План аудиторного семінару
Скачати 133.3 Kb.
НазваПлан аудиторного семінару
Дата конвертації19.06.2013
Розмір133.3 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Інститут фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання

Кафедра історії та політології

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ПОЛІТОЛОГІЇ

(для студентів усіх напрямів підготовки)
Затверджено на засіданні кафедри історії та політології

протокол № від

Івано-Франківськ

2012

М – 1. Вступ. Становлення та розвиток політичних ідей.

ЗМ - 1. Суть, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства.

С – 1. Суть, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства.

^

План аудиторного семінару


 1. Політика як об’єкт дослідження політології та інших наук про суспільство.

 2. Предмет, закономірності і категорії політології.

 3. Структура та функції політології.^

Питання на самостійне опрацювання


 1. Методи політологічних досліджень.

 2. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.Література


 1. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К., 2006.-C.11-36.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, 2008.-C.10-25.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.23-26, 28-31.ЗМ - 2. Виникнення і розвиток світової політичної думки.

С – 2. Виникнення і розвиток світової політичної думки.
^

План аудиторного семінару


 1. Політичні концепції античності (Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон).

 2. Політичні вчення епохи Відродження (Н.Макіавеллі, М.Лютер, Т.Мюнцер,Ж.Боден).

 3. Політична думка Нового часу (Т.Гоббс,Ф.Бекон, Дж.Локк, Ш.Монтеск’є, Ж-Ж.Руссо, Т.Джефферсон, І.Кант, Гегель, Б. Констан, А. Токвіль, І Бентам).

 4. Основні напрямки сучасної західної політології.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Політичні ідеї мислителів Стародавнього Сходу (Конфуцій, Мо Цзи, легісти).

 2. Політичні вчення часів середньовіччя (А.Августин, Ф.Аквінський, М.Падуанський).

 3. Марксистські погляди на політику.


Література

 1. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник / для студ. вищ. навч. закл./ /М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К., 2009.-C.32-106.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, 2008.-C.26-78. 1. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.34-37, 45-48, 79-85.


ЗМ - 3. Зародження і розвиток української політичної думки.

С – 3. Зародження і розвиток української політичної думки.

^

План аудиторного семінару


 1. Політичні погляди у Київській Русі (Іларіон, Нестор, Я.Мудрий, В.Мономах, автор „Слова о полку Ігоревім”).

 2. Політичні ідеї українських мислителів литовсько-польської доби (ХVІ – сер. ХVІІ ст.), (С.Оріховський-Роксолан, Х.Філалет, І.Вишенський, П.Могила).

 3. Політична думка України в ХІХ ст. (М.Драгоманов, І.Франко).

 4. Українська політична думка у першій половині ХХ ст. (М.Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Д.Донцов, С.Дністрянський, М.Хвильовий).


Питання на самостійне опрацювання

 1. Конституція П.Орлика як політико-правове втілення української державної ідеї.

 2. Кирило – Мефодіївське товариство і проблеми державно-політичного устрою.

3.Суспільно-політична думка України в 60-80-і роки XX

ст.

Література

 1. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки.- К.,1994.- С.91-100, 135-143.

 2. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.99 – 116.

Теми рефератів.

 1. Політичні ідеї книги Іларіона “Слово о законі і благодаті”.

 2. І.Вишенський в оцінці І.Франка.

 3. Філософсько-політична основа поеми І.Франка “Мойсей”.

 4. Зміст і характерні риси українського націонал-демократизму.

 5. Український націоналізм: світогляд і політика.


М -2. Політика як суспільне явище. Інституціалізовані форми політики.

ЗМ – 1. Політика як суспільне явище.

ЗМ – 2. Політична діяльність і влада.

С-4. Політика як суспільне явище. Політична діяльність і влада.
План аудиторного семінару

 1. Сутність, структура та функції політики.

 2. Суб’єкти політики.

 3. Політична стабільність та конфлікти.

 4. Сутність влади та її види. Політична влада: особливості, концепції, ресурси.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Зв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.

 2. Сутність, аспекти, рівні та фази політичної діяльності.Політична поведінка:суть та типи.


Література

 1. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник / для студ. вищ. навч. закл./ /М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К., 2009.-C.282-308.

 2. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. –К., 1997.-C.107-108.

 3. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К., 2006.-C.172-183, 211-222.

 4. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.161-165.


Теми рефератів.

 1. Політична діяльність, її форми та суперечності.

 2. Легітимність влади в сучасній Україні: проблема забезпечення.

ЗМ – 3. Політична система суспільства, її інститути.

ЗМ – 4. Держава як базовий інститут політичної системи, політичний режим.

С – 5. Політична система суспільства, її інститути. Держава як базовий інститут політичної системи, політичний режим.
План аудиторного семінару

 1. Суть, компоненти і функції політичної системи суспільства.

 2. Політична система сучасної України: особливості та проблеми вдосконалення.

 3. Поняття,концепції походження, ознаки і функції держави. Вищі органи сучасної держави. Форма держави.

 4. Політичний режим: суть та типологія.

 5. Концепція правової соціальної держави та громадянського суспільства.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Типи та закономірності функціонування політичної системи.

 2. Форми державного правління і устрою.

Література

 1. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник.-К., 1997.-С.267-268, 208, 296.

 2. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005.-С.236-243, 269-289.


Теми рефератів.

 1. Проблема леітимності політичної системи і державності в перехідних суспільствах.

 2. Особливості розвитку та проблеми вдосконалення політичної системи в сучасній Україні

 3. Утвердження демократії в сучасній Україні.

 4. Перспективи розвитку держави в сучасному світі.


ЗМ – 5. Політичні партії та виборчі системи.

С – 6. Політичні партії та виборчі системи.
План аудиторного семінару

 1. Сутність політичних партій, їх генезис і функції.

 2. Партійні системи: поняття та типи.

 3. Основні типи сучасних виборчих систем.

 4. Взаємозв’язок форм правління, партійних і виборчих систем.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Типологія політичних партій.

 2. Партійна й виборча системи в Україні.


Література

 1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, 2008.-C.136-154.

 2. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К., 2006.-C.276-301.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.332-337, 352-356.


Теми рефератів.

 1. Багатопартійність та демократизація суспільства в Україні.

 2. Сучасна соціал-демократія України та досвід Західної Європи.


М – 3. Персоналізовані аспекти політики. Політика як міжнародний процес.

ЗМ – 1. Політична культура та політична соціалізація.

ЗМ – 2. Політична еліта і лідерство.

С – 7. Політична культура та політична соціалізація. Політична еліта і лідерство.
План аудиторного семінару

 1. Поняття, структура, типи та функції політичної культури.

 2. Політична соціалізація: сутність, фази, типи і функції.

 3. Політична еліта: суть, концепції, типи, способи формування. Еліта і бюрократія.

 4. Сутність, концепції, типологія, способи формування політичного лідерства.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Особливості політичної культури сучасної України.

 2. Функції та умови ефективної діяльності політичного лідера. Політичний лідер і керівник.


Література

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. і доп. – К., 2004.-C.408-424,456-472.

 2. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник / для студ. вищ. навч. закл./ /М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К., 2009.-C.310-312, 353-371, 384-397.

 1. Мельник В.А. Політологія.-М., 1997.-C.358-359.

 2. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, 2008.-C.160-174.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.459-461.


Теми рефератів.

 1. Західні концепції політичної культури.

 2. Політична культура сучасної української еліти.

 3. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення.

 4. Технології формування іміджу політичного лідера.

 5. Політичні портрети сучасних українських лідерів.


ЗМ - 3. Політична свідомість та ідеологія.

ЗМ – 4. Сучасні політичні течії.

С – 8. Політична свідомість та ідеологія. Сучасні політичні течії.
План аудиторного семінару

 1. Сутність та рівні політичної свідомості.

 2. Політична ідеологія: суть, основні риси та функції.

 3. Основні ідейно-політичні доктрини (лібералізм, консерватизм, комунізм, соціал-демократизм), їх взаємовплив.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Сутність концепцій “деідеологізації” та “реідеологізації” суспільного життя. Ідеологія і наука.

 2. Ідейні засади політичного екстремізму (фашизм, анархізм, троцькізм).


Література

 1. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник / для студ. вищ. навч. закл./ /М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К., 2009.-C.372-397, 426-462.

 2. Політологічний енциклопедичний словник. Навч.посібник.-К., 1997.-C.140-141.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.559-564.


Теми рефератів.

 1. Сучасний лібералізм: традиції та новації.

 2. Перспективи неофашизму у постсоціалістичних країнах.

 3. Особливості розвитку неоконсерватизму у сучасному світі.

 4. Вплив ідеологічних доктрин на розвиток політичного процесу в історії України.


ЗМ - 5. Міжнародні відносини.

С – 9. Міжнародні відносини.
План аудиторного семінару

 1. Сутність, засоби, форми та основні принципи реалізації міжнародної політики. Основні контури міжнародної політики в сучасних умовах.

 2. Особливості, цілі й функції зовнішньої політики.

 3. Національна безпека та національні інтереси країни.

 4. Міжнародні відносини: суть, особливості, структура,.


Питання на самостійне опрацювання

 1. Міжнародні організації та розвиток міжнародних відносин.

 2. Україна в системі міжнародних відносин.


Література

 1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, 2008.-C.246-259.

 2. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К., 2006.-C.437-462.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.-С.517-522, 532-538.


Теми рефератів.

 1. Конфлікт і консенсус у сучасних міжнародних відносинах.

 2. Міжнародні організації та їх роль у роз’язанні конфліктних і кризових ситуацій.

 3. Глобальні та регіональні аспекти національної безпеки України.

 4. Без’ядерний статус України: проблеми й перспективи.


Список основної літератури.

 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. і доп. – К., 2004.

 2. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник / для студ. вищ. навч. закл./– К., 2009.

 3. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки.- К.,1994.

 4. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології: Навчальний посібник.-К., 1996.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те вид., виправ. і допов. – Львів, - 2008. 1. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник.-К., 1997.

 2. Політологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов(керівн.авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2006.

 3. Політологія. Підручник для студентів вузів / За ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського.-К.,2001.

 4. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К., 2006.

 5. Потульницький Н.П. Теорія української політології.-К., 1993.

 6. Політологія. Кінець ХІХ-перша половина ХХ ст. Хрестоматія / За ред.О.І.Семківа.-Львів, 1996.

 7. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави.-К., 1996.

 8. Рябов С.Г., Томенко М.В.Основи теорії політики.-К., 1996.

 9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки):Підручник. –3-тє вид., стер. – К., 2005.

15.Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. – К., 2006.Схожі:

План аудиторного семінару icon«Міжнародна освіта І кар’єра» План семінару
Як програма au-pair, може стати вашим першим кроком на шляху створення вашої Міжнародної кар'єри
План аудиторного семінару iconПитання для семінару

План аудиторного семінару iconСемінару Проблема діяльності людини в ергатичний системах. Напрями розвитку ергономіки
Тема семінару Проблема діяльності людини в ергатичний системах. Напрями розвитку ергономіки
План аудиторного семінару iconСоціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства ”
Вас про те, що 17-18 жовтня 2013 року о 14. 00 у конференц-залі головного аудиторного корпусу Східноукраїнського національного університету...
План аудиторного семінару iconПрограма загальноінститутського cтудентського наукового семінару
Другов О. О., заступник директора з наукової та міжнародної роботи, д е н., доцент
План аудиторного семінару iconЛекції, семінару
Конституційні засади адвокатури. Міжнародні стандарти адвокатської професії. Набуття статусу адвоката
План аудиторного семінару iconСемінар творчої молоді — 2012 : старт прийому тез оголошуємо початок...
Оголошуємо початок прийому тез на круглі столи Семінару творчої молоді видавництва “Смолоскип” 2012 року
План аудиторного семінару iconКонференції, семінару
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
План аудиторного семінару iconКонференції, семінару
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь
План аудиторного семінару iconКонференції, семінару
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка