До практичних занять
Скачати 327.81 Kb.
НазваДо практичних занять
Сторінка1/5
Дата конвертації25.10.2013
Розмір327.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Історія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
для студентів напрямів підготовки:

6.030504 “Економіка підприємства”,

6.050103 “Програмна інженерія”,

6.050503 “Машинобудування”, 6.050504 “Зварювання”,

6.050702 “Електромеханіка”,

6.051201 “Суднобудування та океанотехніка”

Херсон 2012
ББК 63.3(2)

УДК 94(477)
Укладач

Г. В. Додонова, канд. істор. наук, в.о. доцента

Рецензенти

С. Г. Водотика, д-р.істор.н., професор

Л. Б. Кулікова, д-р.п.н., професор

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія України” для студентів напрямів підготовки: 6.050103, 6.050503, 6.050504, 6.050702, 6.051201, 7.030504 / Г. В. Додонова. – Херсон : Херсонська філія НУК, 2012. – 26 с.


Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямами підготовки 6.050103 “Програмна інженерія”, 6.050503 “Машинобудування”, 6.050504 “Зварювання”, 6.050702 “Електромеханіка”, 6.051201 “Суднобудування та океанотехніка”, 6.030504 “Економіка підприємства”. Вони розроблені на базі навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів Бойко О. Д. “Історія України” (К. : Академвидав, 2006. – 688 с.)

Затверджено до друку методичною радою

Херсонської філії НУК

© Додонова Г. В.

© Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

Херсонська філія, 2012

ЗМІСТ
Вступ …………………………………………...........................

4

^ Методичні рекомендації щодо підготовки

до практичних занять ………………………………...............


5

Плани практичних занять……………………………………

5
Контрольні питання з історії України ……………...............


22

Рекомендована література …………………………...............


24ВСТУП

Вивчення дисципліни “Історія України” передбачає лекції та практичні заняття. Лектор враховує специфіку кожного факультету. Вивчення курсу дозволяє студентам ознайомитися із головними подіями історії України, з’ясувати роль нашої держави у світовому історичному процесі, спрогнозувати шляхи майбутнього розвитку Української держави. На практичних заняттях, плани яких вміщено у цій брошурі, обговорюються основні питання курсу. Підсумком роботи студентів є екзамен.

^ Мета і завдання вивчення дисципліни “Історія України”
Мета:

– ознайомити студентів із головними подіями української історії, причинно-наслідковими зв’язками між ними, перспективами подальшого розвитку історичної науки;

– вивчити програмовий матеріал, розглянути його основні проблеми;

– ознайомити студентів із дослідженнями вітчизняних та зарубіжних істориків;

– розкрити правдиву картину історичного минулого України;

– виховувати студентів як освічених українських громадян;

– виховувати у молоді толерантне відношення до представників інших народів, людей іншого віросповідання, звичаїв, традицій;

– формувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для правильного розуміння внутрішньої та зовнішньополітичної ситуації у країні, усвідомлювати своє місце у суспільстві та світі;

– сприяти подальшому становленню і вдосконаленню історичної культури майбутніх фахівців.
^ Студент повинен:

Знати:

– найважливіші історичні події, їх причинно-наслідкові зв’язки та наслідки:

– основні аспекти національно – визвольної боротьби українського народу, їх результати і уроки;

– хронологію історичних подій;

– найважливіші історичні поняття, роль народних мас і окремих особистостей в історичному процесі;

– внутрішню і зовнішню політику України на різних етапах її розвитку.
Вміти:

– самостійно підготувати усний матеріал чи письмове повідомлення з певної історичної проблеми;

– мати власну думку щодо історичних подій і сучасної ситуації в Україні;

– самостійно працювати з історичною літературою (книгами, документами, мемуарами, періодичною пресою і т. д.);

– написати історичну довідку, повідомлення, реферат.

^ Методичні рекомендації щодо підготовки

до практичних занять

Матеріал, що виноситься на практичне заняття, доповнює лекційний курс. Кожна тема заняття складається із двох-чотирьох питань, на які студент готує відповіді. Для цього потрібно складати конспект, у якому будуть висвітлені основні історичні події та факти, які можна знайти у рекомендованій літературі. Під час відповіді студент може користуватися конспектом. За умови вільного володіння матеріалом, вірних відповідей на додаткові питання студент отримує найвищий бал.

При підготовці до заняття студенту рекомендується використовувати найновіші наукові публікації, що з’явилися після видання даної методичної розробки.

^ Плани практичних занять з курсу “Історія України”

Тема 1. Первісне суспільство і перші державні утворення

на території України

(2 години)

План

 1. Початок формування людської цивілізації на території України.

 2. Скіфо-сарматська доба.

 3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 4. Східні слов’яни в VІ-ХІ.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику віхам історії: палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзовий вік.

 2. Що таке неолітична революція?

 3. Охарактеризуйте перші етнічне утворення на території України кіммерійців, скіфів, сарматів.

 4. Назвіть специфічні риси двох періодів античної цивілізації на Північному Причорномор’ї.

 5. У чому полягає eтногенез слов’ян.

 6. Дайте характеристику ранньослов’янських племен венедів, антів, склавинів.

 7. Що Ви знаєте про суспільний розвиток східних слов’ян (соціально-економічну сферу, політичну сферу, сферу культури і побуту).Література

 1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

 2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

 3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

 4. Давня історія України [Текст] : у кн. 1-2 / П. П. Толочко. – К. : Либідь, 1994-1995. – Кн. 1. – 240 с.

 5. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

 6. Історія України [Текст] : Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – 424 с.

 7. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

 8. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

 9. Лановик, Б. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; За ред. Б. Лановика. – К. : Знання, 2000. – 573 с.

 10. Литвин, В. М. Історія України [Текст] : Підручник / В. М. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 460 с.

 11. Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1995. – Т. 1. – 672 с.

 12. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

 13. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.Тема 2. Виникнення та розпад Київської Русі

(2 години)

План

1. Утворення держави Київської Русі: витоки, політичний устрій.

2. Розквіт та занепад Київської Русі: причини, наслідки.

3. Галицько-Волинське князівство: виникнення та занепад.
Питання для самоперевірки

1. Яку територію займали східні слов’яни у VI – IХ століттях?

2. Які теорії походження Київської Русі Ви знаєте?

3. У чому полягає історичне значення діяльності князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

4. Визначте причини і наслідки періоду феодальної роздробленості.

5. Які наслідки для Русі мала діяльність Данила Галицького?

Література

 1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

 2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

 3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

 4. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

 5. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

 6. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

 7. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

 8. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.Тема 3. Культура Київської Русі

(2 години)

План

 1. Самобутність Східнослов’янської культури. Міфологія, легенди, звичаї, обряди, традиції.

 2. Значення виникнення слов’янської писемності та прийняття християнства для розвитку культури Київської Русі.

 3. Літописи, література, освіта, архітектура, образотворче мистецтво.^

Питання для самоперевірки


 1. Чи можна вважати східнослов’янську культуру основою культури Київської Русі?

 2. Охарактеризуйте структуру слов’янського язичницького пантеону.

 3. Які наслідки мало запровадження християнства для подальшого культурного розвитку Київської Русі?

 4. На які жанри поділяється давньоруська література?

 5. Розкажіть про розвиток архітектури та образотворчого мистецтва Русі.Література


 1. Асов, А. И. Мифы и легенды древних славян [Текст] / А. Асов. – М. : Наука и религия, 1998. – 319 с.

 2. Асеєв, Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі [Текст] / Ю. С. Асеєв. – К. : Мистецтво, 1979. – 216 с.

 3. Брайчевський, М. Ю. Утвердження християнства на Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наукова думка, 1988. – 260 с.

 4. Грушевський, М. Історія української літератури [Текст] : В 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. – Т. l. / Упоряд. В. В. Яременко; Авт. передн. П. П. Кононенко ; Приміт. Л. Ф. Дунаєвської. – К. : Либідь, 1993. – 392 с. ; Т. 2. / Упоряд. В. В. Яременко ; Приміт. C. K. Росовецького. – К. : Либідь, 1993. – 264 с. ; Т. 3 / Упоряд. В. В. Яременко ; Приміт. С. К. Росовецького. – К.: Либідь, 1993. – 285 с. ; Т.4., Кн. 2 / Упоряд. Л. М. Копаниця ; Приміт. C. K. Росовецького. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.

 5. Єфремов, С. О. Історія українського письменства [Текст] / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

 6. Історія української культури [Текст] : У 5-ти т. / Гол. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наукова думка, 2001. – Т. 1 – 2001. – 1136 с.

 7. Київська Русь : культура, традиції [Текст] / Отв. редактор : Я. Д. Исаевич. – К. : Наукова думка, 1982. – 153 с.

 8. Гнедич, П. П. История искусств : Древняя и Московская Русь [Текст] / П. П. Гнедич. – М. : Эксмо, 2005. – 143 с.

 9. Литература и культура Древней Руси [Текст] : Словарь-справочник / О. М. Анисимова, В. В. Кусков и др. ; под ред. В. В. Кускова. – М. : Высш. школа, 1994. – 312 с.


Тема 4. Литовсько-польський період української історії

(2 години)

План

 1. Історія виникнення, розвитку, формування соціального ладу українського козацтва, його військове мистецтво.

 2. Запорозька Січ – основа нової української державності: адміністративний устрій, функції, історичне значення.

 3. Національно-визвольна боротьба українського народу в XVI – на початку XVII ст.
^

Питання для самоперевірки


 1. Назвіть причини виникнення козацтва.

 2. Чи можна назвати Запорозьку Січ демократичною державою?

 3. Які органи влади були в Січі?

 4. У чому полягає історичне значення Запорозької Січі?

 5. Що Ви знаєте про повстання К. Косинського та С. Наливайка?

Література


 1. Авраменко, А. М. Історія українського козацтва [Текст] : Нариси : У 2 т. / А. М. Авраменко, В. Г. Галушок, О. А. Бачинська, А. М. Богиря, В. Ф. Верстюк. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2000. – 724 с.

 2. Антонович, В. Б. Коротка історія козаччини [Текст] / В. Б. Антонович. – К. : Україна, 1991. – 158 с.

 3. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

 4. Голобуцький, В. Запорозьке козацтво [Текст] / В. Голобуцький. – К. : Вища шк., 1994. – 539 с.

 5. Крип’якевич, І. П. Історія України [Текст] / І. П. Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 520 с.

 6. Лановик, Б. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; За ред. Б. Лановика. – К. : Знання, 2000. – 573 с.

 7. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

 8. Черкащина, Н. К. Історія України : від давніх часів до сьогодення [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / Н. К. Черкащина. – К. : Професіонал, 2005. – 382 с.

 9. Яворницький, Д. І. Історія запорозьких козаків [Текст] : У 3-х т. / Д. І. Яворницький. – К. : Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 1990. – 581 с. ; Т. 2. – 1990. – 557 с. ; Т. 3. – 1993. – 557 с.


  1   2   3   4   5

Схожі:

До практичних занять iconОрганізація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія» складається з двох модулів, в кожному з яких 60 годин практичних занять. У з'вязку з цим...
До практичних занять iconТа практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінологія” (відповідно до вимог...
До практичних занять iconМетодичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Микола Іванович, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права кну імені Тараса Шевченка
До практичних занять iconВінницький фінансово-економічниуніверситет кафедра менеджменту І...
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни „Маркетинг” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Менеджмент...
До практичних занять iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
До практичних занять iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
До практичних занять iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
До практичних занять iconМетодичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» (для студентів зі спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка