Робочий зошит
НазваРобочий зошит
Сторінка1/11
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НУБіП України

Кафедра конструювання машин


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Методичні вказівки для інженерних факультетів

Спеціальностей

6.091902 ”Механізація сільського господарства’’

6.090215 “Машини та обладнання с.г. виробництва’’

Київ 2009

Рекомендовано методичною комісією загально-технічних дисциплін Протокол №1 від ЗО 08.98

Склали:

Рибалко В.М.

Матухно Н.В.

Гулій Д.С.

Кучерявий Б.О.
Рецензенти: проф. Опальчук А.С.

доц. Погорілець О.М.


Робочий зошит лабораторних робіт з деталей машин


Методичні рекомендації для студентів факультету механізації сільського господарства

Підписано до друку "______" червня 2006р. Формат 60x84 1/16

Папір №3. ум. друк. арк. 27. ум. вид. арк. З. Тираж 10 безплатно. Замовлення №55 тир. 150

Друкарська дільниця УВК УДАУ, 252041
Порядок виконання лабораторних робіт на кафедрі конструювання машин .

Під час вивчення курсу деталей машин та ПТМ студентами факультету механізації сільського господарства викладачі кафедри ознайомлюють їх з планами проведення лабораторних робіт, правилами з охорони праці в лабораторії, організацією робочого часу та порядком проведення лабораторних робіт, складанням звітів по виконанню лабораторних робіт та інше.

Значну увагу при цьому приділяють вивченню особливостей роботи в лабораторії з деталей машин, елементів наукових досліджень під час лабораторних робіт. Перше заняття закінчується проведенням інструктажу з техніки безпеки, що фіксується у спеціальному журналі.

Під час підготовки до виконання лабораторної роботи кожний студент повинен досконало вивчити правила техніки безпеки при роботі з обладнанням та навчитись надавати першу допомогу товаришам у випадку виникнення травм або враження електричним струмом.

Найбільший ефект від лабораторних занять студенти одержують тоді, коли вони працюють бригадою з 2-3 чоловік. Розбивання групи на бригади також виконується на першому занятті. Тоді ж студентам видається методична література, підготовлена кафедрою, дається список рекомендованої літератури. До наступного лабораторного заняття студенти повинні підготуватись завчасно і самостійно. Вони повинні ознайомитись з відповідними розділами курсу по рекомендованій літературі, конспекту лекцій (якщо вони прочитані), вивчити методичні вказівки, записати в робочий зошит мету роботи, підготувати відповідні таблиці для записів та розрахункових даних.

Звіти про виконані лабораторні роботи заносяться в робочий зошит. На обкладинці зошиту потрібно вказати прізвище та ініціали студента, а також факультет, курс, групу.

Перед початком чергової лабораторної роботи викладач перевіряє оформлення звітів з попередніх робіт, та якість підготовки студентів до виконання наступної. Непідготовлені студенти до роботи в лабораторію не допускаються.

Експериментальні дослідження проводять студенти в повній відповідності з методичними вказівками під керівництвом викладача.

Після завершення роботи результати досліджень слід показати викладачу. Якщо результати дослідів будуть визнані незадовільними, лабораторну роботу слід виконати повторно. Після завершення роботи слід прибрати робоче місце і акуратно скласти інструменти та пристосування.

Обробка дослідних та розрахункових даних може бути виконана в лабораторії або частково в домашніх умовах.

Оформлення слід проводити з урахуванням вимог діючих ГОСТів.

Звіти захищаються індивідуально кожним студентом під час виконання наступних лабораторних робіт, під час консультацій або в години, відведені у розкладі для самостійної роботі.

Пропущені лабораторні роботи відпрацьовуються згідно графіка та по узгодженню з викладачем, який веде заняття.

Лабораторна робота №1

Вивчення конструкції і визначення параметрів

Двоступінчастого циліндричного редуктора
^ I.МЕТА РОБОТИ

I.I. Вивчення конструкції редуктора.

I.2. Визначення основних параметрів зубчастих коліс, підшипників і редуктора взагалому.
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Редуктори – це механізми, призначені для зниження кутових швидкостей і підвищення крутних моментів, виконані в вигляді окремих агрегатів. В залежності від числа пар зубчастих коліс вони бувають одно-, дво-, трьохступінчасті. В даній роботі розглядаються не співвісний 2-о ступінчастий циліндричний редуктор.

Нижче наведені співвідношення між основними параметрами не регулюємої зубчастої передачі.

Коловий модульДе міжосьова відстань  визначають заміром; числа – зубів шестерні , і колеса  розраховують.

Розраховані значення модуля  визначають як ближче найменше по таблиці 1.

Кут нахилу зуба косозубого колеса βДіаметр ділильного кола Діаметр кола вершини зубів Діаметр колових западин Коефіцієнти ширини колеса  і 

 і 

Де  ширина обода колеса.

1.Колеса зубчасті. Модулі.

1ряд

1,5
2,0
2,5
3
4
5
6
8

2ряд
175
2,25
2,75
3,5
4,5
5,6
7
Виписка із стандарту СТ СЭВ 310-76.

Коловий  і нормальний  кроки

 і 

Передаточне число Передаточне число редуктора Довговічність підшипника в годинах Де

 - динамічна вантажопідйомність, ;

ω – кутова швидкість, рад/с;

m – 3,0 для підшипників;

Q – приведене радіальне навантаження, H.

Значення Q і ω приймають по завданню викладача;

C – із таблиці довідників.

Мащення поверхонь деталей які труться відбувається за рахунок їх занурення або розбризкування мастильного матеріалу. Обєм мастила визначається із розрахунка 0,4…0,6 л на I кВт потужності при умові що занурення в масло тихохідного колеса відбувається на глибину від I до 6 модулів, але не менше 10 мм. Відстань між діаметром вершин тихохідного колеса і дном редуктора не повинна бути меншою за 20 мм щоб з дна не піднімалися осівши рештки і не попадали на робочі поверхні редуктора.

Матеріалоємність  являє собою відношення ваги редуктора  в кг до величини крутного момента на вихідному кінці тихохідного вала .
^ 3. ОБЛАДНАННЯ, ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Обєктом вивчення являється 2-о ступінчастий редуктор типу Р2У – 155-31,5 – 11У2 (ГОСТ 20758 – 75), де  - редуктор, 2- двоступінчастий, У – універсальний, 155 – міжосьова відстань, 11 – виконання, У – помірний клімат, 2 – розміщення. Колеса обох ступенів косо зубі.

Для зняття розмірів користуються штангенциркулем 0…150 мм з ціною поділки 0,1 мм і 0…300 мм з ціною поділки 0,05 мм; для розбирання редуктора використовують ріжкові гайочні ключі і підставку для розібраних вузлів редуктора.

^ 4. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

4.1. Проводимо зовнішній огляд редуктора для вияснення наступних питань: як закріплюється редуктор на основі (до рами, фундаменту); скільки вихідних кінці валів та їх тип; скільки ступенів передач в редукторі; як здійснюють заправку і контроль рівня мастила; за що кріпить редуктор при транспортуванні; в яких місцях і для чого зроблені ребра жорсткості; тип штифтів та їх призначення.

4.2. Визначаємо масу редуктора (без оливи).

4.3. Встановлюємо редуктор на стіл і розбираємо його, для чого відкручуємо гайки болтів і знімаємо кришку.

4.4. Вимірюємо міжосьову відстань 1-ї та 2-ї ступеней передач.

4.5. Визначаємо тип колес: прямо- чи косо зубі.

4.6. Виймаємо вали разом з колесами та підшипниками і встановлюємо їх на підставку.

4.7. Рахуємо кількість зубів на колесах, заміряємо ширину кожного з них, визначаємо нахил зубів: лівий чи правий.

4.8. Визначаємо тип підшипників, заміряємо їх розміри: внутрішній та зовнішній діаметри, ширину.

4.9. Розраховуємо площу дна редуктора, необхідну для визначення об’єма мастила; заміряємо діаметр фундаментного болта.

4.10. Встановлюємо вали в редуктор.

4.11. Співставляємо кінематичну схему редуктора з позначенням арабськими цифрами номери зубчастих коліс і римськими цифрами номери валів, починаючи з вхідного вала.

Результати всіх вимірювань записуємо до таблиці протокола лабораторної роботи. Проводимо розрахунки параметрів зубчастих коліс, підшипників і редуктора в загалому.

Після закінчення розрахунків виконуємо ескіз підшипникового вузла за вказівкою викладача; проводимо опис конструкції редуктора; даємо рекомендації по вдосконаленню редуктора та його вузлів.

Закінчивши вказані роботи, здаємо лабораторну роботу викладачу. Здавши роботу збираємо редуктор і передаємо його та інструмент учбовому майстру.

^ 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

5.1. Як визначить передаточне відношення одної ступені та редуктора взагалому?

5.2. Чому рівна радіальна відстань в зачепленні між западиною зуба колеса та вершиною зуба шестерні?

5.3. Яка залежність між висотою ніжки зуба і коловим модулем косозубого колеса?

5.4. Коли використовується косо зуба передача?

5.5. На яку глибину рекомендують занурювати в мастило тихохідне колесо і чого?

5.6. Вкажіть конструктивні недоліки на Вашу думку даного редуктора.

5.7. Який підшипник тихохідного вала сприймає осьове навантаження повної сили при обертанні швидкохідного вала за часовою стрілкою?

5.8. Дайте оцінку якості змащування підшипників при різних швидкостях роботи редуктора?


^ 1. ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1
ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ І ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 2-Х СТУПІНЧАСТОГО РЕДУКТОРА З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ЗУБЧАСТИМИ КОЛЕСАМИ
1.1 МЕТА РОБОТИ: Вивчити конструкцію редуктора, визначити параметри зубчастих коліс, підшипників та редуктора в цілому.

^ 1.2. КІНЕМАТИЧНА СХЕМА РЕДУКТОРА

(позначення згідно ГОСТ 2.770-69 "Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики")Виконують в 2-х проекціях.

^ 1.3 РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ ТА РОЗРАХУНКІВ
1.3.1. Зубчасті колеса та шестірні

Таблиця 1.1

Параметри

Позначення

1

2

3

4

ВИЗНАЧЕНІ

прямо або

Тип

косозуба

Напрям нахилу зуба:

лівий, правий


Число зубів, Z

Ширина зубчастого вінця,

b, мм

Термообробка

РОЗРАХОВАНІ

Модуль коловий, mt, мм

Кут нахилу зуба, (град.)

Модуль нормальний, mn, мм

Діаметр ділильного кола, d, мм

Діаметр кола вершин, da, мм

Діаметр кола западин, df, ммКоефіцієнт ширини,

b/d

Коефіцієнт ширини,

b/а

Крок коловий, pt, мм

Крок нормальний,

рн, мм

Міжосьова відстань

aw, мм


Продовження таблиці 1.1.

1.3.2. Підшипники кочення

Таблиця 1.2.

Параметри


Номера валів

1

2

3

Діаметр зовнішній,

D, мм


Діаметр внутрішній, d, мм


Ширина, В, мм


Тип та серія


Позначення


Тип мастила та спосіб змащування1.4 ЕСКІЗ

^ ПІДШИПНИКОВОГО ВУЗЛА ВХІДНОГО, ПРОМІЖНОГО, АБО ВИХІДНОГО, ВАЛА (ЗА ВКАЗІВКОЮ ВИКЛАДАЧА)


1.5. КОРОТКИЙ ОПИС

РЕДУКТОРА, ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

^ 1.6. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРА


1.7. ВИСНОВКИ

Виконав студент(ка) 3 курсу ф-ту групи

_________________________________________

Прийняв(ла)__________________________________

Дата_____________________________________

Лабораторна робота №2

^ ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ І ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТІВ КОНІЧНОГО РЕДУКТОРА
I.МЕТА РОБОТИ

1.1.Вивчення конструкції редуктора.

1.2.Визначення основних параметрів конічних коліс, підшипників і редуктора взагалому.

^ 2.КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Конічні колеса застосовують для передачі потужності між перехрещеними під деяким кутом 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит iconВінницький технічний коледж Робочий зошит
Робочий зошит підготовлений у відповідності з методичними вказівками та завданнями для проведення практичних занять курсу «Фінанси...
Робочий зошит iconВиробництва робочий зошит
Зошит для практичних занять надає можливість покращити якість отриманих студентами знань в області механізації виробничих процесів...
Робочий зошит iconРобочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни...
Робочий зошит для індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601...
Робочий зошит iconРобочий зошит
Освіта Культура Охорона здоров’я Соціальний захист населення
Робочий зошит iconРобочий зошит
Адміністративно-територіальний устрій – це поділ території держави на систему адміністративних одиниць
Робочий зошит iconМиколаївський державний аграрний університет
Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили
Робочий зошит iconМатематичне програмування
Робочий зошит для вивчення дисципліни студентами економічного факультету за модульно-рейтинговою системою навчення
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит для практичних робіт з дисципліни
Рецензенти: Ладигіна Н. М., кандидат медичних наук, викладач Криворізького медичного коледжу
Робочий зошит iconРобочий зошит
Автори: Мороз С. Е., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка