Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
НазваМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи
Сторінка1/9
Дата конвертації01.12.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
КАФЕДРА ІСТОРІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ВСІХ НАПРЯМКІВ ПІДГОТОВКИ

Полтава 2013

Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної форми навчання для всіх напрямів підготовки. - Полтава: ПолтНТУ, 2013.- 52 с.
Укладачі: доцент, кандидат історичних наук О.В.Козак,

старший викладач Капко С.М.
Відповідальний за випуск: В.В. Сажко, доцент, к.і.н.

Рецензент: І.М. Гавриленко, доцент, к.і.н.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № ___ від _______ 2013 р.


Авторська редакція


Зміст
І. Загальні методичні вказівки…………………………………… 4

ІІ. Індивідуальна та самостійна робота студента……………….. 8

ІІІ. Питання з історії України для самостійного вивчення……… 9

IV. Плани семінарських занять…………………………………… 14

V. Питання до підсумкового контролю знань із дисципліни

„Історія України”…………………………………………………. 31

Додаток А. Варіанти завдань для індивідуальної роботи………… 36

^

І.Загальні методичні вказівкиІнтерес до минулого існує з тих пір, як з`явився людський рід. Історія – це минуле, повернуте у майбутнє, наука, яка не лише розповідає про те, що було колись, вона також формує уявлення людини про себе. Без ґрунтовних наукових знань про минуле свого народу не можливо зрозуміти сучасність, передбачити, а тим більше будувати майбутнє. Сьогодні, з приходом демократії, соціальним прогресом, побудовою громадянського суспільства сучасна історична наука звільнилася від ідеологізації та політизації історичних явищ і подій, стала на шлях переосмислення та оновлення історичних знань. Завдання побудови в Україні демократичного громадянського суспільства вимагає формування відповідної суспільної свідомості, чому сприяє багато чинників, у тому числі знання української історії. Розбудова самостійної держави потребує спеціалістів, здатних продовжити кращі традиції українства, розбудови державності. Історичний досвід відіграє велику роль у процесі національного відродження нашого народу. Тому , історія України є дорогоцінною спадщиною, яка охоплює віхи історичного шляху українського народу, який к продовж багатьох віків свого розвитку зробив значний внесок у світову цивілізацію.

Дисципліна «Історія України» є однією з головних складових гуманітарної загальноосвітньої підготовки фахівців з вищою освітою. Вона сприяє розвиткові особистості, формуванню її політичної відповідальності та творчого підходу до вирішення суспільних проблем. Засвоєння історичного досвіду допоможе майбутнім спеціалістам зайняти чітку громадянську позицію, розібратися у складностях сучасного життя та надасть можливість утверджувати державність. Вивчення історії України допомагає студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування.

Предметом курсу «Історія України» є історична діяльність і суспільне життя українського народу на різних етапах його існування, його соціально-економічний, політичний і культурний розвиток, місце в системі міжнародних відносин та у світовій цивілізації. Мета курсу полягає у наданні знань про сутність суспільно-політичних процесів, що відбувалися в минулому і відбуваються в сучасній Україні, їх об`єктивну зумовленість, взаємозв`язки та взаємозалежності.

Завдання курсу:

 • виробити вміння аналізувати й оцінювати явища соціально-політичного розвитку українського суспільства в контексті світової історії;

 • узагальнити досвід національного державотворення, традиції української державності, значення боротьби українського народу за її відродження та збереження;

 • зіставити історичні процеси з епохами, застосувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів;

 • сформувати свідомість громадянина і патріота України.

Предметом історичної науки, в загальному розумінні, є генезис і процес розвитку науки у минулому. Розуміється історична реальність, тобто те що було, але чого вже нема, що недоступно безпосередньому спостеріганню. Є лише залишки, сліди, пам`ятники минулих процесів і є сучасне ставлення науки, реальність сьогодення, як продовження історичної реальності. Для відображення реально існуючої в минулому дійсності науковці використовують історичні джерела. Існує загальноприйнята класифікація джерел з історії України за типами і видами. Класифікація джерел за видами стосується лише писемних пам`яток. Виділяють такі типи історичних джерел: археологічні, антропологічні, лінгвістичні, міфологічні та писемні.

На кафедрі створені необхідні умови для успішної роботи студентів із вивчення історії України. Забезпеченість університетської бібліотеки підручниками, навчальними посібниками та спеціальною літературою з даного курсу є в цілому достатньою.

Підручники можна отримати на навчальному абонементі. Основна кількість навчальних посібників, спеціальної літератури, журналів знаходиться в читальному залі з гуманітарних дисциплін (№3). Словники, довідкову літературу, поточну періодику можна переглянути у читальному залі №1, спеціальну літературу для більш поглибленого вивчення окремих тем курсу одержати на абонементі наукової літератури.

Кафедрою створено спеціальний фонд роздаткового матеріалу у вигляді ксерокопій з історичних джерел, окремих наукових статей та публікацій у періодиці. Матеріали цього фонду постійно доповнюються і поновлюються, вони містять найсучасніші наукові концепції, репрезентують різні погляди на проблеми вітчизняної історії та рекомендуються студентам для обов`язкового опрацювання в ході самостійної підготовки. Існує також ряд підручників та необхідних публікацій в електронному варіанті.

Навчальний процес в ПолтНТУ організований за кредитно модульною системою і спрямований на демократизацію освітнього процесу, створення умов для перетворення студента з об`єкта навчання у відповідального суб`єкта, для самодостатнього розвитку особистості через формування у студентської молоді здатності до самоосвіти, самопізнання і самовираження власної індивідуальності.

Навчальний матеріал з дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 4-х змістовних модулів.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен:

Знати:

 • особливості становлення та розвитку українського народу;

 • формування української державної ідеї;

 • боротьбу за національно-державну незалежність, пов`язані з нею героїчні подвиги, тріумфи та трагедії;

 • видатних діячів минулого та сучасної України, їх роль та значення в історії України.

Уміти:

 • самостійно вивчати і аналізувати різноманітні документи і матеріали щодо минулого і сучасного України;

 • аналізувати матеріал, порівнювати різні наукові концепції та робити висновки, складати конспекти;

 • застосовувати здобуті знання і навики при аналізі сучасного історичного етапу і визначенні перспектив розвитку історичного процесу.

 • використовувати здобуті знання з історії при вивченні інших гуманітарних дисциплін та в науковій роботі.

^ Контроль знань студентів денної форми навчання здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки...
Кісель В. Й. Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи та підготовки до семінарських занять з дисципліни “Цивільний...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи icon1. Адміністративний примус
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами напряму підготовки
Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Управлінський облік» розробили
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства»...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів для підготовки...
В них вказано тематичний план, науково-методичне обґрунтування тем, цілі занять, орієнтовні основи дії для засвоєння теоретичного...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи №1 (в рамках самостійної роботи студентів) для судентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка