И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012
НазваИ” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012
Сторінка1/8
Дата конвертації13.10.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Історія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування

імені адмірала МакароваГ. В. ДОДОНОВА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

для студентів денної форми навчання
Рекомендовано Методичною радою НУК

як методичні вказівки

Електронне видання на DVD-ROM

комбінованого використання


Миколаїв 2012


УДК 94(477)

ББК 63.3(2)

Д

^ Укладач:

Г. В. Додонова, канд. істор. наук, в.о. доцента

Рецензент В. А. Добровольська, канд. істор. наук, доцент
Додонова Г. В.

Д Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Історія України” для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 050103, 050503, 050504, 050702, 051201, 030504 / Г. В. Додонова. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2012. – c.

Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань (у тому числі тестові завдання з курсу), список рекомендованої літератури та джерел.
Методичні матеріали з контролю знань призначені для студентів першого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямами підготовки 030504 “Економіка підприємства”, 051201 “Суднобудування та океанотехніка”, 050103 “Програмна інженерія”, 050503 “Машинобудування”, 050504 “Зварювання”, 050702 “Електромеханіка”
© Додонова Г. В., 2012

© Видавництво НУК, 2012

ВСТУП

Дисципліна “Історія України” базується на знаннях отриманих студентами при вивченні шкільних курсів всесвітньої історії, історії України, краєзнавства, права та фундаментальних дисциплін таких як: “Історія України”, “Політологія”, “Правознавство”, “Філософія”, “Історія української культури”, “Соціологія”.

Вона відноситься до циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки і забезпечує розкриттю правдивої картини історичного минулого України; виховуванню студентів як освічених українських громадян; виховуванню у молоді толерантного відношення до представників інших народів, людей іншого віросповідання, звичаїв, традицій; формуванню у студентів знань, вмінь та навиків, необхідних для правильного розуміння внутрішньої та зовнішньополітичної ситуації у країні, усвідомлювати своє місце у суспільстві та світі; сприяє подальшому становленню і вдосконаленню історичної культури майбутніх фахівців.
^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Розподіл навчальних годин, залікових кредитів по видам навчальних занять відповідно до навчального плану здійснюється таким чином:

^ Факультет загальнонаукової підготовки


Напрям

Семестр

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

СРС

Форма підсумкового контролю

Всього

годин / залікових кредитів

050503, 050702, 051201

1

18

36

18

36

екзамен

108 / 3

030504

1

36

18

18

36

екзамен

108 / 3


^ Суднобудівний факультет


Напрям

Семестр

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальні заняття

СРС

Форма підсумкового контролю

Всього

годин / залікових кредитів

051201, 050103

1

18

36

18

36

екзамен

108 / 3

050504

1

18

18

36

36

екзамен

108 / 3^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Мета – надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну обумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.

Завдання – прищеплення культури історичного мислення, вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з епохами, робити аргументовані висновки.
^ Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

– найважливіші історичні події, їх причинно-наслідкові зв'язки та наслідки:

– основні аспекти національно-визвольної боротьби українського народу, їх результати і уроки;

– хронологію історичних подій;

– найважливіші історичні поняття, роль народних мас і окремих особистостей в історичному процесі;

– внутрішню і зовнішню політику України на різних етапах її розвитку.

Вміти:

– самостійно підготувати усний матеріал чи письмове повідомлення з певної історичної проблеми;

– мати власну думку щодо історичних подій і сучасної ситуації в Україні;

– самостійно працювати з історичною літературою (книгами, документами, мемуарами, періодичною пресою і т. д.);

– написати історичну довідку, повідомлення, реферат, скласти хронологічні таблиці.


^

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. МОДУЛІ КУРСУ

№ модуля

Найменування модуля

Сума залікових балів

Термін проведення контрольного заходу, тиждень

Джерела інформації

1

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.

30…50

IX

[1-16]

2

Новітня історія України

30…50

XVIII

[1-20]

Всього за семестр

60…100

^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МОДУЛІВ

ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ
- для студентів напрямів підготовки 051201 “Суднобудування та океанотехніка”, 050503 “Машинобудування”, 050103 “Програмна інженерія”, 050702 “Електромеханіка”

Модулі

Найменування змістових модулів дисципліни

Розподіл навчального часу, години

Термін виконання, тиждень

Термін контрольного

заходу, тиждень

Джерела інформації

Обсяг, кредити

Сума залікових балів

Лек-ції

ПЗ

ІРС

СРС

^ Модуль 1. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.

1,5

30-50

1.1 Виникнення, розквіт і розпад Київської Русі

4

6

3

4

ІІІ

IX

[1-16]

1.2 Українські землі в XІV – XVІ століттях, утворення української народності

2

2

2

4

V

1.3 Національно-визвольний рух українського народу у XVІІ – XVІІІ століттях

2

6

3

4

VІІІ

1.4 Україна у ХІХ столітті, витоки відродження національної свідомості

2

4

2

4

ІХ

^ Разом за 1 модулем

10

18

10

16

-

-
Модуль 2. Новітня історія України

1,5

30-50

2.1 Епоха революцій та державного відродження України

2

6

1

4

XІІ

XVIIІ

[1-20]

2.2 Україна в міжвоєнний період (1921-1939)

2

2

1

2

XIІІ

2.3 Україна в період Другої світової війни

2

2

2

2

XIV

2.4 Україна у період відбудови народного господарства та десталінізації (1946-1964)

1

4

2

6

XVІ

2.5 Україна на шляху до свободи та незалежності

1

4

2

6

XVII

^ Разом за 2 модулем

8

18

8

20

-

-
Всього за семестр

3

60-100
18

36

18

36

-

-
- для студентів напряму підготовки 050504 “Зварювання”

Модулі

Найменування змістових модулів дисципліни

Розподіл навчального часу, години

Термін виконання, тиждень

Термін контрольного

заходу, тиждень

Джерела інформації

Обсяг, кредити

Сума залікових балів

Лек-ції

ПЗ

ІРС

СРС

^ Модуль 1. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.

1,5

30-50

1.1 Виникнення, розквіт і розпад Київської Русі

4

4

6

4

ІІІ

IX

[1-16]

1.2 Українські землі в XІV – XVІ століттях, утворення української народності

2

2

2

4

V

1.3 Національно-визвольний рух українського народу у XVІІ – XVІІІ століттях

2

2

6

4

VІІІ

1.4 Україна у ХІХ столітті, витоки відродження національної свідомості

2

2

4

4

ІХ

^ Разом за 1 модулем

10

10

18

16

-

-
Модуль 2. Новітня історія України

1,5

30-50

2.1 Епоха революцій та державного відродження України

2

2

6

4

XІІ

XVIIІ

[1-24]

2.2 Україна в міжвоєнний період (1921-1939)

2

2

2

2

XIІІ

2.3 Україна в період Другої світової війни

2

2

2

2

XIV

2.4 Україна у період відбудови народного господарства та десталінізації (1946-1964)

1

1

4

6

XVІ

2.5 Україна на шляху до свободи та незалежності

1

1

4

6

XVII

^ Разом за 2 модулем

8

8

18

20

-

-
Всього за семестр

3

60-100
18

18

36

36

-

-
- для студентів напряму підготовки 030504 “Економіка підприємства”

Модулі

Найменування змістових модулів дисципліни

Розподіл навчального часу, години

Термін виконання, тиждень

Термін контрольного

заходу, тиждень

Джерела інформації

Обсяг, кредити

Сума залікових балів

Лек-ції

ПЗ

ІРС

СРС

^ Модуль 1. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.

1,5

30-50

1.1 Виникнення, розквіт і розпад Київської Русі

4

4

2

4

ІІІ

IX

[1-16]

1.2 Українські землі в XІV – XVІ століттях, утворення української народності

4

2

2

4

V

1.3 Національно-визвольний рух українського народу у XVІІ – XVІІІ століттях

6

2

4

4

VІІІ

1.4 Україна у ХІХ столітті, витоки відродження національної свідомості

4

2

2

4

ІХ

^ Разом за 1 модулем

18

10

10

16

-

-
Модуль 2. Новітня історія України

1,5

30-50

2.1 Епоха революцій та державного відродження України

6

2

1

4

XІІ

XVIIІ

[1-24]

2.2 Україна в міжвоєнний період (1921-1939)

2

2

1

2

XIІІ

2.3 Україна в період Другої світової війни

2

2

2

2

XIV

2.4 Україна у період відбудови народного господарства та десталінізації (1946-1964)

2

1

2

6

XVІ

2.5 Україна на шляху до свободи та незалежності

6

1

2

6

XVII

^ Разом за 2 модулем

18

8

8

20

-

-
Всього за семестр

3

60-100
36

18

18

36

-

-
^ ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 1. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.
Змістовий модуль 1.1 Виникнення, розквіт

і розпад Київської Русі

1. Історичні передумови виникнення держави на території України.

2. Утворення держави Київська Русь.

3. Розквіт та падіння Київської Русі.

Джерела інформації: [2] – стор. 9-93; [7] – стор. 23-70; [9, кн.1] – стор. 10-69; [16] – стор. 15-55.
Змістовий модуль 1.2 Українські землі в XІV – XVІ століттях, утворення української народності

1. Українські землі у складі Литви та Польщі.

2. Утворення української народності.

3. Українське козацтво – його походження, розвиток, військове мистецтво.

Джерела інформації: [2] – стор. 95-144; [16] – стор. 140-161; [18] – стор. 56-83.
Змістовий модуль 1.3 Національно-визвольний рух українського народу у XVІІ – XVІІІ століттях

1. Наростання визвольної боротьби в Україні у першій половині XVII століття.

2. Визвольна війна українського народу середини XVII століття.

3. Україна у другій половині XVII століття.

4. Україна у XVIII столітті.

Джерела інформації: [2] – стор. 145-208; [7] – стор. 113-151; [9, кн. 1] – стор. 210-335.

Змістовий модуль 1.4 Україна у ХІХ столітті,

витоки відродження національної свідомості

1. Суспільно-політичний та економічний розвиток України.

2. Становлення української нації. Український національний рух.

Джерела інформації: [2] – стор. 209-280; [7] – стор. 205-218; [13] – стор. 188-217; [16] – стор. 152-238; [18] – стор. 234-254.

Контрольні питання до 1-го модуля:


 1. Передумови утворення Київської Держави. Норманська теорія.

 2. Реформи Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Адміністративний устрій Київської Русі.

 3. Занепад Київської Русі: причини і наслідки.

 4. Причини занепаду Галицько-Волинського князівства. Захоплення українських земель Литвою і Польщею.

 5. Політика Литовського князівства і Польщі по відношенню до України. Війна Свидригайла: причини і наслідки.

 6. Основні етапи закріпачення українських селян у XVI ст.

 7. Утворення українського народу: ознаки, етапи формування, етнополітична характеристика.

 8. Люблінська унія: її передумови, зміст і політичні наслідки.

 9. Причини утворення козацтва, його соціальний устрій.

 10. Запорозька Січ – основа української державності: устрій, функції, символіка, історичне значення.

 11. Козацько-селянські повстання 90-х років XVI ст. під керівництвом К. Косинського, С. Наливайка та їх значення.

 12. Причини католицької експансії в Україні. Берестейська церковна унія та її політичні наслідки.

 13. Народні рухи в Україні в першій половині XVII ст. та їх наслідки.

 14. Національно-визвольна революція українського народу 1648-1657 рр.: причини, рушійні сили, основні етапи, наслідки. Березневі статті Б. Хмельницького.

 15. Адміністративно-політичний устрій української гетьманської держави.

 16. Діяльність гетьмана І. Виговського. Умови Гадяцької унії.

 17. Політика Росії та Туреччини щодо України в другій половині XVII ст. Бахчисарайський мирний договір.

 18. Антифеодальний рух на Правобережній Україні та західноукраїнських землях у другій половині XVII ст. – першій половині XVIII ст. Опришки.

 19. Руїна: її причини і наслідки. Діяльність гетьмана П. Дорошенка.

 20. Події Північної війни та їх політичні наслідки для України. Конституція П. Орлика: зміст та значення.

 21. Політична ситуація в Україні в 20-60-ті рр. XVIII ст. Малоросійські колегії та їх діяльність.

 22. Політика Катерини II щодо України. Остаточна ліквідація української державності.

 23. Народний рух на Правобережній Україні у ХVІІІ ст. Коліївщина.

 24. Декабристський рух в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство, його програмні основи і значення.

 25. Реформи 60-х-70-х років XIX ст. в Росії та їх вплив на розвиток України.

 26. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Революція 1848 р.

 27. Особливості та хід промислового перевороту в Україні у XIX ст.

 28. Національно-визвольний рух в Україні в 50-70-ті рр. XIX ст. Діяльність громад.

 29. Аграрне питання в Україні в кінці XIX – на початку XX ст., його причини, суть і прояви. Столипінська реформа.

 30. Політичні партії в Україні на початку XX ст.: передумови виникнення, напрями діяльності, програмні настанови.


Модуль 2. Новітня історія України

^

Змістовий модуль 2.1 Епоха революцій

та державного відродження України


1. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України на початку XX століття.

2. Україна на шляху до державного відродження.

3. Україна на шляху до утвердження Радянської влади.

Джерела інформації: [2] – стор. 281-365; [7] – стор. 218-251; [13] – стор. 218-291; [16] – стор. 239-349; [18] – стор. 217-223, 256-273.

^
Змістовий модуль 2.2 Україна в міжвоєнний період (1921-1939)

1. Українська РСР на початку 20-років.

2. Україна в умовах формування тоталітарного режиму.

Джерела інформації: [2] – стор. 367-441; [7] – стор. 252-271; [9] – стор. 197-238; [13] – стор. 292-318; [16] – стор. 350-405; [18] – стор. 276-291.
Змістовий модуль 2.3 Україна в період Другої світової війни

1. Україна напередодні війни та зовнішня політика СРСР.

2. Україна в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Джерела інформації: [2] – стор. 442-486; [7] – стор. 272-325; [13] – стор. 319-365; [16] – стор. 406-419; [18] – стор. 293-302.
Змістовий модуль 2.4 Україна у період відбудови

народного господарства та десталінізації (1946-1964)

1. Україна в післявоєнний період (1945-1955 рр.).

2. Україна в період лібералізації суспільного життя (1956-1964).

Джерела інформації: [2] – стор. 487-530; [7] – стор. 326-363; [13] – стор. 366-399; [16] – стор. 420-446; [18] – стор. 306-309, 312-313.
Змістовий модуль 2.5 Україна на шляху до свободи

та незалежності

1. Соціально-економічний розвиток України в умовах кризи тоталітарної системи.

2. Соціально-політичний розвиток України в 70-80-ті роки.

3. Новий етапу розвитку національно-визвольного, демократичного руху в Україні.

4. Соціально-економічна криза в Україні на сучасному етапі: причини, наслідки.

Джерела інформації: [2] – стор. 531-579; [7] – стор. 326-430; [9, кн. 2] – стор. 432-462; [11, т. 2] – стор. 408-468; [13] – стор. 400-429; [16] – стор. 447-463.
ЗАКІНЧЕННЯ

Головні результати історичного шляху України в боротьбі за створення суверенної незалежної держави. Україна в руслі союзної дипломатії. Співдружність між країнами Східної та Центральної Європи. Відносини з країнами, що розвиваються. Україна – повноправний член світової співдружності.

^ Джерела інформації: [2] – стор. 580-672; [7] – стор. 326-430; [9, кн. 2] – стор. 432-462; [11, т. 2] – стор. 408-468; [13] – стор. 429-446; [16] – стор. 464-514.

Контрольні питання до 2-го модуля:


 1. Революційний і національно-визвольний рух українського народу в 1905-1907 рр.

 2. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни. Українські січові стрільці.

 3. Центральна Рада: партійний і соціальний склад. Напрямки діяльності. Помилки і прорахунки.

 4. І та II Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

 5. ІІІ і IV Універсали Центральної Ради та їх історичне значення.

 6. Військові дії Радянської Росії проти УНР (1917-1918 рр.), їх причини і хід.

 7. Брестський мирний договір: причини укладення, зміст і наслідки.

 8. Виникнення ЗУНР та взаємозв’язки з УНР.

 9. Українська держава за часів Гетьманату та Директорії: внутрішня і зовнішня політика.

 10. Соціально-економічна політика Радянської влади в Україні в період громадянської війни та її наслідки (1919-1920 рр.).

 11. Заключний етап громадянської війни в Україні. Утвердження Радянської влади.

 12. Причини переходу до НЕПу в Росії та її реалізація в Україні.

 13. Політика українізації: причини, хід, наслідки (1923-1933 рр.).

 14. Індустріалізація промисловості України: мета, особливості та наслідки.

 15. Колективізація сільського господарства в Україні: мета, методи проведення, ліквідація куркульства, наслідки.

 16. Голод 1932-1933 рр. в Україні, причини і наслідки.

 17. Політичні репресії в Україні в 20-30-ті рр. XX ст., їх причини та наслідки.

 18. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-ті рр. XX ст.: політичні організації, об’єднання, їх ідеологія та діяльність.

 19. Утворення Карпатської України та її історичне значення.

 20. Пакт Молотова-Ріббентропа і його наслідки для України. Радянізація західних областей.

 21. Початок Великої Вітчизняної війни: бойові дії на території України. Причини перших поразок. Заходи Радянського уряду в перший місяць війни.

 22. Нацистський окупаційний режим в Україні. Рух опору.

 23. Визволення України від гітлерівських окупантів. Причини перемог.

 24. Україна в післявоєнний період (1945-1955 рр.): відбудова і розвиток промисловості, сільського господарства, закладів освіти та культури.

 25. Хрущовські реформи в Україні.

 26. Дисидентський і правозахисний рух в Україні в 60-70 рр. XX ст. і його значення.

 27. Соціально-економічна і політична криза в Україні в кінці 70-80-х рр. XX ст.: причини, прояви, шляхи вирішення.

 28. Розвиток національно-демократичного руху в Україні наприкінці 80-початку 90-х XX ст. Утворення громадських організацій, рухів, партій.

 29. Прийняття Декларації про державний суверенітет України, його основні положення та реалізація.

 30. Акт проголошення державної незалежності України та його історичне значення.

 31. Україна на шляху незалежності: політична, соціально-економічна ситуація.

 32. Зовнішньополітична діяльність України за роки незалежності.


^ Методичні рекомендації щодо підготовки

до практичних занять

Матеріал, що виноситься на практичне заняття, доповнює лекційний курс. Кожна тема заняття складається із двох-чотирьох питань, на які студент готує відповіді. Для цього потрібно складати конспект, у якому будуть висвітлені основні історичні події та факти, які можна знайти у рекомендованій літературі. Під час відповіді студент може користуватися конспектом. За умови вільного володіння матеріалом, вірних відповідей на додаткові питання студент отримує найвищий бал.

При підготовці до заняття студенту рекомендується використовувати найновіші наукові публікації, що з’явилися після видання даної методичної розробки.
^ Плани практичних занять з курсу “Історія України”

Тема 1. Первісне суспільство і перші державні утворення

на території України

План

 1. Початок формування людської цивілізації на території України.

 2. Скіфо-сарматська доба.

 3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 4. Східні слов’яни в VІ-ХІ ст.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику віхам історії: палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, бронзовий вік.

 2. Що таке неолітична революція?

 3. Охарактеризуйте перші етнічне утворення на території України кіммерійців, скіфів, сарматів.

 4. Назвіть специфічні риси двох періодів античної цивілізації на Північному Причорномор’ї.

 5. У чому полягає eтногенез слов’ян.

 6. Дайте характеристику ранньослов’янських племен венедів, антів, склавинів.

 7. Що Ви знаєте про суспільний розвиток східних слов’ян (соціально-економічну сферу, політичну сферу, сферу культури і побуту).


Література

 1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

 2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

 3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

 4. Давня історія України [Текст] : у кн. 1-2 / П. П. Толочко. – К. : Либідь, 1994-1995. – Кн. 1. – 240 с.

 5. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

 6. Історія України [Текст] : Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія. – К. : Альтернативи, 1997. – 424 с.

 7. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

 8. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

 9. Лановик, Б. Історія України [Текст] : Навч. посібник для вузів / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич ; За ред. Б. Лановика. – К. : Знання, 2000. – 573 с.

 10. Литвин, В. М. Історія України [Текст] : Підручник / В. М. Литвин. – К. : Наукова думка, 2006. – 460 с.

 11. Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст] : у 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1995. – Т. 1. – 672 с.

 12. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

 13. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.


Тема 2. Виникнення та розпад Київської Русі

План

1. Утворення держави Київської Русі: витоки, політичний устрій.

2. Розквіт та занепад Київської Русі: причини, наслідки.

3. Галицько-Волинське князівство: виникнення та занепад.
Питання для самоперевірки

1. Яку територію займали східні слов’яни у VI – IХ століттях?

2. Які теорії походження Київської Русі Ви знаєте?

3. У чому полягає історичне значення діяльності князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого?

4. Визначте причини і наслідки періоду феодальної роздробленості.

5. Які наслідки для Русі мала діяльність Данила Галицького?
Література

 1. Бойко, О. Історія України [Текст] : Посібник / О. Бойко. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с.

 2. Борисенко, В. Й. Курс української історії : з найдавніших часів до XX ст. [Текст] : Навч. посіб. / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 612 с.

 3. Грушевский, М. С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевський / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф. П. Шевченко, В. А. Смолия ; Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия. – К. : Либідь, 1991. – 400 с.

 4. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів : Новий світ, 1998. – 488 с.

 5. Історія України в особах : IX-XVIII ст. [Текст] / В. Замлинський, І. Войцехівська, В. Галаган та ін. – К. : Україна, 1993. – 396 с.

 6. Король, В. Ю. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Король. – К. : Академія, 2008. – 496 с.

 7. Світлична, В. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. – К. : Каравелла, 2005. – 408 с.

 8. Толочко, П. П. Київська Русь [Текст] / П. П. Толочко. – Київ : Альтернативи, 1998. – 352 с.  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconРекомендовано Методичною радою нук
Г 67 Економічний глосарі / О. П. Гурченков, О. М. Горбатюк, Н. П. Гусаріна, О. М. Майстренко; Під заг ред проф. О. П. Гурченкова....
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconСхвалено навчально-методичною радою Доннует протокол № від Доннует донецьк -2012
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для проведення лабораторних І самостійних робіт з дисципліни (модулю) “Інформаційні...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського державного університету внутрішніх справ
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconРекомендовано методичною комісією за спеціальністю «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Банківська справа» для студентів...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconЗатверджено науково-методичною радою університету
Методичні вказівки до курсового проекту «Технологічна карта на комплексний процес виконання залізобетонних робіт» для студентів спеціальності...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconИ україни луцький національний технічний університет інвестування...
Нвестування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconРекомендовано на засіданні кафедри фінансів Протокол №5 від 17. 01....
Методичні вказівки до проведення ознайомлювальної практики (для студ напряму підготовки 030508 "Фінанси І кредит" ІІ курсу денної...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconНавчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять...
Затверджено науково-методичною радою юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (протокол №1...
И” для студентів денної форми навчання Рекомендовано Методичною радою нук як методичні вказівки Електронне видання на dvd-rom комбінованого використання Миколаїв 2012 iconЕтодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності...
Господарські машини. Машини для сівби та садіння. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка