Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 295.06 Kb.
НазваМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка2/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір295.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
1   2   3

Змістовий модуль 2

Цей модуль присвячено етапам в етнічному розвитку українського етносу. Хронологічно охоплено періоди раннього слов'янства, києво-руські часи та пізнє середньовіччя, що, в цілому, співвідноситься з відповідними науковими концепціями етногенезу українців (виключення становить «арійсько-трипільські» гіпотези).

При вивченні давнього слов'янства слід звернути увагу  на «етнічну віднесеність» археологічних культур І тис. н.е., визначити передумови та етапи виокремлення українського етносу із загальної слов‘янської спільноти.

При вивченні етнічних процесів Київської Русі особливий наголос слід зробити  на питанні «давньоруської народності». Саме ставлення до наявності «давньоруської народності» як етносу дозволить простежити основні погляди на питання етногенезу українців в києворуські часи. Окремі дослідники відповідаючи на критику концепції «давньоруської народності» вказують на різні рівні етнічної самосвідомості слов'янського населення Київської Русі.

Під час розгляду питання про етнодемографічні втрати українського народу після золотоординської навали слід вказати на інтерпретацію української та російської історіографії цього питання. Литовсько-польська доба характеризується появою в суспільно-політичному житті концепції «третього народу» в Речі Посполитій. Вивчення цього питання потребує аналізу впливу Люблінської та Берестейської уній на само ідентифікацію українських елітних верств. Детальної уваги потребує питання ролі козацтва в етнічній консолідації українського народу.

Семінарське заняття 3.

Етнічний розвиток в добу Київської Русі.

1.     Етнополітична структура слов‘янського населення в 6-9 ст.

2.     Господарське життя східних слов‘ян на території України.

3.     Консолідаційні процеси в межах слов'янських етносів Київської Русі. Проблема «давньоруської народності»: сучасні оцінки та підходи.

4.     Рівні етнічної самосвідомості за доби Київської Русі.

5.     Вплив Степу на етногенез населення України за доби Київської Русі.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Рівні етнічної свідомості в добу давньоруської держави.

2.     Образ Степу в народній уяві.

3.     Образ Степу в українській літературі.

4.     Етнодемографічна ситуація в VI - XIII ст.

5.     Час і обставини виокремлення українців зі слов‘янського етномовного контінууму.

Література

Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок  // Дзеркало тижня. - 2005.- № 15. Режим доступу до статті: http://www.dt.ua/

Баран В. Д. Історичні витоки українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран. - К.: Генеза, 2005.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов‘ян. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libr.org.ua/books/75.html

Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. Вівчарчик - К.: Вища шк.., 2004.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України. Націогенез - національне відродження - національна свідомість українців на зламі XVI-XVII ст. / Ярослав Дашкевич // Україна. Наука і культура. - К., 1993.- Вип. 26/27.- С. 49.

Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією: Популярне видання / Л. Залізняк - К.: Темпора, 2008.

Залізняк Л.Л. Первісна історія України / Л. Залізняк. - К.: Вища школа, 1999.

Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк. - К.: Бібліотека українця, 1996.

Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика / Я. Ісаєвич // Матеріали до української етнології. - Вип. 1 (4). - К., 1995.

Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів / Ярослав Ісаєвич // Етнічна самосвідомість: національна культура. - К., 1991.

Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: Історіографічний і політичний аспект / Ярослав Ісаєвич // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 1995. - Вип. 2.

Кормич Л.І.Історія України. Підручник. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький - К.: Алерта, 2004.

Круглий стіл «Початок Русі: Південь і Північ» // Український історичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 4-30.

Лєбєдєва О.В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка / О.В. Лєбєдєва [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Magisterium/Archeolog/2009_36/17_lebedeva_ov.pdf

Макарчук С.А. Етнічна історія України: Навч. посіб. / Степан Арсентійович Макарчук. - К.: Знання, 2008.

http://ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eiu/index.htm

Моця О.П. Рівні етнічної самосвідомості давньоруського населення //Український історичний журнал. - 2006. - № 2. - С.4-11.

Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича / О. На гірняк  // Пам'ять століть. - 2007-№ 1. - С.60-78.

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Г.П. Півторак [Електронний ресурс]  - Режим доступу до статті: http://litopys.org.ua/pivtorak/pivtorak.htm

Петровський В.В.. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семенко - Х.: ВД «Школа», 2007.

Рычка В.М. Формирование территории Киевской земли (ІХ - первая треть ХІІ в.) / В.М. Рычка. - К.: Наукова думка, 1988.

Толочко П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій половині ХІІІ -                ХVІІ ст. / Петро Толочко // Київська старовина. - 1993. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті:http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/tolochko-5.htm

Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь / П.П. Толочко. - К.: Абрис, 1999.

Толочко П. П. Древнерусская народность: Воображаемая или реальная / П.П. Толочко. - СПб: Алетейя, 2005

Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз / Юрій Фігурний [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2130

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Наталя Яковенко. - К.: Генеза, 1997.

http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf

Семінарське заняття 4.

Процеси культурної, економічної та політичної інтеграції на українських землях у ХIV-XVI ст.

1.     Етноісторичний розвиток українців за литовсько-польської доби.

а) етнодемографічні наслідки золотоординського іга для українського населення;

б) етнічні процеси на західноукраїнських землях у складі Польського королівства;

в) етнокультурне життя українського народу у складі Великого князівства Литовського

2.     Економічна інтеграція українських земель у ХIV-XVI ст.

3.     Люблінська та Берестейська унії: становлення політичної свідомості українських елітних верств. Роль козацтва в етнічній інтеграції українського етносу.

4.     Етнокультурні риси українців  ХVІ-XVIІ ст.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Соціально-економічні передумови формування української народності.

2.     Радянська історіографія про формування української народності.

3.     Монгольська навала та її наслідки для етногенезу українців.

4.     Етногенез українців за литовсько-польської доби.

5.     Розвиток української літератури наприкінці ХIV-XVI ст.

Література

Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. Вівчарчик - К.: Вища шк.., 2004.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь / Л.Н. Гумилев. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України. Націогенез - національне відродження - національна свідомість українців на зламі XVI-XVII ст. / Ярослав Дашкевич // Україна. Наука і культура. - К., 1993.- Вип. 26/27.- С. 49.

Етнічні процеси у середньовічному слов‘янському світі (матеріали „круглого столу") // Український історичний журнал. - 2001. - № 3. - С. 3-47.

Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. Кн.. 1 - Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст / Мельник Л.Г., Гуржій О.І., Демченко М.В. - К.: Либідь, 1991.

Конча С. Проблема "пустки" в середньовічній Україні // Український досвід спільнотного згуртування: Збірник наукових праць. - К., 2006. - С. 84-94.

Кордуба М. Найважливіший момент в історії України (Україна у складі Литовської держави) // Літературно-науковий вістник. - Т. 102. - 1930.

літератури, 2006.

Кормич Л.І.Історія України. Підручник. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький - К.: Алерта, 2004.

Макарчук С.А. Етнічна історія України: Навч. посіб. / Степан Арсентійович Макарчук. - К.: Знання, 2008.

Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича / О. На гірняк  // Пам'ять століть. - 2007-№ 1. - С.60-78.

Петровський В.В.. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семенко - Х.: ВД «Школа», 2007.

Українська народність: нариси соціально-економічної та етнополітичної історії (В.Й. Борисенко, В.А. Смолій, Г.Я. Сергієнко та ін.) / ред. колегія Ю.Ю. Кондуфор та ін. Ін-т історії. - К.: Наук. думка, 1990.

Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Наталя Яковенко. - К.: Генеза, 1997.

http://history.franko.lviv.ua/PDF%20Final/Jakovenko.pdf

Змістовий  модуль 3. Українська етноніміка та топоніміка.

Проблема походження і становлення української мови.

Змістовий модуль 3 характеризує походження та поширення назв «Русь», «Малоросія», «Великоросія» «Україна»; етнонімів «руси» «руський», «українці» ; вивчає походження та основні етапи становлення української мови та її значення для процесу етногенезу українців, визначення особливостей формування етнічних образів, характеру та ментальності українців.

Семінарське заняття 5.

Проблема походження етнонімів та топонімів в генезі українського народу.

1.     Чинники формування та розвитку України як цілісності. Проблема поняття «українські землі».

2.     Походження слова «Русь», «Малоросія» та «Великоросія».

3.     Проблема походження топоніму «Україна»: історіографія, сучасні наукові підходи.

4.     Походження назв та самоназв українського етносу.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Первісна Україна між Європою та Азією.

2.     Концепція походження топоніму «Україна» С. Шелухіна.

Література

Острась Е. Звідки пішла назва «Україна» / Едуард Острась // Київська старовина. - 2006. - № 1. - С.56-63.

Петровський В.В.. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семенко - Х.: ВД «Школа», 2007.

Толочко П. Русь - Мала Русь - руський народ у другій половині ХІІІ -                ХVІІ ст. / Петро Толочко // Київська старовина. - 1993. - № 3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті:http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/tolochko-5.htm

Шелухін С. Україна - назва нашої землі з найдавніших часів. - Дрогобич: Бескид, 1992.

Семінарське заняття 6.

Формування української мови. Ментальні ознаки українців.

1.     Історичні етапи формування української мови.

2.     Українська етногенетична ніша: природний, соціальний та територіальний компонент.

3.     Релігійні вияви етнічного буття українців.

4.     Риси менталітету українського народу.

5.     Особливості формування характеру та свідомості українців.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Культура як спосіб себепредставлення та самозбереження українців.

2.     Давній міфологічний світогляд українців та його відбитки на різних етапах культуротворення.

3.     Українська культура: питоме і занесене (особливості засвоєння).

4.     Книга і книгодрукування в українській культурі.

5.     Мова як чинник єднання, культурно-історичного самовираження українців.

6.     Мова як етнічна ознака. Функції мови.

Література

Жовтобрюх М.А. Історична граматика української мови. Підручник / М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько.  . - К.: Вища школа, 1980. - 320 с. Режим доступу:http://litopys.org.ua/djvu/istorychna_gramatyka_zhovtobruh.htm

Задорожний В. До проблеми східнослов‘янської огласовки давніх текстів / Василь Задорожний // Київська старовина. - 2005. - № 5. - С.3-16.

Масенко Л. (У)мовна (У)країна: Популярне видання. - К.: Темпора, 2007.

Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко. - К., 2001. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm

Наконечний Є. Украдене ім'я: Чому русини стали українцями / Євген Наконечний. - Львів, 1998. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://exlibris.org.ua/nakonechny/

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов / Г.П. Півторак [Електронний ресурс]  - Режим доступу до статті: http://litopys.org.ua/pivtorak/pivtorak.htm

Поліщук І. Ментальність українства: політичний аспект / Ігор Поліщук // Людина і політика. - 2001- № 1.

Дем'яненко В. Ментальні характеристики свідомості українців / Віра Дем'яненко  // Людина і політика - 2001 - № 1.

Хваткова С., Онуфрієнко Г Ґенеза української мови у гіпотезах та концепціях мовознавців ХІХ-ХХ століть / Світлана Хваткові, Галина Онуфрієнко // Персонал. - 2006. - № 11.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.personal.in.ua/article.php?ida=393

Хваткова С., Онуфрієнко Г Ґенеза української мови у гіпотезах та концепціях мовознавців ХІХ-ХХ століть / Світлана Хваткові, Галина Онуфрієнко // Персонал. - 2006. - № 12.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://personal.in.ua/article.php?ida=410

Рекомендовані наукові ресурси мережі Internet.

1.     http://www.rius.kiev.ua/ - інститут Українознавства.

2.     http://www.ualogos.kiev.ua/ - журнал «Українознавство».

3.     http://www.mon.gov.ua/ - Міністерство освіти та науки України.

4.     http://www.history.org.ua/ - Інститут історії України НАН України (розміщено електронні варіанти журналів «Український історичний журнал» за 1987-2007 роки).

5.     http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

6.     http://www-history.univer.kharkov.ua/ - історичний факультет Харківського національного університету ім.. Каразіна.

7.     http://www.history.com.ua/ - новини історичної науки.

8.     http://scholar.google.com/http://www.scirus.com/srsapp - пошукові системи (виключно наукова інформація).

9.     http://www.library.kr.ua/ - Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського.
1   2   3

Схожі:

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНаціональний еколого-натуралістичниий центр учнівської молоді (ненц)...
Ненц міністерства освіти І науки, молоді та спорту України — ініціатор проведення Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерству освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconДалі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки,...
Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному аграрному університеті (далі – ддау) здійснюється відповідно до...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка