Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 295.06 Kb.
НазваМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка3/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір295.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1   2   3

Завдання для самостійної роботи

1.     В чому полягає зміст концепції М. Погодіна щодо заселення Середнього Подніпров'я після монгольської навали?

2.     Користуючись працею М. Костомарова «Дві руські народності» визначте характерні риси українського та російського народів. (Костомаров М. Дві руські народності / Переклад О. Кониського [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.utoronto.ca/elul/Kostomarov/DviNarodnosty.html

3.     В чому полягає зміст концепції етногенезу українського народу  М.С. Грушевського?

4.     Вкажіть які національні риси українців виділяв В. Антонович в праці «Три національні типи народні» (Антонович В. Три національні типи народні [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://litopys.org.ua/anton/ant03.htm)

5.     Поясніть який вплив на формування національної самосвідомості української еліти мало обговорення питань об'єднання православної та католицької церков.

6.     Вкажіть антропологічний склад давньоруського населення (Сегіда С. Антропологічний склад давньоруського населення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://litopys.org.ua/segeda/se05.htm)

7.     Назвіть відмінності в поглядах на етнічну приналежність русинів Галичини та Закарпаття істориків народовського та москвофільського напрямів?

8.     До якого висновку приходить А. Кримський щодо розвитку мови Південної Русі?  (Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася /У кн.: Історія української мови: Хрестоматія /Упорядн. С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко.-К.: Либідь, 1996.-С.13-38.)

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: поточне тестування; модульний контроль; підсумковий письмовий тест.

^ КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ  СТУДЕНТІВ.

Успішність студентів при вивченні історичних дисциплін оцінюється за наступною шкалою (відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті та ECTS)


За національною

За шкалою ECTS

Кількість балів

ВІДМІННО


A

86-100

ДОБРЕ


B

76-85

C

66-75

ЗАДОВІЛЬНО


D

50-65

E

40-49

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

25-39

F

1-24
Під час виставлення підсумкової оцінки за навчальну дисципліну заліковий кредит (100% = 100 балів) розподіляється для оцінювання в балах рівня, якості та обсягу знань, умінь та навичок студента таким чином:

1.           Відвідування лекцій - 2 бали.

2.           Участь у семінарському занятті -

максимальна оцінка за виступ - 3 бали; максимум за роботу на         семінарських заняттях - 27 балів.

3.           Самостійна робота -

в залежності від змісту, самостійна робота оцінюється максимально від 1 до 4 балів, з них за написання реферату - 1 бал. Всього - максимум 35 балів

4.   Поточний контроль -

Модульні контролі - по 2 бали, зокрема тестування, виконання творчих

завдань. Всього - 6 балів

5.   Підсумковий  контроль -  30 балів.

Контрольні питання до курсу «Етногенез українців» для студентів 5 курсу (спеціалісти) історичного факультету.

1.     Предмет, мета та завдання курсу «Етногенез українців».

2.     Критерії появи українського етносу.

3.     Російські історики щодо походження українського народу (М. Погодін, М. Карамзін).

4.     Українська історіографія ХІХ - поч. ХХ ст. щодо проблеми походження українців (М. Костомаров, М. Грушевський)

5.     Походження українського народу у наукові спадщині Михайла Максимовича.

6.     Радянська історіографія щодо етногенезу українців.

7.     Сучасна історична наука про походження українців.

8.     Ранньосередньовічна концепція походження українців: суть, прихильники концепції.

9.     Пізньосередньовічна  концепція походження українців: суть, прихильники концепції.

10. Західна історіографія про походження етносів.

11.  Концепція етносу Л.М. Гумільова.

12.  Українська етногенетична ніша: природний, соціальний та територіальний компонент.

13.  Новітні міфологеми етногенезу українців та їх вплив на сучасне українське суспільство.

14.  Теорії походження прабатьківщини східних слов‘ян.

15.   Етнополітична структура слов‘янського населення в 6-9 ст.

16.  Етнічний розвиток за часів Київської Русі.

17.   Традиційно-побутова культура давньоруського населення.

18.  Русь і Степ в етнічній історії українців.

19.  Рівні етнічної свідомості в добу давньоруської держави.

20.  Проблема «давньоруської народності»: сучасні оцінки та підходи.

21.  Монгольська навала та її наслідки для етногенезу українців.

22.  Етноісторичний розвиток українців за литовської доби.

23.  Розвиток української культури ХIV-XVI ст.

24.  Становлення політичної свідомості українського народу у ХIV-XVI ст.

25.  Соціально-економічні передумови формування української народності.

26.  Розвиток української літератури наприкінці ХIV-XVI ст.

27.  Чинники формування та розвитку України як цілісності. Поняття «українські землі».

28.   Назви та самоназви української території («Русь», «Малоросія» «Україна»).

29.   Походження етнонімів «руси», «малороси», «українці».

30. Мова як етнічна ознака. Функції мови.

31. Розвиток мови в добу Київської Русі.

32.  Історичні етапи формування української мови.

33.  Особливості формування етнічних образів українців.

34.  Особливості формування характеру та свідомості українців.

35.  Системоутворюючі ознаки українського менталітету.

36.  Стереотипи поведінки українського народу.

37.  Релігійні вияви етнічного буття українців.
1   2   3

Схожі:

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНаціональний еколого-натуралістичниий центр учнівської молоді (ненц)...
Ненц міністерства освіти І науки, молоді та спорту України — ініціатор проведення Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерству освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconДалі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки,...
Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному аграрному університеті (далі – ддау) здійснюється відповідно до...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка