Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.)
Скачати 289.87 Kb.
НазваТема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.)
Сторінка1/6
Дата конвертації16.12.2013
Розмір289.87 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6
Тема I. СТАРОДАВНЯ ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Тема ІІ. КИЇВСЬКА РУСЬ

Семінарське заняття 1

Тема III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ

Тема ІV. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648-1676 рр.)

Семінарське заняття 2

Тема V. УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ ХVІІ-ХVІІІ ст.

Семінарське заняття 3

Тема VI. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО- УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Семінарське заняття 4

Семінарське заняття 5

Семінарське заняття 6

Семінарське заняття 7

Тема VIII. УКРАЇНА В 20-30 рр.

Семінарське заняття 8

Тема ІХ. УКРАЇНСЬКА РСР В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Семінарське заняття 9

Семінарське заняття 10

Тема Х. УКРАЇНСЬКА РСР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ

^ Семінарське заняття 11

Тема ХІ. УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Семінарське заняття 12

 

 

 

 

 

 

 

 

^

Тема I. СТАРОДАВНЯ ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


 

Реферати та питання для самостійного вивчення студентів

 

 1. 1.       Землеробсько-скотарські племена Трипільської культури на території України.

 2. 2.       Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 3. 3.       Складіть карту розселення трипільців на території України.

 4. 4.       Розкрийте суть кожної зі стадій розвитку первісно-общинної формації.

 5. 5.       Що було домінуючим у визначенні хронологічних рамок кожного періоду первісного суспільства?

Рекомендована література

Агбунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию. - М., 1989.

Аркас М. Історія України-Руси. - К., 1990.- С.1-15.

Археологія та стародавня історія України. - С. 41-303.

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.Н. Походження слов’ян.-К., 1991.- С.5-27, 90-133.

Бойко О.Д. Історія України… - С. 9-40.

Білецький А.О. Геродот про скіфів і скіфію. Археологія. - 1991.№1. - С.148-151.

Бубенок О.Б. Ясы и бродники в степях Восточной Европы (VI – начало ХІІІ в.). - К., 1997.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., - С.9-63.

Грушевський М. Історія України-Руси.-т.1. - С.21-161,244-305.

Гудзь-Марков А.В. История словян. - М., 1997.

Дзир Я. Автопортрет нації. - К., 1997.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

Залізняк Л. Етногенез українців, білорусів та росіян (за даними археології) Пам’ять століть. - 1997. - №4. - С.2-13.

Залізняк Л. Від склавінів до української нації. - К., 1998.

Иванчик А.И. Кимерийцы. Древневосточные цивилизации и степные кочевники в 8-7 векаъх до н.э. - М., 1996.

Мозолевський Б. Скіфський степ. - К., 1983.

Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації. - К., 1997.

Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація? - К., 1991.

Сторінки історії та культури Праукраїни: Кн.1.(Упоряд. С.М.Вовк. - Чернівці: Прут, 2001. - 288 с.

Тереножкин А.И. Кимерийцы. -К., 1976.

Чмихов М., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та стародавня історія України.-К., 1991.

Шовкопляс І.Г. Стародавній кам’яний вік на Україні. - К., 1955.

 
^

Тема ІІ. КИЇВСЬКА РУСЬ

Семінарське заняття 1


 1. 1.      Суспільно-політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі.

 2. 2.      Особливості розвитку Київської Русі за часів князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

 3. 3.      Феодальна роздробленість: причини, характер і наслідки.

 4. 4.      Історичне значення Київської Русі і сучасність.

 

Реферати та питання для самостійного вивчення

 1. 1.      Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець ІХ-Х ст.).

 2. 2.      Історичний портрет князя Данила Романовича (Галицького).

 3. 3.      Змалюйте історичний портрет князя Володимира Святославовича. Охарактеризуйте його як людину та державного діяча-реформатора.

 4. 4.      Порівняйте внутрішню і зовнішню політику Святослава і Володимира. Чим зумовлені якісні відмінності їх політики?

 5. 5.      Феодальна роздробленість Древньоруської держави – виняток історії чи закономірність? Обґрунтуйте свою відповідь спираючись на історичний розвиток інших європейських держав середньовічного періоду.

 6. 6.      Чому після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство продовжило існування державної організації українського народу?

 7. 7.      Виникнення та основні етапи розвитку Кримського ханства.


^

Рекомендована література


Андреев А.Р. История Крыма. Краткое описание прошлого Крымского полуострова. - М., 1995.

Баран В.Д. Княжий Галич в історії України. //УІЖ. - 2001, №5, с.67-74.

Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. - К., 1963.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. -

Возгрин В. Сицилія і Крим – два осередки Передвідродження. //Всесвіт.- 1998. - №7.

Галицько-Волинський Літопис.(Переклад Л.Махновець).- Львів, 1994.

Греков Б.Д. Золотая Орда и ее падение. - М., 1950.

Гримберг Ф. Рюриковичи или семисотлетие «вечных» вопросов. –М., 1997.

Грицак П. Галицько-Волинська держава. - Галич ,1995.

Давня історія України.Кн.2. -К., 1996.

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ-ХІІ вв.): Курс лекций. - М., 1999.

Дзир Я. Автопортрет нації. - К., 1997.

Духовна спадщина Київської Русі: Зб. наук. праць.Вип.1,2.-Одеса, 1997.

Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. - К., 1996.

Каратеев М. Норманская болезнь в русской истории. Слово. - 1990. - №8. -С.63-67.

Котляр М.Ф. Полководці Давньої Русі. - К.: Україна, 1991.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинське кнзязівство (До 800-ліття утворення)- УІЖ. - 2000.- № 1.- С. 25-31.

Котляр М.Ф. Данило Галицький. - К., 1979.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К., 1996.

Котляр М.Ф. Данило Романович Галицький. // Київська старовина , 2001, №2.

Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

Онищенко І. Діалектика становлення українського етносу та нації. – К.1996.

Пашуто В.П. Очерки по истории Галицко-Волинской Руси. - М.,1950.

Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела. Т.1. - К., 1997.

Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації. //УІЖ, 2001. -№2. - С.23-33.

Толочко П.П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. - К., 1997.

Толочко П.П. Дворцовие интриги на Руси. - К., 2001.

Толочко П.П. Київська Русь. - К., 1996.

Толочко П.П. Киев и киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ-ХІІІ в. - К., 1980.

Чухаева В.А. Русские княжества и Золотая Орда 1243-1350 гг. - Днепропетровск, 1998.

Юрій М.Ф. Етногенез та менталітет українського народу. - Чернівці, 1997.

 
^

Тема III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ


 

Реферати та питання для самостійного вивчення студентів

 1. 1.         Захоплення українських земель в XII-XVст. Литвою, Польщею, Молдавією, Московською державами.

 2. 2.         Люблінська унія 1569року та її наслідки для українського народу.

 3. 3.         Охарактеризуйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 4. 4.         Що собою являли братства на Україні в кінці XVI-поч. XVII ст.?

 5. 5.         Заснування Запоріжської Січі та її історичне значення.

 6. 6.         Козацько-селянські повстання кінця XVI-поч. XVII століття.

 

Рекомендована література

 

Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. - К.,1995.

Апанович О. Розповіді про українських козаків. -К., 1995.

Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. - К., 1993.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

Боплан де Гійом Левассер. Опис України. - Львів, 1990.

Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К., 1995.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

Гурбик А.О. Виникнення Запорозької Січі (хронологічний та територіальний аспект проблеми). - УІЖ. - 1999.- №6. - С. 3-16.

Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості. - Зопоріжжя, 1997.

Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХУІ ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

Літопис С.Величка: В 2 т. - К.: Дніпро, 1991.

Сергійчук В. Байда-Вишневецький – ратник української землі. Дніпро. - 1989.- №2.-С. 122-132.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. - К., 1990-1991.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІУ до середини ХУІІ ст. (Волинь і Центральна Україна).- К., 1994.

 
^Тема ІV. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648-1676 рр.)

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconТема 6 Українська революція 1917 – 1920 рр
Українською революцією в історії називають добу 1917-1920 рр., коли українство під проводом соціалістичних, ліберальних І консервативних...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconУкраїнські землі у складі Литви та Польщі Суспільні рухи кінця XVI —30-х рр. XVII ст
М. Грушевський. Ця точка зору хибує на недооцінку тих процесів, котрі відбувались упродовж двох століть, сповнених напруженої історичної...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconУкраїнська карта у відносинах Литви й Польщі Участь українських земель...
Захована за лісами й болотами, вона виринула з них тоді, коли вже могла на повний голос заявити про себе як потужне державне утворення,...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconТема 5 Українська революція 1917–1920 рр
Більшовицька партія. Жовтнева революція 1917 р. Боротьба за встановлення радянської влади в Україні
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconБез національної революції немає соціяльної Українська Національна...
...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) icon§ Доба Відродження І український культурний процес. Загальна характеристика
Українська державність XIII-ХІV ст забезпечувала загальнонаціональну консолідацію всіх частин українського народу, дальший розвиток...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconУкраїнська революція 1917 р. Початок української революції Основні поняття
Основні поняття: революція, Тимчасовий уряд, Установчі збори, Центральна Рада, Ради робітничих, солдатських І селянських депутатів,...
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconУкраїнські землі у складі великого князівства литовського, польщі,...
СТ. – Процес формування української народності характеризувався спільною етнічною територією, спільною культурою І ментальністю
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconТема Українська революція ( 1917 1921 рр.)
Утворення Української Центральної Ради та її діяльність (березень 1917 – квітень 1918 рр.)
Тема III. Українські землі під владою литви І польщі тема ІV. Українська національна революція (1648-1676 рр.) iconПлан Українські землі на початку ХХ століття: а економічне становище
Тема 1: Україна напередодні І світової війни. Формування національних політичних партій. Легіон усс
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка