001-п ) "Про...
Експертиза технічної документації iconПри виконанні креслень та оформленні текстової документації ви­користовується...
Загальні правила виконання креслень регламентуються стандартами “Єдиної системи конструкторської документації” (єскд). Вимоги до...
Експертиза технічної документації iconЛабораторна робота № Етапи розробки програм та програмної документації....
Згідно гост 19. 102-77 встановлено 5 стадій розробки програм І програмної документації для еом, комплексів І систем: технічне завдання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка