Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 295.06 Kb.
НазваМініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір295.06 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3


Мініcтерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Історичний факультет

Кафедра історії України

«Етногенез українців»: методичні матеріали та вказівки до

самостійної роботи і підготовки до семінарських занять

Кривий Ріг

2012

«Етногенез українців»: методичні вказівки до самостійної роботи та семінарських занять для студентів історичного факультету Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». -  ДВНЗ «Криворізький національний університет", 2012. - 27 с.

Розробник : Тарасов А.В. -  кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

Рецензент: Шайкан В.О. - доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України.

^ ЗАГАЛЬНИЙ  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс: підготовка

Напрям      спеціальності, освітньо-кваліфікаційний  рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

ECTS  - 1,5

Змістових модулів  -   3

Навчальний проект:

індивідуальне навчально-дослідне завдання, реферат, повідомлення

Загальна кількість

годин  -     108


Шифр та назва напряму:

0203 - гуманітарні науки

Шифр та назва

спеціальності:

7.02030201 - спеціаліст

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: спеціаліст


Обов'язкова

Рік підготовки : 1

Семестр : 2

Лекції (теоретична підготовка)  - 24 год.

Семінари - 12 год.

Самостійна

робота    -  72 год.

Вид контролю: екзамен

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головним завданням вищої школи є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють певною сумою ґрунтовних знань та вміють самостійно розширювати та поповнювати свої знання.

В процесі вивчення курсу «Етногенез українців» студенти повинні засвоїти широке коло найважливіших світоглядних ідей, без яких неможливе формування історичної свідомості сучасного громадянина України. Виходячи із завдань, які постають сьогодні перед українським суспільством, важливим чинником формування національної самосвідомості сучасного громадянина України є не тільки бачення ним цілісного образу своєї держави і себе в ній як неподільних чинників буття, але й відчуття себе повноправним суб'єктом суспільного життя, який ідентифікує себе з українством та реалізує свої здібності на благо України. Національні цінності, як центральний компонент національної самосвідомості громадян України, можуть стати основним чинником збереження власної самобутності, адекватного бачення історичного минулого та майбутніх перспектив України у глобалізованому світовому просторі.

Основною метою вивчення дисципліни є висвітлення та критичний аналіз наукових концепцій походження українців та розгляд на тлі європейської історії головних етапів етногенезу українського народу.

Реалізація поставленої мети передбачає розв‘язання наступних завдань: визначити основні поняття курсу: етнос, етногенез, етнічність; охарактеризувати джерела з проблематики курсу та можливість їх синтезного використання для вирішення питань етногенезу українців; висвітити історіографічне дослідження проблеми з позицій прибічників різних наукових концепцій україногенезу; розглянути і проаналізувати основні концепції походження українців; окреслити головні етапи етногенезу українців.

Структура навчальної дисципліни -  курс «Етногенез українців» розрахований на вивчення студентами історичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» протягом  одного семестру.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕМА

Лекції

Семінар.

заняття

Самост.

робота

Всього годин

^ Змістовий модуль 1. Вступ. Історіографія  та основні наукові концепції про походження українців.


Тема 1. Вступ

2

-

6

10

Тема 2. Історіографія  та основні наукові концепції про походження українців.

6

2

12

20

Змістовий модуль 2. Основні етапи етногенезу українців

Тема 1. Етнічні процеси в Київській Русі. Проблема давньоруської народності.

4

2

10

15

Тема 2. Інтеграційні процеси українського народу у ХIV-XVIІ ст.

2

2

10

13

Змістовий модуль 3. Українська етноніміка та топоніміка.

Проблема походження і становлення української мови.


Тема 1. Проблема походження етнонімів та топонімів в генезі українського народу.

2

2

12

26

Тема 2. Проблема походження і становлення української мови.

4

2

10

16

^ Тема 3. Ментальні характеристики українців.

4

2

12

16

Кількість годин

24

12

72

108
^ КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ  СТУДЕНТІВ


За національною

За національною

шкалою(екзамен)

За шкалою ECTS

Кількість балів

ЗАРАХОВАНО

ВІДМІННО


A

90-100

ДОБРЕ


B

80-89

C

70-79

ЗАДОВІЛЬНО


D

60-69

E

50-59

НЕЗАРАХОВАНО

НЕЗАДОВІЛЬНО

FX

25-49

F

1-24
Під час виставлення підсумкової оцінки за навчальну дисципліну заліковий кредит (100% = 100 балів) розподіляється для оцінювання в балах рівня, якості та обсягу знань, умінь та навичок студента таким чином:

  • 1. Відвідування лекцій та практичних занять - 5 балів.

  • 2. Участь у семінарському занятті -

максимальна оцінка за виступ - 3 бали; максимум за роботу на         семінарських заняттях - 30 балів.

  • 3. Індивідуальна робота -

- самостійна робота - 10 балів;

- індивідуальна робота (реферат, есе, доповідь, презентація)  - 10 балів;

- науково-дослідна робота (участь в конференції. наукова стаття, конкурсна робота. участь в олімпіадах) - 10 балів

Всього - до 30 балів

4.   Поточний контроль -

Модульні контролі, зокрема тестування, виконання   творчих          завдань. Всього - 5 балів

5.   Підсумковий  контроль -  30 балів.

Якщо підсумковий контроль - залік, 30 балів підсумкового контролю розподіляється між пунктами 2 і 3 (за участь в семінарському занятті - до 45 балів, індивідуальна робота - до 45 балів)

Змістовий модуль 1. Вступ. Історіографія  та основні наукові концепції про походження українців.

Методичні вказівки

Перший модуль присвячено теоретичним основам розгляду процесу етногенезу українців. При вивченні першої теми модулю слід звернути увагу на основні поняття курсу. Саме з'ясування поняття «етнос» та «етногенез» дозволить отримати загальну характеристику підходів до етнічних процесів в сучасній світовій історіографії. Слід відзначити які відмінності існують в підходах до питання етногенезу в західній історіографії та країнах Східної Європи, зокрема пострадянського простору. Визначити оригінальні ідеї щодо етнічної історії (наприклад, Л. Гумільова «теорія пасіонарності»). В цьому контексті важливим є з'ясування ще одного поняття - «нація». Особливий акцент слід зробити на питанні співвідношення понять «народ соціальний», «народ громадянський» та «народ етнічний» в сучасній Україні.

Питання виникнення українського народу турбувало багато поколінь українських істориків. Саме тому, одне з важливих завдань курсу є з'ясування історіографії питання етногенезу українців взагалі й визначення основних наукових  концепцій зокрема. Передовсім це стосується виділення двох основних груп гіпотез, в тому числі й за хронологічним принципом ( ранньосередньовічні та пізньосередньовічні).

Окремого розгляду потребує питання так званих арійсько-трипільських концепцій походження українського народу. В цьому контексті слід наголосити на негативному впливові таких гіпотез на сучасне українське суспільство. Зокрема, варто навести паралелі з історії інших народів Європи що переживали побідні явища.

Семінарське заняття 1. Вступ

1.     Предмет, мета та завдання курсу «Етногенез українців».

2.     Теорії етносу. «Етнос» в теорії пасіонарності Л.М. Гумільова.

3.     Форми існування етносу: плем‘я, народність, нація.

4.     Критерії появи українського етносу.

Рекомендована література

Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / С. А. Арутюнов - М.: Наука, 1989.

Балушок В. Етногенез українців: критерії появи етносу / В. Балушок [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrhist.at.ua/publ/10-1-0-349

Бондаренко, Наталья Сергеевна. Славянский этногенез и становление украинского народа [Текст] : историогр. анализ / Н. С. Бондаренко ; Украинская академия наук национального прогресса. Институт гуманитарных исследований. - К. : Феникс, 2007.

Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. Вівчарик.  - К.: Вища шк., 2004.

Галушко К. Народи, етноси, нації: Популярне видання / К. Галушко. - К.: Темпора, 2008.

Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. - К.: Критика, 2005.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли / Лев Николаевич Гумилев. - Спб: Кристалл, 2001.

Кафарський В.І.Етнологія: Підручник / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук. - К.: Центр навчальної літератури, 2006.

Кузик П. Нація у контексті сучасних наукових досліджень: спроба методологічного розв'язання проблеми / Петро Кузик // Людина і політика. - № 5.

Макарчук С.А. Етнічна історія України: Навч. Посіб. / Степан Арсентійович Макарчук  -К.: Знання, 2008.

Онищенко І.Г. Етнополітологічна парадигма українського націогенезу [Текст] : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / Онищенко Ірина Григорівна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1998. - 36 с.

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій / Анатолій Петровис Пономарьов. - К.: Либідь, 1996.

Юрій М.Ф. Етногенез українського народу. Видання третє доповнене і перероблене / Михайло Федорович Юрій. - К.: Кондор. - 2007.

тнічного буття українців.тній зміст та представники.онтінууму. Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Специфіка курсу «Етногенез українців» та його зв‘язок з іншими українознавчими науками.

2.     Становлення української етнологічної думки.

3.     Співвідношення етногенезу та етнічного розвитку.

4.     Хронологічні та історичні рамки етногенезу.

5.     Етнічна концепція походження нації: сутністній зміст та представники.

6.     Поняття етнічної Батьківщини.

Семінарське заняття 2.

Походження українців: історіографія, сучасні наукові концепції, міфологеми.

1.     Історіографія проблеми походження українців у ХІХ ст. М. Максимович про походження українців.

2.     Історіографія етногенезу українців ХХ ст..

3.     Сучасна українська історична наука про етногенез українців.

4.     Концепції походження українців: ранньослов'янська, києворуська, пізньосередньовічна.

5.     Міфологізація походження українців. Арійсько-трипільські гіпотези походження українців.

Теми рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань.

1.     Спадкоємність державності княжої Русі: «україно-російське» наукове протистояння.

2.     Напрям «фольк-хісторі» у висвітленні питань етногенезу українців в літературі.

3.     Історіографія проблеми «давньоруської народності».

4.     Давньоруська народність та давньоруська етнокультурна спільність: спільне та відмінне.

Література

Балушок В. Коли ж народився український народ / В. Балушок  // Дзеркало тижня. - 2005.- № 15. Режим доступу до статті: http://www.dt.ua/

Баран В. Д. Історичні витоки українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран. - К.: Генеза, 2005.

Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов‘ян. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libr.org.ua/books/75.html

Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навч. посіб. / М.М. Вівчарчик - К.: Вища шк.., 2004.

Галушко К. Народи, етноси, нації: Популярне видання / К. Галушко. - К.: Темпора, 2008.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во "Знання" Україна, 1991. - 240 с. http://www.npu.edu.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=1588&Itemid=156&lang=ua )

Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України. Націогенез - національне відродження - національна свідомість українців на зламі XVI-XVII ст. / Ярослав Дашкевич // Україна. Наука і культура. - К., 1993.- Вип. 26/27.- С. 49.

Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією: Популярне видання / Л. Залізняк - К.: Темпора, 2008.

Залізняк Л.Л. Первісна історія України / Л. Залізняк. - К.: Вища школа, 1999.

Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк. - К.: Бібліотека українця, 1996.

Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика / Я. Ісаєвич // Матеріали до української етнології. - Вип. 1 (4). - К., 1995.

Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів / Ярослав Ісаєвич // Етнічна самосвідомість: національна культура. - К., 1991.

Ісаєвич Я. Проблема походження українського народу: Історіографічний і політичний аспект / Ярослав Ісаєвич // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Львів, 1995. - Вип. 2.

Кормич Л.І.Історія України. Підручник. / Л.І. Кормич, В.В. Багацький - К.: Алерта, 2004.

Круглий стіл «Початок Русі: Південь і Північ» // Український історичний журнал. - 2008. - № 3. - С. 4-30.

Лєбєдєва О.В. Проблема етногенезу українського народу в працях Л. Залізняка / О.В. Лєбєдєва [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Magisterium/Archeolog/2009_36/17_lebedeva_ov.pdf

Макарчук С.А. Етнічна історія України: Навч. посіб. / Степан Арсентійович Макарчук. - К.: Знання, 2008.

Момрик А.П. Формування концепцій етногенезу українського народу (історіографія проблеми)..: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / НАН України. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. - К., 2005. -19 с.

Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича / О. На гірняк  // Пам'ять століть. - 2007-№ 1. - С.60-78.

Новітні міфи та фальшивки про походження українців. Збірник статей: Популярне видання. - К.: Темпора, 2008.

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій / Анатолій Петровис Пономарьов. - К.: Либідь, 1996.

Юрій М.Ф. Етногенез українського народу. Видання третє доповнене і перероблене / Михайло Федорович Юрій. - К.: Кондор. - 2007.

Змістовий модуль 2. Основні етапи етногенезу українців.
  1   2   3

Схожі:

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНаціональний еколого-натуралістичниий центр учнівської молоді (ненц)...
Ненц міністерства освіти І науки, молоді та спорту України — ініціатор проведення Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерству освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconДалі – Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки,...
Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському державному аграрному університеті (далі – ддау) здійснюється відповідно до...
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний...
«медико-біологічні основи фізичної культури І спорту» для випускників заочної форми навчання
Мініcтерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет...
Ознайомлення з організацією, керівництвом дошкільною освітою району, Аналіз змісту діяльності управління освіти І науки в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка