1. Прадавня українська історія
Назва1. Прадавня українська історія
Сторінка1/6
Дата конвертації07.08.2014
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Івфно-Франківський національний університет нафти і газу

Кафедра історії та політології


Зубач Ярослав

Історія України
Тестові та контрольні завдання

для студентів


м. Івано-Фанківськ

2006 р.
Модуль 1.

Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України.
Тема 1. Прадавня українська історія.
1А. Вкажіть час існування Трипільської культури на українських землях

б) IV – ІІІ тис. до н.е.
2Б. Яке з цих визначень найповніше розкриває зміст поняття „історичні

джерела”:

б) літописи, угоди, документи, закони.
3А. Встановіть відповідність:

а) давній кам’яний вік 1.неоліт

б) середній кам’яний вік 2.енеоліт

в) новий кам’яний вік 3.палеоліт

г) міднокам’яний вік 4.мезоліт
в\ а-3, б-4, в-2, г-1. 4.
4А. Встановіть відповідність:

а) VI тис.до н.е – IV тис.до н.е 1.енеоліт

б) IV тис.до н.е – III тис.до н.е 2. залізний вік

в) II тис.до н.е 3. бронзовий вік

г) I тис.до н.е 4. неоліт
. б\ а-4, б-1, в-3, г- 2.

5А. Найдавніші сліди архантропів на території України було знайдено:

а) на Донеччині
6А. Вся територія України була заселена людьми в епоху:

а) середнього палеоліту б) мезоліту
7А. До ІV тис. до н. е основні знаряддя праці давніх людей вироблялися з:

а) каменю, дерева, заліза

8А. Люди, які населяли землі сучасної України вели привласнююче господарство в епоху:

б) палеоліту і неоліту


9А. Люди, котрі населяли землі сучасної України в епоху ранього палеоліту жили :

г) племенами
10А.Вкажіть територію, заселену племенами Трипільської культури від:

а) Пруту, Дунаю до Дніпра

б

г) Дністра до Південного Бугу
11Б.Уперше дослідив поселення носіїв Трипільської культури :

г) В. Хвойко

12А.Найдавнішими народами на території України були :

а) кіммерійці
13А. Кіммерійці жили на землях України в :

а) кінці ІІ – поч. І тис. до н.е

14А. На території сучасної України скіфи проживали у :

б) VІІ – ІІІ ст. до н.е

15А. Із наведених варіантів виберіть правильний :

Худоба і домашне майно у скіфів перебували у володінні:

г) союзу племен


16А. Племена сарматів кочували на території України в :

а) III ст. до н.е – ІІІ ст. н.е

17А. Грецькі міста - держави існували в Північному Причорномор’ї у :

б) VІІ ст. до н.е – ІV ст. н.е
18А. Столицею Боспорського царства було місто:

б) Пантікапей

19А. До остаточного занепаду Грецьких колоній в Північному Причорномор’ї

привела навала:
в) гунів
20А. У писемних джерелах слов’яни згадуються як :
б) венеди, склавини, ан ти
21А. Прабатьківщиною слов’ян більшість сучасних вчених вважають

територію:

в) басейн Вісли, Прип’яті

22А. Племінний союз антів існував у :

а) ІІІ – ІV ст. 23А. Вкажіть союз племен, яке не заселяло територію сучасної України :

в) радимичі

24 А. В V – ІХ ст. східні слов’яни відправляли релігійні обряди в :

в) капищах

25.Б Поставте у відповідність назви племен та місця їхнього проживання:

а) сіверяни 1.Київщина

б) поляни 2.Чернігівщина

в) древляни 3.Волинь

г) дуліби 4.Житомирщина
б\ а-3, б-1, в-2, г-4.

26А. В яку епоху людина приручила всі види домашніх тварин:
а) мезоліту в) бронзи б) палеоліту г) неоліту

27А. Поставте у хронологічному порядку народи, що проживали на наших

землях

а) поляни 4 в) кіммерійці 1 б) анти 3 г) скіфи 2

28А. Коли на українських землях людина використала лук та стрілу:

а) ХІV – Х тис. до н.е в) ІV – ІІІ тис. до н.е

б) Х--V тис.до н.е. г) ХV - тис. до н.е

29А. Суть „неолітичної революції” :

в) перехід до відтворюючого

господарства

30Б. В основі наукової концепції історії України обгрунтованої

М.Грушевським є:

б) тяглість української істрії

31А.Перший метал який почала використовувати людина є :

б) мідь
32А.Людина навчилась добувати вогонь в епоху :

в) палеоліту
33.А Який народ вперше на українських землях почав використовувати залізо?

в\ кіммерійці
34.А первісні люди в епоху палеоліту займалися переважно:

а\збиральництвом і полюванням
35.А Лук і стрілу було вперше використано в епоху:

а\палеоліту в\ мезоліту
36.А Перехід від привласнюю чого до відтворюючого господарства відбувся в епоху:

б\ неоліту 37.А В епоху неоліту люди займались:

а\ землеробством і скотарством
38.А Поява керамічних виробів на українських землях пов’язана з епохою:

б\енеоліту

39.А Найбільше поселення Трипільської культури відкрито археологами на :

а\Закарпатті б\Кіровоградщині в\Дніпропетровщині г\Полтавщині
40.Б Першим відомим письмовим джерелом на Русі було:

а\Остормирове Євангеліє б\Повість минулих літ

в\Ізборнік Святослава г\ Слово о полку Ігоревім
41.А Який твір відноситься до літописних джерел:

а\Краткоє описаниє Малоросии б\Повість минулих літ

в\ Історія Русів г\ Ізборник Святослава
42.А Українська історіографія розпочалась з :

а\ кінця ХУ11 ст. б\ кінця ХУ111 ст. в\ кінця Х1Х ст. г\ поч. ХХ ст.
43.Б Який із цих істориків працював у Х1Х ст.:

г\ М.Маркевич 44.

А Роки життя М.Грушевського :

а\1866 - 1934

45.Б Вперше народ кіммерійців згадує :

а\Гомер

46.Б Поставте у відповідність грецькі поселення у Причорномор’ї:

а\Істрія 1. на о. Березань

б\Борисфенія 2. на Придунавї

в\ Ольвія 3. у пониззі Південного Бугу

г\Понтікапей 4. узбережжя Керченської притоки \2,1,3,4\

аг\а-2,б-1,в-3,г-4.
47.А Який автор вперше описав історію словян :

в\Йордан г\ Прокопій Кесарійський
48.Б Поставте у відповідність:

а\Анти 1. західні словяни

б\ Венеди 2. південні словяни

в\ склавини 3 східні словяни

а\ а-1, б-3, в-2. б\а-3,б-2, в-1. в\ а-3, б-2, в-1. г\ а-3, б-1, в-2.

49.А Головним язичеським богом у словян був:

а\Велес б\Стрибог в\ Перун г\ Даждьбог
50.А Місця поклоніння словянським богам називались:

а\капищами
51.А Анти зазнали поразки від :

а\аварів
52.А Кого М.Грушевський назвав безпосередніми предками давніх русів та через них українців:

а\трипільців
53.Б Який із названих істориків не був учнем М.Грушевського :

а\М.Кордуба б\І.Джиджора в\В.Антонович г\С.Томашівський
54.Б Хто із цих істориків є представником доби радянської історіографії:

г\Д.Дорошенко
55.Б Хто із названих істориків є представником сучасної української історіографії :

в\В.Смолій
56. Б Автором дунайської теорії походження східних словян був :

а\Нестор літописець б\В.Баран в\Нідерле г\ Косташевський
57.А Основною формою господарства східних словян було:

б\землеробство
58.Б Який із цих істориків працював на поч. ХХ ст.

г\С.Томашівський.
59.Б Хто із цих істориків написав перший короткий курс української історії:

б\Д.Бантиш-Каменський

60.А Словяни будували свої житла в основному із:

б\дерева в\глини

Тема 2. Київська Русь
1А.Коли до влади у Києві прийшов князь Олег?:

. б) 882 р.
2А.Вкажіть категорію людей часів Київської Русі, які залежали від

позикодавця:

а) рядовичі б) холопи в) смерди г) закупи
3Б.Вкажіть діяльність якого київського князя відобразилось у творі „Слово про закон і благодать.”
в) Ярослава Мудрого
4Б.Встановіть відповідність між історичними творами і короткими

Відомостямиїхзмісту :
а) ”Поучення”

б)”Слово о полку Ігоревім”
в) ”Повість минулих літ”

г) ”Слово про закон і благодать”

1.літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти

половців

2.похвала князю Володимиру

3.релігійні правила, життєпис автора

4.історія походження Руської держави
а\ а-2, б-3, в-4, г-1. б\ а-1, б-3, в- 4, г-2. в\ а-3, б-1, в-4, г-2. г\ а-2,б-1,в-4,г-3.
5А.Встановіть послідовність князювання таких історичних діячів :
а) Володимир Мономах 4

б) Олег 1

в) Святослав 2

г) Ярослав Мудрий 3
б\ а-4,б-1,в-2,г-3
6Б.Вкажіть князівство де правив князь , який прославлений автором „Слова о

полку Ігоревім”
б) Чернігово-Сіверське князівство
7Б.Встановіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями :

а) смерд 2 б) закуп 3 в) холоп 4 г) ізгой 1
1. людина, що втратила із соєю соціальною групою.

2. вільні селянські виробники, які виконували повинності на користь князя.

3. людина, яка заборгувала позику кредиторові.

4.залежна від пана людина, над якою він мав необмежену владу.
а\ а-2,б-3,в-4,г-1.

8А.Арабський хроніст ІХ ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав – Куявії , Славії, Артанії. Сучасні вчені ідентифікують:
а) Куявію 1 1. з Київською землею

б)Славію 3 2. з Чернігівською землею

в)Артанію 2 3. з Новгородською землею
а\ а-2, б-1,в-3. .
9А. За гіпотезою М. Брайчевського Руською землею в VІ – ІХ ст. правила

династія:

а) Києвичів б) Рюриковичів
10А.Зміцнення Руської землі в середині ІХ с пов’язано з ім’ям князів:

б) Аскольда, Діра
11А.Назвіть правителя Руської землі, що у 860 р. зробив похід на Візантію :
а) Аскольд
12А.Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована

велика держава Київська Русь відбулось :
б) 882 р.

13А. Варяги це - :

б) жителі скандинавії
14А.Коли появилася так звана „нормандська теорія” ? :

а) в ІХ ст. б) в ХІV ст. в) в ХVІІІ ст. г) в ХІХ ст.
15Б. ”Володарював цей князь над полянами, древлянами, сіверянами і

радимичами, а з уличами і тиверцями воював ” - цей уривок з літопису

розповідає про :

в) Олега
16А. У 957 р. з дипломатичною місією до Константинополя прибув (ла) :

б) Ольга
17Б. Княгиня Ольга встановила „уроки” – це означало що :
а) визначено розміри повинностей
18А.Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

б) Святослава
19Б. ”Ти княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив” – ці

слова киян були передані гінцем князеві :

б) Святополку
20Б.Встанові відповідність
а) Ігор 1 1. 912 – 945 рр.

б) Святослав 3 2. 945 – 964 рр.

в) Ольга 2 3. 964 – 972 рр.

г)Ярополк 4 4. 972 – 980 рр.
. в\а-1,б-3,в-2,г-4
21А.Процес формування території давньоруської держави завершився за князя
г) Володимира Великого
22А. Щорічний похід князя з дружиною по своїх землях з метою збирання

данини називався :

б) полюддям
23А. Місце, яке було центром округи і в якому зупинялися князі під час

збирання данини називалося :

а) погостом
24А. Князем, що покорив радимичів, в’ятичів, приєднав до Русі Червенські

городи був :

а) Святослав г) Ігор
25А. Вчені вважають, що першими вчителями і церковними проповідниками

на Русі були :

в) греки
26А. Особливо довго язичництво зберігали і охрещеними були лише в ХІ ст.

жителі :
г) Поділля і Волині
27Б. Святополка Окаянного в боротьбі за престол його батька підтримав :
а) польський король
28А. Ярослав Мудрий правив Київською державою разом з братом

Мстиславом до :

г)1036 р.
29Б. Ярослав Мудрий зумів повернути втрачені після смерті Володимира

Великого :
а б) Червенські городи

30А.Чи відповідає історичній правді таке твердження :
Ярослав Мудрий заповів свій київський престол своєму внукові Володимиру Великому

б) ні
31Б.Перші карбовані руські монети „златники” з’явилися :
а) в кінці Х ст.

32А. „Отчина” – це :
в) землі, що переходять у спадок
33А. У повній особистій залежності від боярина чи князя в Київській Русі

перебували :

в) холопи
34Б. Хто з князів входив у тріумвірат після смерті Ярослава Мудрого:

б) Ізяслав, Святослав, Всеволод

35А. Поставте у відповідність:

а) Любечський з’їзд князів 1. 1068 р.

б) Київський з’їзд князів 2. 1113 р.

в) Чернігівський з’їзд князів 3. 1097 р.
г\ а-3,б-2,в-1.

36А. Володимир Мономах був автором :
б) Повчання дітям
37А. Політику Володимира Мономаха успішно продовжив :
б) син Мстислав Володимирович
38Б. В 1169 р. відбулось захоплення Києва :

в) Андрієм Боголюбським

39А. Завоювання монголо-татарами території Київської Русі відбулися у :

г) 1239 -1242 рр.
40А. У 882 році в Києві почав правити князь:

б\

41А. Останнім правителем Русі до початку династії Рюриковичів був:

б\Аскольд

42А.Як називались народні збори в Київській Русі:

в\віче
43А. Яка із вказаних категорій селян в Київській Русі була Особисто вільною:

а\закупи

44А.В червні 860 р. під стінами Константинополя був руський флот на чолі з князем:

а\Аскольдом .
45А. З яким князем пов’язана перша спроба запровадження християнства на Русі:

б\Аскольдом
46А. На які землі не поширювався термін „Україна” , згаданий в літописі за 1187 рік:

г\Галицькі.
47Б.Коли вперше вжито термін „Україна” стосовно Галицького князівства:

б\1189 .
48А. Хто із князів знищив Хозарський каганат:

г\ Святослав.
49Б. Коли було розгромлено Хозарський каганат:

а\964 р.

50А. Напади на Русь печенігів припинилися внаслідок їх остаточного розгрому князем:

б\Ярославом Володимировичем

51А. Який князь підписав мирну угоду з Візантією в др. пол. Х ст. :

а\Володимир

52А. Який князь приєднав Червену Русь \західноукраїнські землі\ до Київської Русі:

в\Володимир
53А. За якого князя було здійснено останній похід руських дружин на Візантію:

в\Володимира Мономаха

54А.З якого часу Ярослав Мудрий був одноосібним правителем Русі:

б\ 1036 р.

55Б. Яка подія пов’язана із битвою під містом Листвен в Х1 ст.:

в\ поразка князя Мстислава.
56А. Перший глава руської церкви Іларіон був призначений в :

. в\ 1051 р

57А. Чиє князювання в Київській Русі тривало понад 30 років:

а б\Володимира Великого

58А. Хто з київських князів здійснював дружні, дипломатичні візити до Константинополя:

г\Ольга.
59А. Яка подія в історії Київської Русі пов’язана з 1051 роком:

в\призначення главою церкви Іларіона

60А.Володимир Мономах правив:

в \12 років

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

1. Прадавня українська історія iconТема Прадавня українська історія
Прадавня історія українських земель та її основні етапи. Княжа доба Русі – України
1. Прадавня українська історія iconЛановик М. Б., Лановик З. Б. Українська усна народна твор­чість: Підручник
Змістовий модуль № Українська усна народна творчість. Історія. Жанри. Сучасність
1. Прадавня українська історія iconВідділення: українська філологія Секція: українська література українська демонологія
Темою мого дослідження стала українська демонологія та її персонажі. Демонологічні уявлення стали основним пластом всієї традиційної...
1. Прадавня українська історія iconПолітична легітимація імперської концепції історії Росії, або Як...

1. Прадавня українська історія iconЯк зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...
1. Прадавня українська історія iconРозпорядження №76-н Від “ 10 „ грудня 2013 м. Кривий Ріг
Дисак П.І. Всесвітня історія ІІІ хомула А. М. Українська мова ІV поляков В. М. Захист Вітчизни
1. Прадавня українська історія iconЗатверджую
Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду: Документи І матері­али / Упоряд. Л. Масенко та ін. — К.: Вид дім «Києво-Могилянська...
1. Прадавня українська історія iconАгеєва В. Українська імпресіоністична проза. К., 1994. С. 3-19. Єфремов...
Тема Вступ. Особливості літературного процесу на зламі віків. Модернізм як напрям
1. Прадавня українська історія iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)
1. Прадавня українська історія iconПерелік тестових завдань до комплексних кваліфікаційних завдань з...
Федорів працював у Москві та Львові в. «Пересопницьке Євангеліє» перша українська друкована книга
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка