Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни»
Скачати 63.15 Kb.
НазваДержавна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни»
Дата конвертації18.02.2014
Розмір63.15 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
дЕРЖАВНА УСТАНОВА «іНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Національної академії Наук уКРАЇНИ»
ВЕЛЬМИПОВАЖНІ КОЛЕГИ!
З А П Р О Ш У Є М О В А С
до участі у Міжнародній науковій конференції
«ТРЕТЯ ХВИЛЯ» ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ ЄВРАЗІЇ: ДОСВІД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»,
яка відбудеться 20 березня 2014 року
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:


  1. Теоретико-концептуальні засади демократизаційних процесів та політико-модернізаційні парадигми у країнах Євразії.

  2. Проблеми суспільно-політичної модернізації в країнах Євразії.

  3. Історичний досвід демократизації в країнах Євразії: взаємовпливи в контексті глобальних та регіональних інтеграційних процесів.

  4. Національні моделі демократизації в контексті історико-культурної традиції.


^ Мова проведення: українська, російська, англійська.
Місце проведення:
дЕРЖАВНА УСТАНОВА «іНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ нан уКРАЇНИ»
м. Київ, вул. Леонтовича, 5
Початок роботи: 10-00 Початок реєстрації: 9-00
Заявки на участь у конференції надсилати до 5 березня 2014 р., за адресою ivi_hnis@i.ua (зразок заявки додається).

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей (орієнтовний час виходу – вересень 2014 р.). Тексти статей надсилати до 1 квітня 2014 р., на адресу ivi_hnis@i.ua (інформація щодо оформлення та оплати статей додається).

Організаційний внесок складає 50 гривень (включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції, її пересилання заочним учасникам, витрати на каву-брейк). Організаційний внесок сплачується поштовим переказом: м. Київ 01030 Cтельмах Вікторії Олександрівні (за вимогою).

Заявки на участь у конференції та відскановану копію переказу організаційного внеску відправляти на адресу електронної пошти: ivi_hnis@i.ua

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Інформація за тел.: 097-806-55-36 – Войтов Сергій Геннадійович,

095-184-83-84 – Стельмах Вікторія Олександрівна

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науковій конференції
«^ ТРЕТЯ ХВИЛЯ» ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ ЄВРАЗІЇ: ДОСВІД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
20 березня 2014 року


Прізвище, ім’я , по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи/аспірантури

(повна назва організації)
Посада

Рік навчання

(для здобувачів та аспірантів)
Адреса для листування

Контактний телефон (факс),

e-mail
Форма участі

(очна/заочна з публікацією

очна/заочна без публікації)
Назва запланованого напряму (секції)

^ Повна назва доповіді

Коротка анотація доповіді

(не більше 600 знаків, з урахуванням пробілів)

Потреба в технічних засобах (ПК, мультимедіапроектор, інше).


^ Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 50 грн. надіслати за адресою ivi_hnis@i.ua до 5 березня 2014 р.
Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 20 березня 2014, прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka») (форму заявки можна скопіювати).

^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

до збірника матеріалів міжнародної наукової конференції 20 березня 2014 року

«ТРЕТЯ ХВИЛЯ» ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ ЄВРАЗІЇ: ДОСВІД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.
^ Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції.
Тексти статей надсилати за адресою: ivi_hnis@i.ua Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 20 березня 2014, прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-stattya»).
Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. В разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 15 грн., включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції: ivi_hnis@i.ua

Реквізити для оплати публікацій будуть вказані додатково під час листування.
Мова статті: українська, російська, англійська.
Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).

Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.
Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в алфавітному порядку, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.
Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.
Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Інформація про оформлення бібліографії:

Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : (з метод. рекомендацій з впровадження / укл.: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008) або за посиланням: http://journ. univ.kiev. ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf


Текст статті надсилати за адресою

ivi_hnis@i.ua

до 1 квітня 2014 р.

Схожі:

Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconДержавна наукова установа «центральний ботанічний сад національної академії наук білорусі»
Нікітський ботанічний сад – національний науковий центр нацІональноЇ академії аграрнИх наук УкраЇнИ
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconНаціональна Академія Наук України Комісія з наукової спадщини академіка...
«Вчення про ноосферу В.І. Вернадського в науковому, освітянському та інноваційному розвитку сучасного суспільства»
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconІсторіографія всесвітньої історії
Я-79 Історіографія всесвітньої історії: навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, етнології та правознавства...
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconІнститут підвищення кваліфікації кадрів
...
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconВ індивідуально-авторських інтерпретаціях
Роботу виконано у відділі компаративістики Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на спільному засіданні кафедри нової та новітньої історії кафедри історії України
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на спільному засіданні кафедри історії України та кафедри нової та новітньої історії
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconРобоча навчальна програма
Мохнатюк Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України І методики навчання, Інститут лідерства...
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії пояснювальна записка
Метою зовнішнього незалежного оцінювання із всесвітньої історії є виявлення, рівня сформованості історичної компетентності випускника...
Державна установа «інститут всесвітньої історії національної академії Наук україни» iconЛьна академія прокуратури україни інститут підготовки кадрів кафедра...
Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від червня 2012 року)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка