Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука
Скачати 301.77 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука
Дата конвертації03.07.2013
Розмір301.77 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы


Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про владу, політику і державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком.

Політологія як наука

та її місце в системі загальногуманітарного знання


Суспільна потреба в політології. Об'єкт і предмет політології. Політологія як інтегральна наука про політика, владу, політичні системи, процеси. Поняття політичного. Система категорій політології. Структура політології.

Становлення і розвиток методології й інструментарію аналізу політичних явищ. Емпіричний і теоретичний рівні політичного знання. Порівняльна політологія. Типи політичних методологій.

Теоретична, методологічна, практична, освітня і прогностична функції політології як науки і навчальної дисципліни,

Місце політології в системі соціально-гуманітарних наук і навчальних дисциплін. Співвідношення політології з філософією, соціологією, юриспруденцією, психологією, історією, культурологією і т.п.
^

Зміст і основні етапи історії політичних вчень

(світовий та вітчизняний досвід)


Основні етапи становлення і розвитку політичних ідей. Політична думка Стародавнього світу (Єгипет, Вавилон, Індія та Китай). Політична думка Античності (Платон, Аристотель, Цицерон та ін.). Політичні ідеї середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський та ін.). Політична думка Нового часу (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш-Л Монтеск'є, Ж-Ж Руссо та ін.).

Становлення і розвиток західної політичної думки. М.Вебер про ідеальні типи влади, раціональну бюрократію. Теорія еліт. Залізний закон олігархії Р.Міхельса. Міжнародні відносини і політичні партії в політологічних дослідженнях XX ст. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології. Біхевіористський напрямок у дослідженнях політики. Системний аналіз влади. Політична соціологія. Теорія політичних систем.

Особливості формування політичної науки в Росії і в Україні в XIX-XX ст. Формування первісних політичних уявлень. Політична думка Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство. «Руська правда». «Повчання дітям» Мономаха. Політичні ідеї у Галицько-Волинській державі, Великому князівстві Литовському та в Речі Посполитій. Ідеї політичного і національного відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С.Яворський).

Українська політична думка періоду козацько-гетьманської доби. «Конституція Пилипа Орлика». Розвиток політичної думки вченими Києво-Могилянської академії. Духовно-моральні виміри політики у поглядах Г.Сковороди.

Політичні ідеї Кирило-Мефодієвського братства. М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. Народницька школа в історії української політичної думки. Політичні ідеї І.Франка та Л.Українки.

Політичні концепції українських мислителів XX ст. Теорія національного самовизначення М.Грушевського. Державницька ідея В.Винниченка. Націоналізм Д.Донцова. Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського. Політична думка міжвоєнної доби в Україні.

Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні.

^

Політика і політичне життя


Поняття, структура і функції політики. Сутнісні риси політики.

Інституціональні і поведінкові аспекти політики. Поняття «політичне життя» як методологічний засіб їхнього об'єднання. Фактори детермінації політичного життя.

Людина і політика. Типи відносини людини до політики. Види політичної поведінки. Специфіка масової поведінки. Публіка і натовп.

Політична діяльність та її види. Політичний простір і час

Цілі та засоби політики. Сила і насильство. Правова політика. Політика пільг і заохочень. Політичний прогрес і його критерії.

Співвідношення економіки, політики і права. Політика, наука, інформація, релігія. Співвідношення політики і моралі. Політика і гроші.

^

Теорія влади і владних відносин


Природа, необхідність і види влади. Влада як вольове відношення, здатність керувати поведінкою людей. Біологічний, психологічний, соціологічний, філософський підходи до пояснення природи влади.

Поняття і сутність політичної влади. Види політичної влади і її особливості. Функції і методи політичної влади. Принципи, джерела та ресурси влади. Легітимність політичної влади, її типи. Легальність влади. Політичне панування.

Структурна організація політичної влади: суб'єкт, об'єкт влади. Влада й опозиція. Особливості опозиції в Україні.

Політичний режим: поняття і види. Загальна характеристика демократичного, авторитарного і тоталітарного політичних режимів.
^ Політична система суспільства

Системний підхід до аналізу політичного життя. Поняття політичної системи. Значення ідеї цілісності політичних відносин.

Структура політичної системи суспільства: політичні інститути, політичні і правові норми, політична діяльність, політична свідомість і політична культура. Взаємодія політичної системи та її елементів з навколишнім середовищем, іншими сферами громадського життя.

Функції політичної системи.

Критерії класифікації політичних систем та їх типологія. Демократичні, авторитарні, тоталітарні політичні системи. Національні типології політичних систем. Моделі політичних систем. Специфіка політичної системи сучасної України.

Характеристика структурних елементів політичної системи. Місце держави у політичній системі суспільства. Місце політичних партій та громадських організацій в політичній системі суспільства. Значення ЗМІ для функціонування політичної системи. Політична культура як складова політичної системи. Взаємодія політичної системи з економічною, соціальною, правовою та іншими системами.

^ Місце і роль держави в політичній системі суспільства

Різні теорії походження державності. Поняття й ознаки держави. Державний суверенітет. Державна влада як особливий різновид соціальної влади. Сутність і функції держави. Загальна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій сучасної української держави. Типологія держави.

Форма держави. Форма державного правління. Співвідношення типу і форми держави. Форма державного устрою. Державна влада і самоврядування.

Співвідношення суспільства і держави. Цивільне суспільство: поняття, структура, ознаки.

Співвідношення і взаємозв'язок держави і права. Ідея правової держави і її втілення в соціальній дійсності. Принципи правової держави: найбільш повне забезпечення прав людини і громадянина, поділ влади, взаємна відповідальність між особистістю і державою.

^
Політичні партії і суспільно-політичні рухи

Поняття й ознаки політичних партій. Сутність, функції і структура політичних партій. Джерела і способи фінансування політичних партій. М.Дюверже про головні детермінанти утворення політичних партій, його класифікація партій на масові та кадрові. М.Вебер про основні етапи розвитку політичних партій. Особливості політичних партій у порівнянні з групами за інтересами, суспільними організаціями, групами тиску, клубами та іншими об’єднаннями.

Феномен політичної опозиції.

Класифікація політичних партій. Партійні системи. Сучасні теорії політичних партій.

Поняття й ознаки суспільно-політичних рухів. Їх сутність, типологія, динаміка саморозвитку, місце і роль суспільно-політичних рухів у політичній системі.

Особливості становлення і функціонування політичних партій і суспільно-політичних рухів у сучасній Україні.
Змістовий модуль 2. Прикладні політологічні знання.

^

Політичні відносини


Поняття політичних відносин. Політичні відносини як взаємодія особистостей, соціальних груп і інститутів із приводу устрою політичної системи і керування суспільством.

Політичні відносини в структурі суспільства. Їх специфіка в порівнянні з економічними, правовими, релігійними та іншими відносинами. Інституціональний і поведінковий аспекти політичних відносин.

Конфлікт і консенсус у політиці. Причини, сутність і типологія політичних конфліктів. Міждержавні, міжнаціональні, релігійні конфлікти. Способи врегулювання політичних конфліктів. Міжнародний досвід з регулювання подібних конфліктів. Політичний плюралізм: поняття, принципи.

Політичні процеси

Сутність і структура політичного процесу. Види політичних процесів. Революція і реформа. Контрреволюція і контрреформа. Модернізація суспільства як політичний процес. Повстання, бунт, заколот, путч, їхні характерні риси і перетворюючи можливості. Політична криза.

Політичні кампанії, їхня стратегія і тактика. Виборчі системи і вибори. Популізм: поняття й ознаки.

Пряма і представницька демократія. «Пряма дія» як безпосередній вплив громадян на органи політичної влади. Різноманітні форми політичної активності: мітинги, демонстрації, страйки.

Політичне рішення, його змістовні і процесуальні аспекти. Проблема політичної відповідальності.

Політичний порядок: поняття, ознаки, цілі.

Суб'єкти політики

Поняття суб'єктів і об'єктів політики. Природа політичного інтересу.

Загальна характеристика основних суб'єктів політики. Особистість як суб'єкт політики. Держава — ведучий інститут політичної системи. Політичні партії і партійні системи. Суспільно-політичні рухи.

Групи тиску.

Лобізм: поняття й ознаки. Види лобізму і проблема його регулювання.

Бюрократія, її роль у політиці.

Феномен і типологія політичного лідерства. Політичні еліти, їх види. Номенклатура.

Політична соціалізація як освоєння особистістю, соціальною групою норм, можливостей політичної діяльності. Роль історичного досвіду, політичних традицій у цьому процесі.

Політична участь.

Політична свідомість

Поняття, структура і функції політичної свідомості. Соціальні носії політичної свідомості. Формування політичної свідомості. Політична свідомість і політична поведінка.

Поняття, сутність і структура політичної психології. Методи вивчення політичної психології. Психоаналіз.

Співвідношення політики й ідеології. Поняття, сутність і функції політичної ідеології. Основні типи політичних ідеологій. Лібералізм і неолібералізм. Консерватизм і неоконсерватизм. Анархізм. Соціалізм і соціал-демократія. Націоналізм. Технократизм. Радикалізм. Екстремізм.

Світоглядний вимір політики і зміна суспільно-політичних парадигм. Механізм реалізації політичної ідеології.

Пошуки ідеологічної моделі для сучасної України.

Політична культура

Політика і культура. Політична культура як сукупність засобів, моделей поводження, каналів входження людини в політику.

Структура політичної культури: політична свідомість, політична поведінка, політичний досвід. Система політичних цінностей, інформованість, норми (норми-звичаї і норми-розпорядження), політичні символи, засоби політичної діяльності, політичні орієнтації, традиції і процедури.

Типи політичної культури: патріархальна, піддана, активістська. Політичні субкультури.

Специфіка української політичної культури, її еволюція, сучасний стан, шляхи формування.
^ Світова політика і міжнародні відносини

Співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики. Сутність зовнішньої політики. Цілі, функції і засоби зовнішньої політики. Основні тенденції сучасної світової політики.

Поняття міжнародних відносин. Система міжнародних політичних відносин, їх структура. Суб'єкти міжнародних відносин.

Світовий політичний процес. Конфлікти, тенденції їхнього розвитку, методи прогнозування. Специфіка зовнішньополітичних рішень.

Динаміка міжнародних відносин у XX столітті. Україна в системі міжнародних відносин, основні напрямки її зовнішньої політики.

Міжнародні відносини і глобальні проблеми сучасності. Поняття, зміст і сутність глобальних проблем сучасності. Шляхи і можливості їхнього рішення.

Виборча система

Розуміння виборів як рівня виміру якості демократії. Поняття “вибори” в конституційному праві. Регулярність виборів.

Прямі і непрямі, загальні і часткові, національні і регіональні, чергові і позачергові вибори. Функції виборів.

Розуміння вибіркової системи як підсистеми політичної системи суспільства. Її функції.

Свобода, загальність, рівність, безпосередність, таємне голосування – принципи виборчого права. Обмеження принципів (цензи).

Механізм і засоби розподілу мандатів у відповідності до результатів голосування. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи.

Виборчий процес: поняття і стадії.

Національні особливості виборів в Україні: нормативно-правові засади, електорат, механізм легітимізації влади.
^ Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про владу, політику і державу,

еволюція їх уявлень за історичним розвитком

1. Політологія як наука та її місце в системі загальногуманітарного знання
-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

2

2. Зміст і основні етапи історії політичних вчень (світовий та вітчизняний досвід)
-

-

-

-

-

-

-

-

10

3. Політика і політичне життя
-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4. Теорія влади і владних відносин
-

-

-

2

-

-

-

10

5. Політична система суспільства.

Місце і роль держави в політичній системі суспільства
-

-

-

-

-

-

-

-

10

6. Політичні партії і суспільно-політичні рухи
-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Разом за змістовим модулем 1
-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

50

Змістовий модуль 2. Назва

1. Політичні процеси.

Політичні відносини.
-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2. Суб’єкти політики
-

-

-

-

-

-

-

2

3. Політична свідомість
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4. Політична культура
-

-

-

-

-

-

-

2

5. Світова політика і міжнародні відносини
-

-

-

-

-

2

-

-

-

12

6. Виборча система
-

-

-

-

-

-

-

-

10

Разом за змістовим модулем 2
-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

30
^

Усього годин

-

-

-

-

-

6

4

-

-

-

80

Модуль 2

ІНДЗ


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
^

Усього годин

-

-

-

-

-

6

4

-

-

-

80^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Теорія влади і владних відносин. Політична система суспільства.

Місце і роль держави в політичній системі суспільства

2

2

Світова політика і міжнародні відносини. Виборча система

2
Разом

4^ Самостійна робота
На самостійну роботу студентів відводиться: пошук дефініцій запропонованих за курсом термінів та захист самостійно опрацьованого матеріалу під час аудиторної роботи. Мета СРС - навчити студентів самостійно ознайомитися з незнайомою лексикою за навчальною дисципліною, порівняти власний опрацьований матеріал під час аудиторної роботи з точкою зору інших студентів (дискусія, полеміка) та захист вивченого матеріалу на модульному рубежі.

І модуль

Політологія, політика, влада¸ політична влада, державна влада, держава, закон, законодавство, демократія, принцип макіавеллізму, принцип плюралізму, принцип політичного плюралізму, культура, політична культура, соціалізація особи, політична соціалізація особи, легітимність, легальність, політичний режим, демократичний режим, антидемократичний режим, етатизм, автаркія, демагогія, популізм.

ІІ модуль

Абсентеїзм, аболіціонізм, політична ідеологія, консерватизм, лібералізм, соціалізм, комунізм, фашизм, лобізм, легіслатура, обструкція, опозиція, парафування, ратифікація, прерогатива, промульгація, конформізм, нонконформізм, пролонгація, регламент, репатріація, ротація, референдум, плебесціт, тероризм, анексія, кворум, квота, гегемонія, фундаменталізм, суфражизм, обструкція.

Індивідуальні завдання.
Формою індивідуального завдання для студентів є есе. Есе – це наукові, критичні та інші нариси, які відзначаються вишуканістю викладу. Жанр цього письмового публіцистичного завдання характеризується вільною формою авторського висловлювання і трактування індивідуально обраної проблеми.

Така форма самостійного завдання є кращою за реферат, і, покликана для того, щоб студент проявив себе саме як автор та його робота містила суб’єктивні міркування, що стосуються запропонованих тем публіцистичного та науково-популярного характеру.

Під час написання есе студент висловлює власну думку, виказує саме індивідуальні міркування, які свідомо можуть не претендувати на загальну визначальність чи вичерпане трактування тієї теми, яка була винесена на самостійну роботу.

^ Вимоги до есе за змістом, - есеістичний стиль відрізняється образністю і афористичністю, налаштованістю на розмовну інтонацію і лексику, суб’єктивністю думки та характером суспільно-політичної позиції автора.

^ Вимоги до есе за формою, - 1-3 сторінки друкованого тексту формату А-4 (більше не вітається), обов’язковий список літератури (не менш 3 джерел) і посилання в тексті на використане джерело.

Запропоновані теми на есе:

 1. Особливості державотворення в Стародавньому Єгипті (Вавилоні, Індії, Китаї).

 2. Пошук ідеального правління в трактатах античних мислителів.

 3. Теократична теорія держави.

 4. Еволюція теорії суспільного договору: від Т. Гоббса, Дж. Локка , Ж-Ж Руссо до сьогодення.

 5. Теорія лідерства за Вільфредо Паретто.

 6. Політичні школи України (на вибір, від часів князівства, козацької державності до сьогодення)

 7. Роль політики у житті сучасного суспільства.

 8. Що виникає раніше в історії людства – політика чи держава?

 9. М. Вебер про три типи влади.

 10. Влада і владні відносини в сучасному українському суспільстві.

 11. Особливості політичної системи України в історичній ретроспективі.

 12. Теорія політичної системи за Дж. Істоном.

 13. Англосаксонська політична система.

 14. Європейсько-континентальна політична система.

 15. Що сприяє формуванню тоталітаризму в сучасних умовах?

 16. Конституція України про типологічні ознаки та форму Української держави.

 17. Концепції та теорії походження держави: патріархальна, теорія насильства, соціально-економічна, психологічна, теократична, суспільного договору, органічна, космічна (на вибір).

 18. Розробити модель „Україна – конституційна монархія”.

 19. Розробити модель „Україна – соціалістична держава”.

 20. Перспективи розвитку політичних партій в умовах сучасної України.

 21. Групи тиску в Україні: ґенеза та перспективи розвитку.

 22. Розробити партійну карту українського парламенту.

 23. Проаналізувати чи потрібен Україні двопалатний парламент.

 24. Вчення Ф. Бекона про природу соціального конфлікту.

 25. Фактори політичних криз і конфліктів у країнах СНД.

 26. Фактори виникнення і розвитку політичних конфліктів за М. Дюверже.

 27. Інноваційна та адаптаційна реформи: українські реалії.

 28. Бюрократія як феномен влади та управління.

 29. Соціально-політичні спільноти України як суб’єкт політики.

 30. Характерні ознаки і типи політичної еліти сучасної України.

 31. Ф. Ніцше про політичне лідерство.

 32. Тенденції розвитку політичного лідерства в Україні.

 33. Портретні характеристики загальновідомих лідерів сучасності.

 34. Український лібералізм: історія і сучасність.

 35. Соціал-демократія: шведська модель.

 36. Соціал-демократична модель суспільного розвитку: передумови становлення в Україні.

 37. Ідея етнічного месіанства (підвалина фашизму).

 38. Особливості молодіжної субкультури.

 39. Концепція політичної культури В. Липинського.

 40. Західні концепції сутності політичної культури.

 41. Роль міжнародних, регіональних і національних організацій у розв’язанні глобальних проблем.

 42. Вектори політичного вибору України в міжнародних відносинах.

 43. Мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи (на вибір).

 44. Реформування виборчої системи України: за і проти.


Рекомендована література
Базова література:

 1. Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. 5-те видання стереотипне. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2007. – 476 с.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 304 с.

 3. Политология: Учебное пособие. Издание 6-е с изменениями и дополнениями / Под ред. С.А. Матвеева. – Х.: «Одиссей», 2007. – 304 с.

 4. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 384 с.

 5. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

 6. Прикладна політологія: навчальний посібник / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 472 с.

 7. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

 8. Холод В.В. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 480 с.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.


Допоміжна література:

 1. Абетка української політики: Довідник. – Вип. 4 / Авт. - упоряд.: М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, В. Гребельник та ін.; Фонд ім. Фрідріха Еберта. – К.: Смолоскип, 2001.

 2. Абетка української політики: Довідник/ Загальна ред. М.Томенка. – К., 1998.

 3. Авторханов А. Технология власти. – М., 1991.

 4. Адифанов С. Основные направления анализа лидеров // Вопр. психологии. – 1991.-№3.

 5. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки: Реф. сб. Вып. 2. Проблемы парламентаризма в развитых странах Запада. – М., 1991.

 6. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полит, исслед. – 1992. – № 4.

 7. Амелин В.Н. Влада як суспільне явище // Соціально-політичні науки, 1991.

 8. Арендт X. Традиции и современность: К истории политических идей // Государство и право. – 1991. – №3.

 9. Арон Р. Демократия и тоталитаризм.- М., 1993.

 10. Ашин Г. Лидерство: социально-политические и психологические аспекты // Политика: проблемы теории и практики. – Вып. VII, ч. 2. – М., 1990. - 16.

 11. Ашин Г.Г. Політичне лідерство: оптимальний стиль // Суспільні науки і сучасність, 1993.

 12. Баталов Е.Я. Типология политических отношений // Полис, 1995, № 3.

 13. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000

 14. Бебик В. Політичний маркетинг // Політологічні читання: Укр.-канад. щокв. - К., 1995. - № 2. - С. 198-214.

 15. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика- К.: МАУП, 1997.

 16. Бебик В.М., Головатий М. Ф., Ребкало ВА. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

 17. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. – М., 1998.

 18. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000.

 19. Білоус А.О. Політичні об'єднання України. К., 1993.

 20. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М., 1992.

 21. Бодуен Жан. Вступ до політології. – К., 1995.

 22. Борисов Л.П. Політологія. М., 1996.

 23. Браун М. Пол. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000.

 24. Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посіб. – К., 1997.

 25. Бурлацький Ф.М. Загадка й урок Никколо Макиавелли. М., 1995.

 26. Бутенко А.П. Сравнительная политология: термины и понятия. – М. 1993

 27. Васильєв В.А. Опозиція як соціальне явище // Соціально-політичний журнал, 1996.

 28. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

 29. Вебер М. Політика як покликання і професія // Діалог, 1996.

 30. Вятр Е. Социология политических отношений. – М., 1979.

 31. Гавриленко І. Політична система суспільства//Політологічні читання.- 1993.- №1.

 32. Гаджиев К. Введение в политическую науку, – М., 2000.

 33. Гаджиев К. Геополитика. – М., 1997.

 34. Гаджиев К. Тоталитаризм как феномен XX века.

 35. Гаевский Б. Философия политики. – К., 1993.

 36. Гаєвський Б. Українська політологія.- К., 1995.

 37. Газман Л.Я., Шестопал Е.Б. Політична психологія. Ростов на Дону. 1996.

 38. Гелей С., Рутар С. Політологія.- К., 1999.

 39. Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України – К 1996

 40. Глухова А.В. Типология политических конфликтов. – М., 1997.

 41. Гоббс Т. Левиафан. – М., 1936

 42. Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине – М 1974

 43. Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм - ідеологія порядку, стабільності і добробуту. – К., 1995.

 44. Головаха Е.И., Бекешкина И.Э., Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К. 1992

 45. Гуне Б. Державне управління – К.: Основи, 1993.

 46. Дегтярьов А.А. Предмет і структура політичної науки // Вісник МГУ. Сірий. Політичні науки, 1996.

 47. Демидов А. И., Малько А.В. Политология в вопросах и ответах. – М., 1998.

 48. Демидов А.И., Федосєєв А.А. Основи політології. М., 1995.

 49. Дергачев В.А. Геополитика, – К., 2000.

 50. Дзюбко І.С., Циганков В.А. До питання про предмет політології//Укр. істор. журнал.-1991.- №7. 

 51. Економічний та соціальний розвиток України у 1995 році. Щорічна доповідь Президента України про внутрішню та зовнішню політику України. – К.: Україна, 1996 – 387 с.

 52. Енциклопедія етнокультурознавства. – К., 2000,

 53. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: В 3 т. – К., 1994 – 1995.

 54. Ерышев А.А. История политических и правовых учений.-К., 1998.

 55. Желев Ж. Фашизм М., 1991.

 56. Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. – М., 1990.

 57. Залигін И.Ю. Політичне насильство в системі влади // Соціально-політичний журнал, 1995.

 58. Зарубежная политология: Словарь-справочник / Под ред. А.В.Миронова, П.А.Цыганкова. – М., 1998.

 59. Зеркин Д.П. Основи політології: Курс лекція. Ростов н/Д.,1996

 60. Зимичев А. Психология политической борьбы. – К., 1992.

 61. Зуєв В.И. Влада в системі політичних категорій // Держава і право. – 1992.

 62. Иваненко В. Государственные регуляторы рыночной экономики // Вопросы экономики. №7 , 1991.

 63. Иванов В. Политическая психология. – М., 1990.

 64. Ильясов Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах.- М., ИМА-пресс, 2000.- 200 с.

 65. История политических и правовых учений/ Под ред. В.С.Нерсесянца.- М., 1997.

 66. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. – К., 1996.

 67. Капустин Б.Г. Три рассуждения о либерализации и либерализмах // Полит. исслед.-1994.-№3.

 68. КовлерА.И. Исторические нормы демократии: проблемы политико-правовой теории, – М., 1990

 69. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 .червня 1996 року, - К., 1996.

 70. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К.: Вікар, 1996 – 64 с.

 71. Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. – 1992.-№ 1.

 72. Королько В.Г. Виборчі технології: порівняльний аналіз 1998 – 2002 років// Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. - К.: Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. -2002. – c. 488-496.

 73. Королько В.Г. Передвиборча комунікаційно-агітаційна кампанія: політичний феномен, структура, функції// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 1 – c. 80-100.

 74. Кочубей Б. Психологические и социальные аспекты тотального равенства// Психолог, журн. – Т. 10, №6. – 1989.

 75. Красиков Б.И. Теорія влади і владних відносин // Соціально-політичний журнал, 1994.

 76. Краснов Б.И. Політичне прогнозування // Соціально-політичний журнал, 1994.

 77. Краснов Б.И. Теорія влади і владних відносин // Соціально-політичний журнал, 1994.

 78. Кубко Е.Б. Программно-целевая организация государственного управления. – К.: Наукова думка1988 г.

 79. Кузьмин А.И. Демократия: некоторые вопросы теории, методологии и практики. – М., 1986.

 80. Кульчицький С.В., Настюк М.1., Тищик. Б.И. 3 історії української державності. – Львів, 1992,

 81. Кухта Б.Л. 3 історії української політичної думки. – К., 1994.

 82. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навч. посібник.- К., 1996.

 83. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. – Прага, 1923.

 84. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – №1.

 85. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. – М.: Станкит, 1992. – Т.1-2.

 86. Локк Дж. Избранные философские произведения. – М., 1960. , '

 87. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібник.- К., 1997.

 88. Макиавелли Н. Государь. М. 1990.

 89. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

 90. Малько А.В. Лобізм // Суспільні науки і сучасність, 1995.

 91. Мальцев В.А. Основы политологии. – М., 1997 –

 92. Международные организации системы ООН: Справочник. – М., 1990.

 93. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. – Тернопіль: Збруч, 1995.

 94. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. – К., 1994.

 95. Миллс Р. Властвующая элита. – М., 1978.

 96. Міхновський М. Самостійна Україна.- К., 1991.

 97. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии. – М., 1998.

 98. Мосин В.Н., Крук Д.М. Основы экономического и социального прогнозирования. – М.: Высш.шк. , 1985.

 99. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К.: Феміна. – 352 с.

 100. Национальное государство: теория, история, политическая практика // Полит, исслед. – 1992. – N8 5-6

 101. Основи політичної науки / Під ред. В.П.Пучева. М., 1994.

 102. Основи політології: Курс лекцій / За ред. М. Сазонова. – Харків, 1993.

 103. Основи політології: Курс лекцій / Ф. М; Кирилюк та ін. – К., 1995.

 104. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2000.

 105. Панасюк Б. Государственное регулирование экономики. // Экономика Украины. № 1 1994.

 106. Панасюк Б., Науменко В., Впровадження методів прогнозування. – К.: Глобус, 1995.

 107. Парламенты мира. – М., 1991.

 108. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія.- Львів,2001.

 109. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій.-К., 1999.

 110. Платон. Сочинения: В 4 т. Т. 1-4.- М., 1968.

 111. Политология. Энциклопедический словарь. – М., 1993;

 112. Політичний маркетинг та електоральні технології. – К., 2002.

 113. Політичні партії України / За ред. В. М. Якушика. – К., 1996.

 114. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю. С. Шемшученка та ш.-К.,1996.

 115. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К., 1997.

 116. Політологія /За ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка.- К., 1998.

 117. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.

 118. Політологія. Кінець XIX – перша половина XX cт.: Хрестоматія /За ред. О.І. Семківа.- Львів, 1996.

 119. Політологія: історія та методологія. Підручник /За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.

 120. Політологія: Підручник / За ред. А. Колодш. – К., 2000.

 121. Політологія: Підручник / За ред. О.І.Семківа. – Львів, 1994.

 122. Політологія: Підручник / І.Дзю6ко, К.Левківський та ін – К., 1998.

 123. Полторак В. Маркетингові дослідження: сутність, методи, технології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг . – 2000. – № 1. – С. 108–128.

 124. Полторак В. Політичний маркетинг та організація виборчих кампаній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 61–79.

 125. Полторак В.А. Политический маркетинг. – Днепропетровск, 2001;

 126. Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992.

 127. Потульницький В. Нариси з української політології(1819 – 1991). – К., 1994.

 128. Потульницький В. Теорія української політології. – К., 1993.

 129. Похило І. Лідерство//Політологічні читання.- 1994.- №1.

 130. Правова держава/ За ред. Ю.С.Шемшученка.- Вип.7.- К., 1996.

 131. Практикум з прогнозування і державного регулювання економічного і соціального розвитку / за ред. Мельник А.Ф.: Навч.посібник. – К., 1995.

 132. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.. 1996.

 133. Пушкарева Г.В. Влада як соціальний інститут // Соціально-політичний журнал, 1995.

 134. Пушкарева Г.В. Политический менеджмент (учебное пособие по курсу «Политические технологии») - М.: Университетский гуманитарный лицей, 2001 – 173 с.

 135. Райт Г. Державне управління. – К.: Основи , 1994.

 136. Рудакевич О.М. Політологія: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2000.

 137. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. – К., 2000.

 138. Руссо Ж.-Ж. 0б общественном договоре. – М., 1938.

 139. Рутар С. Держава як основний елемент політичної системи.

 140. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.- К., 1996.

 141. Рябов С.Г. Політологія: Словник термінів і понять. – К., 1996.

 142. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.- К., 1996.

 143. Савченко А. Государственное регулирование рыночной экономики. // Экономика Украины. № 1 1993.

 144. Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка та організація охорони навколишнього середовища: Підручник – К.: Вища школа, 1996. – 272 с.

 145. Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание. Проблемы формирования и развития. – К., 1991.

 146. Современная социал-демократия: Словарь-справочник. – М., 1990.

 147. Современный консерватизм. – М., 1994.

 148. Соло І.В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. – К.: наукова думка, 1995. – 180 с.

 149. Трипольський В.О. Демократи і влада. – К., 1999.

 150. Україна багатопартійна: Програми документа нових партій. - К., 1991.

 151. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. – К., 2000.

 152. Українська державність у XX столітті. – К., 1996,

 153. Українська політологія: витоки, еволюція, – К., 1995.

 154. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За ред. М.О.Шульги. – К., 1999

 155. Український парламентаризм: минуле і сучасне. За ред. Ю.С.Шемшученко. – К., 1999.

 156. Хайек Ф.А. Общество свободных. – Лондон, 1990.

 157. Хайне П. Экономический образ мышления. - М.: Новости, 1991.

 158. Херман М. Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // Полис. – 1991. – № 1

 159. Хто є хто в європейській та американській політології?: Малий політол. cловник/ (Б.Кухта, А.Романюк, М.Поліщук).- Львів, 1995.

 160. Хто є хто в українській політиці. - Вип.1-2.-К., 1995.

 161. Чепель С.Л. Основи політичної науки. М., 1996.

 162. Четвернин В.А. Демократична конституційна держава: Введення в теорію. М., 1993.

 163. Шабо Ж.Л. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення // Поліс, 1993.

 164. Шабров О.Ф. Політична система: структура, типологія, стійкість. М., 1993.

 165. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм.- К., 1993.

 166. Шаран П. Сравнительная политология. – М., 1992.

 167. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза. 1997. – 384 с.

 168. Шмавонян Г.А. Президентская власть и разделение властей в полупрезидентской республике: опыт Армении // Государство и право. – 2000. – №1.

 169. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. – М.: Экономика, 1991.

 170. Экономика предприятия. Учебник / Под ред. проф. О.И.Волковой. –М.: ИНФРА-М, 1998. –416 с.

 171. Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник.- К., 1996.

 172. Яковлев И. Закон сохранения власти // Власть. – 2000. – № 6. – -

 173. Якушик В. Політична система і політичний режим//Політична думка.- 1994.- №1.

 174. Якушик В.М. Різновиди політичних режимів//Віче.- 1995.- №9.

 175. Ястржембовский С. Социал-демократия в современном мире. – М., 1991Інформаційні ресурси

http://politics.ellib.org.ua/

http://pidruchniki.ws/politologiya/

http://posibnyky.vntu.edu.ua

http://www.intertrends.ru

http://www.politik.org.ua/

http://uaforeignaffairs.com/ua/golovna/

http://lb.ua/news

http://www.lekziya.ru/

http://pravoznavec.com.ua/

http://lib.uabs.edu.ua/content/view/92/1655/

http://libsib.ru/
^

Форма підсумкового контролю успішності навчання - питання до іспиту:


 1. Предмет, об'єкт і структура політології.

 2. Методи політології. Функції політології як науки і навчальної дисципліни.

 3. Політична думка Стародавнього світу.

 4. Політична думка Античності.

 5. Політичні ідеї середньовіччя і Відродження.

 6. Політична думка Нового часу.

 7. Сутність політики і її роль у суспільстві.

 8. Політична діяльність.

 9. Сутність і особливості політичної влади.

 10. Природа і функції політичної влади.

 11. Типи тлумачення влади.

 12. Легітимність політичної влади і її типи.

 13. Структура політики: об'єкти, суб'єкти, ресурси.

 14. Влада й опозиція.

 15. Політичний режим: поняття й ознаки.

 16. Демократичний режим.

 17. Авторитарний режим.

 18. Тоталітарний режим.

 19. Політична система суспільства: поняття і структура.

 20. Функції політичної системи.

 21. Типологія політичних систем.

 22. Місце і роль держави в політичній системі суспільства.

 23. Походження держави.

 24. Поняття й ознаки держави.

 25. Державний суверенітет.

 26. Державна влада як особливий різновид соціальної влади.

 27. Сутність держави.

 28. Функції держави.

 29. Типологія держав.

 30. Форма держави.

 31. Форма державного правління.

 32. Співвідношення типу і форми держави.

 33. Форма державного устрою.

 34. Співвідношення суспільства і держави.

 35. Громадське суспільство: поняття, структура, ознаки.

 36. Співвідношення і взаємозв'язок держави і права.

 37. Правова держава: поняття і принципи.

 38. Розподіл влади як принцип правової держави.

 39. Держава й особистість: взаємна відповідальність.

 40. Поняття, функції і структура політичних партій.

 41. Види політичних партій.

 42. Партійні системи.

 43. Суспільно-політичні рухи.

 44. Революція і реформа як види політичних перетворень.

 45. Повстання, бунт, заколот, путч як види політичного процесу.

 46. Політична криза.

 47. Політичні кампанії: їхня стратегія і тактика.

 48. Популізм: поняття й ознаки.

 49. Лобізм: поняття, ВИДИ, умови існування.

 50. Політичне лідерство.

 51. Типологія політичного лідерства.

 52. Політична соціалізація.

 53. Роль ідеології в політиці.

 54. Лібералізм і неолібералізм.

 55. Консерватизм і неоконсерватизм.

 56. Соціалізм і соціал-демократія.

 57. Радикалізм.

 58. Екстремізм.

 59. Політична культура: поняття і структура.

 60. Політичний плюралізм.Схожі:

Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconЛекція Політологія як система знань про політику
Політологія — наука про політику. Для розуміння пред­мету потрібно з'ясувати суть поняття "політика"
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconПрограма навчальної дисципліни ‘‘ Тренінги’’ Змістовий модуль Економічні...
Змістовий модуль Економічні І соціально-трудові відносини на макро- та мікрорівнях
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconСуспільна наука, яка вивчає тенденції І закономірності розвитку,...
Стосовно політичної науки в зарубіжній та вітчизняній літературі часто вживаються терміни „політологія”, „наука про політику”, „політична...
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconЛекція 1 Змістовий модуль І
Змістовий модуль І. Теоретичні основи та методологічне забезпечення роботи практичного психолога
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconЗмістовий модуль І
Біологічне різноманіття. Ботаніка як наука. Місце І роль ботаніки у рішенні завдань енвайронменталізму
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconТематика рефератІВ
Загальні риси міфологічних уявлень про державу І право в країнах Стародавнього Сходу
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука icon1 Історія як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела...
Сторія вивчає події,явища,які допускають науковіобгрунтовані уявлення про головні тенденції розвитку людини,суспільства
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconПрограма навчальної дисципліни дисципліни матеріалознавча експертиза
Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми гсво напряму
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Загальне уявлення про владу, політику І державу, еволюція їх уявлень за історичним розвитком. Політологія як наука iconПрограма бухгалтерських курсів
Фінансова звітність – загальне уявлення. Форми фінансової звітності. Повний пакет фін. Звітності. Терміни подання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка